От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Ультразвукові та біохімічні маркери першого триместру в прогнозуванні акушерських ускладнень вагітності


         Вивчено можливості використання просівних досліджень I триместру вагітності для прогнозування пізніших акушерських ускладнень. Розглянуто дані анамнестичної, двох- і тривимірної ехографії, доплерографії, лабораторних досліджень маркерів Pregnancy Associated Plasma Protein A (PAPP-A) і вільної beta-підодиниці хоріонічного гонадотропіну людини (beta-ХГЛ), а також результати імунологічних досліджень вагітних і патоморфологічних досліджень плацент, катамнезу щодо вагітностей і новонароджених. Не знайдено кореляції з товщиною комірцевого простору (КП) плода. Якщо відповідь імунної системи є достатньо активною, відбувається компенсаторна морфологічна перебудова плацент, шо нормалізує материнсько-плодовий кровоплин. Запропоновано календар просівних досліджень, який у всіх категоріях пацієнток дозволяє вчасно, з високою ефективністю знаходити переважну більшість можливих хромосомних аномалій, вад розвитку плодів, ознаки вірогідних пізніших акушерських ускладнень. Такий календар сприяє втіленню у життя підходу "плід як пацієнт", залученню до співпраці на допологовому етапі неонатологів і членів родини для оптимізації разом з акушерами-гінеколагами перинатальної допомоги дітям.
2

Джаззінг як форма взаємодії академічного та "третього" пластів у джазі


         Вивчено специфіку джаззінга в контексті еволюції джазових стилів XX ст. Вперше у вітчизняному музикознавстві це питання розглянуто у світлі широкої історико-теоретичної панорами з опорою на розуміння джазу як типу музичного мислення. Запропоновано комплексне визначення джаззінга - форми взаємодії як "третьопластового" явища й академічної музики. Розглянуто зв'язок джаззінга з транскрипційністю та полістилістикою, парадигмами та синтагмами джазових стилів. Розроблено класифікацію його різновидів, яка включає джаззінг-імпровізацію, джаззінг-обробку (аранжировку), джаззінг-транскрипцію, джаззінг-стилізацію. Вперше запропоновано періодизацію становлення джаззінга в межах загальної еволюції джазових стилів і течій. Опрацьовано близько 50-ти акустичних текстів джаззінг-композицій. Вперше у вітчизняному музикознавстві проведено аналіз ряду найпоказовіших джаззінг-зразків. Надано оцінку, що джаззінг на його шляху був своєрідним індикатором "віхових" моментів, коли актуалізувалися тенденції до мовленнєво-мовного оновлення та пошуків нової стилістики.
3

Особливості забур'янення та удосконалення системи захисту промислових виноградників у південно-західному Степу України


: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 16.01.13. [Електронний ресурс] / Наталія Тимофіївна Могилюк; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 21 с. — укp.
4

Стійкість картоплі проти збудника раку (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pers.), методи його виявлення і диференціації


: автореф. дис... канд. біол. наук: 06.01.11 [Електронний ресурс] / Аврелія Георгіївна Зеля; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 23 с. — укp.
5

Підвищення ефективності процесу експлуатації різальних інструментів на важких токарних верстатах


: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.03.01 [Електронний ресурс] / Микола Анатолійович Ткаченко; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2009. — 20 с. — укp.
6

Проблема объективности в историческом познании


         С того времени, как человек впервые попытался осветить историческое событие, и до сегодняшних дней, важнейшим требованием к историческому исследованию являлось достижение "объективной истинности", т.е. летописцы и историки должны были писать и говорить только о том, что действительно было на самом деле. В последнее же время понятия исторический "факт", "истина", "объективность" становятся относительными, вследствие чего и интерес к ним несколько ослаб. Но так как история все же является наукой, то, как любая наука она не может обходиться без законов, а законы, как известно, опираются на факты. Таким образом, актуальность данного исследования определяется адекватностью понимания и осмысления роли факта в историческом познании. Основная цель статьи - проанализировать проблему исторического факта, обратившись к опыту предшествующих исследователей.
7

Психолого-педагогічна модель соціокультурного виховання


[Електронний ресурс] / О.С. Михайлова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 25. — С. 222-225. — Бібліогр.: 18 назв. — укp.
8

Закономірності поширення тріщин термічної втоми в жароміцних сплавах при неоднорідному термонапруженому стані


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 [Електронний ресурс] / Євгеній Олександрович Задворний; НАН України; Інститут проблем міцності. — К., 2000. — 19 с.: рис. — укp.
9

Модифікація структурних характеристик поверхні (001) кремнію в мікроелектронній технології


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.01 [Електронний ресурс] / Тетяна Іванівна Максимова; Одеський держ. політехнічний ун-т. — О., 2000. — 20 с. — укp.
10

Енергетичний сектор зовнішньоекономічної діяльності України в системах світогосподарських відносин


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 [Електронний ресурс] / В.В. Балеєв; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. — К., 1998. — 16 с. — укp.
11

Методологічні основи оцінки економічних результатів промислового виробництва


         Дисертація присвячена методологічним і прикладним проблемам економічної оцінки результатів виробництва та вибору на їх основі стабілізаційних антикризових управлінських рішень в промисловості у взаємозв'язку з теорією та практикою ринкової трансформації системи господарювання в Україні. Встановлено, що найбільш доцільно оцінку економічних результатів діяльності підприємств виконувати комплексно, з урахуванням зміни їх фінансового стану. Розроблено методологію і методику оцінки фінансового стану промислових підприємств на базі нормативів їх зобов'язань. Обгрунтовано теоретичні і прикладні аспекти економічної оцінки стабілізаційних заходів щодо усунення поточної неплатоспроможності промислового підприємства, а також інвестицій на базі імітаційного моделювання його грошових потоків. Розроблено відповідну імітаційну модель руху грошових потоків підприємства, визначено систему показників для оцінки здійснення інвестицій та антикризових управлінських рішень з урахуванням особливостей періоду трансформації до ринкової економіки, запропоновано формули визначення цих показників. Основні результати дисертаційної роботи реалізовані на практиці при розробленні стратегічних напрямків виведення з кризи гірничорудних підприємств Кривбасу.
12

Механізм формування та використання державного бюджету (на матеріалах підприємств АПК)


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / Віталій Валерійович Лаврук; Інститут аграрної економіки УААН. — К., 2000. — 20 с. — укp.
13

Організаційні структури корпоративних холдингових груп у житловому будівництві в сучасних умовах


         Розроблено концепцію інтегрованої системи (ІС) "Корпоративна холдингова група (КХГ) - Система організації іпотечного будівельного інвестування (СОІБІ)", базуючись на якій створено: загальну модель ІС "КХГ - СОІБІ", цільову модель ефективності ІС "КХГ - СОІБІ", організаційно-функціональну модель КХГ, структурно-організаційну модель СОІБІ. Запропоновано алгоритм побудови структури управління КХГ за функціями (разом зі структурними рішеннями, розробленими на його основі) й методику структурно-функціонального проектування та управління СОІБІ.
14

Податкові регулятори екологічної безпеки перехідної економіки України


         Доведено, що існуючий бюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища за сучасних умов ринкової економіки не вирішує актуальних проблем з урахуванням його роздрібненості та нецільового використання коштів. Обгрунтовано доцільність створення тимчасового Єдиного державного екологічного фонду через його податковий механізм. Визначено джерела формування даного фонду шляхом перерозподілу існуючих екологічних податків на користь доходної частини фонду. Розроблено напрямки використання його коштів. Розглянуто ресурсоощадну функцію екологічних податків. Надано класифікацію видів даних податків. Узагальнено досвід взаємодії роботи владних органів промислово розвинених країн у сфері податкового регулювання екологічних процесів. Запропоновано створити екологічні відділи в податкових органах. Розраховано коефіцієнти обчислення податку з власників транспортних засобів з урахуванням впливу об'єкта оподаткування на забруднення навколишнього середовища. Обгрунтовано необхідність доповнення алгоритму розрахунку земельного податку показником стану екосистеми з метою регулювання екологічної оцінки земельної ділянки.
15

Пріоритетні напрями кредитування Ощадним банком діяльності суб'єктів господарювання


         Дисертація містить теоретичні узагальнення та нові методологічні підходи щодо фінансування діяльності промислових підприємств капіталом ощадних установ. Розроблені та пропонуються рекомендації по управлінню кредитними операціями банків на основі комплексного аналізу фінансової діяльності та кредитоспроможності підприємств. Загальні положення дисертації апробовані та впроваджені в банківських установах та промислових підприємствах м.Києва.
16

Розробка моделей для керування організаційно-технічним розвитком виробництва


         Запропоновано методику управління обсягами організаційно-технічними заходами (ОТЗ) та вдосконаленої системи планування, організації та керування ОТЗ на основі сітьової структури моделювання за умов зниження собівартості та працевтрат, що дозволяє аналізувати рішення у взаємозв'язку показників на основі інформації різного ступеня визначеності та проводити обгрунтований вибір раціонального варіанта з урахуванням надійності його реалізації. Вперше розроблено концепцію розв'язання задачі реалізації ОТЗ проекту за мінімальних додаткових витрат за допомогою методу "Алгоритм виключення дефекту". Доведено, що для вирішення завдання впровадження оптимальних обсягів ОТЗ, застосовано аналогічний симплексу-методу універсальний алгоритм рішення завдань на графах і мережах "Алгоритм виключення дефекту", що розширює можливості постановки, рішення, фізичного тлумачення, інтерпретації багатьох завдань керування проектами. Це підвищить якість прийнятих рішень під час практичного застосування обсягів заходів. Економічний ефект полягає в оптимізації використання заходів у разі обмежених капітальних вкладів.
17

Форми державного регулювання інвестиційної діяльності


[Електронний ресурс] / М.Р. Бекіров // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 81 — укp. — укp. — англ.
18

Формування механізму оцінки передпроектних рішень в енергозбереженні


         Вивчено питання підвищення енергетичної ефективності виробничих і регіональних систем. Розвинуто новий підхід в енергоощадження на основі оцінок стану виробничих систем та визначення потенціалу енергозбереження. Сформовано факторний простір, який базується на урахуванні енергетичних, економічних, екологічних, та етнографічних показників, що визначають передінвестиційну привабливість регіонів. Побудовано аналітичні моделі індексу ваги стану виробничих систем. Розроблено методику й алгоритм отримання оцінки потенціалу економії паливно-енергетичних ресурсів на однорідних за призначенням виробничо-господарських об'єктах.
19

Формування та розподіл коштів бюджету місцевого самоврядування


         Проаналізовано у теоретико-методологічному та соціально-практичному аспектах бюджети місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України. Визначено, що повнофункціональний бюджет самоврядування є одним з головних чинників економічного розвитку окремих територій та держави в цілому. Узагальнено існуючі підходи та результати досліджень з даної проблематики, виявлено ряд малодосліджених її аспектів, розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо оптимізації та реформування системи самоврядних бюджетів.
20

Функціонування податкової системи в умовах трансформації економіки України


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / Ігор Григорович Благун; НАН України, Інститут регіональних досліджень. — Л., 1998. — 16 с. — укp.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2020