От партнеров


Заказать работу


От партнеров

мастика тэктор

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Моделі оцінки і регулювання фінансової діяльності підприємства


         Розроблено теоретичні засади та моделі гнучкої системи фінансового оцінювання та регулювання. Зазначено, що така система повинна реагувати на відхилення фінансових процесів і на інформацію про очікувані перешкоди, включати ефективні підсистеми обліку, контролю, аналізу та прогнозування. Запропоновано концепцію гнучкої системи фінансового регулювання, засновану на адаптивних механізмах, які дозволяють відслідковувати (передбачати) динамічні зміни характеристик фінансових процесів, формувати та реалізувати скоректовані фінансові плани. Синтез моделей даних механізмів надає можливість підвищити якість фінансових рішень. Розглянуто алгоритмічну модель системи фінансового регулювання на основі методів аналітичного обліку, яка дозволяє формувати фінансові плани, здійснювати оцінку їх виконання та коректування під впливом перешкод. Розроблено комплекс моделей діагностики та прогнозування фінансового стану підприємства, що дає змогу знайти потенційні джерела виникнення несприятливих фінансових ситуацій, визначити класи та види фінансових загроз, а також вибрати напрямки фінансового оздоровлення.
2

Порушення внутрішньосімейної адаптації при гіпертензивній енцефалопатії I - II стадії з неврозоподібними розладами у жінок та його корекція


         Досліджено особливості міжособистісних стосунків подружжя, клінічні особливості сексуальних розладів та залежність їх виникнення від стану соціально-психологічної, психічної, нервової та вегетативної регуляції сексуальної функції. Виявлено різні варіанти внутрішньосімейної дезадаптації та розроблено критерії їх диференційної діагностики.
3

Псоріатичний артрит (питання генезису, діагностика та лікування)


: автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.21 [Електронний ресурс] / Володимир Петрович Кваша; Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І.Ситенка АМН України". — Х., 2007. — 33 с. — укp.
4

Психопатологічні особливості агорафобій різного генезу


         На підставі результатів комплексного клініко-психопатологічного і психологічного обстеження 182-х хворих на психічну патологію різних форм (F 40.00, F 40.01, F 34.1, F 06.4, F 20.00) у яких було виявлено агорафобію, визначено етіологічні фактори її розвитку, особливості клінічної симптоматики та перебігу агорафобій, а також деякі психологічні механізми формування цієї патології. Установлено, що аграфобії є поліморфною групою, різні варіанти якої суттєво відрізняються за механізмами формування, клініко-психопатологічними та психологічними характеристиками. Серед різноманітних проявів агорафобій умовно виділено первинні, вторинні та "псевдоагорафобії". З використанням комплексного підходу розроблено критерії діагностики та диференційної діагностики цієї хвороби, а також науково обгрунтовано принципи її терапії.
5

Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні


6

Стягування податків


Стягування податків
7

Кредитна політика банків


План 1. Поняття про кредитну політику 3 2. Принципи кредитної політики банку 5 3. Методи реалізації кредитної політики банку 9 Література 13
8

Континуальна теорія просторово обмеженого нематичного рідинного кристала


: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.15 [Електронний ресурс] / В.М. Пергаменщик; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2000. — 34 с. — укp.
9

Інвестиційні процеси в умовах соціально-економічних трансформацій


         Здійснено комплексне політико-економічне дослідження природи та суті інвестицій, особливостей інвестиційної діяльності та механізму її оптимізації за умов трансформаційної економіки. На підставі розгляду різних модифікацій поняття "інвестиції" уточнено його визначення. Виявлено, що натурально-речовинний зміст процесу нагромадження характеризується взаємозв'язками між ринковими суб'єктами з приводу створення та використання чинників додаткового виробництва з параметрами ефективності суспільного капіталу у ході регулювання суперечності структури та функції фонду нагромадження на макро- та мікрорівнях з метою забезпечення збалансованих темпів зростання ВВП. Наведено класифікацію інвестицій, що відповідає сучасним концепціям оцінки інвестиційної діяльності. Визначено критерії класифікації форм інвестицій та базову типологічну ознаку. Систематизовано методологічні підходи стосовно формування інвестиційної діяльності на мікро- та макрорівнях. Доведено необхідність державного регулювання інвестиційних процесів і представлено концепцію ролі держави в інвестиційній сфері української економіки. Розглянуто інвестиційні переваги промислово-фінансових груп у порівнянні з окремими підприємствами. Проаналізовано причини, які перешкоджають створенню промислово-фінансових груп в Україні. Розроблено механізм організації та стимулювання руху інвестиційних ресурсів у процесі формування промислово-фінансових груп. Охарактеризовано суперечності, які виникли у процесі приватизації та запропоновано механізми, що пом'якшують їх. Наведено практичні рекомендації щодо напрямків покращання інвестиційної діяльності сучасної української економіки.
10

Механізми менеджменту в реформуванні некомерційних структур


         Визначено тенденції та закономірності формування структури недержавного сектору в соціальній сфері відповідно до створення ринкового механізму в Україні. Обгрунтовано напрямки та засоби реформи системи охорони здоров'я при існуванні різних форм власності, альтернативних джерел фінансування та трансформації ієрархічної структури управління. Розроблено рекомендації щодо концепції єдиної системи платних медичних послуг та методичні засади формування клініко-витратних груп. Визначено особливості маркетингових методів використання конкурентних переваг на ринку медичних послуг. Систематизовано положення щодо адаптації українського недержавного сектору з метою реалізації державної регіональної політики.
11

Моделювання імпортних операцій вітчизняних підприємств в умовах глобалізації


[Електронний ресурс] / О.М. Коняшина // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 123 — укp. — укp. — англ.
12

Основи формування організованого сільськогосподарського ринку регіону


         Доведено нежиттєздатність стихійних розподільчих відносин та об'єктивну необхідність застосування механізмів державного регулювання сільськогосподарських ринків. Обгрунтовано практичні й теоретичні засади цілеспрямованого впливу на формування основних складових цього ринку, які характеризують ступінь його організованості. Розроблено основні принципи наповнення та перспективи розвитку різних видів продуктових ринків. Проаналізовано виробництво сільськогосподарської продукції та каналів її збуту, систематизовано учасників ринкових відносин регіонального ринку Черкащини. Розроблено модель формування зонального дрібнооптового ринку худоби та запропоновано основні принципи формування Черкаського центрального оптового ринку для реалізації продукції нетривалого зберігання. Запропоновано систему державних і недержавних органів керування формуванням сільськогосподарських ринків на національному та регіональних рівнях. Визначено функції, структуру побудови та джерела фінансування державного Агентства з регулювання сільськогосподарського ринку. Виділено пріоритетні напрями державного впливу на стабілізацію ситуації на даному ринку. Обгрунтовано необхідність законодавчої легалізації та державної підтримки самоврядних господарських неприбуткових організацій, що створюються сільськогосподарськими товаровиробниками з метою спільних дій стосовно просування продукції на ринки, а також об'єднань (асоціацій) учасників маркетингових каналів у межах продуктових підкомплексів з функціями міжгалузевого узгодження ринкової діяльності.
13

Прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів на підставі нових інформаційних технологій


: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 [Електронний ресурс] / Леонід Віталійович Сапельніков; Донецька держ. академія управління. — Донецьк, 2003. — 19 с. — укp.
14

Прогнозування економічних наслідків реструктуризації в будівництві шляхом порівняльної експертної діагностики (на прикладі холдингової компанії "Київміськбуд")


         Теоретично обгрунтовано ієрархічну класифікаційну модель реорганізації будівельного комплексу за видами, чинниками, напрямами. Наведено систему критеріїв, параметрів та відповідну економіко-математичну модель наслідків і результатів реструктуризації. На базі моделі створено методику достовірної оцінки реструктуризації, алгоритмізації методики оцінки реструктуризації у вигляді комплексу прикладних програм. Розроблено конкретні системні рекомендації щодо впровадження методологічних та методичних підходів до практики управління будівельними організаціями. Запропоновано та обгрунтовано диференціацію стратегічних цілей реструктуризації за структурно-функціональними напрямами, а також систему відносних економічних показників, що описує та складає базу для розрахунків інтегрального та комплексних показників досягнення стратегічних цілей.
15

Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект


         Висвітлено сутність та особливості промислової політики, обмеження та суперечності її реалізації. Розглянуто проблеми пріоритетів впливу на реальний сектор економічної системи, роль держави, підприємств та регіонів у реалізації промислової політики. Визначено, що основним напрямком підвищення ефективності реалізації промислової політики за умов постійного дефіциту фінансових та грошових ресурсів є необхідність поєднання її тактичних та проміжних цілей з найбільш нагальними цілями економічної політики держави, формування системи пріоритетів різного рівня, а також включення в процес інвестиційного забезпечення реального сектору ресурсів економічних суб'єктів різного рівня, в тому числі й регіональних інвестицій.
16

Роль теореми Кроуза в становленні нового інституціоналізму в другій половині XX ст.


         Системно досліджено внесок Рональда Коуза у розвиток методології та становлення нової інституціональної економічної теорії у другій половині XX ст. Розглянуто особливості методології, запропонованої вченим, яка відзначилася виходом за межі неокласичної парадигми і як наслідок визначила подальший розвиток методології нового інституціоналізму на шляху побудови нової наукової парадигми економічної науки. Висвітлено історичні передумови виникнення перших ідей Р.Коуза з приводу значення трансакційних витрат та проблеми зовнішніх ефектів. Досліджено економічні процеси у світовій економіці 1950 - 1960-х рр. - періоду становлення концепції Р. Коуза та теорії конвергенції Дж. К. Гелбрейта. Обгрунтовано ідею, що у теоретичному аспекті положення теореми Р. Коуза стали базовими для формування наукових напрямків, що є складовими нової інституціональної економічної теорії, обгрунтовано необхідність використання елементів даної теорії у процесі розбудови інституціональної структури економіки України.
17

Проблеми судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ)


         Визначено теоретичні засади судової експертизи контрафактної аудіовізуальної продукції. Проаналізовано проблеми, які виникають під час проведення даного виду експертизи. Виокремлено типові ознаки контрафактної аудіовізуальної продукції, які зафіксовано на різних об'єктах-носіях (компакт-дисках, аудіо- та відеокасетах) та запропоновано типові аналоги. Розроблено структуру технічного та інформаційного забезпечення автоматизованого робочого місця судового експерта. Створено алгоритмізовану експертну методику дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції.
18

Постмодерністське теоретизування в сучасній соціології


         Вперше досліджено та систематизовано соціально-історичні та ідейно-теоретичні джерела постмодерністського теоретизування та узагальнено основоположні постмодерністські концепції. З'ясовано теоретико-методологічні принципи, понятійно-категоріальний апарат та основні методологічні установки соціологічного постмодернізму та його значення для подальшого розвитку соціологічної теоретичної думки. Доведено обумовленість виникнення постмодерністського теоретизування інтеграційними процесами, насамперед, в економічній сфері, які з часом призвели до глобалізації та інформатизації сучасного світу та поглибили "постматеріальну" (постматеріалістичну) переорієнтацію нормативно-ціннісних установок західної спільноти. Досліджено теоретико-методологічні витоки постмодерністського теоретизування та обгрунтовано висновок про певну спадкоємність у теоретичній соціології. Встановлено, що цілеспрямоване застосування принципів плюральності й ототожнення реальності з текстом, деконструкції та децентралізації як методологічних установок, а також ключових понять і категорій (постмодерну, постмодерністської ситуації, постмодерного суспільства, мовних ігор, гіперреальності, симулякра, симуляції, спокуси, спокушання, місця проживання [habitat] спільноти, само-монтування [self-assembly]) дозволяють реконструювати суспільство, в якому найзначущою стає знакова реальність. Доведено, що в постмодерністській методології соціологічного пізнання втрачає доцільність прагнення створити єдину всеохоплюючу теорію, заперечується евристичність системного підходу, визнається рівнозначність різних концептуальних теорій, втрачаються міждисциплінарні межі, а проблема істини взагалі не розглядається.
19

Динамічні механізми впливу змінних електромагнітних полів на макромолекулярні та кооперативні системи


: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.02 [Електронний ресурс] / Олександр Костянтинович Відибіда; НАН України, Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. — К., 1999. — 32 с. — укp.
20

Мікротеріофауна сучасного руслового алювію Дніпра


         Розглянуто питання біостратиграфії, палеоекології та палеоландшафтних реконструкцій пізнього неоплейстоцену Придніпров'я на базі морфосистематичного і фауністичного аналізу решток дрібних ссавців з тафоценозу сучасного руслового алювію Дніпра. Висвітлено основні напрямки морфологічної диференціації арвіколід пізнього неоплейстоцену та перспективні для використання в біостратиграфії стадії еволюційного розвитку представників родини. Встановлено еволюційний рівень і відносний геологічний вік виділених за тафономічними критеріями вибірок решток, близьких за хронологічним показником (груп фосильності). Виявлено закономірності формування змішаних тафоценозів у річковому алювії. На основі фауністичного аналізу запропоновано модель розвитку природного середовища як динамічної системи ландшафту, клімату та біоти з своєрідною організацією в часі та просторі.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2017