От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Підтримка прийняття рішень, що повторюються, з урахуванням досвіду


         Запропоновано метод урахування досвіду особи, що приймає рішення, у викоростанні результатів попередніх рішень при прийнятті поточних рішень такого ж гатунку. Метод базується на прогнозуванні узагальнених показників відносної ефективності множини альтернатив на основі їх оцінок за частковими критеріями, а також оцінок множини раніше прийнятих рішень (прецедентів) за частковими та узагальненими критеріями. Метод дозволяє одержати результати з прийняттою для практики точністю, виходячи з обмеженої кількості прецедентів. Викладено алгоритм, що ілюструється прикладом.
2

Робастні алгоритми еліпсоїдального оцінювання з неповним кроком


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 [Електронний ресурс] / Наталія Геннадіївна Сальнікова; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 21 с. — укp.
3

Етнос: проблема соціально-культурної і психологічної демаркації


[Електронний ресурс] / А.В. Швецова // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6. — С. 247-256 — Библиогр. в конце статьи: с. 255-256 (12 назв.) — укp.
4

Історія Донецького басейну другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст.


         Розглянуто основні тенденції капіталістичної модернізації на теренах Донбасу, яка перетворила регіон на головний металургійний та вуглевидобувний центр Російської імперії. Визначено найголовніші чинники та передумови, що спричинили створення підприємств важкої індустрії у Донецькому басейні. Проаналізовано основні соціальні суперечності та конфлікти, які забезпечили підтримку місцевим робітництвом більшовицького заколоту. Висвітлено та інтерпретовано провідні тенденції, форми та методи здійснення радянським режимом соціалістичної індустріалізації, колективізації та повоєнної реконструкції у даному регіоні. Показано, що зазначені соціалістичні перетворення реалізовувалися на основі нещадної експлуатації людських ресурсів, упровадження надзвичайних методів керівництва економікою та жорсткої карально-репресивної системи. З'ясовано, що голодомори 1921 - 1923 рр., 1933 - 1934 рр., 1946 - 1947 рр. були спричинені передусім злочинною політикою правлячої комуністичної партії. Доведено, що внаслідок соціалістичних експериментів на Донеччині утворився техногенно перевантажений індустріальний комплекс, а також деформоване соціокультурне середовище.
5

Крем'яний інвентар неолітичних культур України


         Систематизовано та проаналізовано крем'яний інвентар 8-ми неолітичних культур. До наукового обігу введено типолого-статистичні характеристики крем'яних колекцій низки нових та давно відомих поселень. Уточнено культурну атрибуцію та хронологічну позицію ряду пам'яток. Підтверджено, що за винятком носіїв культури лінійно-стрічкової кераміки та пам'яток типу Есмані та Скуносово неоліту ямково-гребінцевої кераміки, неолітичне населення України мало місцеве походження. Розглянуто вплив етнокультурних контактів на поширення технологічних новацій, зокрема кременеобробку різних культур. Зроблено висновок про більшу імовірність західного шляху неолітизації України та переважний розвиток привласнюючих галузей господарства на більшій частині її території впродовж усього неоліту.
6

Ліквідація ринкових відносин в економіці Радянської України (1928 - 1930 рр.)


         Переход к рыночным отношениям в современной Украине требует обоснованного изучения предыдущего опыта, в частности, опыта накопленного в годы новой экономической политики. Особенно это касается изучения форм и методов наступления государства на частный капитал. Эти процессы, несмотря на значительное количество научной литературы, не нашли надлежащего освещения. Источником данной статьи являются документы центральных и местных архивов, опубликованные материалы.         Перехід до ринкових відносин в сучасній Україні потребує ґрунтовного вивчення попереднього досвіду, зокрема, досвіду накопиченого в роки нової економічної політики. Особливо це стосується вивчення форм та методів наступу держави на приватний капітал. Ці процеси, не дивлячись на значну кількість наукової літератури, не знайшли належного висвітлення. Джерельною базою даної статті є документи центральних і місцевих архівів, опубліковані матеріали.
7

Цінне видання регіональної бібліографії


[Електронний ресурс] / І.Б. Матяш // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N25. — С. 184-185 — укp.
8

Здійснення захисту у кримінальних справах на засадах змагальності та диспозитивності


         На підставі аналізу норм кримінально-процесуального законодавства, теоретичного матеріалу, слідчої та судової практики визначено механізм реалізації принципів змагальності та диспозитивності у діяльності суб'єктів захисту в стадіях досудового слідства, попереднього розгляду справи суддею, судового розгляду справи. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення норм кримінально-процесуального законодавства, які врегульовують порядок реалізації суб'єктами захисту прав, спрямованих на спростування підозри, обвинувачення, виключення чи пом'якшення кримінальної відповідальності підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
9

Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні


         Досліджено засади організації та діяльності місцевих рад, їх суть. Виявлено системність, розроблено критерії класифікації. Вивчено рівень правової регламентації, а також розв'язано певні сучасні проблеми інституту засад. Теоретично розроблено важливі моделі подальшого розвитку засад організації та діяльності місцевих рад. Запропоновано комплексний підхід до їх реформування. Детально розглянуто елементи засад. Висвітлено напрямки покращання їх складових. Сформульовано концептуальні положення, обгрунтовано нові пропозиції та висновки щодо досліджених питань.
10

Особливості реалізації права на пенсію науковими (науково-педагогічними) працівниками


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 [Електронний ресурс] / Микола Дмитрович Ждан; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2007. — 20 с. — укp.
11

Інвестиційні ризики корпоративних цінних паперів


         Теоретично обгрунтовано основні напрями реалізації державної інвестиційно-інноваційної політики на фондовому ринку та конкретні пропозиції щодо їх реалізації. Розв'язано важливу наукову проблему оцінки аналізованої облігації за тих умов функціонування українського ринку цінних паперів, коли пошук облігацій з аналогічним рівнем ризику, яка об'єктивно оцінена ринком, істотно ускладнений. Здійснено теоретичне обгрунтування й оцінку диверсифікаційного потенціалу українських цінних паперів за умов їх включення до портфелів інвесторів з розвинутих країн. Розв'язання зазначених наукових проблем і аналіз стану національного фондового ринку та джерел фінансових ресурсів дозволяють обгрунтувати пропозиції, спрямовані на підвищення ефективної реалізації інвестиційно-інноваційної політики держави щодо залучення вивезених капіталів у реальний сектор економіки України; зниження інвестиційних ризиків вкладень в українські цінні папери, зокрема, підвищення їх ліквідності та зниження кредитного ризику; використання диверсифікаційного потенціалу українських цінних паперів, який реалізується за умов їх включення до портфелів іноземних інвесторів. На підставі аналізу існуючої методології оцінки облігацій та їх портфелів обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення моделі формування ціни облігацій з урахуванням її ризикованості, визначення економічної суті показника дюрації, а також формування оптимального портфеля облігацій.
12

Розробка технології інтерферонів І типу з використанням конструкційно оформленої індукторної системи багаторазової дії


: автореф. дис... канд. техн. наук: 03.00.20 [Електронний ресурс] / Юрій Миколайович Пенчук; Національний ун-т харчових технологій. — К., 2007. — 20 с. — укp.
13

Урбанофлора Кіровограда


         Вперше детально досліджено урбанофлору Кіровограда в найбільш повному обсязі, проведено її аналіз. Складено детальний опис флори судинних рослин міста, який містить 1 165 видів, що належать до 254-х родів, 121-ої родини, 62-х порядків та 4-х відділів. Вперше для території міста наведено 170 видів. Обгрунтовано необхідність включення до складу урбанофлори не лише спонтанних, але й культивованих видів рослин. Показано роль культивованої фракції у формуванні, розвитку та оптимізації урбанізованого середовища. Наведено порівняльну характеристику спонтанної фракції урбанофлори Кіровограда із урбанофлорами інших міст та зональною природною флорою. Виявлено кількісні співвідношення спонтанної та культивованої фракцій, індигенофітів, синантропофітів, адвентофітів та культигенофітів, які свідчать про невисокий ступінь антропогенної трансформації урбанофлори Кіровограда та приналежність її до флор малих і середніх міст України. Вперше проаналізовано дендрофлору міста, визначено видовий склад трав'янистих культивованих рослин. Складено перелік рідкісних для міста рослин, що нараховує 63 види. Виявлено ядра біорізноманітності та рефугіуми природної флори у межах міста, досліджено їх вплив на розвиток урбанофлори.
14

Участь тромбоксану в загибелі гепатоцитів щурів в культурі


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 [Електронний ресурс] / Н.Г. Грушка; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 20 с. — укp.
15

Функціональна несумісність автономних генетичних елементів у Erwinia carotovora


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 [Електронний ресурс] / Ніна Володимирівна Черватюк; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 21 с. — укp.
16

Обгрунтування режимних характеристик виморожуючих установок для опріснення та очищення природної і промислової вод


: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.12 [Електронний ресурс] / Оксана Олександрівна Євдокимова; Одеська національна академія харчових технологій. — О., 2007. — 19 с. — укp.
17

Обгрунтування фізико-хімічних параметрів стану та управління геотехнічними системами в гірничопромислових регіонах


         Обгрунтовано фізико-хімічні параметри управління елементами геотехнічних систем у порушеному масиві під час підземного видобутку корисних копалин. Розроблено систему моделей гідрогазодинамічних і міграційних процесів у порушеному масиві та над його поверхнею, спричинених веденням та згортанням гірничих робіт. Досліджено закономірності детермінованих та випадкових чинників руху води та газів, вилуджування та міграції токсичних речовин під час відпрацювання запасів, функціонування хімічно та радіаційно небезпечних об'єктів, затоплення шахтних полів. Розроблені моделі застосовано на реальних об'єктах у гірничопромислових районах, визначено діапазони параметрів гідрогазодинамічного режиму, за яких створюються безпечні умови для гірничих робіт на завершальному етапі відпрацювання родовищ. На базі моделей і одержаних закономірностей обгрунтовано параметри заходів з управління гідродинамічним режимом та міграцією на гірничодобувних підприємствах.
18

Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.06 [Електронний ресурс] / Сергій Сергійович Рижков; НАН України; Інститут технічної теплофізики. — К., 2007. — 20 с. — укp.
19

Кластеризація обчислювального процесу в системах та мережах розгалуженого доступу


         Розроблено метод та програмне забезпечення балансування навантаження на сервери баз даних та маршрутизатори за програмно керованим критерієм з використанням кластерного програмного забезпечення OpenMOSIX на базі операційної системи Linux. Створено методику проектування програмних засобів на базі методу примусового балансування та симбіозу різних мов програмування.
20

Геологія і літологія вулканогенно-теригенної товщі верхнього альбу Балаклавської улоговини


         Досліджено геологічну будову вулканогенно-теригенних відкладів верхнього альбу Балаклавської улоговини та їх літолого-петрографічний склад. Встановлено, що вулканогенно-теригенні комплекси даної улоговини - частина більш великої структурної тектонічної зони, що знаходиться нижче рівня Чорного моря. Визначено 3 горизонти за літологічним складом та умовами утворення, зокрема, туфовий, глинистий і карбонатний (враконський). Проаналізовано початок верхньоальбської вулканічної діяльності на основі виливів авгітових порфіритів, авгіт-рогообманкових і роговообманкових базальтів, експлозивну діяльність з виверженням більш кислих продуктів вулканізму. Зроблено припущення про 3 і більше експлозивних викиди за результатами досліджень. Відзначено, що центр альбського вулканізму знаходився в межах центральної частини затоки Мегало-Яло, фрагменти офіолітової зони в даному регіоні, уламковий матеріал метаморфічних, магматичних і осадових порід з туфів, олістостром і враконського горизонту мінерально та петрографічно подібні, що підтверджує його утворення за рахунок руйнування Балаклавського палеопідняття. Визначено безперервну базальт-андезит-дацит-ріодацит-ріоліт-трахіріолітову формацію зон активізації окраїнно-континентальних дуг та серединних масивів. Доведено, що уламковий матеріал з олістостроми, враконського горизонту і туфів відрізняється від магматичних порід гірського Криму, мису Фіолент і Ломоносівського підводного масиву та подібний до вулканітів рівнинного Криму. Наведено рекомендації щодо проведення розшукових робіт на основі літолого-петрографічного складу, геологічної будови і стратиграфічного положення вулканогенно-теригенної товщі Балаклавської улоговини і ознак золотополісульфідної мінералізації.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019