От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем


         Сформульовано новий науковий, теоретично та методологічно обгрунтований підхід до вивчення просторово-часових полів хімічних речовин у природних водах. У гідрохімічну науку введено та формалізовано поняття про специфічне природне утворення - гідрохімічну систему (ГХС). Досліджено основні властивості та функції ГХС, виконано їх типізацію та запропоновано ієрархічну класифікацію вертикальних структурних рівнів ГХС з урахуванням особливостей взаємозв'язку різних типів природних вод. Створено методологію вивчення ГХС, орієнтовану на прикладне застосування у гідрохімічних дослідженнях. Значну увагу приділено регіональних ГХС природних вод України з метою апробації теоретико-методологічних розробок.
2

Основи якісної теорії різницевих рівнянь з неперервним аргументом


         Запропоновано загальний підхід до аналізу асимптотичної динаміки недисипативних систем на некомпактних функціональних просторах, який застосовано до динамічних систем, породжуваних різницевими рівняннями та крайовими задачами для рівнянь з частинними похідними. Показано, що типовими є неперервні розв'язки, які прямують до напівнеперервних зверху функцій, графіки яких є локально самоподібними, а за досить загальних умов - і фрактальними. Встановлено можливість існування вкрай нерегулярних розв'язків, які асимптотично точно описуються випадковими процесами. До наукового обігу введено поняття автостохастичності в детермінованих системах - ситуації, коли глобальний атрактор містить випадкові функції. Обгрунтовано новий сценарій хаосу - просторово-часового хаосу в розподілених системах з регулярною динамікою на атракторі, за якого атрактор складається з циклів, а хаотизація зумовлена дуже складною внутрішньою структурою "точок" атрактора - елементів певного функціонального простору. Досліджено асимптотичну поведінку розв'язків кількох класів q-різницевих і диференціально-різницевих рівнянь. Запропоновано підхід щодо аналізу крайових задач для рівнянь з частинними похідними, який грунтується на поєднанні методів редукції до різницевих рівнянь і переходу до розширених динамічних систем. Запропоновано використовувати математичний формалізм для опису процесів самоорганізації та детермінованого хаосу. Наведено метематичне обгрунтування поняття "ідеальна турбулентність".
3

Визначення кореляційних взаємозв'язків між показниками фізичного стану та рівнем тироксину студентів з різних біогеохімічних зон Закарпаття


         Зазначено, що питання про йодне забезпечення людини зберігає свою актуальність, зважаючи на широку розповсюдженість регіонів з природним йодним дефіцитом в навколишньому середовищі. Подано результати кореляційного аналізу, які показують достовірний взаємозв'язок і взаємозалежність тироксину з будовою тіла, фізичним розвитком і фізичною працездатністю.
4

Використання лазеро- та електропунктурної рефлексотерапії у хворих з шлунково-стравохідним рефлюксом


         Дисертація містить результати наукових досліджень 217 хворих з шлунково-стравохідним рефлюксом. Обгрунтовано основні засади підходу у використанні лазеро- та електропунктурної рефлексотерапії під час лікування стравохідно-шлункового рефлюксу. Показано ефективність рекомендованих методів на підставі клінічних, рентгенологічних, ендоскопічних, морфологічних, електрогастрографічних досліджень, а також досліджень секреторної функції шлунка, внутрішньошлункової рН-метрії й вимірів біоелектричних потенціалів і температури шкіри.
5

Динаміка клініко-морфологічних показників у хворих на виразкову хворобу дуоденальної локалізації під впливом комплексного патогенетичного лікування


         В дисертації розглянуті питання поліпшення результатів лікування виразкової хвороби та якості загоювання виразкового дефекту, диференційованого призначення лікувальних комплексів в залежності від особливостей перебігу захворювання. Встановлена необхідність індивідуального підбору дози сучасних антисекреторних препаратів, виявлення хелікобактерної інфекції та її ерадикації, включення в лікувальні комплекси антиоксидантних препаратів, які сприяють нормалізації процесів перекисного окислення ліпідів, прискоренню загоювання виразкових дефектів та мінімальній деформації цибулини дванадцятипалої кишки в процесі рубцювання за даними морфологічного аналізу.
6

Динаміка мовних порушень в процесі реабілітації післяінсультних хворих


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 [Електронний ресурс] / Руслан Володимирович Данько; Державна установа "АМН України. Інститут неврології, психіатрії та наркології". — Х., 2007. — 20 с. — укp.
7

Згадуючи товариша, друга, колегу


         Наведено спогади про студентські та аспірантські роки навчання М.М. Богдана.
8

Клінічне обгрунтування діагностичних методів дослідження при центральній серозній хоріоретинопатії


         Обгрунтовано доцільність застосування нових методів дослідження зорових функцій і очного дна (аутоскотометрії, метаморфометрії, кольорового тесту, модифікованої автокампіграфії, динамічної та скануючої офтальмоскопії) для підвищення ефективності ранньої діагностики центральної серозної хоріоретинопатії (ЦСХ). За допомогою клінічних неінвазивних методів дослідження встановлено, що ознаками відшарування пігментного та нейроепітелію у разі ЦСХ є: позитивна транзиторна скотома, метаморфопсії за типом конкав-феномена, мікропсія, тривалість фотострес-тесту більш ніж 4,8 хв., симптом дископодібної або сегментарної інтраіллюмінації, симптом осередковаого помутніння та гіпорефлексії сітківки, крайовий дуговий рефлекс. Розроблено алгоритм ранньої діагностики ЦСХ, що складається з наступних етапів: анамнестичного, функціонального, офтальмоскопічного та флюоресцентно-ангіографічного. Запропоновано клінічну класифікацію ЦСХ, що містить різновиди форм за перебігом (гостру, хронічну, рецидив), стадіями (початкову, розвинену, регресуючу, наслідок), локалізацією патологічного процесу (центральну, парацентральну), розташуванням "точки протікання" (фовеолярну, фовеальну, парафовеальну, парамакулярну) за ФАГ та атипові форми.
9

Корекція гіпоцитратурії та гіперурикозурії в комплексній профілактиці повторного каменеутворення у хворих на щавлевокислий нефролітіаз


         Установлено наявність різних показників концентрації водневих іонів сечі в ураженій нефролітіазом та "здоровій" нирках одного хворого, що зумовлює виникнення каменів різного мінерального складу та має вирішальне значення для визначення виду сечокам'яної хвороби (СКХ). З'ясовано вплив цитратної терапії на рівень ендогенних цитратів сечі та стан факторів ризику у хворих на щавлевокислий нефролітіаз. Установлено динаміку екскреції цитрату під час проведення курсів цитратної терапії різної тривалості та після закінчення вживання препарату. Науково обгрунтовано тривалість курсів цитратної терапії залежно від методу звільнення верхніх сечових шляхів від конкрементів. Доведено ефективність застосування цитратів в індивідуальних схемах метафілактики щавлевокислого нефролітіазу у порівнянні з традиційними методами профлактики рецидивного каменеутворення. Розроблено та науково обгрунтовано вдосконалену методику метафілактики щавлевокислого нефролітіазу з використанням препарату Блемарен.
10

Корекція та профілактика відхилень основних показників гомеостазу у хворих, оперованих з приводу абдомінальних кровотеч


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.30 [Електронний ресурс] / А.В. Біляєв; Київська медична академія післядипломної освіти. — К., 1998. — 32 с. — укp.
11

Мікробіологічні та імунологічні аспекти хронічного рецидивуючого сальпінгоофориту


         Вивчений видовий та кількісний слад аеробних і анаеробних аутохтонних і алохтонних мікроорганізмів вмісту цервікального каналу у 1102 жінок, хворих на хронічний рецидивуючий сальпінгоофорит в період загострення. Провідними збудниками запального процесу є гонокок (32,12%), ентеропатогенні ешерихії (29,95%), золотистий стафілокок (22,98%), бактероїди (9,71%), пептокок (3,36%), С.Albicans (1,54%) та інші мікроорганізми (0,36%). Виділення збудників і їх чутливість до антибіотиків підпорядковані сезонним хроноритмам. У пацієнтів формується вторинна імунна недостатність за рахунок зниження абсолютної та відносної кількості Т-лімфоцитів, в тому числі імунорегуляторних Т-лімфоцитів, ІРІ, секреторної функції В-лімфоцитів щодо продукції Ig M і Ig G, фагоцитарної активності і титру комплемента. Ступінь змін показників системи імунітету залежить від природи провідного збудника, що персистує в цервікальному вмісті.
12

Обгрунтування декомпресивних операцій у обпечених


         Науково обгрунтовано систему виконання декомпресивних операцій, а саме показання, терміни та методику їх виконання у потерпілих з опіками. Визначено, що декомпресивну некротомію необхідно виконувати у разі циркулярних глибоких дермальних опіків тулубу та кінцівок, формування опікового струпу та/або клінічних проявах ішемії підлеглих тканин. Найчастіше некротомія виконується на другу добу після травми. Зазначено, що декомпресивна некрофасціотомія виконується за наявності опіків IV ступеня будь-якої площі та локалізації. Ця операція є невідкладною, вона попереджує загибель життєздатних тканин і є діагностичною маніпуляцією. Для встановлення показань до декомпресивних операцій та оцінки їх ефективності було використано різні способи вимірювання внутрішньофасціального тиску, електроміографію, комп'ютерну томографію, дані якої зіставляли з результатами метричних вимірювань. Вивчено ряд біохімічних показників для визначення проявів реперфузійного синдрому. Встановлено, що у разі своєчасного виконання декомпресивних операцій біоелектрична активність м'язових волокон зростала на 30 %, не виникали реперфузійні ускладнення, не спостерігалось значного зростання продуктів окиснення в системному кровотоці та несприятливих змін в системі антиокислювальної активності.
13

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 3801 - 3900
14

Неврологічна патологія при різних брадиаритміях серця та шляхи її корекції


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 [Електронний ресурс] / Софія Веніамінівна Селезньова; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2000. — 20 с. — укp.
15

Недостатність кондиціонуючої функції дихального апарату при легенево-серцевих захворюваннях (критерії, градація, діагностика, корекція)


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.27 [Електронний ресурс] / С.Ф. Агарков. — Ялта, 1999. — 33 с. — укp.
16

Оптимізація стану здоров'я фізичної та інтелектуальної працездатності при використанні біологічно активних комплексів і загальнооздоровчих вправ


         Розроблено систему оздоровлення за допомогою біологічних комплексів і оздоровчих програм (фітнесу й аеробіки), завдяки чому підвищилися показники працездатності й знизилася кількість рецидивів хвороби.
17

Основи екологічного управління та контролю в вищих учбових закладах


         Наголошено на необхідності вивчення основ екологічного управління та контролю для формування у студентів сучасного світогляду щодо екології, створення безпечних умов життєдіяльності, а також ліквідації негативних наслідків екологічних криз, зважаючи на погіршання екології довкілля внаслідок збільшення кількості промислових підприємств та накопичення шкідливих відходів.
18

Основные практические задачи и принципы валеологии в сфере физической культуры


         Визначено основні практичні задачі валеології в сфері фізичної культури, висвітлено принципи, розкрито роль валеологічної освіти для студентів педагогічних спеціальностей, з'ясовано значення екологічних даних у валеологічних знаннях.
19

Особливості клініки та лікування дисциркуляторної енцефалопатії у хворих з порушенням серцевого ритму і провідності


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 [Електронний ресурс] / Олена Олександрівна Савчук; Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х., 2000. — 20 с. — укp.
20

Оцінка ефективності застосування стимуляторів синтезу оксиду азоту для лікування хронічного гломерулонефриту


         Розглянуто питання підвищення ефективності лікувальних заходів хворих на хронічний гломерулонефрит (ХГН). Описано клініко-лабораторний перебіг захворювання і визначено фактори, які мають позитивний або негативний вплив на ефективність патогенетичного лікування хворих. Досліджено стан обміну NO (рівень нітритів/нітратів, амінокислоти аргініну та циклічних нуклеотидів) у разі ХГН у тварин з експериментальною моделлю гломерулонефриту. Доведено, що у них відбуваються порушення в системі NO, крові та сечі, які зумовлені клінічним перебігом захворювання. Застосування стимулятора синтезу NO небівололу у тварин з експериментальною моделлю захворювання відновлює метаболізм NO. Обгрунтовано доцільність лікування хворих на ХГН комбінованим призначенням небівололу в дозі 5 мг за добу та інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту у середньодобових дозах. Включення до комплексу лікувальних заходів небівололу потенціює дію глюкокортикоїдних гормонів і цитостатиків. Визначено, що рівень калію в сечі більше 77 ммоль за добу та оксипуринолу в крові менше 117 мкмоль на літр є прогнознегативними ознаками щодо подальшого ефекту небівололу.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2017