От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам»
1 "Риторические упражнения на заданную тему"..?
2 FD-метод для задач Штурма-Ліувілля. Експоненційна швидкість збіжності
3 FD-метод розв'язування абстрактних гіперболічних рівнянь
4 m-звідність з інформаційними обмеженнями
5 Автоматизація розв'язання просторових задач з неповними даними
6 Агрегативно-ітеративні алгоритми для лінійних рівнянь з обмеженими операторами
7 Адаптивні методи чисельного моделювання високоградієнтних процесів в об'єктах з розподіленими параметрами
8 Аквоамінофосфати кобальту (II), ніколу (II), цинку та купруму (II)
9 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера
10 Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи в процесі розв'язування математичних задач фінансового змісту
11 Акустика течій у каналах з локальними нерегулярностями геометрії
12 Алгебраїчні многовиди та поля алгебраїчних функцій над псевдоскінченними полями
13 Алгебри з додатковими структурами та їх зображення
14 Алгебри Лі, асоційовані з силовськими p-підгрупами скінченних симетричних груп
15 Алгебро-топологічні властивості функторів, породжених функціональними просторами
16 Алгебро-топологічні структури на суперрозширеннях
17 Алгоритми для систем з тепліцевими ламбда-матрицями та їх застосування
18 Алгоритми розв'язання деяких класів оптимізаційних задач, які зводяться до задач оптимального розбиття
19 Алгоритмічний підхід у побудові проекційних креслень комбінацій двох тіл
20 Алгоритмічні аспекти методу скінченних елементів
21 Амальгамовані об'єднання граток і гратки нормальних дільників у вінцевих добутках
22 Аналіз автоколивальних процесів в складних неперервно-дискретних системах
23 Аналіз впливу фізичних та геометричних нелінійностей на динаміку дволанкового перевернутого маятника
24 Аналіз графів з позначеними вершинами
25 Аналіз і оцінка диференціальних включень методами практичної стійкості
26 Аналіз стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів
27 Аналіз стохастичних динамічних систем з пуассонівськими збуреннями
28 Аналітико-чисельні підходи до розв'язування задач термопружності термочутливих тіл при конвективному теплообміні
29 Аналітико-числове розв'язування одного класу нелінійних задач з вільною фазою
30 Аналітична теорія марковських випадкових еволюцій в ERn
31 Аналітичне задання проективних перетворень площини. Теорема Бріаншона
32 Аналітичні дослідження нелінійних диференціальних рівнянь другого і третього порядків
33 Аналітичні моделі поверхонь на основі перетворень і тангенціальних рівнянь
34 Аналітичні та комп'ютерно-графічні моделі нетрадиційних систем проекціювання та їхніх проекціювальних поверхонь
35 Аналітичні функції обмеженого l-індексу
36 Аналітично-чисельна методика визначення напружено-деформованого стану товстих неоднорідних осесиметричних сферичних оболонок
37 Антропогенні зміни в басейнах малих річок (на прикладі Волинської області)
38 Апроксимативна транзитивність груп перетворень в ергодичній теорії
39 Апроксимативні властивості середніх Чезаро кратних ортогональних рядів та сталі Уітні
40 Апроксимація дискретно представлених кривих у полярній системі координат за критерієм найменших граничних відхилень
41 Апроксимація плоских дискретно представлених кривих ліній на основі дискретного методу найменших квадратів
42 Апроксимація рядів Діріхле експоненціальними многочленами
43 Апроксимація функцій дискретного аргументу
44 Апроксимація функцій з обмеженою похідною загального вигляду поліномами і цілими функціями експоненціального типу
45 Апроксимація функцій класів Homega у просторах з інтегральною метрикою
46 Асиметричне навантаження пружного шару з жорстким круговим включенням
47 Асиметричний синтез гідроксифосфонатів та їх похідних з потенційною біологічною активністю
48 Асимптотика розв'язків еволюційних рівнянь у банаховому просторі
49 Асимптотика розподілів деяких характеристик випадкових матриць над скінченним полем
50 Асимптотична поведінка нелокалізованих рішень рівнянь типу Кадомцева - Петвіашвілі
51 Асимптотична поведінка нестійких розв'язків стохастичних диференційних рівнянь
52 Асимптотична поведінка та біфуркації розв'язків ланцюгів зв'язаних осциляторів
53 Асимптотичне інтегрування лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з виродженням та особливою точкою в комплексному банаховому просторі
54 Асимптотичне поводження розв'язків напів'явних диференціальних систем
55 Асимптотичне поводження спряжених за Юнгом функцій та застосування до рядів Діріхле
56 Асимптотичне розв'язання задачі Коші для вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь
57 Асимптотичний аналіз дробових процесів
58 Асимптотичні властивості simex-оцінок в моделях регресії з похибками у змінних
59 Асимптотичні властивості аналітичних і випадкових аналітичних функцій, зображених степеневими рядами і рядами Діріхле
60 Асимптотичні властивості аналітичних та субгармонійних функцій нешвидкого зростання
61 Асимптотичні властивості інтегралів типу Лапласа і рядів Діріхле
62 Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінних
63 Асимптотичні властивості оцінок функції інтенсивності пуассонівських процесів та полів
64 Асимптотичні властивості регулярно збіжних функціональних рядів
65 Асимптотичні властивості розв'язків систем диференціально-функціональних рівнянь
66 Асимптотичні властивості цілих рядів Діріхле: оцінки виняткових множин у теоремах типу Вімана-Валірона
67 Асимптотичні задачі статистики для дискретних розподілів
68 Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь n-го порядку з експоненціальною нелінійністю
69 Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь n-го порядку з нелінійностями типу Емдена-Фаулера
70 Асимптотичні зображення розв'язків нелінійних неавтономних диференціальних рівнянь другого порядку, асимптотично близьких до рівнянь типу Емдена- Фаулера
71 Асимптотичні методи в задачах імовірнісної комбінаторики
72 Асимптотичні методи в прикладних задачах теорії нелінійних коливань та теорії композиційних матеріалів
73 Асимптотичні методи розв'язань спектральних та крайових задач в областях з сингулярно збуреними границями
74 Асимптотичні методи статистики лічильних процесів
75 Асимптотичні оцінки розв'язків нескінченних систем лінійних рівнянь та їх застосування у крайових задачах теорії пружності
76 Асимптотичні розв'язки вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією
77 Асимптотичні розв'язки крайових задач Діріхле та Неймана для сингулярно збурених рівнянь параболічного типу з імпульсною дією
78 Асимптотичні розв'язки сингулярно збурених диференціальних рівнянь з імпульсною дією
79 Асоціати та розклади багатомісних операцій
80 Багатоканальні мережі Джексона з керованим джерелом вимог
81 Багатократне розсіяння електромагнітних хвиль дискретними випадковими середовищами
82 Багатомісна асоціативність і пов'язані з нею групоїди
83 Багатопараметричні дисипативні лінійні стаціонарні динамічні системи розсіяння (дискретний випадок)
84 Багатопараметричні коефіцієнтні обернені задачі для рівнянь параболічного типу
85 Багатоточкові задачі для гіперболічних рівнянь та рівнянь, не розв'язаних відносно старшої похідної
86 Багатоточкові задачі для диференціальних рівнянь та систем рівнянь із частинними похідними
87 Багатоточкові задачі для лінійних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь із частинними похідними
88 Барвники на основі бородифторидних комплексів 3-ацети-4-гідроксипіранонів та 3-ацетил-4-гідроксипіридонів
89 Баричні ефекти у квазідвовимірних халькогенідних фероїках
90 Бінарні та n-арні ізотопи груп: Основні алгебраїчні поняття та кількісні характеристики
91 Біфуркації стаціонарних станів дволанкового маятника під дією асиметричної слідкуючої сили
92 Біфуркації та стійкість нелінійних коливань деформівних систем
93 Болеани G-просторів
94 В'язка взаємодія вихорових структур зі зсувною течією
95 Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв'язків лагранжевих систем
96 Варіаційний метод дослідження нелінійних динамічних процесів в рухомих обмежених об'ємах рідини складної конфігурації
97 Введение в теорию вероятностей
98 Введение в теорию вероятностей и ее приложения. В 2-х томах. Т. 1
99 Введение в теорию вероятностей и ее приложения. В 2-х томах. Т. 2
100 Вдосконалення нормативної бази фасованих мінеральних і питних вод
101 Вдосконалення систем охолодження в технологіях одержання газів високої чистоти
102 Вектори експоненціального типу операторів із дискретним спектром над банаховими просторами
103 Великі деформації кусково-однорідних анізотропних гіперпружних тіл обертання
104 Взаємодія біоактивних кремнеземних матриць з водою та макромолекулами
105 Взаємодія електронів з мюoнами в світловому полі
106 Взаємодія п'єзоелектричних полів із двовимірним електронним газом у системі резонатор LiNbO3 - шаруватий напівпровідник
107 Взаємодія просторових тріщин з низькочастотними пружними хвилями у деформівних тілах
108 Взаємодія радіально обмежених модульованих електронних пучків з неоднорідною плазмою
109 Взаємодія тріщин при згині пластин з урахуванням контакту берегів
110 Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів
111 Вивчення алгебри і початків аналізу в професійно-технічних училищах в умовах впровадження освітнього стандарту
112 Вивчення будови груп за властивостями підгруп, близьких до нормальних
113 Вивчення властивостей твердих тіл у загальноосвітніх навчальних закладах на основі інтегративно-предметного підходу
114 Виділення та характеристика ферментного комплексу міцеліальних грибів з дріжджелітичною активністю
115 Визначення гідродинамічних характеристик тілесного профілю в нестандартному потоці в'язкої нестисливої рідини методом граничних інтегральних рівнянь
116 Визначення довговічності металічних матеріалів та зварних з'єднань при циклічному навантаженні і наводнюванні
117 Визначення залишкових напружень методом електронної спекл-інтерферометрії
118 Визначення напружено-деформованого стану структурно-неоднорідних пластин і оболонок на основі уточненої теорії
119 Визначення напруженого стану некругових порожнистих неоднорідних циліндрів на основі апроксимації функцій дискретними рядами Фур'є
120 Визначення напруженого стану неоднорідних термочутливих пружних тіл зведенням одновимірних крайових задач до інтегральних рівнянь
121 Визначення підмноговидів за заданим грасмановим образом
122 Визначення та оптимізація напруженого стану анізотропних пластинок з отворами і тріщинами
123 Визначення термопружного стану тіл з отворами і тріщинами за допомогою уточнених формул обернення перетворення Лапласа
124 Використання case-study як педагогічна умова забезпечення наступності навчання математики
125 Використання ЕОМ при вивченні методів Монте-Карло обчислення кратних визначених інтегралів
126 Використання ЕОМ при вивченні методу Монте-Карло розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь
127 Використання інтегральних представлень в теорії пружності та термопружності для складних областей
128 Випадкові процеси в функціональних просторах Орлича
129 Випадкові фрактальні множини з марковськими подрібненнями в R
130 Високочастотні коливання пружних циліндрів скінченної довжини
131 Вищі симетрії та парасуперсиметрії еволюційних рівнянь
132 Виявлення неоднорідності пружних властивостей тонкостінних елементів по зміні резонансних частот повздовжніх та згинних власних коливань (метод низькочастотної томографії)
133 Віднесення поверхонь до ліній кривини стосовно проектування оболонок
134 Відображання нелінійних керованих систем на лінійні
135 Відображення площини на поверхню та його застосування
136 Віковські *-алгебри та їх зображення
137 Вільні коливання циліндричної оболонки з приєднаними абсолютно твердими та пружними тілами
138 Вінерів процес на площині з напівпрозорими мембранами на двох прямих, які перетинаються
139 Віртуальна реальність: етичні проблеми
140 Власні вектори квазілінійних операторів
141 Власні значення варіаційних еліптичних задач в перфорованих областях
142 Властивості аналітичних у півплощині та мероморфних у кругових кільцях функцій
143 Властивості задач комбінаторної оптимізації з дробово-лінійними цільовими функціями. Методи та алгоритми їх розв'язання
144 Властивості одного класу функціоналів
145 Властивості просторового розподілу квазарів за даними Слоанівського цифрового огляду неба
146 Властивості розв'язків -параболічних систем, визначених у необмежених за часовою змінною областях
147 Властивості розв'язків вироджених диференціальних рівнянь вищих порядків з обмеженнями на резольвенту поліноміального жмутка операторів
148 Властивості розв'язків крайових задач математичної фізики з випадковими факторами
149 Властивості розв'язків різницевих і диференціальних рівнянь та їх стохастичних аналогів у банаховому просторі
150 Властивості розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі

Документы 1 - 150 из 1257
Следующие >>>
© 2007-2019