От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Комплекснозначні випадкові величини типу Джессена - Вінтнера


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 [Електронний ресурс] / О.В. Школьний; НАН України. Ін-т математики. — К., 2000. — 18 с. — укp.
2

До проблеми фізичного оздоровлення особистості


         Розкрито принципи та методи масажу і самомасажу, що сприяють підвищенню працездатності людини.
3

Застосування етологічного методу в медичній сексології (У подружніх пар з первинною дисфункцією)


         На основі принципово нового етологічного підходу до аналізу поведінки подружжя при сексуальній дисгармонії досліджено особливості їх невербальної взаємодії. Розроблено систему оцінки складних форм індивідуальної невербальної поведінки подружжя при сексуальній дисгармонії. З врахуванням виявлених закономірностей розроблено етологічно обгрунтовану систему психотерапевтичної корекції порушення сексуального здоров'я з використанням розробленого автором невербального психосексуального тренінгу.
4

Застосування квантової терапії в комплексному лікуванні хворих ексудативним плевритом туберкульозної етіології


         З'ясовано, що поліфакторна квантова терапія більш ефективна, ніж лазерна терапія.
5

Застосування кріоконсервованої суспензії плаценти для лікування фетоплацентарної недостатності


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / І.В. Лахно; Харківський держ. медичний ун-т. — Х., 1999. — 20 с. — укp.
6

Ефективність усунення синдрому бронхіальної обструкції при термоінгаляційному ураженні у постраждалих з опіковою хворобою (клініко-експериментальне дослідження)


         Розглянуто ендоскопічну картину слизової оболонки трахеобронхіального дерева (ТДБ) залежно від гострої дихальної недостатності (ГДН). Досліджено вплив методів респіраторної терапії у потерпілих з термоінгаляційним ураженням (ТІУ) на цитологічні, бактеріологічні, біохімічні та імунологічні показники бронхіального секрету. Розроблено метод протизапальної та імуномодулювальної інтенсивної респіраторної терапії, спрямований на корекцію порушень антиінфекційного захисту та імунної реактивності дихальної системи. Доведено, що використання даного методу дозволяє знизити летальність на 12 % у стадії відносної компенсації ГДН та на 12,3 % - у стадії декомпенсації. Розроблено препарат молозин з високим вмістом sIgA для місцевого застосування з метою відновлення нестачі даного компонента в секреті ТДБ у разі ТІУ. Виявлено високу антиінфекційну та протизапальну активність препарату.
7

Імунодефіцит-асоційовані злоякісні лімфоми (патогенез та тактика лікування)


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.07 [Електронний ресурс] / Андрій Костянтинович Бутенко; НАН України; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2000. — 33 с.: рис. — укp.
8

Клініко- патогенетичне значення змін морфометричних показників еритроцитів периферичної крові при різноманітних формах дифтерії


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.13 [Електронний ресурс] / Олена Вячеславівна Рябоконь; Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2000. — 20 с.: рис. — укp.
9

Клініко-гемодинамічні, патогенетичні механізми розвитку післяінфарктної дисфункції лівого шлуночка та можливості її фармакологічної корекції


         Розроблено методи прогнозування розвиту серцевої недостатності у хворих на гострий інфаркт міокарда (ГІМ). Оптимізовано підходи до її лікування. Показано, що на виразність післяінфарктної дисфукції впливають певні фактори, а саме: раннє ремодулювання, тип порушення насосної функції, визначення життєздатного міокарда у зоні рубця, дисбаланс вегетативних впливів на серце, підвищення плазмових рівнів ендотеліну-1 і натрійуретичних пептидів. Запропоновано науко обгрунтовані схеми диференційованої терапії, яка передбачає застосування нейрогуморальних модуляторів. Запропоновано об'єктивні критерії оцінки ефективності лікування.
10

Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування карофлава при хронічному атрофічному фарингіті


         Визначено шляхи підвищення ефективності лікування хворих на атрофічний фарингіт за допомогою використання препарату з групи каратолінів - "Карофлава". За результатами вивчення особливостей епідеміології хронічного фарингіту в регіоні Поділля вперше встановлено, що захворюваність та розповсюдженість хронічного фарингіту серед міських жителів складає 30,9 % та 62,7 % відповідно. За останні 5 років захворюваність та поширеність стали зростати у всіх вікових групах. Встановлено, що хронічний фарингіт в атрофічній формі характеризується певними зрушеннями у стані факторів клітинного та гуморального місцевого й системного імунітету, з яких важливішими є зниження рівня сероторної форми імуноглобуліну А в секреті з ротової частини глотки і зміни у кількісно-функціональній характеристиці Т-лімфоцитів периферичної крові. Клінічний ефект застосування карофлава у разі хронічного атрофічного фарингіту значно перевищує ефективність традиційних методів лікування, що проявляється у скороченні частоти загострень, більш тривалій ремісії та зниженні числа повторних звернень. Локальне застосування карофлаву хворими на хронічний фарингіт сприяло підвищенню рівня секреторного IgA, зниженню концентрації мономерної форми цього імуноглобуліна та кількості лейкоцитів у секреті з ротової частини глотки, підвищенню функціональної активності Т-лімфоцитів периферичної крові до рівня норми та чутливості цих клітин до різних імунотропних речовин.
11

Клініко-психопатологічні особливості формування невротичних розладів на фоні органічної патології головного мозку


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 [Електронний ресурс] / Вікторія Вікторівна Огоренко; Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х., 2002. — 20 с.: табл. — укp.
12

Клінічна характеристика кліщового енцефаліту на Волині та оптимізація лікування


         Проведено клініко-лабораторне, епідеміологічне та інструментальне (електроенцефалографічне дослідження, аксіальна комп'ютерна томографія головного мозку) обстеження 150-ти хворих на кліщовий енцефаліт (КЕ). Зазначено, що зараження на КЕ відбувається найчастіше трансмісивним шляхом. Встановлено, що характерним для КЕ на Волині є однохвильовий перебіг гарячки, переважання гарячкової та менінгеальної форм захворювання, статикокоординаторні розлади, незначна частота паралітичних форм і випадків хронізації інфекції. Досліджено взаємозв'язок між динамікою зростання титру антитіл до вірусу КЕ у реакції зв'язування комплементу (РЗК), станом імунологічної резистентності організму (за концентрацією імуноглобулінів) та групою крові хворих. Встановлено залежність концентрації імуноглобулінів класів M, G і A у сироватці крові від клінічної форми захворювання, шляху зараження та групи крові хворого. Обгрунтовано доцільність використання у комплексній терапії КЕ лаферону як препарату з противірусною та імуностимулювальною дією.
13

Комбінована низькодозова естроген- антиандрогенна терапія прогресуючого раку передміхурової залози


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.06 [Електронний ресурс] / Т.Ю. Арістова; АМН України, Інститут урології та нефрології. — К., 1998. — 20 с. — укp.
14

Крізьшкірна дія в гігієнічній оцінці умов праці при застосуванні пестицидів


         Наведено результати гігієнічної оцінки умов праці у разі застосування пестицидів. Визначено особливості забруднення виробничого середовища залежно від стадії технології даного застосування та способу обробки рослин. Кількісно оцінено ступінь несприйнятливого впливу пестицидів на працюючих. Показано, що деякі положення методології оцінки ризику крізьшкірного впливу потребують подальшого вивчення. Найбільш складним є питання визначення безпечних рівнів впливу пестицидів, величини дози їх поглинання шкірою у випадку забруднення та значення фактору шкірної абсорбції (ФА), який передбачає залежність між нашкірною експозиційною дозою та дозою у разі надходження per os. На підставі результатів аналізу співвідношень токсичності великої групи пестицидів різних хімічних класів та рівнів токсичності у разі різних шляхів надходження до організму (per os та крізь шкіру), а також експериментальних досліджень обгрунтовано значення фактора шкірної абсорбції залежно від класу небезпеки (ФА = 0,4; ФА = 0,7), які рекомендовано використовувати під час розрахунків оцінки ризику.
15

Комплексне лікування гіпотонічних станів у осіб молодого та середнього віку


         Вперше встановлено інформативність методів кардіоритмографії та електропунктурної діагностики за методом Накатані щодо визначення гіпотонічних станів (ГС). На підставі вивчення особливостей виникнення та розвитку даної патології розроблено та впроваджено метод комплексної терапії з використанням голкорефлексотерапії та лазеропунктури. Досліджено вплив запропонованих засобів на стан вегетативної нервової системи, церебральної гемодинаміки, біоелектричну активність головного мозку та психологічний статус пацієнтів. Встановлено клінічну ефективність методів рефлексотерапії у комплексному лікуванні ГС.
16

Комплексне лікування хворих на абдомінальний сепсис (клінічно- експериментальне дослідження)


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.03 [Електронний ресурс] / Руслан Ігорович Сидорчук; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2006. — 40 с. — укp.
17

Мікробіоценоз шкіри стопи у хворих на цукровий діабет та його корекція А-бактерином


         Доведено, що шкіра хворих із різним ступенем тяжкості перебігу синдрому діабетичної ступні інтенсивно колонізована аеробними мікроорганізмами, серед яких зустрічаються угруповання стафіло- та мікрококів, коринебактерій, бацил, ентеробактерій і псевдомонад. Установлено, що градієнт щільності популяцій зростає за напрямком: шкіра тильної поверхні ступні - підошовна поверхня - IV міжпальцевий проміжок. Виявлено закономірності змін рівня колонізації топодермів шкіри, вмісту виразками мікроорганізмів залежно від ступеня тяжкості процесу, а також структурні зрушення в мікробіоценозі на рівні угруповань та популяцій. Вивчено чутливість мікрофлори до антибіотиків. Відзначено, що найефективнішими препаратами щодо більшості бактерійних угруповань є цефалексин, гентаміцин і тетрациклін, а проти кишкової групи бактерій - карбеніцилін. Найбільшу кількість стійких варіантів виявлено до лінкоміцину та пеніциліну. Встановлено, що під впливом аплікацій А-бактеріну відбувається виражена перебудова мікробіоценозу, яка характеризується зменшенням щільності колонізації шкіри бактеріями, особливо серед популяцій ентеробактерій, псевдомонад, стрептококів і золотистих стафілококів.
18

Мікробна екосистема кишечника дітей, нові підходи до її оцінки та корекції в сучасних умовах


         На підставі тривалого моніторингу формування мікробіоценозів кишечнику новонароджених встановлено значення стану облігатної мікрофлори для оцінки перебігу раннього адаптаційного періоду у дітей та факультативної флори як показника епіднеблагополуччя в акушерських стаціонарах. Встановлено залежність становлення мікрофлори від форми перебування матері та дитини у пологовому будинку, мікробного осіменіння грудного молока, періоду досліджень. Доведено ефективність застосування дібраних за антагоністичною активністю пробіотиків під час спалахів циркуляції госпітальних штамів в акушерських закладах. Показано недоцільність досліджень мікрофлори кишок у практично здорових дітей інших вікових груп та використання поняття дисбактеріоз як клінічного діагнозу. У дітей, які проживають на радіаційно контрольованих територіях, або з обтяженим анамнезом,зміни у складі кишечної мікрофлори та імунологічних показників відображують порушення гомеостазу. Рекомендовано включати до лікувально-профілактичних схем пробіотиків і біорегуляторів-адаптогенів. Взаємозв'язок внутрішнього опромінення радіонуклідами та стану мікробіоценозів підтверджено експериментально.
19

Морфофункціональна оцінка перебігу ранового процеса при застосуванні ксенопротекторів, антимікробних середників та біостимуляторів при місцевому лікуванні інфікованих ран (експериментальне дослідження)


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.01 [Електронний ресурс] / Павло Степанович Кризина; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 28 с. — укp.
20

Морфофункціональна оцінка тонкокишкових трансплантантів для пластики стравоходу (експериментально-морфологічне дослідження)


         Установлено, що електрофізіологічні характеристики тонкокишкового трансплантата змінюються відповідно до морфологічних перетворень у його тканинних структурах, зберігаючи всі закономірності їх розвитку та зворотної динаміки, якщо така має місце. Визначено, що розвиток морфофункціональних перетворень у стінці трансплантата можна прогнозувати, грунтуючись на відмінності цифрових показників електроентерографії та імпедансометрії від вихідних даних тонкої кишки, з якої його сформували. Морфофункціонально обгрунтовано, що для запобігання розвитку ішемічного некрозу орального кінця трансплантата та неспроможності стравохідно-кишкового анастомозу в есперименті припустиме пересічення не більш двох пар брижових артерій та вен.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019