От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Економіка підприємства

  1. Сутність та види ємності ринку послуг готельно-ресторанного господарства, методика її визначення……………………………..3
  2. Стратегія та прядок управління обсягом реалізації послуг в підприємствах готельно-ресторанного господарства……………6
  3. Завдання 5………………………………………………………….12
  Вихідні дані наведені у таблиці 3.1...
  4. Практичне завдання 3……………………………………………..13
  Для аналізу кількісних та якісних показників підприємства скористаємося таблицями 4.1. «Баланс», 4.2. «Звіт про фінансові результати»...
  5. Тестове завдання 5………………………………………………...25
  1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів ресторану характеризує:
  2. Назвіть форми прямих інвестицій:
  3. Виберіть найбільш ефективний інвестиційний проект за значенням індексу прибутковості (ІП):
  4. Що розуміється під поняттям “чистий прибуток” підприємств готельно-ресторанного бізнесу?
  5. Доход від володіння корпоративними правами готелю – це:
  6. Назвіть форми фінансових інвестицій готелю:
  7. Про зниження платоспроможності готелю свідчить:
  8. Який з видів прибутку характеризує його купівельну спроможність?
  9. При застосуванні відрядно-преміальної оплати праці робітників до якого виду витрат слід віднести витрати готельного підприємства на державне соціальне страхування?
  10. Назвіть, які з форм регулювання оплати праці не є функцією державних органів:

  6. Перелік літератури………………………………………………...28
 • Порівняльна характеристика DVD-плеєрів за матеріалами ТОВ Назва

  Вступ 3
  1. Загальна характеристика DVD-плеєрів та їх класифікація 5
  2. Споживчі властивості DVD-плеєрів 10
  3. Асортимент DVD-плеєрів які реалізуються в "Техноярмарок" 15
  4. Порівняльна характеристика споживчих властивостей DVD-плеєрів різних виробників "Техноярмарок" 21
  Висновки та пропозиції 26
  Список використаних джерел 30
  Додатки 32-46
 • Облік міжнародних операцій

  1. Облік міжнародних операцій з фінансового лізингу рухомого майна з повною амортизацією. 3
  2. Дати характеристику умовам «ІНКОТЕРМС» та шляхи їх використання бухгалтерією підприємства. 10
  3. Розкрити методику та законодавчу базу перерахунку курсових різниць. Дати характеристику видам валют.. 15
  4. Скласти розділ "Умови платежу" міжнародного контракту, предметом якого є "імпорт іноземного товару з умовою розрахунків - попередня .оплата" та зробити усі відповідні бухгалтерські записи. 20
  5. Правовий механізм міжнародного лізингу в структурі світових взаємовідносин 24
  Список використаної літератури. 29

 • Профспілки як суб'єкт трудового права

  Вступ 3
  1. Поняття професійних спілок та правові основи їх діяльності 4
  2. Права та обов’язки професійних спілок як суб’єктів трудового права 10
  Висновки 12
  Додатки 13
  Бібліографія 18
 • Договір страхування

  Вступ 3
  1. Поняття страхування. Види та форми страхування. 5
  2. Поняття договору страхування 13
  3. Права та обов’язки сторін за договором страхування. 21
  4. Звільнення страховика від відповідальності. 26
  Висновок 29
  Список використаної літератури 31
 • Економіка підприємства

  1. Механізм утворення валового прибутку, фінансових результатів від операційної діяльності, фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності, фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування, чистого прибутку 3
  2. Фактори, що обумовлюють рівень витратомісткості продукції 12
  3. Задача 12 16
  Фінансова діяльність туристичного підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями. Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану підприємства є першою і найбільш необхідною інформацією як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. ...
  Список використаної літератури 21
  Додаток А 22
 • Контрольна робота економічний аналіз

  1. Методичні прийоми факторного аналізу 3
  2. Аналіз асортименту продукції харчового підприємства 13
  Список літератури 18
 • Облік міжнародних операцій

  1. Контракти з міжнародних операцій. 3
  2. Стислий перелік та описання чинної законодавчої бази. 4
  3. Контракт. 6
  4. Фінансово-господарські операції. 11
  1 08.02. Банківська виписка, платіжне доручення Перераховано частину авансу для придбання пакувального обладнання 5000 дол. США за курсом НБУ 4,89 грндол....
  Список використаної літератури. 21

 • Контрольна робота гроші та кредит

  1. Позичковий процент та механізм його формування 3
  2. Спеціалізовані комерційні банки та особливості їх діяльності 9
  3. Національна валютна система: сутність та основні елементи 13
  Список використаної літератури 17
 • Монетарна та фіскальна економічна політика

  ВСТУП 3


  1. ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ 4

  2. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 10


  ВИСНОВКИ 19
  ЛІТЕРАТУРА 20

 • Економіка підприємства контрольна

  1. Соціально-економічна оцінка рівня безробіття 3
  2. Суб’єкти соціального партнерства. Предмет переговорів на всіх рівнях управління 10
  3. Методи аналізу продуктивності праці 15
  4. Задача 21
  такими даними із табл. 7.
  рейсова швидкість, км / год. 740
  місячна санітарна норма нальоту на екіпаж, год 65

  Таблиця
  Склад екіпажу Кількість Розмір відрядної оплати праці інших членів екіпажу до оплати праці командира ПК, %
  Командир ПК 1
  Другий пілот 1 80
  Бортінженер 1 90
  Бортпровідник 5 30

  Група складності – ІІ, відрядна розцінка командира ПК за виконання льотної роботи – 5,87 грн./год. Нальот у ночі прийняти за 25 % від річного нальоту. За польоти у нічний час відрядні розцінки бортпровідників збільшуються на 15 %, іншим членам екіпажу – на 30 %.

  Література 23
 • Історичний дискурс психологізації культури

  Вступ 3
  1. Сутність психологізації культури 4
  2. Психологічний погляд на культуру 9
  3. Історичний аналіз психологічних аспектів культури 12
  4. Категорії культури 16
  Висновок 20
  Список використаної літератури 21
 • Технологія антибіотиків та фармферментних препаратів

  1.Мікробіологічний, біохімічний та технологічний контроль в технології антибіотиків 3
  2. Основні джерела отримання ферментних препаратів для фармацевтики. Класифікація ферментів. 6
  3. Аерація в технології антибіотиків. 11
  Література 14
 • Міжнародна економіка


  1. Україні в процесі міжнародної трудової міграції 3
  2. Глобалізація економіки як тенденція світового розвитку 10
  Висновок 21
  Список використаної літератури 23

 • Види контрактів у міжнародному туристичному бізнесі

  Вступ 3
  1. Міжнародно-правове і національно-правове регулювання надання міжнародних туристських послуг 4
  2. Види контрактів у міжнародному туристичному бізнесі 8
  Висновок 14
  Список використаних джерел: 16
 • Історичні аспекти розвитку факторингу

  Вступ 3
  1. Зародження факторингу. Товарний факторинг 3
  2. Факторинг у сучасному розумінні: ХХ століття 5
  Висновки 8
  Перелік використаних джерел 9

 • Основи охорони праці


  1. Основи державної політики в галузі охорони праці 3
  2. Особливості електротравматизму 6
  Список літератури 14

 • Контрольна робота з маркетингу туризму

  Історія застосування концепції маркетингу в туризмі 3
  Опитувальний лист готелю. 7
  Літературні джерела. 9

 • Контрольна робота з грошей і кредиту

  1. Етапи розвитку грошових систем в економічно розвинених зарубіжних країнах та їх зміст 4
  2. Структура і принципи функціонування грошової системи країн з розвиненою економікою 7
  3. Функції фінансових посередників у зарубіжних країнах у забезпеченні руху фінансових ресурсів 13
  4. Федеральна резервна система США: структура і принципи функціонування 18
  5. Необхідність переходу до дволанкової структури кредитних систем у країнах з перехідною економікою 21
  Список використаних джерел 24

 • Правовий статус угорців в Україні

  В Вступ / Розділ 1. Поняття та законодавче регулювання правового статусу національних меншин / Розділ 2. Основні права та обов’язки національних меншин. Механізм та гарантії реалізації прав національних меншин в Україні / Розділ 3. Правовий статус угорців в Україні / Висновки / Список використаної літератури
 • Розміщення продуктивних сил Італії


 • Контрольна робота з медичної техніки

  1. Хірургія - галузь клінічної медицини. Вимоги до оперативних втручань і хірургічних інструментів 3
  2. Лабораторна токсикологічна діагностика. Напрямки діагностики отруєнь. Інструментальні експрес-методи діагностики токсичних речовин у біологічних середовищах організму 11
  3. Характеристика акушерсько-гінекологічних інструментів. Вказати приклади акушерсько-гінекологічних інструментів. Вимога до них та перевірка якості 16
  Література 23
 • Митне регулювання

  1. Нарахування митних зборів та порядок заповнення ВМД. 3
  1.1. Нарахування митних зборів. 3
  1.2. Порядок заповнення ВМД. 4
  2.Характеристика товарної номенклатури ГС (НГС) 6
  3. Характеристика товарної партії. 11
  Список використаної літератури. 16

 • Наукові методи аналізу розміщення і територіальної організації народного господарства

  Вступ 3
  1. Закономірності і принципи розміщення продуктивних сил 4
  2. Принципи розміщення продуктивних сил 14
  3. Регіональна політика держави 18
  Висновки 29
  Література 32

 • Контрольна з управлінського обліку

  Розробка системи управлінського обліку для підприємства 2
  Характеристика галузі та підприємства 2
  Методика оцінки можливих варіантів проведення управлінського обліку окремим підрозділом або групою у складі бухгалтерії. 3
  Розробка системи управлінського обліку 5
  Характеристика витрат підприємства. Види витрат. Їх класифікація 8
  Методи калькулювання продукції та послуг. 16
  Планування обігу документів 20
  Висновки. 25
  Література. 26

  Для виконання контрольної роботи обране підприємство ТОВ що спеціалізується з торгівлі та технічного обслуговування автомобілів
 • Екологічні програми в туристичній діяльності

  Екологічні програми в туристичній діяльності
  Список літератури
 • Соціальні підходи до розвитку людського суспільства

  1. Поняття про суспільство 3
  2. Типи суспільства та шляхи його розвитку 11
  Список використаної літератури 15
 • Соціально економічний ефект робочої сили

  Вступ 3
  1. Ринок робочої сили, трудові ресурси 4
  2. Особливості регулювання ринку робочої сили 6
  3. Міграції робочої сили 10
  Висновок 13
  Список використаної літератури 14
 • Правові підстави проведення реорганізації господарських товариств

  Вступ 4
  1.Поняття реорганізації господарських товариств 5
  2. Види реорганізації господарських товариств 6
  3. Процедура державної реєстрації при реорганізації господарського товариства 7
  Висновки 13
  Бібліографія 14
 • Розміщення продуктивних сил Франції

  Вступ 3
  1. Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу 5
  2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Франції: історичні , природні, демографічні, екологічні 7
  3. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу території 12
  4. Особливості розміщення і територіальна структура провідних галузей господарства Франції 15
  4.1. Промисловість 15
  4.2. Агропромисловий комплекс 17
  4.3. Транспорт 21
  4.4. Сфера послуг 23
  5. Участь Франції у міжнародному територіальному поділі праці та економічних зв’язках 25
  6. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил Франції 28
  Висновки 31
  Список використаної літератури 32
  Додатки 34-35
 • Види умислу та їх зміст (зміст ознак інтелектуального й вольового моментів)

  Види умислу та їх зміст 3
  Задача 1. 13
  Купцов і Поляков звернулись до Ілюхіна з проханням дістати для них зброю, яка потрібна їм для заволодіння державним майном. Ілюхін попросив на час у своїх приятелів Озерова та Гулякова обріз із двома бойовими набоями й наган, які й передав Купцову. Купцов і Поляков пригостили за це Ілюхіна горілкою й обіцяли після скоєння злочину повернути зброю та дати грошей.
  На наступний день вони вчинили розбійний напад на працівників магазину і забрали виручку у сумі 290 гривень. На слідстві Ілюхін заявив, що не знав про наміри Купцова та Полякова використати зброю для вчинення розбою, хоч і гадав, що вони хочуть обікрасти якийсь магазин, а зброя може їм знадобитися у випадку ухилення від затримання.
  Визначте форму й види співучасників злочину.
  Задача № 2 18
  У міліцію надійшла заява Дмитренко з проханням притягти до кримінальної відповідальності його пасинка Сергія. У день свого чотирнадцятиріччя він привів у непридатність баян, який Дмитренко взяв на прокат, витратив на частування друзів 170 гривень, які належали вітчиму.
  Чи підлягає Сергій кримінальній відповідальності?
  Задача № 3 20
  Колодкін вирішив виготовити з метою збуту підроблені купюри вартістю 50 гривень. Протягом двох років він виготовив різні пристосування та обладнання, зробив кліше, робив досліди по виготовленню грошей.
  Одного разу з метою перевірки паспортного режиму у квартиру Колодкіна зайшов дільничний інспектор міліції. Наступного дня Колодкін склав усі інструменти та кліше у пластиковий мішок і затопив у морі, маючи надію - усе це дістати та продовжити досліди, коли міліція перестане ним цікавитись.
  На якій стадії перервана діяльність Колодкіна?
  Перелік використаних джерел 25
 • ТРУДОВІ СПОРИ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ШКОДУ ЗАПОДІЯНУ ПРАЦІВНИКОВІ

  ВСТУП 3
  1. Законодавчі основи відповідальності роботодавця за шкоду заподіяну працівникові 4
  2. Трудові спори щодо відшкодування моральної шкоди заподіяної працівникові 9
  ВИСНОВОК 14
  використана література 15
 • ПОВТОРНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ

  ВСТУП 4
  Розділ 1. Кримінальна характеристика множинності злочинів 6
  Розділ 2. Повторність злочинів у кримінальному законодавстві 13
  ВИСНОВКИ 34
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
 • КОНФЛІКТИ У ГРУПАХ, ПРОФІЛАКТИКА І ПОДОЛАННЯ

  ВСТУП 3
  1. Соціальна характеристика групових конфліктів 5
  1.1. Визначення та класифікація конфліктів 5
  1.2. Структурні характеристики конфлікту 9
  1.3. Причини виникнення та типологізація групових конфліктів 13
  1.4. Методи керування та наслідки виникнення групових конфліктів 18
  2. Вплив стратегії поведінки в конфлікті у лідерів на спосіб вирішення конфліктів 21
  2.1. Обґрунтування вибору методик (опис методик) 21
  2.2. Процедура дослідження 22
  2.3. Результати дослідження. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження 23
  ВИСНОВКИ 26
  ЛІТЕРАТУРА 27
  ДОДАТКИ 29
 • ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ЗМІСТ

  Вступ 3
  1. Законодавчі та нормативні документи інформаційної податкової бази 4
  2. Функції податкового аналізу 7
  3. Порядок та етапи податкового планування на підприємстві 10
  ВИСНОВКИ 16
  використанА літературА 17
 • ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

  ВСТУП 3
  1. Земля як об'єкт правової охорони 4
  2. Організаційно-правові засоби охорони земель 7
  3. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавтсва 11
  ВИСНОВОК 15
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 16
 • МІЖНАРОДНІ ВИБОРЧІ СТАНДАРТИ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття міжнародних стандартів. Правові джерела міжнародних виборчих стандартів 5
  Розділ 2. Регіональні міжнародні виборчі стандарти 13
  Розділ 3. Реалізація та вимоги міжнародних виборчих стандартів 18
  ВИСНОВКИ 36
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
 • Перевірка нормативно-правових актів на відповідальність конституції і законів України

  І. Вступ 3
  ІІ. Поняття нормативно-правових акту та різноманітність способів набуття чинності нормативно-правовими актами в Україні 5
  ІІІ. Перевірка нормативно-правових актів на відповідність Конституції і Законам України та її види 10
  3.1. Перевірка на відповідність Конституції України 10
  3.2. Перевірка нормативно-правових актів у ході їх реєстрації 20
  3.3. Перевірка нормативно-правових актів суддею у ході розгляду справи 31
  ІV. Висновок 37
  V. Список використаних джерел 40
 • ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  ВСТУП 3
  1. Юридична природа екологічної безпеки 4
  2. Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки 7
  3. Механізм правового забезпечення екологічної безпеки 10
  Висновок 20
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 21
 • ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

  ВСТУП 3
  Розділ І. Економічний зміст обліку нематеріальних активів 5
  1.1. Нормативно-інструктивне та літературне забезпечення 5
  1.2. Визначення основних понять обліку нематеріальних активів 6
  Розділ ІІ. Методика обліку нематеріальних активів 10
  2.1. Документальне оформлення господарських операцій з обліку нематеріальних активів 10
  2.2. Синтетичний і аналітичний облік 14
  Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення обліку нематеріальних активів через комп'ютеризацію 32
  ВИСНОВКИ 36
  Список використаної літератури 38
  ДОДАТКИ 40
 • Загальні засади конституційного ладу

  ВСТУП 3
  1. Загальна характеристика конституційного ладу України 4
  2. Засади конституційного ладу як загальний конституційно-правовий інститут 8
  ВИСНОВОК 16
  використана література 17
 • Критерії поділу вини на форми та види за КК України

  ВСТУП 3
  1. Поняття і значення вини 4
  2. Основні форми вини та їх значення 8
  ВИСНОВОК 14
  СПИСОК використанОЇ літературИ 16
 • ЗМІНИ У СУСПІЛЬНО-ПРАВОВОМУ СТАТУСІ УРСР

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Початок перебудовного процесу та крах командно-адміністративної системи 6
  Розділ 2. Розпад СРСР і зміни в статусі УРСР як союзної республіки 15
  Розділ 3. Утворення СНД 20
  ВИСНОВКИ 31
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 34
  ДОДАТКИ 37
 • ПРАВО НА ПОЗОВ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття та значення цивільного позову. Види позовів 5
  Розділ 2. Елементи цивільного позову 9
  Розділ 3. Право на пред'явлення позову і процесуальний порядок його реалізації 15
  ВИСНОВКИ 30
  СПИСОК ВикористанОЇ літературИ 32
 • ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І АМОРТИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ.

  Вступ 3
  Розділ 1. Економічна сутність необоротних активів в умовах економічної трансформації 5
  1.1. Необоротні активи: визначення, класифікація та оцінка 5
  1.2. Зміст і завдання обліку необоротних активів в умовах економічної трансформації 10
  Розділ 2. Облік і амортизація необоротних активів 12
  2.1. Облік наявності, руху основних засобів та амортизації і контроль за їх використанням 12
  2.2. Організація і методика обліку нематеріальних активів на підприємстві 21
  2.3. Облік інших необоротних активів 26
  Розділ 3. Шляхи поліпшення використання необоротних активів в умовах економічної трансформації 28
  Висновки 32
  Список використаної літератури 35
  ДОДАТКИ 38
 • РОЛЬ І МІСЦЕ ІННОВАЦІЙ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Загальна характеристика сучасного стану інноваційної діяльності в Україні 5
  Розділ 2. Інноваційна конкурентоспроможність економіки України 18
  Розділ 3. Науково-технічний потенціал України 28
  ВИСНОВКИ 32
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34
  ДОДАТКИ 36
 • Планування оплати праці на підприємстві

  Вступ 3
  1. Суть та основні принципи оплати праці 5
  1.1. Суть оплати праці та функції зарплати 5
  1.2. Основні принципи оплати праці 8
  2. Сучасні форми і системи оплати праці 11
  2.1. Форми оплати праці 11
  2.2. Системи оплати праці 13
  3. Планування фонду оплати праці, середньої заробітної плати на ТОВ "Технобуд" 23
  4. Вдосконалення системи планування оплати праці в умовах ринку 31
  ВИСНОВКИ 37
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
  ДОДАТКИ 43
 • Становлення і розвиток соціальної педагогіки

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Історико-педагогічний аналіз становлення соціальної пелагогіки як науки 5
  1.1. Основні етапи становлення соціальної педагогіки 5
  1.2. Соціальна педагогіка як галузь інтегративного знання 17
  Розділ 2. Теорія і практика соціальної педагогіки в Україні в сучасних умовах 23
  ВИСНОВКИ 29
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
 • АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

  Вступ 3
  Розділ 1. Економічна сутність витрат в діяльності підприємства та їх значення в сучасних умовах господарювання 5
  1.1. Поняття витрат на виробництві 5
  1.2. Організаційно-економічна модель аналізу витрат виробництва та собівартості продукції 14
  Розділ 2. Аналіз управління витратами на підприємстві 16
  2.1. Аналіз собівартості та витрат на гривню товарної продукції 16
  2.2. Аналіз структури витрачання коштів на підприємстві 22
  Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи управління витратами на підприємстві 24
  3.1. Фактори оптимізації витрат виробництва 24
  3.2. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами виробництва і собівартістю продукції 27
  ВИСНОВКИ 36
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
  ДОДАТКИ 40
 • МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Економічна доцільність входження України до системи міжнародного поділу праці 7
  1.1. Нова модель економічного розвитку України (у контексті глобалізації) 7
  1.2 Загальна характеристика сучасного стану промисловості України 14
  1.3. Конкурентоспроможність економіки України 25
  Розділ 2. Аналіз участі України у міжнародному поділі праці 41
  2.1. Передумови та проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України 41
  2.2. Структура зовнішньої торгівлі України 45
  2.3. Аналіз балансу зовнішньої торгівлі із країнами ЄС 60
  Розділ 3. Характеристика експортного потенціалу України 66
  3.1. Побудова експортної орієнтованої економіки 66
  3.2. Продукція чорної металургії - як основна складова українського експорту 73
  3.3. Авіаційна галузь як основна сфера міжнародної спеціалізації України 81
  3.4. Ракетно-космічна галузь України - стратегічний чинник підвищення ролі національної промисловості в світогосподарських
  процесах 89
  ВИСНОВКИ 93
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 97
  ДОДАТКИ 100

Документы 1 - 50 из 23993
Следующие >>>
© 2007-2020