От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам»
1 Антидемпінгове регулювання в системі зовнішньоекономічних зв'язків України
2 Антикапиталистическая ментальность как фактор, препятствующий развитию бизнеса в обществах переходного типа
3 Антикризова складова управління машинобудівним підприємством
4 Антикризове управління машинобудівним підприємством
5 Антикризове управління машинобудівними підприємствами в ринкових умовах
6 Антикризове управління організаціями соціальної сфери в умовах транзитної економіки (на прикладі туристських установ м.Ялти)
7 Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою
8 Антикризове управління підприємством
9 Антикризове управління промисловим підприємством в умовах перехідної економіки України
10 Антикризове управління сільськогосподарськими виробничими кооперативами
11 Антикризове управління торговельним підприємством
12 Антикризове управління фінансами підприємств
13 Антикризовий менеджмент в умовах ринкової трансформації економіки
14 Антикризовий моніторинг підприємств дорожньої галузі
15 Антимонопольне регулювання в системі економічної безпеки України
16 Антимонопольне регулювання регіональних товарних ринків
17 Антимонопольний контроль за концентрацією господарських структур на рівні регіону
18 Антиоксидантна та антиканцерогенна активність кластерних сполук ренію
19 Антропогенна динаміка угруповань павуків (Arachnida, Aranei) ясенево- дубових лісів Верхньодністровської рівнини
20 Арабо-африканські країни у світовій системі господарювання: інтеграційні спрямування та перспективні моделі розвитку
21 Асоційовані форми аграрного бізнесу (ринкова трансформація і проблеми регулювання)
22 Аспектный анализ развития кредитной политики банков АРК
23 Аудит агропромислових підприємств: методологія та організація
24 Аудит бухгалтерського балансу: теорія і методика
25 Аудит кадров: проблемы теории и практики
26 Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств
27 Аудиторська діагностика безперервності діяльності підприємств
28 Аудиторська діяльність в аграрному секторі АПК
29 Аудиторська оцінка ефективності бухгалтерського контролю (на матеріалі підприємств з виробництва машин та устаткування Донецького регіону)
30 Аудиторський ризик в АПК
31 Аутсорсинг логістичних бізнес-функцій машинобудівного підприємства
32 Багаторівнева система прийняття інвестиційних рішень як основа управління науково-технічним прогресом
33 Багатофакторна модель регіонального управління підприємництвом у секторі малого та середнього бізнесу
34 Базисні інститути у трансформаційній економіці
35 Базы коэффициентов для индекса инвестиционной привлекательности предприятия IAE
36 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)
37 Банки в системі розширеного відтворення ВВП
38 Банки на валютному ринку України
39 Банки на ринку корпоративних цінних паперів в Україні
40 Банки у зовнішньоекономічних відносинах України
41 Банківська діяльність та її ефективність в умовах ринкової трансформації
42 Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації
43 Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація
44 Банківська система України та основні напрями її розвитку
45 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку
46 Банківське кредитування інвестиційних проектів
47 Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки
48 Банківське кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу
49 Банківське кредитування суб'єктів підприємництва регіону
50 Банківське фінансування та регулювання інвестиційної діяльності
51 Банківський капітал в умовах ринкової трансформації економіки України
52 Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні
53 Банківський маркетинг: теорія, методологія, організація
54 Банківський нагляд в Україні
55 Банківські механізми кредитування аграрних підприємств
56 Банковские пластиковые карты как современный платёжный инструмент
57 Банковский капитал и необходимость его укрупнения
58 Безперервний статистичний контроль якості металургійної продукції
59 Безробіття в трансформаційній економіці: причини, форми, тенденції
60 Безробіття в умовах трансформації економіки України
61 Бенчмаркинг в налогообложении
62 Бенчмаркинг важнейших показателей социально-экономического развития Крыма
63 Бенчмаркинг системообразующей роли туристического комплекса в социально - экономическом развитии Крыма
64 Библиотека в системе некоммерческого маркетинга
65 Библиотека для бизнеса и бизнес в библиотеке
66 Библиотека и власть: совместная деятельность по защите прав потребителей
67 Библиотека и информирование потребителя о его правах
68 Бизнес-план как основа успешной предпринимательской деятельности в сфере предоставления спортивно-оздоровительных услуг населению
69 Бизнес-планирование во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предприятия, как инструмент качества корпоративного управления
70 Бідність як об'єкт соціально-економічної політики
71 Бізнес-планування в умовах адаптації сільськогосподарських підприємств до ринкової економіки
72 Бізнес-планування розвитку акціонерного товариства
73 Біржовий ринок сільськогосподарської продукції в Україні
74 Благодійна діяльність на Волині (1793 - 1917): історичний аспект
75 Болгари Українського Придунав'я: етногеографічна характеристика
76 Большие циклы конъюнктуры и перспективы развития экономики Украины и Крыма в условиях перехода к рынку
77 Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури
78 Бренд-менеджмент в стратегічному розвитку підприємств
79 Бренд-менеджмент торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації
80 Бухгалтерский учет
81 Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання
82 Бухгалтерський баланс: теорія і практика (на матеріалах підприємств Житомирської області)
83 Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління
84 Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах, інтегрованих з підприємствами інших галузей
85 Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок визнання та методи оцінки
86 Бухгалтерський облік виробничої діяльності в системі бюджетування: теоретико-методичні основи
87 Бухгалтерський облік забезпечень майбутніх витрат і платежів: теорія та методика
88 Бухгалтерський облік і аудит затрат виробничої діяльності підприємств вугледобувної промисловості
89 Бухгалтерський облік і контроль грошових коштів та розрахунків на державних підприємствах Міністерства аграрної політики України
90 Бухгалтерський облік і контроль процесу виробництва продукції молочної промисловості: організація і методика
91 Бухгалтерський облік на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу
92 Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу)
93 Бухгалтерський облік розподілу доходів в умовах соціально-орієнтованої економіки: організація та методика
94 Бухгалтерський облік та контроль операцій з придбання підприємств переробної промисловості
95 Бухгалтерський облік у кредитних спілках: організація і методика
96 Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку
97 Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб'єктів підприємницької діяльності
98 Бухгалтерські моделі непрямих витрат промислових підприємств
99 Бюджетирование в контексте рыночных трансформаций
100 Бюджетна безпека у забезпеченні стратегії соціально-економічного розвитку держави
101 Бюджетна система як інструмент регулювання економічного розвитку
102 Бюджетне вирівнювання в реалізації регіональної політики держави
103 Бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку територіальних систем
104 Бюджетний дефіцит і його регулювання у перехідній економіці України
105 Бюджетний механізм формування та використання фінансових ресурсів регіону
106 Бюджетний облік у формуванні соціально-орієнтованої економіки України
107 Бюджетний процес та його оптимізація в Україні
108 Бюджетний устрій держави та особливості його формування в Україні
109 Бюджетні повноваження Державної ради Російської імперії 1906-1916 років
110 Бюджетно-монетарне регулювання цін у трансформаційній економіці
111 Бюджетно-податкові важелі формування фінансового потенціалу держави
112 Бюджетування в системі управління підприємством
113 Бюджетування в системі фінансового менеджменту аграрних підприємств
114 Бюджетування в системі фінансового управління підприємством
115 Бюджетування в Україні: становлення та перспективи розвитку
116 Бюджетування як метод управління оборотним капіталом промислового підприємства
117 Важелі та стимули формування інвестиційних ресурсів у промисловості
118 Валовий внутрішній продукт України: структура та тенденції відтворення
119 Валовий дохід торгівлі: джерела формування, напрямки використання та проблеми оптимізації
120 Валютная политика США как фактор дестабилизации мировой финансовой системы
121 Валютний контроль в системі протидії "втечі капіталу" в країнах з перехідною економікою
122 Валютний контроль операцій на світовому фінансовому ринку
123 Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою (приклад України)
124 Валютно-курсова політика та механізм її реалізації в Україні
125 Валютно-курсова політика України в системі макроекономічного регулювання
126 Валютно-финансовый механизм деятельности субъектов ВЭД
127 Валютно-фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі
128 Вартісна оцінка факторів виробництва та динаміка їх ціни в трансформаційній економіці
129 Вартісно-орієнтоване управління підприємством (на прикладі підприємств легкої промисловості)
130 Вартість банку: теорія та управління
131 Введение нового продукта как основа развития бизнеса и инновационного менеджмента
132 Вдосконалення валютного регулювання та контролю в Україні
133 Вдосконалення економічних взаємовідносин та їх організаційних форм між підприємствами молокопродуктивного підкомплексу АПК
134 Вдосконалення економічних відносин при вирощуванні і переробці цукрових буряків
135 Вдосконалення економічних механізмів експортної орієнтації використання ресурсного потенціалу агропромислових підприємств
136 Вдосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві України
137 Вдосконалення концесійного механізму стимулювання інвестиційної діяльності в сфері житлово-комунального господарства
138 Вдосконалення методики ціноутворення в системі внутрішнього економічного механізму підприємств молочної промисловості
139 Вдосконалення механізмів розкриття внутрішніх резервів шахт в ринковій трансформації економіки
140 Вдосконалення механізмів соціально-економічних мотивацій підприємницької діяльності
141 Вдосконалення механізму відтворення основного капіталу промислових підприємств
142 Вдосконалення механізму просування промислових товарів на ринку
143 Вдосконалення механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності України щодо міжнародних організацій (на прикладі вступу до СОТ)
144 Вдосконалення механізму стимулювання розвитку промисловості приморських регіонів
145 Вдосконалення механізму ціноутворення на підприємствах електроенергетики
146 Вдосконалення моделей розподілу відтворюваних ресурсів в портфелі проектів суднобудівного підприємства
147 Вдосконалення операційного менеджменту на підприємствах роздрібної торгівлі
148 Вдосконалення організації оподаткування в системі державного регулювання розвитку національної економіки
149 Вдосконалення організаційно- економічного механізму водозабезпечення сільського господарства регіону в зоні зрошення (на прикладі Херсонської області)
150 Вдосконалення організаційно-економічного механізму зниження ресурсоємності продукції металургійних підприємств

Документы 151 - 300 из 8085
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019