От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии»
1 Вітрові хвилі в неоднорідному океані: вплив довгих хвиль, течій, термічних фронтів
2 Властивості акреційного потоку у магнітних тісних подвійних системах
3 Властивості високотемпературних рідинних систем в гравітаційному полі поблизу критичної точки
4 Властивості гетеропереходів InSe - ZnSe
5 Властивості голограм Юнга
6 Властивості екситонних збуджень J-агрегатів в умовах статичного та динамічного безладу (зв'язок із структурою)
7 Властивості йонно-модифікованих тонкоплівкових і багатошарових структур на основі елементів IV групи
8 Властивості купратних метало-оксидів, пов'язані з анізотропією електронного спектру і кулонівськими кореляціями
9 Властивості сингулярних оптичних пучків, утворених модами Лагерра-Гаусса
10 Властивості сингулярної компоненти дифракційного поля та її застосування в задачах дифракції
11 Властивості та збудження плазмових подвійних шарів, солітонів, пакетів і хвильових збурень в нерівноважних умовах
12 Властивості та структура тліючого розряду постійного струму низького тиску
13 Влияние геоактивных структур на компоненты ландшафта и его структуру
14 Влияние тюркских языков и культур на становление ойконимии немцев-переселенцев Крыма: взаимосвязи и взаимодействия
15 Внутрішній розмірний ефект в електрофізичних властивостях металевих матеріалів з різним ступенем дисперсності
16 Внутрішній фотоефект в контакті метал- напівпровідник з мікрорельєфною межею поділу
17 Внутрішня будова і еволюція субзірок
18 Водний і сольовий режими системи озер Кугурлуй і Ялпуг в умовах їхнього зарегулювання
19 Водогосподарський баланс як засіб оптимізації проблем водоспоживання і водовідведення у річкових басейнах
20 Вплив H, C, N і Si на електронну структуру та фізичні властивості кристалів на основі сполук Fe і Cr
21 Вплив адсорбції молекул аміаку на поверхневі явища в P-N переходах на основі напівпровідників AIIIBV
22 Вплив акустичних полів на динаміку магнітних неоднорідностей двопідграткових магнітовпорядкованих кристалів
23 Вплив альбедо та рельєфу на закон розподілу яскравості по диску Місяця
24 Вплив антропогенних чинників на підземний стік річок зони надмірного і недостатнього зволоження території України
25 Вплив атмосфери на віддалемірні спостереження штучних супутників Землі
26 Вплив атомних і структурних дефектів на електронні процеси в епітаксійних плівках телуридів олова і свинцю
27 Вплив безладу та взаємодій різних типів на термодинамічні та динамічні властивості модельних спінових ситем
28 Вплив бентонітів на структуроутворення алюмосилікатних та карбонатно-залізооксидних дисперсних систем
29 Вплив битого льоду на прогресивні поверхневі хвилі кінцевої амплітуди
30 Вплив випадкових структурних неоднорідностей на параметри низькотемпературної акустичної релаксації в ОЦК металах
31 Вплив відхилу від стехіометрії та введення сульфіду кадмію на структуру і фізичні властивості CuInSe2
32 Вплив власних полів пучків заряджених частинок на процеси генерації та прискорення
33 Вплив геодинамічних напруг на розвиток і нафтогазоносність локальних структур Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину
34 Вплив гравітації на порушення симетрії у калібрувальних теоріях поля
35 Вплив дефектної підсистеми на фотоелектричні властивості кремнію
36 Вплив деформаційних процесів на структуру та енергетичний стан поверхневого шару металів
37 Вплив диз'юнктивних порушень на умови формування покладів вуглеводнів північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину
38 Вплив діамагнітного заміщення у феримагнітних плівках на їх магнітні властивості
39 Вплив домішки ванадію на дефектоутворення в телуриді кадмію
40 Вплив домішок на тип провідності сполук на основі PbTe
41 Вплив електричного поля на процеси зарядостворення, конвекції та теплопереносу в слабкопровідних рідинах
42 Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів
43 Вплив електрон-деформаційної взаємодії на електронні стани та перерозподіл електронної густини в широкозонних напівпровідниках з дислокаціями
44 Вплив електронної підсистеми на формування складу поверхні напівпровідникових сполук з різним ступенем іонності
45 Вплив заміщення на метамагнетизм в UCoAl
46 Вплив зовнішніх змінних магнітних полів на форму месбауерівського спектра м'яких феромагнетиків
47 Вплив зовнішніх потоків та флуктуацій на коалесценцію при великих початкових пересиченнях
48 Вплив зовнішніх факторів на електрофізичні властивості приповерхневого шару базисних граней кристалів CdS
49 Вплив зрошення на міграцію речовин в ландшафтах Кримського Присивашшя
50 Вплив ізовалентної домішки олова на термічне та радіаційне дефектоутворення в кремнії
51 Вплив індукованих лазерним випромінюванням ударних хвиль на стан дефектів у вузькощілинних твердих розчинах Hg1 - x Cdx Te та Pb1 - x Snx Te
52 Вплив іонного і лазерного опромінення на кристалічну та магнітну мікроструктуру ферит-гранатових плівок
53 Вплив іонної імплантації та електронного опромінення на кристалічну структуру і властивості сплаву Ti - V - Al
54 Вплив катіонної нестехіометрії та структурної невпорядкованості кисню в эпітаксіальних YBa2Cu3O7 плівках на надлишковий шум нормальної фази
55 Вплив колективних ефектів та термодинамічні і кінечні властивості низьковимірних дискретних решіткових систем
56 Вплив кореляцій на фазові переходи індуковані шумом у просторово-розподілених системах
57 Вплив кремнію на магнітні характеристики та інтервали стабільності аморфних сплавів Fe - Si - B
58 Вплив лазерного опромінення на поведінку домішок і дефектів у Ві-заміщених ферит-гранатових плівках
59 Вплив локальних структурних дефектів на розсіяння рентгенівських променів та магнітну сприйнятливість кисневомістких кристалів кремнію
60 Вплив магнітних іонів та неоднорідностей і флуктуацій їх просторового розподілу на екситонні спектри в напівпровідникових гетероструктурах
61 Вплив метастабільних та резонансних домішкових станів на явища переносу в твердих розчинах A3B5 та A2B6
62 Вплив модифікаторів (HgSe, Cu2Se) на фізичні властивості склоподібного диселеніду германію
63 Вплив нейтронного та іонізуючого опромінення на електрофізичні властивості кремнієвих структур
64 Вплив нерівноважних умов охолодження на фазоутворення у легованих міддю магнітотвердих сплавах системи Nd - Fe - C
65 Вплив обертового руху молекул метанового ряду на ізохорну теплопровідність кріокристалів
66 Вплив одиничних дефектів на нелінійну провідність квантових контактів
67 Вплив одновісних тисків на рефракційні властивості кристалів групи {A2 BX4} з інверсією знака двопроменезаломлення
68 Вплив орієнтаційної релаксації молекул на термодинамічні та механічні властивості низькотемпературної фази фулериту C60
69 Вплив паразитичних компонент поля магнітних квадрупольних лінз на роздільну здатність високоенергетичного ядерного мікрозонда
70 Вплив поляризації індукуючого випромінювання на формування спонтанних періодичних структур у світлочутливих плівках
71 Вплив попереднього опромінення на преципітацію кисню і радіаційну стійкість кремнію для детекторів ядерних випромінювань
72 Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об'єкти. Сейсмічний ризик
73 Вплив просторової неоднорідності і зовнішнього електричного поля на генерацію хвиль в активних областях на Сонці
74 Вплив протяжних домішок на закони скейлінгу для магнетиків та полімерів
75 Вплив пружних деформацій у епітаксійному гетеропереході Si- Ge з квантовими точками Ge на ефект розмірного квантування
76 Вплив регіональних властивостей тропосфери на результати GPS спостережень
77 Вплив рельєфу земної поверхні на гідрологічні та ерозійні процеси в Прикарпатті
78 Вплив релятивістських ефектів на точність GPS-спостережень
79 Вплив розмірів системи і градієнта концентрації у дифузійній зоні на термодинаміку зародкоутворення і розпаду
80 Вплив розмірних ефектів на електрофізичні властивості арсенідгалієвих структур з глибокими центрами
81 Вплив розмірних ефектів та технологічних факторів на кінетичні властивості плівок телуриду свинцю
82 Вплив світла на індуковані магнітним полем фазові переходи в оксидах марганцю Ca3Mn2Ge3O12 і Pr0.6La0.1Ca0.3MnO3
83 Вплив структурних дефектів і легуючих домішок (Cu, Li) на оптичні і електричні властивості полікристалічних і монокристалічних зразків ZnSe і CdS
84 Вплив структурних дефектів радіаційного походження на фотоелектричні властивості антимоніду і сульфіду кадмію
85 Вплив структурних перебудов на низькотемпературну пластичність нових кристалічних матеріалів: надпружні сплави, металоксидні ВТНП, фулерити
86 Вплив структурного стану і дії зовнішніх факторів на структурну надпластичність і руйнування алюмінієвих сплавів, що деформуються
87 Вплив температури на структуру, механізми деформації і механічні властивості аморфних і нанофазних матеріалів
88 Вплив температурної і деформаційної залежності параметрів електроперенесення на електрофізичні властивості багатошарових плівок на основі Cr, Cu і Sc (Co)
89 Вплив тензорних сил на спектроскопічні характеристики двоферміонних систем
90 Вплив термічної передісторії на процеси релаксації і кристалізації рідких та аморфних сплавів на основі заліза в неізотермічних умовах
91 Вплив термовідпалу на дислокаційно-домішкову структуру кристалів
92 Вплив технологічних та радіаційних дефектів на явища переносу в багатодолинних напівпровідниках n-Ge та n-Si
93 Вплив технологічних факторів на дефектну підсистему і електронні процеси у плівках халькогенідів свинцю PbTe, PbSe і PbS
94 Вплив тиску і температури на механізми поглинання ультразвуку в рідких вуглеводнях
95 Вплив трас магістральних трубопроводів на гірськокарпатські ландшафтні структури
96 Вплив фізичних дій на фазові перетворення та властивості порошкових і консолідованих систем на базі діоксиду цирконію
97 Вплив часткової іонізації плазми та маломасштабної турбулентності на енерговиділення і прискорення частинок в атмосфері Сонця
98 Вплив шорсткості поверхні та умов освітлення на колірні характеристики об'єктів
99 Врахування асоціативних взаємодій в теорії розчинів електролітів. Метод інтегральних рівнянь для кореляційних функцій розподілу
100 Газова чутливість поверхнево- бар'єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмію з надтонкими плівками титану та нікелю
101 Газодинамічна теорія бозе-квазічастинок та методи розрахунку кінетичних коефіцієнтів
102 Галогеохімія грунто-підгрунтя ландшафтних комплексів Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю
103 Гальваномагнітні явища в органічних шаруватих провідниках
104 Гальмування заряджених частинок у двовимірних провідниках з домішковими станами електронів
105 Гамма-розпад ізобар-аналогових резонансів у ядрах 23Na, 27Al, 31P та 35,37Cl
106 Генераційно - рекомбінаційні процеси в гетероструктурах з тонкими шарами поруватого кремнію та оксиду кремнію
107 Генерація акустичних коливань сильнострумовими релятивістськими електронними пучками
108 Генерація потужних замагнічених потоків плазми повноблочним квазістаціонарним плазмовим прискорювачем і аналіз їх взаємодії з поверхнею матеріалів
109 Генерація та детектування НВЧ коливань ланцюжком джозефсонівських контактів ВТНП
110 Генерація ультранизькочастотних збурень у навколоземній плазмі
111 Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах
112 Географическая имиджелогия: свидетельство о рождении
113 Географическая сущность этноконфессиональных систем
114 Географическая эволюция Сивашской лагуны
115 Географический анализ трудоресурсного потенциала рекреации в Крыму
116 Географічна термінологія Волині
117 Географічне дослідження топонімічної системи України
118 Географічне краєзнавство України: теоретико-методологічні засади, історія, практика
119 Географічні закономірності поширення і динаміка фтору у чорноземах південних північно-західного Причорномор'я
120 Географічні назви у мовленні угорців м. Берегова та його околиць
121 Географічні основи оцінки екологічних ситуацій (на прикладі Криму)
122 Геодинаміка і нафтогазоносність Дніпровсько-Донецького рифтогену
123 Геодинаміка розломів Передкарпаття
124 Геодинаміка Чорноморського регіону на альпійському етапі
125 Геодинамічний розвиток Українських Карпат і його вплив на особливості формування піщано-конгломератових товщ та їх нафтогазоносність
126 Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського і Волино-Подільського регіонів України
127 Геоекологічна адаптивність природно-господарських територіальних систем (на прикладі приморської території басейну Григорівського лиману)
128 Геоекологічна характеристика морських берегів України
129 Геоекологічне обгрунтування оптимізації екоінфраструктури Запорізької області
130 Геоекологічний аналіз вапнякових масивів Південнобережного Криму (для цілей сейсмоекології і охорони навколишнього середовища)
131 Геоекологічний аудит впливу техногенного забруднення на довкілля та здоров'я населення (на прикладі регіону Покуття)
132 Геоекологічний моніторинг Карпатського регіону України як основа раціонального природокористування
133 Геоекологічний моніторинг Подільських Товтр в межах Гусятинського району Тернопільської області
134 Геоинформация в картографических исследованиях регионального рекреационного природопользования
135 Геоінформаційне картографування Йорданії: становлення і застосування
136 Геологический памятник природы - Кучук-Ламбатский каменный хаос, как элемент оползневой, сейсмогравитационной и карстовой морфоскульптуры рельефа южного берега Крыма
137 Геологическое строение приустьевой части долины речки Мелек-чесме
138 Геологічна будова і етапи розвитку Єсаулівсько-Нагольчанського структурного вузла (Нагольний кряж)
139 Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності морфоструктур північно-західного Передкарпаття
140 Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності району зчленування Воронезького кристалічного масиву та Донецької складчастої споруди
141 Геологічна будова і рейтинг нафтогазоперспективних об'єктів Північного борту Дніпровсько-Донецького авлакогену
142 Геологічна будова та закономірності локалізації руд Сурозького родовища золота (Сорокинська зеленокам'яна структура, Західне Приазов'я)
143 Геологічна будова та золотоносність Солонянського рудного поля (Сурська структура, Середнє Придніпров'я)
144 Геологічна будова та механізми формування Липнязької граніто-гнейсової структури
145 Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності українського сектора Азовського моря
146 Геологічна будова та речовинний склад руд родовища золота "Майське" (Середнє Побужжя)
147 Геологічна будова Центральної частини Дніпровсько-Донецького рифтогену та її нафтогазоносність
148 Геологічна модель зчленування Більче-Волицької і Бориславсько-Покутської зон Передкарпатського прогину та нафтогазоносність фронтальних складок
149 Геологічне прогнозування контурів соляних штоків та нафтогазоносності приштокових зон південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини
150 Геологічний розвиток платформної частини території України в рифеї

Документы 151 - 300 из 2096
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019