От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Митна справа кр

  Вимоги до оформлення документації при переміщенні товарів та інших предметів через митний кордон України. 3
  Задачі 10
  Задача 1. Функція попиту на відеомагнітофони в країні Qd=5000-5Р. Функція пропозиції цього товару вітчизняними виробниками Qs=4+0,2Р.
  Припустимо, що ціна встановилась на рівні менше рівноважного на 10 одиниць. Уряд вводить специфічні митні тарифи на імпортні магнітофони в розмірі 5 грошових одиниць. Розрахуйте та представте графічно вплив митного тарифу:
  а) на добробут споживачів;
  б) доходи виробників товару у цій країні;
  в) державний бюджет;
  г) добробут країни в цілому.
  Задача 2. Завдання на розрахунок фактичного рівня захисного тарифу: при вільній торгівлі кожний долар вартості одиниці продукції в машинобудуванні розподіляється таким чином: 40 % — додана вартість; 15 % — кольорові метали; 45 % — інші матеріали. Припустимо, що імпорт продукції машинобудування оподатковується адвалорним митом у розмірі 33 %, а імпорт кольорових металів в розмірі 27 %. Покажіть розподіл нової вартості одиниці продукції, яка враховує тариф і розрахуйте норму фактичного рівня захисного тарифу.
  Задача 3. Визначити всі необхідні платежі та чистий прибуток підприємця від здійснення зовнішньоторговельної операції. Ціна товару з заводу – 10000 євро, вартість транспортування - 3500 євро, страхування - 2500 євро. Курс на день здійснення угоди EUR/UAH - 6,8.
  Вартість митної процедури - 0,2%, мито - 13%, акцизний збір - 7%, ПДВ - 20%, рентабельність - 17%, внутрішні витрати - 3000 грн. податок на прибуток - 30%.

  Список використаних джерел 14

 • Мито

  Вступ 3
  1. Нормативно-правове регулювання митної справи 5
  2. Сутність та види мита 7
  3. Митна вартість товарів 12
  4. Особливості митних режимів України 15
  Висновки 20
  Список використаної літератури 22
 • Облік і аудит розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами

  Облік і аудит розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами
  Список літератури
 • Контрольна робота бухоблік

  1. Вимірники які використовуються в бухгалтерському обліку 3
  2. Оборотні відомості по синтетичних рахунках 10
  Список використаної літератури 19-20

 • Контрольна робота Гроші та кредит

  1. Грошові системи 3
  2. Способи захисту від кредитного ризику 9
  Список використаної літератури 16
 • Планування трудових показників

  1. Зміст плану з праці 3
  2. Методика планування підвищення продуктивності праці за техніко-економічними чинниками 3
  3. Баланс робочого часу одного робітника, методика його розроблення (на матеріалах підприємства) 11
  4. Категорії чисельності працівників та методика їх розрахунку 14
  Література 19

 • Сучасний стан і перспективи відносин України і НАТО

  Вступ 3
  1. Законодавче регулювання відносин між Україною і НАТО 4
  2. Сучасні відносини між Україною та НАТО 8
  3. Переваги та недоліки вступу України до НАТО 11
  Висновки 17
  Перелік використаних джерел 18
 • Регіоналістика

  1. Значення і структура паливно-енергетичного комплексу 3
  2. Склад і значення комплексу сфери послуг 8
  Література 15
 • Бухгалтерського облік у гірничій промисловості

  1. Організація аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 3
  2. Облік неоплаченого капіталу і виплаченого капіталу 5
  3. Порядок надання і документальне оформлення одержання та погашення кредитів банку 9
  4. Простий та переказний векселі 10
  5. Види, форми і системи оплати праці 12
  6. Зведення нарахованної заробітної плати за складом і категоріями працівників 14
  7. Облік доходів від реалізації іноземної валюти 16
  8. Облік фінансових результатів звітного фінансового року 17
  9. Облік номінальної вартості облігацій 17
  Список використаної літератури. 19

 • АУДИТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

  ВСТУП 3
  1. Поняття готової продукції, витрат і собівартості як економічних показників 5
  2. Методика проведення аудиту готової продукції 18
  3. Підготовка підсумкової документації по результатах аудиту готової продукції 27
  Висновки 34
  Список використаної літератури 37
  ДОДАТКИ 40
 • Аудиторський висновок та його структура

  Вступ 3
  1. Основні елементи аудиторського висновку 4
  2. Види аудиторських висновків 5
  3. Аудиторський висновок спеціального призначення 13
  Висновок 15
  Список використаної літератури 17
 • Екологічно-орієнтовні технології

  Екологічно-орієнтовні технології
 • Контрольна робота з фінансів

  1. Порядок формування і розподілу виручки від реалізації продукції (робіт і послуг) 3
  2. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень, інших форм інвестицій підприємств 7
  Список використаної літератури 11

 • КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМ

  ВСТУП 2
  КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМ 2
  ВИСНОВОК 7
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 8

 • Господарські товариства, як суб’єкти господарювання

  1. Вступ 3
  1. Особливості правового становища акціонерного та повного товариства. 5
  2. Особливості правового становища товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю та командитного товариства. 9
  Висновки 13
  Список використаної літератури 14

 • Гроші та кредит

  1. Металістична теорія грошей та її еволюція 3
  Вступ 3
  1.1. Історичні передумови виникнення та етапи розвитку меркантилізму 3
  1.2. Грошові системи монометалевого і біметалевого обігу 7
  Висновок 11
  Список літератури 12
  2. Стабільність банківської системи та механізм її забезпечення 13
  Вступ 13
  1.1. Сутність стабільності банківської системи 13
  1.2. Характеристика факторів, що визначають надійність банку 16
  1.3. Проблеми сучасної банківської системи України та шляхи регулювання діяльності банків 18
  Висновок 24
  Список літератури 25
  3. Особливості інфляційного процесу в Україні 26
  Вступ 26
  1.1. Сутність та причини інфляції 26
  1.2. Види та типи інфляції 30
  1.3. Особливості інфляції в Україні та антиінфляційна політика 33
  Висновок 39
  Список використаних джерел 40
 • Контрольна робота інформаційні системи

  1. Фінансово-кредитна інформація та її особливості 3
  2. Поняття економічної інформації, її види та властивості 4
  3. Структуризація та формалізоване подання економічної інформації 6
  4. Класифікація та кодування інформації 10
  Список використаної літератури 13

 • Інноваційний менеджмент

  1. Концепція технологічних устроїв 3
  2. Життєвий цикл інновацій 7
  3. Історія розвитку технополісу «Силіконова долина» 12
  Література 17
 • Інвестиційний менеджмент

  Характеристика специфічних об'єктів інвестиційної діяльності в сфері туризму. 2
  Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства. 3
  Список використаних джерел 10
 • История экономических учений

  1. Яке місце належало економічним питанням у правових документах східно- і західноєвропейських країн в епоху середньовіччя? Вкажіть ці країни. Як називались ці історичні пам'ятки? Дайте їм детальну порівняльну характеристику. 2
  2. Зробіть детальний порівняльний аналіз поглядів на економічну роль держави з моменту зародження буржуазних відносин до початку епохи промислового перевороту. Які школи і науковці цього періоду були прихильниками або противниками державного втручання в економіку і чому? 7
  3. Аналіз прибутку і проценту в працях У.Петті, А.Сміта, Д.Рікардо й К.Маркса. Еволюція розвитку цих теорій і сучасність. 11
  Література 20
 • Історія конституційного процесу в Україні

  Вступ 3
  1. Конституція Пилипа Орлика 3
  2. Конституційний процес в Україні періоду національно-визвольних змагань. 4
  3. Конституційний процес в Україні за часів Незалежності 5
  Висновки 7
  Бібліографія 8

 • Контрольна з історії

  I. Оцінюється за 50-бальною системою.
  Доведіть або спростуйте думку щодо етнічної єдності українців, росіян і білорусів.
  II. Оцінюється за 30-бальною системою. Визначте вірну відповідь:
  1. Причинами індустріалізації були:
  2. Метою індустріалізації стали:
  3. Чи був зв'язок форсованої індустріалізації і насильницької колективізації?
  III. Оцінюється за 20-бальною системою. Розкрийте зміст поняття ОУН".
  Організа́ція Украї́нських Націоналі́стів (ОУН) - український політичний рух, що ставив собі за мету встановлення незалежної Української держави будь якими методами.
 • Комунальна енергетика

  1. Контрольно-вимірювальні прилади для теплових мереж 3
  2. Вимоги до димоходів та вентиляції приміщень 5
  3. Облік стічних вод 8
  Список використаної літератури 10
 • Конфлікт, як інструмент розвитку організації


  Вступ 3
  1. Сутність і види конфліктів в організації 5
  2. Джерела та причини виникнення конфліктів. Характеристика поведінки людини в конфліктній ситуації 10
  3. Наслідки та способи подолання конфліктів 20
  3.1. Позитивні наслідки конфліктів 20
  3.2. Негативні наслідки конфліктів 22
  3.3. Способи і методи подолання конфліктів в організації 24
  4. Формування прийнятного соціально-психологічного клімату в організації 28
  4.1. Ознаки соціально-психологічного клімату 28
  4.2. Вплив групової динаміки на стабільність виробничого колективу. 29
  Висновки 32
  Список використаної літератури 34

 • Предмет: економіка підприємства. Вид роботи: Контрольна робота  1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА 3
  2. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 10
  3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА І БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 14
  Бізнес-план – це письмовий документ, в якому викладена сутність підприємницької ідеї, способи і засоби її реалізації, а також окупності та приросту майбутнього вкладення капіталу (цінностей), обумовлено ринкові, товарні, виробничі, організаційні, фінансові, управлінські та інші аспекти, можливі ризики, результати, наслідки та перспективи. 14
  Задача 1 19
  Задача 2 19
  ЛІТЕРАТУРА 21

 • Контрольна робота гроші і кредит

  1. СУТНІСТЬ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ 3
  2. БАНКИ, ЇХ ОПЕРАЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ 9
  ЛІТЕРАТУРА 17

 • Управління персоналом


  1. Сутність кадрової політики організації, її цілі та задачі, основні напрямки 3

  2. Методи ділової оцінки персоналу, їх характеристика, застосування 9


  Література 14
 • Контрольна робота гроші і кредит

  1 Утворення грошей комерційними банками 3
  2 Фінансове посередництво на вітчизняному грошовому ринку 7
  Література 14
 • Основи менеджменту

  1. Сутність та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації, їх класифікація 2
  2. Застосування в управлінні адміністративних методів 8
  3. Які достоїнства та недоліки процесу управління за цілями? 14
  Література 18
 • Основи менеджменту

  1. Сутність законів менеджменту: закони відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу 2

  2. Загальнонаукові методи управління, їх характеристика 7

  3. Які фактори впливають на вибір стратегічної альтернативи в процесі стратегічного планування? 15

  Література 18
 • Предмет: Теорія і практика реклами. Вид роботи: Контрольна робота  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 4

  Рекламний процес: складові частини, учасники 4


  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 13

  2.1. Аналіз зразка друкованої реклами 13

  2.2. Виписати на окремих картах п’ять зразків висловів, жартів про рекламу або п’ять зразків дотепних або абсурдних, з вашої точки зору, рекламних звернень 17


  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 18

 • Розслідування злочинів неповнолітніх

  ВСТУП 3
  1. Неповнолітні як суб’єкти злочинів 4
  2. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх 6
  3. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх 7
  3.1. Предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх 8
  3.2. Особливості провадження досудового і судового слідства у справах про злочини неповнолітніх 11
  ВИСНОВКИ 16
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19
 • Організація обслуговування туристів (на прикладі )


  ВСТУП 3

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ НА УТРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 4

  1.1. Умови й порядок обслуговування туристів туристичним підприємством 4
  1.2. Організація обслуговування на туристичному підприємстві 8

  РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ГОТЕЛЬ «...» 13

  2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 13
  2.2. Аналіз кадрового потенціалу туристичного підприємства 19
  2.3. Аналіз особливостей організації системи обслуговування туристів на туристичному підприємстві 24

  РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ГОТЕЛЬ «...» 35

  3.1. Напрямки вдосконалення системи якості надання туристичних послуг на підприємстві 35
  3.2. Пропозиції щодо вдосконалення системи обслуговування туристів 43

  ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 50
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52
  ДОДАТКИ 55

 • Логіка контрольна

  Питання 1. Види суджень
  Питання 2. Види поділу.
  Література

  Практичні завдання

  Поняття Зміст Обсяг

  Родова ознака Видові ознаки

  Підприємництво ? ? ? ?

  Підприємництво за родовою ознакою – економічна діяльність. За видовою ознакою – самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне одержання прибутку. Обсяг – загальне підприємництво, соціальне й технологічне.

 • Логістика

  1. Описати матеріальні потоки конкретного підприємства 3
  2. Описати функціональні області логістики підприємства 5
  3. Логістична стратегія розвитку підприємства 9
  4. Розробка пропозицій 11
  У даному завданні для вибору одного із трьох перевізників маємо такі вихідні дані:
  Використана література: 17
 • Логістика в туризмі

  1. Сутність та порядок використання методу логістики 3
  2. Функціональна структура логістики туристичного підприємства 7
  3. Система передачі інформації по виділеним лініям зв’язку (типу «Visa-tour») 9
  Список використаної літератури 12
 • Контрольна робота з логістики

  1. Традиційне та логістичне управління туристичним підприємством 3
  2. Підприємницька (бізнес, ділова) логістика туристичного підприємства 6
  3. Довідкові комп’ютерні системи (UTIS) 10
  Список використаної літератури 10

 • Логістика в туризмі Варіант № 4

  1. Функціональні області логістики. 3
  2. Алгоритм документообороту туристичного підприємства. 5
  3. Інформаційні системи та мережі, що використовуються при бронюванні та комплектації туристичного обслуговування. 8
  Література 12
 • Логістика в туризмі

  1. Функціональні області логістики. 3
  2. Алгоритм документообороту туристичного підприємства. 10
  3. Інформаційні системи та мережі, що використовуються при бронюванні та комплектації туристичного обслуговування. 14
  Література 19
 • Логістика в туризмі

  1. Спільні риси (об'єднання) операційного менеджменту та логістики. 3
  2. Канали та методи збуту в логістичній системі підприємств туристичної індустрії. 7
  3. Документальне та інформаційне забезпечення транспортного маршруту в туризмі. 15
  Література 18
 • Міжнародна економіка

  1. Аналіз за планом країни Литви 3
  2. Аналіз за планом країни Іран 11
  Порівняльний аналіз 24

  План аналізу
  І. Основна (базова характеристика країни).
  1. Країна, столиця, політичний устрій, державна мова, державна валюта.
  2. Геополітичне положення.
  3. Природно - ресурсний потенціал
  4. Основні напрямки розвитку економіки країни
  5. Аналіз основних галузей економіки.
  6. Виробництво.
  7. Основні макроекономічні показники.
  8. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Основні критерії міжнародної економіки.
 • Предмет: Мікроекономіка. Вид роботи: Контрольна робота

  1. Аналіз кривих байдужості та їх практичне застосування 2
  2. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва 8
  Задача 18
  Список використаної літератури 19

 • Міжнародні економічні відносини

  1. Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ 3
  2. Форми передачі технології 9
  3. Особливості функціонування офшорних зон 14
  4. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР) 17
  5. Регіональні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності Україні 21
  Список використаної літератури 28

 • Розрахунково-аналітична робота № 1.

  Завдання:
  1. Знайти ціну, яка буде максимізувати загальну виручку.
  2. Побудувати графіки фактичного та розрахункового попиту, а також загальної виручки.
  3. Проаналізувати отримані дані та зробити висновки.
  Варіанти Ціна (Р) та кількість товарів (Q) в десяти магазинах

  № магазина 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1 Р, грн. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  Q, од. 24 22 20 21 21 19 18 16 16 14

  Завдання:
  1. Визначити розмір бюджету споживача І, ціну товару Рх та записати рівняння бюджетної лінії.
  2. Чому дорівнює гранична норма заміщення MRSxy в точці рівноваги?
  3. Покажіть на окремому рисунку, як зміниться положення бюджетної лінії, якщо:
  • Ціна товару X знизиться в 2 рази;
  • Ціна товару У зросте в 1,5 рази;
  • Ціни обох товарів зростуть в 4 рази, а бюджет — в 2 рази. Як зміниться загальний рівень задоволення (корисність) споживача в кожному з цих випадків?
  Порядковий підхід (завдання Б)
  Товар Кількість, од. Ціна РУ, грн.
  X1 20 -
  Y1 З0 60
 • Митне регулювання


  1. Правове регулювання митного контролю 3
  2. Сутність особистого огляду громадян як виняткової форми митного контролю 13
  Список літератури 18

 • Міжнародна нормативно-правова та організаційна основа регулювання митної діяльності держави

  ВСТУП 3
  1. Міжнародна нормативно-правова основа регулювання митної діяльності держави 4
  2. Організаційна основа митної діяльності держави 7
  ВИСНОВОК: 14
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 15

 • Контрольна робота з міжнародного публічного права ВАРІАНТ 23

  1. Засоби і методи ведення бойових дій, що заборонені міжнародним правом 3
  2. Підстави виникнення та реалізації міжнародно–правової відповідальності 9
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 14
 • Система митно-тарифного регулювання в Україні (на прикладі підприємства)

  Вступ 3
  1. Теоретичні основи митно-тарифного регулювання. 6
  1.1. Роль митно-тарифного регулювання у зовнішній торгівлі 6
  1.2. Ефективність функціонування митно-тарифного механізму в Україні 11
  1.3. Удосконалення митно-тарифного регулювання в Україні у контексті національно-сприятливої інтеграції у світовий господарський простір 15
  2. Аналіз впливу митно-тарифного регулювання на розвиток олійно-жирової галузі України 19
  2.1. Роль олійно-жирової галузі в українській економіці 19
  2.2. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток галузі 21
  2.3. Аналіз діяльності ЗАТ «Назва» 29
  Висновки 34
  Література 39-41
 • Державний митний комітет як контролер митнх кордонів України та один з головних наповнювачів її Державного бюджету


  Вступ 3
  1. Державний митний комітет як основа сучасної митної служби України 4
  2. Державна митна служба України як джерело бюджету та охоронник кордонів 8
  3. Пріоритетні напрями роботи Держмитслужби України 11
  Висновки 14
  Література 16

 • Управління наукомістким виробництвом в умовах ринку

  Вступ 3
  1. Аналіз ролі держави в галузі організації й управління науково-технічними та економічними процесами в індустріально розвинутих країнах світу та в Україні 7
  1.1. Аналіз стану і проблем розвитку наукомістких підприємств у рамках національних інноваційних програм США, Західної Європи, Японії, Азії 7
  1.2. Аналіз перспективності створення наукомістких підприємств в Україні 18
  2. Аналіз процесів управління наукомістким виробництвом на прикладі ВАТ «Назва» 24
  2.1. Загальні відомості про підприємство 24
  2.2. Аналіз ефективності управління виробництвом 26
  2.3. Аналіз фінансового стану підприємства 29
  3. Напрями вдосконалення управління наукомістким виробництвом в ринковій економіці 37
  3.1. Питання мережного і календарного планування організаційних проектів 37
  3.2. Напрями створення комплексної державної науково-технічної та промислової політики України 41
  Висновки 48
  Література 52
  Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» 56

Документы 1 - 50 из 23993
Следующие >>>
© 2007-2019