От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Міжнародні економічні відносини

  1. Світове господарство як економічна категорія. - 3 -
  2. Світовий ринок сировинних товарів. - 7 -
  Список використаної літератури - 15 -
 • Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель та споруд

  1. Оцінка земельної ділянки, її головні методи 3
  2. Оцінювання вартості будівель та споруд 6
  Список використаної літератури 9
 • Техніко-економічний аналіз господарської діяльності видавничо-поліграфічних організацій


  Вступ 3
  1. Характерситкиа діяльності КТ «__» 4
  2. Шляхи покарщення діяльності КТ «__» 15
  2.1 Визначення економічної ефективності застосування нової техніки 15
  2.2 Інші шляхи зниження собівартсоті продукції 30
  Висновки 36
  Список використаної літератури 37
  Додатки 40

 • Фінансова діяльність підприємства в сучасних умовах господарювання на базі ВАТ «__»

  Вступ 3
  Розділ І Значення фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах економічної діяльності 6
  1.1 Сутність фінансово ринкової економіки. Фінансові ресурси і фінансова діяльність 6
  1.2. Законодавча та юридична база фінансової діяльності підприємства 17
  1.3. Особливості діяльності підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринку 21
  Розділ ІІ Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «__» 35
  2.1 Організаційно - економічна характеристика підприємства 35
  2.2 Аналіз валових доходів, валових витрат і прибутку 41
  2.3. Напрями та ефективність використання прибутку 46
  Розділ ІІІ Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства ВАТ «__» 57
  3.1 Прогнозування фінансового стану 57
  3.2 Збільшення обсягу виробництва 63
  3.3 Вдосконалення контролю за використанням фінансових ресурсів 72
  3.4 Зменшення податкового тиску 76
  Висновки 84
  Література 92
  Додаток.. 97

 • Ревізія амортизаційних відрахувань


  1 Перелік об’єктів ревізії амортизаційних відрахувань 3
  2 Перелік основних нормативно-правових документів, які регламентують контрольно-ревізійну роботу ревізії амортизаційних відрахувань 4
  3. Орієнтована програма проведення ревізії амортизаційних відрахувань 8
  4. Методичні прийоми контролю і ревізії амортизаційних відрахувань 14
  5. Зміст пояснювальної записки: мета, завдання, послідовність перевірок, основні порушення з вилучанням документів або з пояснювальними записками 15
  6. Проміжний акт 18
  Список використаної джерел 20

 • Що корисного можна запропонувати для України з Шведської моделі державного регулювання економіки?

  Що корисного можна запропонувати для України з Шведської моделі державного регулювання економіки?
  Література
 • Зародження і становлення української політичної думки

  Вступ 3
  1. Політичні ідеї Київської Русі 4
  2. Розвиток національної ідеї за козацько-гетьманської доби 7
  3. Українська політична думка 9
  Висновок 14
  Список використаної літератури 15

 • Муніципальна соціально-економічна політика

  1. Повноваження муніципалітетів у сфері бюджетних відносин, фінансів та управління комунальною власністю згідно з українським законодавством. 3
  2. Роль муніципальних властей у формуванні сприятливого інвестиційного клімату міст. 9
  3. Муніципальна політика зі сталого розвитку соціальної інфраструктури міст. 12
  Список використаної літератури 18

 • Логіка

  Дати визначення термінам:
  1.Аксіоматичне числення як метод побудови доведень
  довільної клаузи.
  2. Ймовірносно-статистичні методи в економічному дослідженні – це методи
  ІІ. Встановити, чи правильними є наступні визначення. Якщо визначення не є правильними, то вказати помилку або порушення правила, яке призвело до помилки.
  Міжнародний маркетинг
  Брак (нестача) творчого підходу
  Корисно почати з якогось нового факту
  Ми визначаємо лідерство як здібність
  Міжнародна компанія
 • Основи охорони праці


  1. Основи державної політики в галузі охорони праці 3
  2. Особливості електротравматизму 6
  Список літератури 14

 • Тема: Громадянство України. Контрольна робота з курсу: «Конституційне право України»

  Вступ 3
  1. Поняття громадянства України та його конституційні основи 5
  2. Право на громадянство, порядок та підстави набуття громадянства в Україні 10
  3. Підстави прийняття громадянства України 13
  4. Державні органи, які здійснюють законодавство України про громадянство України 16
  Висновки 19
  Список літератури 20

 • Варіант №6

  1.Визначити поняття «соціальне страхування»:
  а) комбінація програми пенсійних заощаджень, програми страхування та програми перерозподілу національного доходу;
  б) система економічних відносин, за допомогою якої формуються та використовуються фонди грошових коштів для матеріального забезпечення непрацездатних;
  в) комплекс законодавчо закріплених соціальних норм, що гарантує держава окремим верствам населення, а також за певних економічних умов - усім членам суспільства
  2. Стратегія переходу до багаторівневої системи пенсійного забезпечення у Латвії передбачає:
  а) обов’язковий вид страхування для осіб віком до 30 років, добровільний – для осіб віком 30 -50 років;
  б) обов’язковий вид страхування для нових учасників;
  в) обов’язковий вид страхування для тих, кому до виходу на пенсію залишилося понад 20 років
  3. Державне регулювання та нагляд за цільовими використанням коштів Пенсійного фонду здійснюють:
  а) Національний банк України і Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
  б) центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальні органи та Рахункова палата;
  в) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
  4. Строк повноважень членів правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й втратами, зумовленими народженням та похованням становить:
  а) чотири роки;
  б) шість років;
  в) вісім років;
  5. Медичне страхування або страхування здоров’я в Україні за характером наданої медичної допомоги поділяється на:
  а) добровільне;
  б) обов’язкове;
  в) добровільне та обов’язкове;
  6. Страхування від нещасного випадку на виробництві здійснюється у формі:
  а) особовій;
  б) безособовий;
  7. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – це:
  а) система соціальних заходів, яка передбачає сприйняття, підтримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності;
  б) система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обстав новин та видання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
  в) державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування підпорядковані центральним, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, юридичні особи, створені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку, фізичних осіб.
  8. Система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавці та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення - це:
  а) перший рівень системи пенсійного забезпечення в України;
  б) другий рівень системи пенсійного забезпечення в Україні;
  в) третій рівень системи пенсійного забезпечення в України.
  9. Засновником корпоративного пенсійного фонду можуть бути:
  а) профспілки або їх об’єднання чи інші уповноважені наймами працівниками органи(представники);
  б) юридична особа - роботодавець або декілька юридичних осіб - роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці – платники;
  в) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідно юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;
  г) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування( фінансовий податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.
  10. Саморегулівна організація адміністраторів недержавних пенсійних фондів – це:
  а) страховик, який отримав ліцензію на страхування життя;
  б) неприбуткова організація (непідприємницьке товариство), що створюється з метою встановлення професійних стандартів діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, захисту та представлення інтересів своїх членів, а також учасників недержавних пенсійних фондів;
  в) недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа – роботодавець або декілька юридичних осіб – роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці – платники. Учасниками цього фонду можуть бути виключно фізичні особи, які перебувають(перебували) у трудових відносинах з роботодавцями – засновниками та роботодавцями - платниками цього Фонду.
 • Існуючі проекти національної інформаційної мережі в економіці

  Вступ 3
  1. Роль інформаційних систем та інформаційних мереж в економіці 5
  2. Правове забезпечення інформатизації та розвитку національних інформаційних мереж в Україні 12
  3. Пріоритетні напрямки розвитку національної інформаційної мережі в економіці 17
  Висновки 29
  Література 32

 • Фінансова система

  Вступ 3
  1. Необхідність, суть і функції фінансів 4
  1.1 Поняття про фінанси і фінансову систему 4
  1.2 Функції фінансів, їх значення в період переходу до ринкових відносин 6
  2. Фінансова система України та її елементи 14
  2.1 Структура фінансової системи України 14
  2.2 Фінансовий ринок та його суб’єкти 21
  3. Державний бюджет як центральна ланка фінансової системи 26
  3.1 Сутність державного бюджету і його функції 26
  3.2 Роль держбюджету в соціально-економічних процесах 28
  Висновок 31
  Література 32
  Додаток 1. Структура фінансової системи України 34
 • Контрольна робота з маркетингу туризму

  SWOT анализ туристичного підприємства 3
  Список використаної літератури 9

 • Контрольна робота з фінансів підприємства

  1. Формування прибутку підприємств 2
  2. Власні джерела формування оборотних коштів підприємства 3
  3. Задача 7
  Визначити загальний та чистий прибуток підприємства, розподілити його та розрахувати рентабельність реалізованої продукції за такими даними:

  Виручка від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ) - 1860 тис. грн.
  Собівартість реалізованої продукції - 1100 тис. грн.
  Прибуток від реалізованої продукції - 85 тис. грн.
  Прибуток від фінансово-інвестиційних операцій - 54 тис. грн.
  Збитки від надзвичайних ситуацій - 18 тис. грн.
  Витрати на збут - 16 тис. грн.
  Податок на прибуток - 200 тис. грн.
  Відрахування від чистого прибутку:
  На виплату засновникам - 25%
  В резервний фонд - 15 %
  Інші виплати - 60 %

  Список використаної літератури 9

 • Поєднання Східного та Західного культур

  Зміст
  Вступ 4
  Г.В.Ф. Гегель про взаємини Сходу й Заходу 5
  А. Шопенгауер про протистояння західної й східної культур 8
  Захід і Схід як зіткнення цивілізацій 12
  На шляху до єдиної світової культури 16
  Висновок 19
  Список використаної літератури 21
 • Найти сайт и выявить его недостатки и преимущества( не програмные а по содержанию)

  Вступ 2
  Аналіз Web-сайту на прикладі газети «Хрещатик» 3
  Рекомендації інформаційному сайту, що до висвітлення новин на сайті. 7
  Висновок 10
  Список використаної літератури 12
 • Природні ресурси як основа розвитку виробничої діяльності

  Вступ
  Природні ресурси як основа розвитку виробничої діяльності Висновки
  Використана література
 • Оплата праці у Японії

  1. Оплата праці на підприємствах Японії / 2. Практика оплати праці на підприємствах Швеції / Використана література
 • Реформування пенсійного забеспечення в Україні

  Вступ / Розділ 1. Пенсійне забезпечення в Україні: історичний аспект / Розділ 2. Необхідність проведення пенсійної реформи в Україні / Розділ 3. Напрямки і завдання пенсійної реформи / Розділ 4. Перші результати і найближчі перспективи пенсійної реформи / Висновки / Список використаної літератури
 • Аналіз забезпечення та використання трудових ресурсів

  Вступ / 1. Показники і методи вимірювання продуктивності праці / 2. Планування продуктивності праці / 3. Аналіз чисельності працівників / 4. Аналіз заробітної плати / Висновок / Використана література
 • Розміщення продуктивних сил Італії


 • Належність допустимих доказів

  Вступ..................................................................................................................3
  Розділ 1. Поняття та мета доказування...........................................................5
  Розділ 2. Суб єкти кримінально-процесуального доказування..................19
  Розділ 3. Процес доказування по кримінально-процесуальному законодавству...................................................................................27
  Висновки...........................................................................................................35
  Список використаної літератури....................................................................37


 • Виробництво і проблеми збереження навколишнього середовища

  Вступ.....................................................................................................................3
  1. Виробництво – як основа продуктивних сил країни...............................5
  2. Підприємство – основна ланка виробничого процесу..........................12
  3. Вплив виробництва на навколишнє середовище і його
  соціально-економічні наслідки................................................................18
  Висновки..............................................................................................................30
  Список використаної літератури.......................................................................33
  Додатки................................................................................................................36


 • Теоретичні та інформаційні основи податкового контролю

  Вступ..3
  Розділ 1. Поняття податкового контролю: теоретичні та
  інформаційні основи..7
  Розділ 2. Результати діяльності податкового контролю ДПА у
  Вінницькій області .18
  Розділ 3. Удосконалення податкового контролю.24
  Висновки...37
  Список використаної літератури40


 • Психологія управління

  ВСТУП 2
  РОЗВИТОК ГРУПИ В КОЛЕКТИВІ 3
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕГОВОРІВ З МЕТОЮ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА УСКЛАДНЕНЬ 7
  Різниця між вирішенням проблем та проблемним підходом 8
  Три різні результати переговорів 11
  ВИСНОВОК 12
  ЛІТЕРАТУРА 13
 • Контрольна з фінансів

  1. Суб’єкти фінансового контролю в Україні 3
  Вступ. 3
  1.1. Суб’єкти та об’єкти фінансового контролю. 4
  Висновок. 8
  2. Функції валютного курсу і курсова політика 11
  Вступ. 11
  2.1.Функції валютного курсу і курсова політика 12
  Висновок. 17
  Розрахункова задача 2 20
  На основі вихідних даних за двома підприємствами розрахувати прибуток, рентабельність та фінансові коефіцієнти. Порівняти одержані показники підприємств і зробити відповідні висновки. Розподіл підприємств за варіантами зазначений у табл. 3. Вихідні дані за підприємствами у табл. 2.
  Література 30
 • Контрольна з управлінського обліку

  Розробка системи управлінського обліку для підприємства 2
  Характеристика галузі та підприємства 2
  Методика оцінки можливих варіантів проведення управлінського обліку окремим підрозділом або групою у складі бухгалтерії. 3
  Розробка системи управлінського обліку 5
  Характеристика витрат підприємства. Види витрат. Їх класифікація 8
  Методи калькулювання продукції та послуг. 16
  Планування обігу документів 20
  Висновки. 25
  Література. 26

  Для виконання контрольної роботи обране підприємство ТОВ що спеціалізується з торгівлі та технічного обслуговування автомобілів
 • ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА Туристичної подорожі по маршруту По лісистих Карпатах

  Туристичної подорожі по маршруту По лісистих Карпатах Івано-Франківськ - Осмолода - г.Сивуля – пер. Легіонів Свидовецький масив - Рахів
  Вид маршруту Пішохідний

 • Контрольна робота з управлінського обліку

  1. Класифікації витрат за видами витрат 3
  1.1. Класифікація витрат за економічними елементами 3
  1.2. Класифікація витрат за статтями калькуляції 10
  2. Класифікація витрат за способами перенесення вартості на продукцію 20
  3. Приклад 23
  Для прикладу наведена калькуляція витрат виробництва сахарного піску зі сахарного буряку.
  Список використаної літератури 25
 • Розміщення продуктивних сил Франції

  Вступ 3
  1. Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу 5
  2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Франції: історичні , природні, демографічні, екологічні 7
  3. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу території 12
  4. Особливості розміщення і територіальна структура провідних галузей господарства Франції 15
  4.1. Промисловість 15
  4.2. Агропромисловий комплекс 17
  4.3. Транспорт 21
  4.4. Сфера послуг 23
  5. Участь Франції у міжнародному територіальному поділі праці та економічних зв’язках 25
  6. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил Франції 28
  Висновки 31
  Список використаної літератури 32
  Додатки 34-35
 • Контрольна з фінансів

  1. Система оподаткування, її становлення в Україні. Оподаткування операцій з нерухомістю 3
  2. Функції грошей, їх значення, особливості в сучасній економіці 7
  Список використаної літератури 10
 • Регулювання валютного ринку

  Вступ 3
  1. Валютний ринок: поняття, структура, участники 7
  2. Форми і види регулювання валютного ринку 18
  3. Проблеми регулювання валютного ринку України 33
  Висновки 40
  Література 45-48
 • Методологія держави і права

  Вступ
  Розділ 1. Місце теорії держави і права в системі суспільних наук. Предмет теорії держави і права
  Розділ 2. Поняття і призначення методології теорії держави і права
  Розділ 3. Структура методології теорії держави і права
  Висновки
  Список використаної літератури

  Оформлена у вигляді чернетки. Шрифт 10
 • СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  Вступ 3
  Розділ 1. Сутність і зміст стратегії діяльності на підприємстві 5
  1.1. Особливості стратегічного планування 5
  1.2. Планування реалізації стратегії підприємства 10
  РОЗДІЛ 2. Особливості стратегії діяльності ВАТ "Ужгородський завод хлібопродуктів" 14
  2.1. Загальна характеристика ВАТ "Ужгородський завод хлібопродуктів" 14
  2.2. Плануваня постачання на ВАТ "Ужгородський завод хлібопродуктів" 17
  2.3. Планування асортименту та обсягу продукції 23
  РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення планування і прогнозування на підприємстві 26
  ВИСНОВКИ 33
  Список використаної літератури 36
  ДОДАТКИ 38
  Додаток А 38
  Додаток Б 41
  Додаток В 44
  Додаток Г 46
 • ПОНЯТТЯ СВІТОГЛЯДУ, ЙОГО ОСНОВНІ РИСИ

  ВСТУП 3
  1. Поняття світогляду 4
  2. Основні структурні компоненти світогляду 10
  Висновок 12
  Використана література 13
 • Трудові спори щодо дисциплінарних звільнень працівників

  ВСТУП 3
  1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення 4
  2. Трудові спори щодо дисциплінарної відповідальності за трудовим правом 7
  ВИСНОВОК 15
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 16
 • ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття, значення та встановлення опіки та піклування 5
  Розділ 2. Права дитини та права і обов'язки опікунів і піклувальників 13
  Розділ 3. Припинення опіки та піклування 20
  ВИСНОВКИ 24
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26
 • ТРУДОВІ СПОРИ ЩОДО РОБОЧОГО ЧАСУ І ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ

  Вступ 3
  1. Трудові спори щодо робочого часу 4
  2. Трудові спори щодо часу відпочинку 10
  ВИСНОВОК 14
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15
 • СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО ШЛЮБУ

  Вступ 3
  І. Соціально-психологічне значення сім'ї та шлюбу в житті людини 6
  1.1. Поняття сім'ї 6
  1.2. Сім'я як соціальний інститут 17
  ІІ. Методи дослідження 28
  2.1. Процедура опитування 28
  2.2. Результати дослідження 29
  ВИСНОВОК 32
  ЛІТЕРАТУРА 34
 • Вхаємозвязок психології праці із іншими дисциплінами. Підходи і методи професіограми

  Вступ 3
  1. Взаємозв'язок психології праці із іншими дисциплінами 4
  2. Підходи і методи професіограми 8
  ВИСНОВОК 11
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 12
 • СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Вступ 3
  Розділ 1. Особливості стратегічного планування рекламної діяльності 6
  1.1. Сутність стратегічного планування 6
  1.2. Характеристика основних напрямків фірми 10
  1.3. Процес стратегічного формування рекламної діяльності 16
  Розділ 2. Характеристика рекламної діяльності ТОВ "Авіоніка" 19
  2.1. Управління та організація рекламної діяльності ТОВ "Авіоніка" 19
  2.2. Ефективність реклами ТОВ "Авіоніка" 21
  Розділ 3. Розробка стратегічного плану рекламної діяльності 24
  3.1. Аналіз зовнішнього середовища 24
  3.2. Формування місії та цілей 26
  3.3. Розробка стратегічного плану 29
  Висновки 33
  Список використаної літератури 35
 • ПОВТОРНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ

  ВСТУП 4
  Розділ 1. Кримінальна характеристика множинності злочинів 6
  Розділ 2. Повторність злочинів у кримінальному законодавстві 13
  ВИСНОВКИ 34
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
 • Шизофренічні і афектні розлади як фактор спадковості

  ВСТУП 3
  1. Шизофренічні розлади як фактор спадковості 4
  2. Дослідження генів шизофренії 7
  ВИСНОВОК 9
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 10
 • РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття та сутність ТНК 6
  Розділ 2. Причини виникнення і розвитку ТНК 16
  Розділ 3. ТНК і міжнародний бізнес в Україні 27
  ВИСНОВКИ 34
  Список використаної літератури 37
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Теоретичні аспекти організації облікової діяльності на підприємстві 5
  Розділ 2. Організація облікової діяльності на підприємстві 15
  Розділ 3. Удосконалення облікової діяльності на підприємстві 45
  ВИСНОВКИ 47
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49
  ДОДАТКИ 51
 • Формування економічної єдності на сучасному етапі

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Роль сучасного світового господарства у формуванні економічної єдності 6
  Розділ 2. Світовий ринок та його характерині риси 17
  Розділ 3. Україна в системі світового співтовариства 29
  ВИСНОВКИ 37
  СПИСОК використанОЇ літературИ 40
 • УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Теоретичні основи аналізу грошових потоків підприємства 5
  1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 5
  1.2. Фактори, що визначають обсяг і структуру грошових потоків підприємства 9
  1.3. Законодавчі та методичні основи обліку, аналізу і контролю грошових коштів на підприємстві 12
  Розділ 2. Аналіз стану та структури грошових розрахукнів на підприємстві 16
  2.2. Аналіз обсягу і структури грошових потоків 16
  2.2 Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості грошових потоків підприємства 19
  2.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства 23
  Розділ 3. Шляхи покращення стану грошових розрахунків підприємства 25
  Висновки 28
  Список використаних джерел 32
  Додатки 34
 • АУДИТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

  ВСТУП 3
  1. Поняття готової продукції, витрат і собівартості як економічних показників 5
  2. Методика проведення аудиту готової продукції 18
  3. Підготовка підсумкової документації по результатах аудиту готової продукції 27
  Висновки 34
  Список використаної літератури 37
  ДОДАТКИ 40

Документы 1 - 50 из 23993
Следующие >>>
© 2007-2020