От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Інформаційні технології підтримки процесів контролю виконання державного бюджету


         Досліджено питання обробки моделей, алгоритмів й інформаційних технологій, які використовуються для реалізації процесів контролю виконання оцінювання ефективності використання бюджетних коштів. Дослідження проведено з використанням комплексного методу побудови інформаційних моделей складної аналітичної системи, який передбачає застосування декомпозиції системи за рівнями та методу параметричної формалізації елементів, що дозволяє охарактеризувати систему в термінах, зрозумілих широкому колу фахівців в області контролю виконання держбюджету. Це дозволяє здійснити опис функцій та інформаційну взаємодію будь-якого рівня, не перевантажуючи описом деталей інших рівнів. Застосування комплексного методу спрощує визначення специфікацій для програмних застосувань та їх подальшу реалізацію. Розроблено інформаційну модель функціональної спеціалізації користувачів складної аналітичної системи, яка передбачає врахування особливостей інформаційних технологій, властивостей особистості, множини функцій і моделей даних. Це дозволяє з достатнім ступенем деталізації визначити архітектуру програмного забезпечення аналітичного ядра складної інформаційно-аналітичної системи й оптимізувати розподіл функцій між різними програмними застосуваннями. Запропоновано та реалізовано технологію агрегації й аналіз багатовимірних даних, яка дозволяє користувачу без використання мови програмування формувати складні запити за будь-якими вимірами й одержувати дані, агреговані у відповідні аналітичні форми, зокрема, відображення одержаних даних на картографічному фоні.
2

Методичні, основи оцінки динамічної конкурентоспроможності підприємств автосервісу


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Юлія Олександрівна Гарачук; Національний транспортний ун-т. — К., 2009. — 19 с. — укp.
3

Методологічні основи управління акціонерною власністю


: автореф. дис... д- ра екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / Лідія Іванівна Тараш; НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2009. — 32 с. — укp.
4

Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств


         Досліджено теоретичні та методичні засади обліку. Висвітлено особливості розкриття інформації за умов реорганізації підприємств. Визначено зміст поняття реорганізації, її суть і загальні підходи до інформаційного забезпечення. Розглянуто форми реорганізаційних перетворень і вдосконалено систему їх класифікації. Наведено методи оцінювання активів і зобов'язань, елементи облікової політики, методи консолідації капіталів під час об'єднання. Обгрунтовано принципи формування консолідованої звітності з елімітуванням внутрішньогосподарських розрахунків, внутрішньогрупових оборотів і сальдо, прибутків (збитків) від внутрішньогрупових операцій. Розроблено структурно-логічну схему формування роздільчого балансу, методику відображення в обліку подій, що виникли після дати його складання до моменту державної реєстрації новоутворених господарських одиниць.
5

Підвищення соціально-економічної ефективності інвестиційної діяльності у регіоні


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 [Електронний ресурс] / Наталя Валентинівна Яблонська; НАН України; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. — О., 2009. — 19 с. — укp.
6

Педагогічне тестування як засіб контролю за навчальним процесом у педагогічних університетах


: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 [Електронний ресурс] / Олена Анатоліївна Чаркіна; Криворізький держ. педагогічний ун-т. — Кривий Ріг, 2009. — 20 с. — укp.
7

Імунологічні зміни у хворих на ішемічну хворобу серця з есенціальною гіпертензією та їх корекція аторвастатином


         Встановленно вплив на них комплексної терапії із залученням інгібітору 3-гідроксі-3-метилглутаріл коензім-А редуктази аторвастатину. Встановлено, що запальна активація в пацієнтів на гострий коронарний синдром в поєднанні з гіпертонічною хворобою (ГХ) та у хворих зі сполученням ГХ і стенокардії напруги значно вища, ніж у пацієнтів з ізольованим перебігом стенокардії напруги або гіпертонічної хвороби, що асоціюється з прогностично несприятливим перебігом даних захворювань.
8

Клініко-імунологічна характеристика перебігу гнійного верхньощелепного синуситу у хворих на інсулінзалежний цукровий діабет


: автореф. дис. канд. мед. наук:14.03.08 [Електронний ресурс] / Олена Володимирівна Огнівенко; Донецький національний медичний ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2009. — 19 с. — укp.
9

Особливості лікування генералізованого пародонтиту у жінок зі структурно- функціональними порушеннями кісткової тканини


: автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.22 [Електронний ресурс] / Віра Миколаївна Макаренко; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2009. — 18 с. : рис. — укp.
10

Ремоделювання і динаміка систолічної функції лівих камер серця та клініко- функціонального стану хворих з кардіомегалією і хронічною серцевою недостатністю різного генезу на фоні довготривалої синдромальної фармакотерапії


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 [Електронний ресурс] / Олена Володимирівна Онищенко; АМН України; Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска". — К., 2009. — 24 с. — укp.
11

Діагностика в управлінні маркетинговою діяльностю підприємства


         Дисертацію присвячено теоретичним та прикладним питанням проведення діагностики маркетингової діяльності підприємств. Визначені зміст, основні характеристики та склад задач діагностики маркетингової діяльності. Обгрунтована доцільність використання методів імітаційного моделювання та експертних систем в ході проведення діагностичного аналізу. Розроблена методика здійснення діагностики в галузі формування комерційних стратегій підприємств та оцінки доцільності запуску у виробництво нових виробів з використанням методу імітаційного моделювання. Розроблена методика проведення якісної діагностики на базі експертної системи. Вирішено комплекс питань, пов'язаних з прикладними аспектами реалізації методик: розроблено програмне забезпечення імітаційних експериментів; наведено технології проведення експериментів на моделях, а також експертних консультацій.
12

Мерчендайзинг в Украине на примере крепких алкогольных напитков


[Електронний ресурс] / О.В. Никитина // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 145-146 — рус. — укp. — англ.
13

Механізм державного управління вторинними сировинними ресурсами


         Досліджено питання щодо удосконалення формування та підвищення результативності механізму державного управління вторинними сировинними ресурсами (ВСР), спрямованого на досягнення умов сталого соціально-економічного розвитку держави. Доведено, що для задоволення потреб суспільства та збереження природних ресурсів, необхідно створити систему організації використання ВСР з відходів. Показано, що державне регулювання даного процесу на підставі концепцій екологічного маркетингу та стратегічного екологічного менеджменту повинно мінімізувати негативні наслідки. Запропоновано сформувати систему моніторингу наявності та використання ВСР.
14

Механізм формування та використання державного бюджету (на матеріалах підприємств АПК)


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / Віталій Валерійович Лаврук; Інститут аграрної економіки УААН. — К., 2000. — 20 с. — укp.
15

Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації


         Досліджено міжурядові трансферти за умов переходу до ринкової економіки. Розкрито природу та сутність міжурядових трансфертів, проаналізовано їх форми, а також вплив на субнаціональні уряди та економіку в цілому. Розглянуто ретроспективу дослідження трансфертних відносин у контексті розвитку економічної теорії та основні складові сучасної парадигми теорії міжурядових трансфертів. Показано, що особливості оформлення трансфертної системи впливають на ефективність функціонування сектору суспільного управління. Висвітлено проблеми розвитку міжурядових трансфертів в Україні. Наведено рекомендації щодо вдосконалення державної трансфертної політики.
16

Місцеві позики як інструмент фінансування соціально-економічних програм органів місцевого самоврядування


         Досліджено питання вдосконалення емісії та розміщення місцевих цінних паперів у формі облігаційної позики, а також їх використання для фінансування соціально-економічних програм органів місцевого самоврядування. Розглянуто економічну сутність облігаційної позики, з'ясовано методологічні принципи руху муніципальних цінних паперів в економічно розвинутих країнах і країнах з трансформаційною економікою. Проаналізовано стан ринку облігаційної позики в Україні за 1995 - 2000 рр. Досліджено особливості правового забезпечення діяльності органів місцевої влади як емітента цінних паперів, розроблено пропозиції щодо його вдосконалення.
17

Моделювання процесів оцінки інвестиційних проектів в електроенергетичній галузі України


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 [Електронний ресурс] / Юрій Олександрович Кубрушко; Київський національний економічний ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.
18

Особливості формування фондового ринку України у контексті фінансової безпеки держави


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 [Електронний ресурс] / Вікторія Вікторівна Клименко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.
19

От функционального к ситуационному менеджменту


[Электронный ресурс] / В.А. Василенко // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N9. — С. 14-19 — Библиогр. в конце статьи: 3 назв. — рус.
20

Перспективи розвитку туризму у світі та в Україні


[Електронний ресурс] / Н.А. Гук // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 99-100 — укp. — укp. — англ.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2021