От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Економічний зміст мотиваційного механізму корпоративного управління


         Виявлено основні напрями формування, структурні елементи та принципи роботи мотиваційного механізму корпоративного управління. Проаналізовано еволюцію поняття мотивації. Розкрито сутність мотиваційного механізму як цілісної системи взаємообумовлених спонукальних сил і відносин суб'єктів корпоративного управління. Запропоновано визначення мотиваційної системи як суперечливого процесу взаємодії інтересів співзасновників корпорації, її фінансових і нефінансових інвесторів. На підставі вивчення ціннісних орієнтацій суб'єктів корпоративного управління побудовано матрицю відповідності методів мотивації цінностям робітників корпорацій, з використанням якої встановлено ефективність різних методів мотивації.
2

Реструктуризація територіально-виробничих утворень: інноваційні напрямки розвитку


         Висвітлено теоретико-методологічні засади дослідження особливостей реструктуризації територіально-виробничих утворень (ТВУ). Обгрунтовано створення новітніх форм продуктивних сил на інноваційній базі розвитку. Визначено зміст поняття реструктуризації ТВУ, її головні цілі та завдання. Проаналізовано та здійснено оцінку історичного розвитку та сучасного стану міських ТВУ, виявлено проблеми їх функціонування за умов ринкової економіки. Вивчено та використано зарубіжний досвід реструктуризації ТВУ. Особливу увагу приділено основним принципам і положенням даного процесу у Львові з урахуванням інноваційних напрямків розвитку. Установлено, що можливим інноваційним напрямком розвитку існуючих ТВУ може бути розміщення на їх базі новітніх форм продуктивних сил - технологічного парку та логістичного центру. Запропоновано модель такого центру. З урахуванням структурних змін, які відбудуться, передбачено ймовірні соціально-економічні наслідки розвитку міської системи.
3

Формування системи гнучкого планування на підприємствах машинобудування


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Ігор Васильович Несторишен; Хмельницький національний ун-т. — Хмельницький, 2008. — 20 с. — укp.
4

Право і релігія


         Обгрунтовано шляхи вирішення актуальних теоретичних і практичних проблем співвідношення права та релігії, розкрито природу даних явищ. Виявлено спільні та відмінні риси права та релігії як форм свідомості та засобів регулювання діяльності суспільства з урахуванням їх генезису, сфери застосування, лінгвістичних особливостей, формального, функціонального, ціннісного аспектів. Досліджено взаємодію права та релігії у процесі суспільного регулювання, проаналізовано протиріччя, що виникають між правовими та релігійними приписами. Розглянуто особливості релігійного впливу на правоутворення, охарактеризовано його форми. Запропоновано типологію правових систем світу за критерієм впливу релігійного чинника на їх розвиток і функціонування. Обгрунтовано шляхи оптимізації відносин держави і церкви в Україні та покращання правової регламентації релігійних відносин.
5

Становлення і розвиток консультаційної діяльності в державному управлінні України


: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Алла Олексіївна Краснейчук; Академія муніципального управління. — К., 2008. — 20 с. — укp.
6

Особливості субклітинної локалізації протеїнкіназ S6K1 та S6K2 у тиреоцитах щурів в умовах культури клітин in vitro


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.11 [Електронний ресурс] / Антоніна Іванівна Хоруженко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — укp.
7

Структура і функціонування бактеріоланктону та бактеріобентосу у водойомах, забруднених мінеральним азотом


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 [Електронний ресурс] / Євгенія Василівна Старосила; НАН України; Інститут гідробіології. — К., 2009. — 24 с. — укp.
8

Просторове буття сучасної держави


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Іван Володимирович Долматов; Одеська національна юридична академія. — О., 2009. — 22 с. — укp.
9

Ефективність виробництва та використання кормів


         Доповнено теоретико-методологічні основи ефективності сільського господарства. Визначено суть понять "кормовиробництво", "кормова база", "система кормовиробництва", обгрунтовано методологічні принципи та засади підвищення економічної ефективності кормовиробництва та раціонального використання кормових ресурсів. Проаналізовано структурно-динамічні тенденції розвитку кормовиробництва, проведено економічну оцінку виробництва та використання кормів у сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення Львівщини. Визначено ступінь впливу рівня кормозабезпеченості на продуктивність тварин у сільськогосподарських підприємствах. Розроблено методичні підходи до планування потреби у кормах для сільського господарства регіону, а також визначено необхідні обсяги на перспективу.
10

Недержавне пенсійне страхування та перспективи його запровадження в аграрному секторі


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 [Електронний ресурс] / Олександр Володимирович Худолій; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. — К., 2009. — 20 с. — укp.
11

Підвищення соціально-економічної ефективності інвестиційної діяльності у регіоні


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 [Електронний ресурс] / Наталя Валентинівна Яблонська; НАН України; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. — О., 2009. — 19 с. — укp.
12

Ринок електронних грошей: політекономічний аналіз


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 [Електронний ресурс] / Андрій Володимирович Бєліч; Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.
13

Система оподаткування доходів фізичних осіб


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 [Електронний ресурс] / Андрій Олександрович Нікітішин; Академія фінансового управління, Науково-дослідний фінансовий ін-т. — К., 2009. — 20 с. — укp.
14

Формування економічно сталого та конкурентоспроможного розвитку виноградарських і виноробних підприємств


         Обгрунтовано теоретико-методологічні та практичні засади щодо забезпечення економічно сталого та конкурентоспроможного розвитку виноградарських і виноробних підприємств АР Крим. Досліджено сутність і значення економічно сталого розвитку АПК та конкурентоспроможності його продукції, а також їх особливості стосовно виноградарства та виноробства. Запропоновано здійснювати оцінку рівня економічної сталості розвитку галузей виноградарсько-виноробного підкомплексу за такою системою показників: по виноградарству в цілому - за індексами урожайності насаджень, цукристості зданого на переробку винограду та рівнем рентабельності галузі; ампелографічних сортах винограду - за індексами їх урожайності, цукристості та виходу цукроодиниць з 1 га; по виноробству - за індексом рентабельності реалізованої продукції. Удосконалено систему показників економічної ефективності виробництва.
15

Кількісні методи планування та оцінки результатів робіт із створення та застосування державних еталонів


         Висвітлено математичні моделі для врахування найбільш суттєвих (науково-технічних, економічних, організаційних) чинників під час розв'язання задач оцінки економічної доцільності створення державних первинних еталонів, побудови державних повірочних схем, планування виконання завдань державних програм щодо розвитку еталонної бази. Розроблено методологію аналізу впливу інфляції у ході планування робіт зі створення державних первинних еталонів, методологію оцінки результатів метрологічної діяльності наукових центрів Держспоживстандарту України, методологію оцінки ефективності використання державних еталонів. Зазначено, що з урахуванням інфляційних чинників змінюється оптимальний порядок виконання завдань державних програм зі створення та розвитку еталонної бази, а неврахування інфляції завищує оцінку терміну окупності витрат на створення державного первинного еталона.
16

Українсько-грецькі зв'язки в галузі культури та освіти: 1991-2007 рр.


: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / Тетяна Василівна Ілюк; НАН України; Інститут історії України. — К., 2009. — 20 с. — укp.
17

Зображальне у понятійно-категоріальній системі культурології


         Розкрито суть і функцію зображального у просторі творення культури. На підставі аналізу історичних і сучасних напрацювань у галузях філософії, культурології, естетики, псхології, мистецтвознавства, природничих наук, а також вивчення художньої практики розроблено концепцію зображального, яка грунтується на розробці теоретичної моделі зображальне - його функція "виражальне", яка є структурою, що саморозвивається завдяки внутрішній необхідності творчого вибору митцем, на базі його цілепокладання щодо досягнення морально-художньої цілісності твору. Зроблено висновок, що запропонована модель зображального є універсальною у межах культури, а поняття "зображальне" взаємодіє з усіма поняттями та категоріями культурології. За цього застосовано сучасну методологію, яка передбачає врахування синергетичних парадигм єдності світу й інтеграції гуманітарних і природничих дисциплін у дослідженні наукових проблем, візуальної парадигми, діалектичного аналізу сукупності понять і категорій, які залучаються до дослідження поняття зображального - "простір" - "час", "якість" - "кількість", "форма" - "зміст", "цілісність". Запропоновано визначення поняття "зображальне".
18

Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті


         Проаналізовано сучасні проблеми теорії та практики журналістики, концептуальні детермінанти, соціокультурні фактори та типолого-дуальні домінанти української національної журналістики у аспекті генезису, сучасного досвіду функціонування та перспектив з метою визначення ролі національних засобів національного інформаційного простору, законодавчих конфліктогенів, девальвації морально-етичних принципів і професійних стандартів. Розуміння української журналістики як комплексу явищ і проблем, її продуктивно-генеруючих ідей, функціональних параметрів і значень у соціокультурному, геополітичному, національному аспектах детерміноване систематизацією та аналізом відомих моделей масової комунікації та журналістики, успішним пошуком основ універсальної соціокультурної моделі українських мас-медіа, поєднанням теорій когнітивної відповідності (баланс-дисбаланс, консонанс - дисонанс, інформація - дезінформація), субстанційної природи інформації, розширенням і уточненням соціокультурних типів моделей журналістики та їх домінантних аспектів-факторів.
19

Гострий гепатит В упоєднанні з кишковими нематодозами: особливості перебігу та лікування хворих


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.13 [Електронний ресурс] / Олена Володимирівна Вінницька; Державна установа "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України. — К., 2009. — 20 с. — укp.
20

Клініко-патогенетичні особливості перебігу серцевої недостатності у хворих на системний червоний вовчак і системну склеродермію та способи її метаболічної корекції


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 [Електронний ресурс] / Оксана Ігорівна Дрогомерецька; Івано-Франківський національний медичний ун-т. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. — укp.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2016