От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Формування трудового потенціалу суб'єктів господарювання


         Обгрунтовано доцільність розгляду трудового потенціалу підприємства як сукупності внутрішніх можливостей працівників. Виявлено та досліджено фактори, що впливають на трудовий потенціал суб'єктів господарювання. Узагальнено та доповнено функціональні обов'язки кадрових служб, що необхідно для забезпечення привабливих умов праці. Запропоновано механізм комплексної оцінки результатів праці робітників та інтегральний показник, на підставі якого є можливим робити висновки щодо укомплектування підприємства висококваліфікованим персоналом та підвищення ефективності його роботи. Розроблено критерії оцінки ефективності роботи кадрової служби суб'єкта господарювння та методичний підхід до формування трудового потенціалу, який передбачає обгрунтування чисельності персоналу за критерієм забезпечення повноти виконання функціональних обов'язків з метою визначення розміру витрат на стимулювання трудової діяльності працівників.
2

Міжнародно-правове регулювання інституту релігійної безпеки


: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 [Електронний ресурс] / Юлія Юріївна Фисун; Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2005. — 17 с. — укp.
3

Незаконне підприємництво: кримінологічне дослідження


         Наведено визначення понять "злочини, пов'язані з незаконним підприємництвом". На підставі аналізу внутрішніх і зовнішніх ознак, характерних для досліджених злочинів, кваліфікованих за статтями 202 - 205 КК, зроблено висновок, що ці злочини, які є різними у контексті кримінального права, можна об'єднати до однієї групи злочинів, однорідної з позиції кримінології та є єдиним об'єктом кримінологічного дослідження. Запропоновано тезу, що зазначені злочини є підсистемою економічної злочинності, а також частиною тіньової економіки як система більш високого рівня. З'ясовано комплекс криміногенних чинників, які у взаємодії утворюють видову причину злочинів з незаконного підприємництва. Визначено роль і практичні можливості правоохоронних органів у протидії злочинам розглядуваного виду. Визначено спрямованість і характер правового виховання підприємців з метою усунення дефектів правосвідомості як обставин криміногенного характеру.
4

Участь жандармерії в державному будівництві та захисті суверенітету ЗУНР


: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / Дмитро Дмитрович Футулуйчук; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2004. — 19 с. — укp.
5

Мережева структура соціального капіталу


         Висвітлено особливості реконцептуалізації феномену соціального капіталу (СК), визначено його відмінні рівні інтерпретації. Показано вирішальну роль мережевої структури СК для системного бачення даного феномену, висвітлено перспективи застосування мережевого аналізу в практичному дослідженні СК. З'ясовано соціальні та політичні умови, які вплинули на формування теорії СК, розглянуто можливі шляхи адаптації теорії СК до умов сучасного українського суспільства. Розкрито зміст понять організаційної поразки, демодернізації та трансформації ціннісно-нормативної системи у даному суспільстві.
6

Міжпоколінні особливості колективних ідентифікацій в умовах інтенсивних соціальних змін


         Проаналізовано генезис концепції покоління у суспільних науках та запропоновано засоби її застосування. Наведено дані щодо евристичної значущості використання концепції поколінь у досліженні етнічних та громадянських самоідентифікацій. На основі виділення елементів феномену соціальної ідентифікації визначено особливості процесів самоідентифікацій з етнічними та політичними культурними спільнотами, доведено пріоритетну роль феномену культурної спадкоємності як критерію взаємозв'язку та взаємообумовленості поколінь. Визначено різні стратегії процесу самоідентифікації, що характеризують культурні особливості різних поколінь. Сутність міжпоколінних розбіжностей етнічних та громадянських ідентифікацій відображено в особливостях співвідношення між процесами самоідентифікації та об'єктами ідентифікацій. З'ясовано, що характер взаємовідносин між індивідом та спільнотою визначає особливості процесів самоідентифікації різних поколінь.
7

Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності


         Уперше здійснено теоретичний і емпіричний аналіз соціальної мімікрії. Розкрито її суть, зміст, досліджено генезу і механізм функціонування у суспільному житті. Розроблено понятійний апарат, здійснено типологізацію, охарактеризовано особливості модернізації її історичних типів за умов трансформації. Доведено, що соціальна мімікрія є універсальним соціальним феноменом. Як ситуативно модифікована атрибутивна властивість людини вона поєднує в єдине ціле хитрість її розуму зі специфікою прояву за критичних для неї умов або ситуацій. Відзначено, що соціальна мімікрія є одним зі способів формування, структурування та функціонування адаптивної поведінки людини (групи), виконує інструментальну роль (конструктивну чи деструктивну, функціональну чи дисфункціональну) у пристосуванні до її певних соціальних умов.
8

Ізоферментний склад пероксидази озимих зернових за умов низькотемпературного стресу


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 [Електронний ресурс] / А.В. Капустян; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.
9

Моделювання перетворень вітаміну B1 і його структурних тіазолієвих аналогів в процесах біологічного транспорту


: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 [Електронний ресурс] / Роман Валерійович Бугас; НАН України; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії. — К., 2004. — 19 с. — укp.
10

Молекулярно-біологічні аспекти білково-мембранних взаємодій: термодинамічний і кінетичний контроль вбудовування


: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.03 [Електронний ресурс] / О.С. Ладохін; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2001. — 32 с. — укp.
11

Особливості формування та функціонування симбіозу "Rhizobium meliloti - люцерна" та шляхи підвищення його продуктивності


: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / В.П. Сальник; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2001. — 18 с. — укp.
12

Перебудови структури плазміди pATV 8 у трансгенних мишей


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 [Електронний ресурс] / К.В. Крисан; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 1999. — 17 с. — укp.
13

Пізньокрейдові Cancellothyridoidea (Brachiopoda, Terebratulida) України і деяких суміжних до неї областей


         Монографічно досліджено піздньокрейдові короткопетельні теребратуліди (Brachiopoda) Украіни зм надродини Cancellothyridoidae. Встановлено паралельний розвиток в мезозої двох гілок скульптурованих короткопетельних теребратулід - Cancellethyridoidae та родини Cnismatocentridae (Terebratuloidea), до останнього включено підродину Inopinatarculina з родом Prochlidonophora. Відновлено морфогенез і розроблено варіант схеми філогенезу надродини. Прослідковано історичний розвиток морських пізньокрейдових басейнів на України та сусідніх тереторіях. На підставі стратиграфічного аналізу вивчених видів у розрізі верхньокрейдових відкладів запропоновано виділити шари з фауною канцеллотиридоідей, які простежуються на території Донбасу, а деякі фіксуються на теренах України.
14

Попелиці (Homoptera, Aphidoidea) деревно-чагарникової рослинності України


         Встановлено, що фауна дендрофільних попелиць України налічує 314 видів і підвидів з 111-ти родів та 11-ти родин. Виявлено 5 нових для науки видів попелиць та здійснено їх опис. Для фауни Східної Європи вперше вказано 11 видів попелиць, ще 11 видів є новими для України. З'ясовано біологічні особливості виявлених видів, визначено місця їх знахідок, кормові рослини, охарактеризовано географічне поширення та наведено систематизацію. Здійснено нові описи та розглянуто систематичне положення ряду маловідомих видів, оригінальні описи яких недостатні для вірної діагностики. Досліджено мінливість морфологічних особливостей у деяких видів попелиць родини Eriosoma Leach та таволгових попелиць роду Aphis L. Виявлено сталі морфологічні ознаки, які можна використовувати для визначення попелиць. Розглянуто характерні особливості життєвих циклів дендрофільних попелиць України, встановлено їх життєві форми. Наведено дані щодо трофічних зв'язків дендрофільних попелиць. Розглянуто фауністичні комплекси деревно-чагарникових попелиць України, проалізовано типи їх ареалів. Проведено дослідження афідокомплексів фізико-географічних зон України. Обговорено питання видового складу попелиць-шкідників плодово-ягідних, лісових та декоративних деревно-чагарникових насаджень.
15

Пристосованість і частота кросинговеру у мутантів Drosophila melanogaster залежно від віку та штучних перебудов генотипу


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / Нассер Мох'д Юсеф Ал-Шиблі; Селекційно-генетичний ін-т - національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. — О., 2003. — 17 с.: табл. — укp.
16

Розвиток умінь та навичок дослідницької роботи студентів при вивченні предметів біологічного циклу


         Запропоновано новий підхід формування дослідницької роботи студентів під час вивчення зоології безхребетних.
17

Розробка трансгенних ліній Arabidopsis thaliana чутливих до хімічних мутагенів


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / Надія Олександрівна Орел; Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.
18

Конструювання гідромеханічного турбулізатора для електрокоагуляційного реактора


         Розглянуто принципову кінематичну схему приводу мішалки для механічної турбулізації рідини під час електрокоагуляції з використнням торцевих анод-катодних елементів. Запропоновано розрахункові залежності до визначення максимального кута повороту мішалки залежно від радіусів ведучого і тяжного блоків приводу та відстані між їх центрами.
19

Підвищення ефективності роботи шнекових кільцевих бурів в міцних грунтах


         Обгрунтовано механізм ущільнення зруйнованого грунту на поверхні кільцевого бура у разі взаємного зміщення осей робочого органа та свердловини, а також механізм транспортування матеріалу з урахуванням сил бокового тиску, що дозволяє мінімізувати енергоємність процесу буріння. Встановлено закономірності заповнення шнека залежно від його параметрів, а також процесу видалення грунту і подачі кільцевого бура у забій. Створено модель переміщення грунту по кільцевому шнеку з урахуванням сил бокового тиску та модель процесу ущільнення зруйнованого грунту на поверхні кільцевого бура у разі взаємного зміщення осей робочого органа і свредловини. Розроблено та впроваджено у виробництво шнекові кільцеві бури, які дозволили підвищити ефективність функціонування бурильних машин під час утворення свердловини у міцних грунтах.
20

Розрахунок світлового вектора від полігонального світлопрорізу


[Електронний ресурс] / Є.В. Пугачов // Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 11. — С. 103-105. — укp.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018