От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Структура та електронні явища в нанокристалічних плівках ТіО2 та ТіО2/ Fe2O3


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.18 [Електронний ресурс] / Ірина Сергіївна Петрик; НАН України; Інститут хімії поверхні. — К., 2006. — 21 с. — укp.
2

Утворення і рекомбінаційні властивості неоднорідностей в твердих розчинах n-CdHgTe


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 [Електронний ресурс] / Зоя Костянтинівна Власенко; НАН України; Інститут фізики напівпровідників. — К., 2003. — 18 с.: рис. — укp.
3

Ефективність та організація машинно-технологічного обслуговування в сільському господарстві


         Розроблено шляхи вдосконалення організації та підвищення ефективності за умов міжгосподарського використання сільськогосподарської техніки. Удосконалено методику планування витрат на ремонт та технічне обслуговування, використану для формування механізму порівняльної оцінки економічної ефективності внутрішньо-господарського та міжгосподарського машиновикористання в агробізнесі. Доповнено методичні підходи до встановлення вихідних граничних кількісних параметрів економічних показників під час проведення оцінки підприємницького ризику вкладення інвестицій в сільськогосподарську техніку, а також організаційно-правові підходи щодо функціонування машинних асоціацій. Розвинуто методичні підходи до побудови матриці "Бостонської консультаційної групи" для аналізу механізованих послуг, а також підходи до менеджементу в формах міжгосподарського машиновикористання.
4

Єврорегіон як елемент інтеграції у європейський простір


[Електронний ресурс] / П.В. Скотний // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 161-162 — укp. — укp. — англ.
5

Інвестиційні процеси в умовах соціально-економічних трансформацій


         Здійснено комплексне політико-економічне дослідження природи та суті інвестицій, особливостей інвестиційної діяльності та механізму її оптимізації за умов трансформаційної економіки. На підставі розгляду різних модифікацій поняття "інвестиції" уточнено його визначення. Виявлено, що натурально-речовинний зміст процесу нагромадження характеризується взаємозв'язками між ринковими суб'єктами з приводу створення та використання чинників додаткового виробництва з параметрами ефективності суспільного капіталу у ході регулювання суперечності структури та функції фонду нагромадження на макро- та мікрорівнях з метою забезпечення збалансованих темпів зростання ВВП. Наведено класифікацію інвестицій, що відповідає сучасним концепціям оцінки інвестиційної діяльності. Визначено критерії класифікації форм інвестицій та базову типологічну ознаку. Систематизовано методологічні підходи стосовно формування інвестиційної діяльності на мікро- та макрорівнях. Доведено необхідність державного регулювання інвестиційних процесів і представлено концепцію ролі держави в інвестиційній сфері української економіки. Розглянуто інвестиційні переваги промислово-фінансових груп у порівнянні з окремими підприємствами. Проаналізовано причини, які перешкоджають створенню промислово-фінансових груп в Україні. Розроблено механізм організації та стимулювання руху інвестиційних ресурсів у процесі формування промислово-фінансових груп. Охарактеризовано суперечності, які виникли у процесі приватизації та запропоновано механізми, що пом'якшують їх. Наведено практичні рекомендації щодо напрямків покращання інвестиційної діяльності сучасної української економіки.
6

Інтеграція витрат як фактор ефективності інвестицій


         Розроблено нову модель управління інтегрованими витратами за умов трансформації економіки. Запропоновано новий науковий підхід до узагальнення та обгрунтування витратного механізму перетворення будівельних інвестиційних затрат на поточні видатки зведення об'єктів, яке надає економічні вигоди, виражені додатковими фізичними інвестиційними спорудами та прибутком протягом життєвого циклу їх експлуатації. Наведено методику й алгоритм калькулювання кошторисних витрат для їх розрахунків, аналізу та контролю у будівельному виробництві.
7

Інтереси України в розвитку Чорноморської зовнішньоекономічної інтеграції


[Електронний ресурс] / Г.Б. Пекна // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 153 — укp. — укp. — англ.
8

Корпоративный менеджмент в мире библиотек: тенденции и перспективы развития


         Формування корпоративного менеджменту в бібліотечній справі обумовлено розвитком інформаційних технологій, прогресом телекомунікаційних засобів, появою Інтернет. Практично всі бібліо-теки суб'єктів Російської Федерацій автоматизовані, мають локальні обчислювальні мережі та підключені до міжнародної електронної мережі Інтернет. Усі бібліотеки формують власні інформацій-ні ресурси у вигляді електронних каталогів, повнотекстових колекцій, різних тематичних тамультимедійних баз даних. На управлінському рівні це складне та багатоаспектне завдання, яка потребує чіткої координації діяльності та розробки стратегічних напрямків взаємодії бібліотек, вирішується шляхом створеннябібліотечних корпорацій Росії. До цього часу в російському законодавстві відсутня така організаціно-правова форма, як "корпорація", і відповідно офіційно не прийнято обумовлене цим поняттям корпоративне управління. Визначення корпорації, які можна зустріти в літературі, зводяться до кількох формальних ознак: розвиненості організаційної структури, широкому діапазону видів діяльності, розвиненої системи зв'язків, наявності представницького ешелону професійних керівників.
9

Методичний підхід до формалізації завдання побудови моделі переходу командно-розподільчої системи до ринкової економіки


[Електронний ресурс] / І.О. Пивоваров // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N20. — С. 43-48 — Библиогр. в конце ст. — укp.
10

Формування інфраструктури підприємств на споживчому ринку


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Світлана Михайлівна Лихолат; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.
11

Формування механізму державного управління постприватизаційними процесами


: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Наталя Петрівна Вишневська; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2005. — 18 с. — укp.
12

Стан кісткової тканини у деяких тварин в залежності від виду, віку та умов утримання


         Дисертацію присвячено біомеханічним і біохімічним дослідженням стегневої кістки у деяких видів хижаків та впливу радіонуклідів на її структуру у білих щурів. Визначено: що основними біохімічними компонентами кістки, що суттєво впливають на її біомеханічні і морфологічні характеристики, є солі Ca і P та особливо їх сумарний вміст. В умовах збільшення дози надходження радіонуклідів виявлено тенденцію зміни остеогенезу та затримки росту кістки.
13

Структурно-функціональні властивості ізоформ каталітичної субодиниці {Na+, K+}- АТР-ази при мембранотропних впливах


: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.04 [Електронний ресурс] / О.А. Капля; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 1999. — 34 с. — укp.
14

Тришарова збірно-монолітна конструкція купольних покриттів будівель і споруд


         Запропоновано нову конструкцію збірної частини купола із листового матеріалу та утеплювача, яка служить незмінною опалубкою у процесі нанесення зовнішнього монолітного шару бетону. Для монтажу збірної частини та забезпечення її жорсткості у процесі нанесення монолітного шару торкрет-бетону розроблено конструкцію знімного тросо-кільцевого оснащення. На основі проведених експериментальних досліджень поведінки гіпсокартону запропоновано конструкцію експериментального купола із гіпсокартону та пінополістиролу (збірна частина). Проведено статичний аналіз роботи збірної частини шатра з тросо-кільцевим оснащенням за допомогою розробленої скінченноелементної розрахункової моделі, в якій жорсткості скінченних елементів визначено за даними експериментальних досліджень гіпсокартону. Зазначено, що випробування експериментальної бані статичним навантаженням пітвердили адекватність розрахункової моделі та дозволили виконати доробку конструкції. Наведено рекомендації щодо конструювання, розрахунку та зведення даної розробки та методику побудови скінченноелементної розрахункової моделі купола.
15

Моделі функціонально-орієнтованого процесора з гнучкою архітектурою


         Концептуально розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення функціонально-орієнтованого процесора (ФОП) та наведено структурні схеми різного рівня на основі дерева функцій і операторних моделей. Проаналізовано роботи, присвячені дослідженню різних архітектурних процесорів і створено алгоритмічну концепцію ФОП, який змінює свою структуру у процесі реалізації глобальних мікропрограм. Висвітлено загальні структури ФОП і алгоритм роботи загальної структури. Наголошено, що множина структурних елементів, яка складає структуру ФОП, підлягає перебору. Комерційне число елементів обмежене, що полегшує задачу компонування структури. Запропоновано загальну операторну модель на рівні функціональних задач, що дозволила перейти до функціональної моделі. Охарактеризовано етапи послідовного відображення операторної моделі на функціональну, а функціональної на технічну, наведено закон відображення. Для перевірки ефективності синтезованих моделей використано програмну модель на рівні корпусів обраних BIC, мережні моделі структур; VHDL-моделі на рівні BIC. Розроблений хронооптимізуючий компілятор дозволяє підвищити швидкодію процесора за рахунок ефективного планування виконання структурами фрагментів глобальної мікропрограми.
16

Підвищення якості пристроїв синхронізації для систем на базі таймерних сигналів


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.02 [Електронний ресурс] / Олександр Олександрович Гринь; Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова. — О., 2004. — 21 с. — укp.
17

Фрагмент сосуда с изображением лошадей из поселения у села Вишенное


[Электронный ресурс] / А.В. Белый // Культура народов Причерноморья. — 1998. — N3. — С. 11-13 — Библиогр. в конце статьи: 12 назв. — рус.
18

Тригонометричні суми та їх застосування


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 [Електронний ресурс] / О.А. Гунявий; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — укp.
19

Діагностика та лікування гормональних порушень у жінок з безплідністю, які перенесли хламідійну інфекцію


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Е.М. Айзятулова; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2001. — 20 с. — укp.
20

Етіопатогенетичні аспекти негемолітичної жовтяниці доношених новонароджених та шляхи оптимізації її лікування


         Досліджено проблему підвищення ефективності профілактики та лікування гіпербілірубінемії у доношених немовлят у неонатальному періоді. Проаналізовано результати обстеження дітей та показано, що патологічна жовтяниця часто діагностується на тлі внутрішньоутробного інфікування плода вірусами сімейства Herpesviridae. Доведено, що основним патогенетичним аспектом розвитку жовтяниці у немовлят є затримка дозрівання функціональної активності печінки, виражений гепатодепресивний і холестатичний синдроми, а також наявність дискінетичних порушень у шлунково-кишковому тракті з підвищенням ентерогепатичної циркуляції білірубіну. Патогенетично обгрунтовано включення до комплексу терапії ентеросгелю у сполученні з жовчогінними препаратами та пробіотиками, що сприяє швидкому усуненню гіпербілірубінемії, дозволяє скоротити обсяг інфузійної терапії та перебування дітей у відділенні патології новонароджених.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018