От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Купить морозильный ларь

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР, укладений на Товаристві з обмеженою відповідальністю

  Складено КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР, укладений на Товаристві з обмеженою відповідальністю
 • Закономірності ринків капіталу і природних ресурсів

  1. Фактор зміни вартості грошей в часі та його проявлення і ціні ресурсів довготривалого використання. 3
  2. Метод дисконтування майбутніх грошових потоків та принципи обґрунтування дисконтної ставки. 6
  3. Номінальні та реальні ціни на ресурси у характеристиках попиту і пропозиції. 7
  4. Закономірності короткотермінової і довготривалої рівноваги на ринках капіталу. 9
  5. Закономірності ринків природних ресурсів. 11
  Розрахунково-аналітичне завдання до 2 частини курсової роботи з дисципліни „Мікроекономіка” 14
  1. Розрахувати та представити для зручності у вигляді нижченаведеної таблиці вихідні дані та результати розрахунків показників доходів, витрат і прибутку підприємства.
  N = 17.
 • Розробити план проведення круглого столу і конференцій. Практичне завдання

  Вступ 3
  1. Круглий стіл на тему: „Профілактика тютюнокуріння серед неповнолітніх” 6
  2. План проведення конференцій 8
  2.1. План проведення конференцій на 2007-2008 рр. 8
  2.2. План проведення державних та міжнародних конференцій на 2007-2008 рр. 9
  Висновок 11
  1. Визначені завдання проведення круглого та конференцій; 11
  Додаток №1 12
  Додаток № 2 15

 • Митна справа кр

  Вимоги до оформлення документації при переміщенні товарів та інших предметів через митний кордон України. 3
  Задачі 10
  Задача 1. Функція попиту на відеомагнітофони в країні Qd=5000-5Р. Функція пропозиції цього товару вітчизняними виробниками Qs=4+0,2Р.
  Припустимо, що ціна встановилась на рівні менше рівноважного на 10 одиниць. Уряд вводить специфічні митні тарифи на імпортні магнітофони в розмірі 5 грошових одиниць. Розрахуйте та представте графічно вплив митного тарифу:
  а) на добробут споживачів;
  б) доходи виробників товару у цій країні;
  в) державний бюджет;
  г) добробут країни в цілому.
  Задача 2. Завдання на розрахунок фактичного рівня захисного тарифу: при вільній торгівлі кожний долар вартості одиниці продукції в машинобудуванні розподіляється таким чином: 40 % — додана вартість; 15 % — кольорові метали; 45 % — інші матеріали. Припустимо, що імпорт продукції машинобудування оподатковується адвалорним митом у розмірі 33 %, а імпорт кольорових металів в розмірі 27 %. Покажіть розподіл нової вартості одиниці продукції, яка враховує тариф і розрахуйте норму фактичного рівня захисного тарифу.
  Задача 3. Визначити всі необхідні платежі та чистий прибуток підприємця від здійснення зовнішньоторговельної операції. Ціна товару з заводу – 10000 євро, вартість транспортування - 3500 євро, страхування - 2500 євро. Курс на день здійснення угоди EUR/UAH - 6,8.
  Вартість митної процедури - 0,2%, мито - 13%, акцизний збір - 7%, ПДВ - 20%, рентабельність - 17%, внутрішні витрати - 3000 грн. податок на прибуток - 30%.

  Список використаних джерел 14

 • Основи охорони праці

  1. Закономірності формування та принципи усунення небезпечних ситуацій 3
  2. Вентиляція і кондиціонування виробницих приміщень 8
  3. Система протипожежного та противовибухового захисту 12
  Список використаної літератури 21
 • Організація роботи менеджера при проведенні відбірної співбесіди з кандидатами на посаду керівника підприємства закордонного туризму

  1. Організація роботи менеджера при проведенні відбірної співбесіди з кандидатами на посаду керівника підприємства закордонного туризму.
  Поради по проведенню інтерв'ювання
  Типові помилки при проведенні інтерв'ювання
  Список використаної літератури
 • ОСНОВИ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  ВСТУП 3
  1. МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЙ. 5
  2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ ТЕРМІНІВ «ІНКОТЕРМС -2000». 8
  3. РОЗРОБКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ УГОДИ З ОРЕНДНОЇ ОПЕРАЦІЇ (ЛІЗИНГОВА УГОДА). 13
  ВИСНОВОК 16
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 18
 • Зробити економічний аналіз будь-якого підприємства

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА, СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА 3


  2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 5


  3. ОЦІНКА ДИНАМІКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 10  ЛІТЕРАТУРА 13
  ДОДАТКИ 14

 • Правова статистика

  1. Предмет статистичної науки 3
  2. Етапи і методи правової статистики 12
  3. Порядок заповнення та подання статистичного талона на злочин за вчинення якого особі було придявлено обвинувачення ( форма4) 15
  Література 19

 • Контрольна робота діловодство

  1. Теоретична частина 3
  1.1. Нормативно-методична база документування управлінської діяльності вашої установи 3
  1.2. Умови зберігання документів у вашій установі 4
  1.3. Категорії підприємств за обсягом документообігу. Вибір форми діловодства 5
  1.4. Вимоги до оформлення документів за допомогою друкарських засобів. Технологія проставлення на комп’ютері відступів від межі лівого берега, що використовують для оформлення ОРД 6
  1.5. Доповідні та службові записки. Спільне та відмінне в складання та оформленні. 9
  1.6. Колективний договір як документ, що регулює взаємовідносини органів управління та трудового коллективу. 9
  1.7. Бланк документа як юридична відзнака державної або громадської організації. Види бланків 12
  Завдання 1. 16
  А) Бланк для службового листа 16
  Б) загального бланку, призначеного для зовнішнього обігу 16
  В) загального бланку, призначеного для внутрішнього обігу 17
  С) бланка для конкретного виду документа 18
  Д) двомовний бланк листування 19

  п/п
  Назва та порядковий номер реквізиту
  Зміст та призначення реквізиту
  Різновиди реквізиту
  (Типи)

  Складові /елементи реквізиту
  Положення табулятора
  (з позначками на лінійці комп’ютера) інтервальність

  При оформленні організаційно-розпорядчих документів використовується такий склад змінних реквізитів:
  ТОВ «Оліс-груп» надає повний спектр послуг в сфері капітального будівництва. Специфіка виробничого процесу визначає систему його документаційного забезпечення.
  0203003, НПР
  НАКАЗ № ___
  про прийняття на роботу за контрактом
  КЛАСИФІКАТОР УНІФІКОВАНИХ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ
  Порядок оформлення уніфікованих форм
  Завдання 5.
  Завдання 6.
  Завдання 4.

  Завдання 3.
  Завдання 2.
  Завдання 1.
  А) Бланк для службового листа

  Б) загального бланку, призначеного для зовнішнього обігу
  Список використаної літератури 38

 • Фінанси підприємства

  1. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Фактори, що впливають на величину виручки. Розподіл виручки від реалізації продукції 3
  1.1 Сутність виручки від реалізації продукції, робіт, послуг 3
  1.2 Фактори, що впливають на формування грошових коштів підприємств 7
  1.3 Розподіл виручки від реалізації продукції 8
  2. Фінансовий аналіз діяльності підприємства та його завдання 10
  2.1 Зміст фінансового аналізу 10
  2.2 Завдання аналізу 12
  Задача 1. 16
  Розрахувати показники: фінансову стійкість процесу самофінансування, рівень рентабельності процесу самофінансування.
  № п/п Показник Суб'єкти господарювання


  №1 №2
  1. Статутний капітал 250 320
  2. Резервний фонд 12 10
  3. Фонди спеціального призначення 12 2-
  4. Всього власні кошти
  5. Чистий прибуток 90 120
  6. Прибуток, що направляється на накопичення 25 50
  7. Амортизаційні відрахування 20 ЗО
  8. Запозичені кошти 10 20
  9. Кредиторська заборгованість та інші запозичені кошти 50 80
  10. Коефіцієнт фінансової стійкості
  11. Коефіцієнт самофінансування
  12. Коефіцієнт стійкості процесу самофінансування
  13. Рівень рентабельності процесу самофінансування

  Задача 2. 19
  Розрахувати суму запозичених та залучених коштів, коефіцієнт автономії та фінансової стійкості фірми. Дати оцінку динаміки фінансової стійкості підприємства.
  Дано:
  Власні кошти фірми зросли за рік на 800 тис. грн. (з 35000 тис. грн. до 35800 тис. грн.), загальна сума залучених коштів зросла на 700 тис. грн. ( з 26000 тис. грн. до 26700 тис. грн.).

  Література 22

 • Контрольна робота Варіант 2. Економіка праці

  1. Сутність і характеристика категорії «трудові ресурси» 3
  2. Методика розрахунку і економічний зміст показників зовнішнього руху кадрів 9
  3. Задача 13
  За даними табельного обліку на підприємстві за 20 робочих днів квітня зареєстровано людино-днів: 9462 явок; 5538 неявок, включаючи вихідні і свят-кові дні; 38 цілоденних простоїв.
  Визначити і прокоментувати показники чисельності робочої сили.

  Перелік використаної літератури 14
 • ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ВІЛЬНОДУМСТВА

  1. Поняття вільнодумства та його значення в духовній культурі людства 3
  2. Історичні форми критики релігії 4
  3. Вільнодумство як складова секуляризації 9
  4. Природничонаукове вільнодумство, його значення для розвитку науки 10
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 • Попит та пропозиція

  Вступ / 1. Економічний кругообіг в умовах ринку / 2. Сукупний попит - сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги / 3. Значення рівноваги / Висновки / Список використаної літератури
 • Проблеми взаємодії законодавчої та виконавчої влади

  Вступ
  Розділ 1. Теорія поділу влад: поняття, значення, історія вчення
  Розділ 2. Система взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади в Україні
  Висновки
  Список використаної літератури
 • Правове становище приватного підприємця

  Вступ / Розділ 1. Законодавчі засади підприємництва: поняття, суб’єкти, принципи / Розділ 2. Державне регулювання здійснення підприємництва / Розділ 3. Гарантії прав суб єктів підприємницької діяльності / Розділ 4. Окремі проблеми підприємницької діяльності / Висновки / Список використаної літератури
 • Податкова система

  Вступ
  1. Економічна суть, функції та структура податкової системи
  2. Класифікація податків та платежів
  3. Удосконалення податкової системи
  Висновок
  Використана література
 • Правова культура слідчого

  Вступ
  1. Поняття та структурний зміст правової культури
  2. Формування правової культури у працівників правоохоронних органів
  3. Особливості правової культури слідчого і напрямки її формування
  Висновок
  Використана література
 • Дослідження аналізу і внутрішній аудит фінансового стану банку


 • Порівняння заробітних плат

  Порівняння заробітних плат
 • Проблеми держави і суспільства в працях Платона

  Вступ.3
  1. Проблема державного устрою....................................................................4
  2. Негативні форми правління за Платоном..................................................6
  3. Проблеми суспільної організації в працях Платона.................................9
  Висновок..........................................................................................................13
  Використана література..................................................................................14


 • Порядок взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України

  Тема: Порядок взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України та особливості організації і проведення перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Основні проблеми, що виникають при проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ та пропозиції щодо їх вирішення

  Зміст
  Вступ 3
  1. Підстави та порядок бюджетного відшкодування 6
  2. Взаємодія між підрозділами органів державної податкової служби України при проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість 13
  Висновок 25
  Список використанної літератури 29

  Метою роботи є визначення ролі, функцій підрозділів державної податкової служби на кожному із етапів відшкодування податку на додану вартість та порядку їх взаємодії.
 • Логістика в туризмі

  1. Механізми вирішення локальних завдань із вдосконалення логістичних систем для підприємств туристичної індустрії 4
  2. Логістичний підхід при формуванні матеріально-технічної бази туристичних підприємств 10
  Список використаних джерел 12

 • Порівняльна характеристика ринку цінних паперів Чехії, Польщі, Словаччини

  Вступ 3
  1. Ринок цінних паперів у Польщі 4
  2. Ринок цінних паперів Чехії 10
  3. Ринок цінних паперів у Словаччині 15
  Висновок 20
  Список використаної літератури: 21
 • ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття, зміст і типи кримінального процесу 5
  Розділ 2. Мета і завдання сучасного кримінального процесу 13
  Розділ 3. Система стадій кримінального процесу в Україні 23
  ВИСНОВКИ 29
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • АУДИТ ОПЕРАЦІЙ НА БАНКІВСЬКИХ РАХУНКАХ ПІДПРИЄМСТВА

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Теоретичні основи обліку операцій за розрахунковим, валютним та іншими рахунками у банку 5
  Розділ 2. Аудит обліку грошових коштів на поточному та інших рахунках у банку 11
  Розділ 3. Аудит банківських та кредитних операцій на банківських рахунках 18
  ВИСНОВКИ 26
  Список використаної літератури 29
 • ЗЛОЧИННІСТЬ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ

  Вступ 3
  Розділ 1. Кримінологічна характеристика та особливості злочинності нелегальних мігрантів 5
  Розділ 2. Причини злочинності нелегальної міграції 16
  Розділ 3. Попередження злочинності нелегальних мігрантів 19
  Висновки 28
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30
 • Виконання арбітражних рішень

  ВСТУП 3
  1. Винесення арбітражного рішення та припинення розгляду. Оспорювання рішення 4
  2. Визнання та виконання арбітражних рішень 8
  ВИСНОВОК 10
  Використана література 11
 • РОЗВИТОК ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття механізму держави та його складові елементи 6
  Розділ 2. Поняття апарату держави та його ознаки 10
  Розділ 3. Види органів держави, їхні ознаки та класифікація 15
  ВИСНОВКИ 24
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26
 • Шизофренічні і афектні розлади як фактор спадковості

  ВСТУП 3
  1. Шизофренічні розлади як фактор спадковості 4
  2. Дослідження генів шизофренії 7
  ВИСНОВОК 9
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 10
 • РЕЧЕВІ ДОКАЗИ ЯК ЗАСІБ ДОКАЗУВАННЯ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття та ознаки речових доказів 5
  Розділ 2. Види речових доказів 9
  Розділ 3. Зберігання та витребовування речових доказів 15
  ВИСНОВКИ 21
  Список використаної літератри 24
 • Правовий статус Підкарпатської Русі у складі Чехословаччини

  ВСТУП 2
  1. Конституційно-правове становище Підкарпатської Русі 2
  2. Автономія Підкарпатської Русі 2
  ВисновОК 2
  використана література 2
 • ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття злочину в чинному Кримінальному кодексі України. Криміналізація суспільно небезпечних діянь 5
  Розділ 2. Значення ч. 2. ст.11 КК України для розуміння поняття злочину 17
  Розділ 3. Відмінність злочину від інших правопорушень 19
  Розділ 4. Класифікація злочинів 26
  Висновки 35
  Список використаної літератури 37
 • Строки в цивільному процесі

  1. Поняття та значення строків у цивільному процесі 3
  2. Види процесуальних строків 4
  А) встановлені законом 4
  Б) встановлені судом 4
  В) абсолютно визначені 5
  Г) відносно визначені 5
  Д) не визначені 6
  3. Обчислення процесуальних строків 7
  4. Зупинення, продовження та поновлення процесуальних строків 10
  ЗАДАЧІ 12
  Використана література 19
 • ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття захисту, його види і значення у кримінальному судочинстві 5
  Розділ 2. Правове становище і повноваження захисника у кримінальній справі 11
  Розділ 3. Процесуальні аспекти участі захисника у кримінальній справі 23
  ВИСНОВКИ 26
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • Переговори в умовах нерівності сил

  ВСТУП 3
  1. Стратегія поводження в умовах нерівності сил 4
  2. Найкраща альтернатива обговорюваній угоді 7
  ВИСНОВОК 14
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15
 • Курорти Львівської області

  Вступ 3
  Розділ 1. Природно-рекреаційний потенціал Львівської області 5
  1.1. Географічне та геополітичне розташування Львівської області 5
  1.2. Характеристика природних умов 6
  1.3. Рекреаційний потенціал Львівської області 9
  Розділ 2. Основні курорти Львівської області 12
  2.1. Славське 12
  2.2. Моршин 14
  2.3. Трускавець та Східниця 15
  Розділ 3. Перспективи курортного відпочинку у Львівській області 26
  3.1. Основні проблеми розвитку рекреації у Львівській області 26
  3.2. Перспективи розвитку санаторно-курортного лікування 28
  Висновки 31
  Список використаної літератури 34
  ДОДАТОК 35
 • Роль спеціальних служб в правотворчості

  ВСТУП 3
  1. Поняття правотворчості 4
  2. Участь спеціальних служб в правотворчій діяльності вищих органів влади 14
  3. Відомча нормотворчість спеціальних служб 17
  ВисновКИ 19
  Список ВИКОРИСТАНої ЛІТЕРАТУРи 20
 • ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

  ВСТУП 4
  Податкова політика та проблеми її формування в Україні 5
  РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 12
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 14
 • ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Значення іноземних інвестицій для економіки України 5
  Розділ 2. Сучасний стан іноземного інвестування в економіку Закарпаття 17
  2.1. Зовнішньоторгівельні зв'язки Закарпаття як передумова залучення іноземного капіталу 17
  2.2. Стан інвестиційної діяльності в Закарпатті 25
  Розділ 3. Перспективи залучення іноземних інвестицій в Закарпаття 29
  ВИСНОВКИ 34
  Список використанОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
  ДОДАТКИ 38
 • Державне регулювання зовнішньої діяльності підприємств України

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Загальні характеристика суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 5
  1.1. Зовнішньоекономічна діяльність як вид господарської діяльності 5
  1.2. Джерела державного регулювання 8
  Розділ 2. Органи державного регулювання та місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю 15
  Розділ 3. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств 22
  3.1. Система методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 22
  3.2. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 24
  3.3. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій 29
  3.4. Заборона експорту та імпорту окремих видів товарів 32
  3.5. Застосування технічних, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, ветеринарних та екологічних стандартів та вимог 35
  ВИСНОВКИ 39
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
 • ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ

  Вступ 3
  Розділ 1. Поняття страхування. Види та форми страхування 5
  Розділ 2. Поняття договору страхування 19
  Розділ 3. Права та обов'язки сторін за договором страхування 28
  Розділ 4. Звільнення страховика від відповідальності 32
  Висновки 40
  Список використанОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42
  ДОДАТКИ 44
 • Кріптографія

  ВСТУП 3
  Кріптографія 4
  ВИСНОВОК 13
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 14
 • Відшкодування шкоди заподіяної неповнолітним

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Цивільна дієздатність неповнолітніх 5
  Розділ 2. Відшкодування шкоди заподіяної неповнолітнім 15
  Розділ 3. Цивільна дієздатність та відшкодування шкоди заподіяної неповнолітніми по законодавсту зарубіжних країн 20
  Висновки 28
  Список використанОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • БАЛАНС ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. Основні показники, що характеризують стан зовнішньої торгівлі 5
  1.1. Поняття та сутність міжнародної торгівлі 5
  1.2. Передумови та проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України 11
  РОЗДІЛ 2. Аналіз балансу зовнішньої торгівлі України 16
  2.1. Структура зовнішньої торгівлі України 16
  2.2. Аналіз балансу зовнішньої торгівлі із країнами ЄС 33
  РОЗДІЛ 3. Характеристика експортного потенціалу України 38
  3.1. Побудова експортної орієнтованої економіки 38
  3.2. Перспективи розвитку сільського господарства України 46
  ВИСНОВКИ 56
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 59
  ДОДАТКИ 63
 • МЕТОДИ МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОМАД

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття економічного розвитку громади 6
  1.1. Підходи до економічного розвитку громади 6
  1.2. Різновиди громади 15
  1.3. Принципи та моделі економічного розвитку громади 19
  Розділ 2. Залучення і участь громади в розвитку громади 34
  Розділ 3. Процес мобілізації громади 44
  ВИСНОВКИ 68
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 71
 • ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Вступ 3
  Розділ 1. Характеристика рекламної діяльності підприємства 5
  Розділ 2. Особливості стратегічного планування рекламної діяльності 11
  Розділ 3. Ефективність реклами ТОВ "Авіоніка" 25
  Розділ 4. Характеристика рекламної діяльності ТОВ "Авіоніка" 28
  Висновки 35
  Список використаної літератури 37
 • ПРАВОВА ДЕРЖАВА

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Сутність правової держави 5
  Розділ 2. Основні ознаки та принципи правової держави 14
  Розділ 3. Шляхи формування правової держави в Україні 32
  Висновки 36
  Список використаної літератури 38
 • СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи психологічного забезпечення профілактики девіантної поведінки 7
  1.1. Психологічна характеристика процесу формування особистості злочинця 12
  1.2. Делінквентна поведінка та механізми її формування 16
  Розділ 2. Профілактика протиправної поведінки 24
  2.1. Теорія профілактики девіантної поведінки 24
  2.2. Місце психологічного забезпечення профілактики девіантної поведінки у змісті роботи практичного психолога 30
  Розділ 3. Особливості соціально-психологічної проблеми формування протиправної поведінки у підлітків 35
  3.1. Соціально-демографічна характеристика особистості злочинця 37
  3.2. Психологія неповнолітніх злочинців 46
  3.3.. Психологічні особливості прояву девіантної поведінки 51
  ВИСНОВКИ 65
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 69

Документы 1 - 50 из 23993
Следующие >>>