От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Екологічний вимір землеробства в Україні (60 - 80-і рр. ХХ ст.)


         На підставі результатів вивчення певних джерел здійснено всебічний аналіз комплексу питань, взаємопов'язаних зі швидким підвищенням техногенного тиску на сільськогосподарські угіддя, насамперед на орні землі за процесу інтенсифікації сільського господарства УРСР у 1960 - 1980-ті рр. Зазначено, що розвиток негативних процесів, які знижували природні відтворювальні можливості грунту та загострювали соціоекологічні проблеми села, були наслідком волюнтаристських рішень вищих органів влади. Розглянуто характер застосування хімічних добрив і пестицидів. Показано негативний вплив безсистемного внесення великих доз хімічних добрив на природні якості грунту. Проаналізовано руйнування структури грунту внаслідок дії на нього надто важких сільгоспмашин. Розкрито характер і процес реалізації гучної кампанії з меліорації. За умов осушення перезволожених земель та у разі будівництва зрошувальних систем продуктивність сільськогосподарських угідь, незважаючи на величезні втрати, не зростала, а навпаки зменшувалась. Показано причини цього явища. Відзначено, що одночасна дія декілько негативних техногенних чинників значною мірою посилює їх деструктивний вплив на природні якості грунтів і здоров'я працюючих на них людей. Наголошено, що сформована за радянських умов суто технократична стратегія розвитку аграрного сектору економіки була принципово непридатною для регулювання складного комплексу економічних, соціальних, екологічних чинників, які виникають у процесі використання природних ресурсів, на чому базується сільське господарство.
2

Формування психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту


: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 [Електронний ресурс] / Тетяна Михайлівна Дзюба; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. — К., 2007. — 20 с. — укp.
3

Принципи створення та властивості малосрібних фотографічних матеріалів з гетерофазними мікрокристалами для рентгенографії та голографії


         Запропоновано принцип створення композиційних мікрокристалів (МК) типу "безсрібне ядро - галогенсрібна оболонка". Визначено умови, за яких на ядра нарощується тонка світлочутлива оболонка зі збереженням високих сенситометричних параметрів галогенідів срібла. Речовини ядер, які є рентгенолюмінофорами, можна використовавати для створення систем, в яких підсилювальний екран і свілочутлива фаза об'єднані у межах гетерофазного МК. Специфіка проявлення тонкої оболонки зменшує кількість срібла в матеріалі без втрати інформаційної ємності. Одержані матеріали не поступаються за дефектоскопічною та радіографічною чутливостями кращим безекранним вітчизняним і закордонним матеріалам, що містять значно більшу кількість срібла. Розроблено фотоматеріали з гетерофазними нанокристалами та метод їх обробки, який дозволяє частину несрібного ядра використати для запису фазової складової оптичної інформації та одержувати глибокі тривимірні проникні голограми з високими рівнями кутової селективності та дифракційної ефективності.
4

Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах


         Виявлено й описано однорідність процесів самоорганізації та морфогенезу русел за різних умов. Введено поняття "геострумінь" та "геоструменеве руслоформування", з використанням яких розкрито інваріантні закономірності розвитку русел. Проаналізовано головні фактори та прояви їх генезису й еволюції, генеральні кількісні закономірності. Здійснено геогідроморфологічний аналіз складної системи факторів, що впливають на самоформування алювіальних русел річок, головних кількісних співвідношень. Виведено основне рівняння процесів даного роду. Запропоновано й обгрунтовано їх геогідроморфологічну класифікацію. Описано її верхні рівні-класи та підкласи русел. Виділено класи: крупноалювіальних русел (5 підкласів), піщаних алювіальних русел ( 3 підкласи) та супіщаних алювіальних русел (2 підкласи). Запропоновано схему виділення типів як типологічно-таксономічних одиниць у межах підкласів. Установлено геогідроморфологічні закономірності самоформування русел, застосовані до вивчення основних річок Карпато-Подільського регіону України. Вивчено руслоформування за гірських, напівгірських та рівнинних умов даної території. Наведено приклади відображення розповсюдження категорії русел, однорідних ділянок та умов їх розвитку. Описано основні проблеми антропогенного впливу на русла річок регіону.
5

Гідродинамічні випромінюючі системи з вісесиметричною локалізованою областю кавітаційної природи


         Розроблено модифіковану модель випромінюючої системи, за допомогою якої обгрунтовано утворення локалізованої кавітаційної області та розрив суцільності струменю, що обмежує дану область, з вибухоподібним викидом її вмісту. Описано механізм гідродинамічного звукоутворення затопленими струменями рідини. Вперше на базі даної моделі теоретично одержано залежність основної частоти генерованих коливань від гідродинамічних і геометричних параметрів випромінюючої системи. Уточнено залежності даної частоти від швидкості струменя рідини, відстані між соплом і перешкодою та радіуса сопла. Виявлено, що зі збільшенням даних параметрів частота спадає, що добре узгоджується в абсолютних одиницях вимірювання з дослідними залежностями. Удосконалено модифіковану модель формування вторинної кавітаційної області, а також вперше оцінено кут розширення турбулентного струменя та частину його, яка використовується на її формування. Проаналізовано зміну тиску в порожнині протягом періоду коливань, розраховано максимальне значення надлишкового у порівнянні з навколишнім тиску, за якого відбувається вибух порожнини, та встановлено, що перед викидом вмісту даної області вихор тороідальної кавітаційної області гальмується. Вперше фізично й теоретично обгрунтовано й експериментально показано можливість використання енергії захлопування кавітаційних бульбашок і областей для нанесення супертонких оксидних нанопокриттів на різні металеві поверхні, що реалізовано за допомогою спеціально розробленого фізичного прикладу.
6

Обмеженість l-індексу добутку Бляшке та добутку Нафталевича- Цудзі


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.01 [Електронний ресурс] / Юрій Степанович Трухан; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 16 с. — укp.
7

Вивчення стану фагоцитозу, прооксидантно-антиоксидантних процесів та продукції цитокінів in vitro нейтрофілатами та моноцитами хворих на хронічні синусити, отити і тонзиліти


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.04 [Електронний ресурс] / Антон Юрійович Коновалов; Луганський держ. медичний ун-т. — Луганськ, 2007. — 16 с. — укp.
8

Використання функціонально-зв'язаних вітамінів з аланіном і глутаматом для корекції їх окислювального катаболізму в головному мозку при гіпоксії замкненого простору


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.05 [Електронний ресурс] / Сарр Сандене; Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2000. — 19 с. — укp.
9

Виховання молодших школярів з нейротичними ускладненнями


         Наведено результати теоретико-експериментального дослідження проблеми виховання дітей з нейротичними ускладненнями. Вивчено психолого-педагогічні умови забезпечення корекційно-виховного впливу на учнів початкових класів загальноосвітньої школи у процесі позакласної виховної роботи. З'ясовано суть нейротизму як ускладнення розвитку дитини. Визначено та вивчено структурні компоненти чинників його виникнення у дитини (біологічний та мікросоціальний - сімейний і шкільний), а також зумовлені ними прояви нейротизму. Розроблено систему корекційно-виховної роботи з молодшими школярами, спрямовану на усунення у них нейротичних проявів та становлення соціально значущих якостей. Доведено ефективність її використання.
10

Диференційований підхід до реабілітації дітей з алергічно зміненою реактивністю та феноменом частої захворюваності


         Дисертацію присвячено питанням диференційованого підходу до реабілітації ДЧХ з алергічно зміненою реактивністю в період клінічного благополуччя. Наведено клінічні дані, імунологічні показники, результати дослідження рівня ендогенної інтоксикації та показників сенсибілізації лейкоцитів крові за тестами in vitro у даного контингенту дітей. Доведено, що визначені порушення гомеостазу є основою для виникнення рецидивів гострих респіраторних захворювань на фоні алергічно зміненої реактивності. Запропоновано критерії диференційованого призначення реабілітаційних заходів ДЧХ із використанням ентеросорбенту силларду П та його сполучення з вілозеном. Встановлено позитивний вплив даного комплексу препаратів на імунну систему, стан ендогенної інтоксикації та показники сенсибілізації лейкоцитів крові за тестами in vitro, наслідком чого було зниження частоти захворювань на гострі респіраторні захворювання.
11

Діагностика уретральних рефлюксів та принципи антимікробної терапії їх госпітальних ускладнень


         Запропоновано та науково обгрунтовано класифікацію уретральних рефлюксів (УР), установлено причини їх виникнення. Визначено клінічно картину УР у разі інфравезікальної обструкції та нейрогенних розладів, складено рангові ряди сучасних антибіотиків для проведення емпіричної антимікробної терапії таких госпітальних ускладнень катетер-асоційованої інфекції, як гострий епідидиміт, гострий фунікуліт, гострий катетеризаційний простатит, ятрогенний абсцес простати. Запропоновано оригінальну методику селективної задньої уретрографії для діагностики уретропростатичних рефлюксів, а також ефективну схему короткотермінової антимікробної профілактики катетер-асоційованої інфекції у разі трансуретральних операцій. Проаналізовано ефективність антимікробної терапії ускладнених уретропростатичних рефлюксів та показано, що в кожному відділенні актуальна тільки мінімальна кількість антибіотиків, чутливість до яких в інших клініках може бути відсутньою. Установлено, що уретропростатичні рефлюкси є основним фактором ризику у виникненні запальних захворювань зовнішніх статевих органів за умов катетеризованого сечового тракту.
12

Ефективність нових хірургічних технологій у відновлювальному лікуванні дітей з травматичними катарактами


         Уперше встановлено, що найбільш важким ускладненням, що чинником хронічного запального процесу та причиною різкого зниження зору за умов посттравматичної псевдофакії в дітей, є дислокація ІОЛ за типом синдрому захоплення зіниці. Визначено фактори ризику утворення захоплення зіниці: зрощені парацентральні рубці рогівки, локальна або тотальна неспроможність зіничного краю райдужки, виконання великих операційних розтинів, синхіотомія та імплантація жорстких ІОЛ в циліарну борозну. Доведено можливість усунення дослідженого синдрому втручанням, яке розділяє поверхні оптичної частини ІОЛ та райдужки й розкриває замкнуте коло патологічного запального процесу, що призводить в свою чергу до послаблення запальних явищ і попереджує рецидив захоплення зіниці.
13

Ефективність специфічної та неспецифічної гіпосенсибілізації при полінозах у дітей


         Дисертація присвячена комплексній терапії сезонного алергійного риніту (САР) у дітей з включенням специфічної імунотерапії та поетапного застосування медикаментів в залежності від важкості захворювання. Ефективним методом лікування є специфічна імунотерапія, під впливом якої спостерігається не тільки покращення перебігу САР, але й імунологічна перебудова. Запропонований терапевтичний алгоритм забезпечує високу ефективність (86,2%) лікування. У 69,8% дітей у періоді загострення вдалося досягнути позитивних результатів, застосовуючи антигістамінні препарати нової генерації - лоратадин та азедастина гідрохлорид - місцево та перорально у вигляді монотерапії або в поєднанні з іншими препаратами. У пацієнтів з дуже вираженими або різнобічними симптомами необхідна комплексна терапія.
14

Інтраплевральна торакопластика в лікуванні розповсюджених форм туберкульозу легень


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 [Електронний ресурс] / Володимир Васильович Мадяр; АМН України; Інститут хірургії та трансплантології. — К., 2005. — 22 с. — укp.
15

Значення локального кровообігу у виборі методу і покращенні результатів хірургічного лікування гіпоспадії у дітей


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.06 [Електронний ресурс] / В.Є. Бліхар; Інститут урології та нефрології АМН України. — К., 1999. — 17 с. — укp.
16

Значення цитомегаловірусної інфекції у розвитку соматичної патології у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 03.00.01 [Електронний ресурс] / Павло Костянтинович Бойченко; АМН України; Науковий центр радіаційної медицини. — К., 2006. — 35 с. — укp.
17

Зовнішні нориці дванадцятипалої кишки: діагностика та лікування


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 [Електронний ресурс] / Володимир Васильович Кучерук; АМН України; Інститут хірургії та трансплантології. — К., 2006. — 20 с. — укp.
18

Клініко-психопатологічні особливості формування невротичних розладів на фоні органічної патології головного мозку


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 [Електронний ресурс] / Вікторія Вікторівна Огоренко; Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х., 2002. — 20 с.: табл. — укp.
19

Клінічна характеристика кліщового енцефаліту на Волині та оптимізація лікування


         Проведено клініко-лабораторне, епідеміологічне та інструментальне (електроенцефалографічне дослідження, аксіальна комп'ютерна томографія головного мозку) обстеження 150-ти хворих на кліщовий енцефаліт (КЕ). Зазначено, що зараження на КЕ відбувається найчастіше трансмісивним шляхом. Встановлено, що характерним для КЕ на Волині є однохвильовий перебіг гарячки, переважання гарячкової та менінгеальної форм захворювання, статикокоординаторні розлади, незначна частота паралітичних форм і випадків хронізації інфекції. Досліджено взаємозв'язок між динамікою зростання титру антитіл до вірусу КЕ у реакції зв'язування комплементу (РЗК), станом імунологічної резистентності організму (за концентрацією імуноглобулінів) та групою крові хворих. Встановлено залежність концентрації імуноглобулінів класів M, G і A у сироватці крові від клінічної форми захворювання, шляху зараження та групи крові хворого. Обгрунтовано доцільність використання у комплексній терапії КЕ лаферону як препарату з противірусною та імуностимулювальною дією.
20

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 2601 - 2700

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2020