От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по энергетике»
1 "Лучеплан": опыт промышленной деятельности итальянского предприятия-производителя осветительных приборов
2 Diagnostic of large drives for pumping systems
3 Influence of electrical arc on the breaking process of low- voltage electric devices
4 Автоматизація побудови засобів розв'язання оптимізаційних задач диспетчерського управління в електроенергетиці
5 Автоматизація процесу спалювання газового палива в котлоагрегатах ТЕЦ промислових підприємств
6 Автоматизація систем забезпечення заданої температури з альтернативними джерелами енергії
7 Автоматизація управління автономним енергопостачанням з використанням відновлюваних джерел енергії в умовах селянського (фермерського) господарства
8 Автоматизована діагностика технічного стану тепломасообмінних систем і устаткування енергоустановок на основі математичного моделювання
9 Автоматизована система контролю і управління технологічним комплексом виробництва машин зворотно-поступальної дії з низькою віброакустичною активністю
10 Автоматизоване оперативне управління централізованим теплопостачанням в умовах неповної інформації
11 Автоматизоване управління технологічним процесом генерації вологої пари в енергоблоках з реакторами ВВЕР-1000
12 Автоматизований електромеханічний комплекс по визначенню параметрів машин постійного струму після ремонту
13 Автоматизований контроль моментних характеристик електричних машин
14 Автоматизований оперативний вибір схем технологічних процесів енергоблоків електростанцій з урахуванням показників надійності
15 Автоматизований структурний синтез число-імпульсних функціональних перетворювачів
16 Автоматизовані засоби технічної діагностики та електричного контролю за станом ізоляції в сільських електричних мережах
17 Автоматическое управление электродной системой электрогидроимпульсной установки с асинхронным электроприводом
18 Автономні інвертори як складова частина електротехнологічних установок
19 Адаптивні електронні вимірювальні перетворювачі для високоточних імпульсних та фазових лазерних далекомірів
20 Адаптовні силові модулі імпульсних перетворювачів малої та середньої потужності
21 Алгоритми керування напівпровідниковими перетворювачами на основі швидкого симетричного перетворення
22 Алгоритми оптимального використання електроенергії в системах з відновлюваними джерелами
23 Алгоритми проектування перетворювачів напруги, електромагнітно-сумісних з мережею та навантаженням
24 Алгоритмізації та програмування оптимального синтезу багатоконтурних систем теплопостачання
25 Альтернативная энергетика Франции
26 Альтернативні системи кондиціонування повітря з прямою сонячною регенерацією абсорбенту
27 Анализ влияния температуры двигателя на процесс самонастройки регулятора тока в системе управления асинхронного электропривода
28 Анализ несинусоидальности напряжения в системах с тиристорными преобразователями при наличии коммутационных колебаний
29 Аналіз безпеки і експрес-методики оцінки стану АЕС з ВВЕР під час аварій
30 Аналіз виникнення самозбудження асинхронних двигунів при поздовжньому вмиканні ємності в пристрої регулювання напруги та реактивної потужності
31 Аналіз динаміки напівпровідникових перетворювачів на комплексній площині
32 Аналіз електричних кіл з нелінійними електрохімічними елементами методом перетворення змінних
33 Аналіз електричних кіл з розподіленими параметрами при малих нелінійностях елементів
34 Аналіз ефективності пристроїв обмеження внутрішніх перенапруг на регулювальному трансформаторі статичного компенсатора реактивної потужності прямого регулювання
35 Аналіз і синтез магнітних систем давачів лінійних переміщень
36 Аналіз квазістаціонарних магнітних полів в неоднорідних середовищах з використанням розривних функцій
37 Аналіз напружено-деформованого стану та власних коливань вузлів турбін на основі МСЕ
38 Аналіз нелінійних електричних кіл з фотоелектричними та електрохімічними джерелами живлення
39 Аналіз проектних аварій для реакторної установки ВВЕР-1000 з використанням методики оцінки невизначеності даних
40 Аналіз розвитку електроенергетики як складової частини паливно-енергетичного комплексу областей півдня України
41 Аналіз сигналів та побудова систем керування перетворювачів на базі спектрально-часових методів
42 Аналіз та синтез систем збудження машин змінного струму електромашиновентильних комплексів генерування електроенергії
43 Аналіз теплового стану синхронних явнополюсних двигунів на основі еквівалентних теплових схем
44 Аналіз функціонування електричних систем на основі структурної зв'язності
45 Аналіз ядерної безпеки ядерно-небезпечних об'єктів Чорнобильської АЕС
46 Аналіз, моделі та діагностика кризових теплогідравлічних явищ в енергообладнанні АЕС
47 Асинхронна автономна генераторна система з керованим збудженням
48 Асинхронний електропривід з частотним керуванням підйомно-транспортних механізмів за нормальними та аномальними режимами
49 Асинхронний електропривод з векторним керуванням напругою фазного ротора
50 Асинхронний трифазно-однофазний електропривод з тиристорним керуванням
51 Асинхронні генератори з вентильним та вентильно-ємнісним збудженням для автономних енергоустановок
52 Асинхронный тиристорный электропривод с бездатчиковым измерителем скорости
53 Асинхронный электропривод бытовой стиральной машины с микропроцессорным управлением
54 Аспекти вияву композиторської індивідуальності у сучасній культурі (на матеріалі творчості В.С.Губаренка)
55 Багатовимірне цифрове управління барабанними парогенераторами
56 Багатоканальний відцентровий золопиловловлювач для аспірації теплоенергетичного обладнання
57 Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі
58 Багатокритеріальне моделювання та оцінка альтернатив при переведенні холодильного обладнання на сучасні холодильні агенти
59 Багатокритеріальне моделювання термодинамічної поведінки природних робочих тіл
60 Багатопараметровий електромагнітний метод та прилад, заснований на комп'ютерних універсальних функціях перетворення
61 Багатопараметрові різницеві електромагнітні методи та пристрої для контролю матеріалів і виробів
62 Багатоступенева термопереробка твердого палива. Енерготехнологічне використання бурого вугілля
63 Безконтактні електромагнітні перетворювачі з різною орієнтацією зондуючого магнітного поля
64 Безреактивне згладжування пульсацій у мережевих перетворювачах електричної енергії
65 Вдосконалення діагностування обмоток короткозамкнених асинхронних електродвигунів на основі контролю параметрів робочого режиму
66 Вдосконалення методів та засобів інформаційного забезпечення задач керування режимами електроспоживання промислових підприємств
67 Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної бази
68 Вдосконалення приладів теплового контролю складу речовин на основі застосування сенсорів з P-N переходом
69 Вдосконалення процесів сумішоутворення та згоряння в двигунах з іскровим запалюванням при безпосередньому вприскуванні палива
70 Векторне керування асинхронними двигунами
71 Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машини подвійного живлення
72 Вентильний реактивний двигун з програмним формуванням вихідних характеристик
73 Вентильні явнополюсні двигуни з постійними магнітами з покращеними характеристиками
74 Взаємовплив електричних мереж електроенергетичної системи в процесі оптимального керування їх режимами
75 Взаємозв'язок форми меридіанної проекції робочого колеса лопатевого насоса і момента швидкості потоку перед ним
76 Вибір раціональних параметрів системи комбінованого збудження високомоментних вентильних двигунів
77 Визначення властивостей оптимізаційної позіноміальної математичної моделі силових трансформаторів
78 Визначення параметрів двигунів змінного струму при полігармонійному живленні обмоток статора
79 Визначення параметрів можливих автоколивань в системі перетворювач напруги - асинхронний двигун
80 Визначення професійної компетентності інженера-електромеханіка
81 Визначення профілю циліндричного рефлектора, що дозволяє розподіляти відбиті промені за заданим законом
82 Визначення радіаційного навантаження корпусу ядерного реактора на основі байєсівського підходу
83 Визначення функціоналів нейтронного потоку на зразках-свідках металу корпуса реактора ВВЕР-1000
84 Використання імпульсних режимів заряду для підвищення експлуатаційних параметрів акумуляторів
85 Використання низькопотенційних теплових вторинних енергоресурсів масляних систем охолодження енергетичних апаратів
86 Вимірювальні генераторні частотні перетворювачі для промислових мікроелектронних датчиків
87 Вимірювальні перетворювачі струму з електронною компенсацією похибки для електроенергетики та електротехнологічних установок
88 Вимірювання та аналіз нестаціонарних вібрацій методами цифрової обробки сигналів
89 Вимірювання температури шумовими методами. Теорія і практика
90 Високовольтні джерела живлення фізико- аналітичного обладнання
91 Високоефективні жаротрубні теплогенеруючі установки для локальних систем теплопостачання з газопальниковими пристроями, які регулюються
92 Високотемпературна втомна міцність титанових сплавів у водних середовищах
93 Вихровий зонально-неоднорідний термоелемент
94 Вібраційне горіння в низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних установок
95 Відновлення електропостачання знеструмлених споживачів в розподільних електричних мережах
96 Візуальні пірометри з розширеними функціональними можливостями
97 Влияние дизайна дизельного двигателя на экологические параметры в процессе эксплуатации
98 Водоаміачні термотрансформатори (теорія, аналіз, синтез, оптимізація)
99 Вплив водяної пари на емісію оксидів азоту газотурбінною камерою згоряння
100 Вплив дизайну термодінамічних циклів на економічну ефективність і екологічність охолоджуючих систем
101 Вплив електризації вологої пари на процеси конденсації в теплоенергетичних установках
102 Вплив зовнішніх дій на теплообмін при розвинутому пузирчастому кипінні рідини у великому об'ємі
103 Вплив зольності на характер вигоряння енергетичного вугілля в топках котлоагрегатів
104 Вплив кріогенного охолодження на параметри лінійного індукційного двигуна ударної дії
105 Вплив параметрів кабельної лінії на імпульсні паранапруги в асинхронних частотнорегульованих електроприводах
106 Вплив попереднього термомеханічного навантаження на опір крихкому руйнуванню теплостійких сталей
107 Вплив термохімічної підготовки на властивості високозольного антрациту при його факельному спалюванні
108 Вплив характеристик зв'язку однотипних елементів на коливання систем з порушеною поворотною симетрією
109 Врахування газової складової середовища, що перекачується, при визначенні конструкції та робочої характеристики динамічного насоса
110 Встановлення взаємозв'язку між геометричними та енергетичними параметрами електричних апаратів з метою раціонального вибору апаратів та їх серій
111 Встановлення умов поверхневого тріщиноутворення при циклічному деформуванні сталей енергетичного устаткування у водних середовищах
112 Вторинні ефекти в гальваномагнітних перетворювачах електромагнітного поля
113 Вторинні системи електропостачання діагностичних комплексів промислових підприємств
114 Высокомоментный двигатель постоянного тока с комбинированным возбуждением
115 Гексафторофосфати лужних металів: синтез, властивості, застосування у суперконденсаторах
116 Геодезичний моніторинг територій атомних електричних станцій: теорія і практика
117 Геоінформаційні технології просторового аналізу емісії парникових газів у енергетичному секторі
118 Геометрическое моделирование периодических энергетических процессов в управляемых электрических цепях и системах электропитания
119 Геометричне моделювання взаємоспряжених профілів роторів і корпусів як обвідних сім'ї трохоїд
120 Геометричне моделювання елементів проточних частин двопоточних турбін
121 Геометричне моделювання елементів проточних частин діагональних турбомашин
122 Геометричне моделювання компресорних лопаткових апаратів
123 Геометричне моделювання об'ємів робочих камер роторно-планетарних машин
124 Геометричне моделювання променевого енергообміну між аналітично заданими поверхнями
125 Геометричне моделювання розв'язків системи рівнянь Лоренца при розробці імпульсного впорскувача
126 Гідроаеродинамічне удосконалення розпилювальної градирні
127 Гідродинаміка вертикального потоку газу з твердими частками і його теплообмін зі стінкою
128 Гідродинаміка робочого процесу теплогенеруючого агрегату багатофункціонального призначення
129 Гідродинаміка самозакипаючих потоків в дренажних каналах теплотехнологічних систем
130 Гідродинаміка та тепломасообмін в протитоковому контактному випаровувачі з сітчастою гофрованою насадкою
131 Гідродинаміка та тепломасообмін у змішуючому конденсаторі з сітчастою насадкою
132 Гідродинаміка та теплообмін потоку рідини в щілинних мікроканалах
133 Гідродинамічні аспекти блочно-модульного конструювання динамічних насосів
134 Гідроекологічний потенціал Українських Карпат і перспективи його використання
135 Гіротропний спіральний термоелемент
136 Гнучкі виробничі системи радіологічного моніторингу
137 Граничний стан конструкційних сплавів для надпровідних електромагнітних систем
138 Грунтові фрити для електростатичного емалювання побутової техніки з маловуглецевих сталей
139 Два методи вимірювання індуктивності котушки
140 Двигатель постоянного тока индукторного типа для передачи вращения в герметичный объем
141 Двокоординатні електричні машини для систем локації та слідкування
142 Дворівнева система регулювання напруги електротехнічних пристроїв
143 Двухфазная одно-двухслойная двухскоростная полюсопереключаемая обмотка
144 Джерела теплоти локальних систем теплопостачання на базі машин Стірлінга
145 Диагностика асинхронных машин по энергетическим показателям при пуске
146 Дидактичні особливості інтегративного навчання комп'ютерних технологій у професійній підготовці електриків
147 Дизайн освітлювальних приладів в Україні
148 Динамические режимы электромеханической системы с асинхронным электроприводом
149 Динаміка багатовитратного запобіжного клапану непрямої дії на тиск 25 - 32 МПа в режимі перевантаження гідроагрегата підйому вала турбіни
150 Динаміка комплексу гідропристроїв комп'ютерної системи управління частотою обертання ротора гідротурбіни

Документы 1 - 150 из 915
Следующие >>>
© 2007-2019