От партнеров


Заказать работу


От партнеров

мастика тэктор

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Історичні умови розитку культури


План 1. Історичні умови розитку культури 3 2. Духовна культура: освіта, наука, мистецтво 3 3. Матеріальна культура: будівництво і архітектура 5 4. Побут українських земель 7 Література 9
2

Запорізька Січ


Запорізька Січ
3

Виды и формы страхования


n/a
4

Інвестиційне планування


Вступ 1. Принципи розробки інвестиційної стратегії 2. Розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяльності 3. Розробка стратегії - формування інвестиційних ресурсів Висновки Використана література
5

Концепції міжнародного права


6

Мова законодавства


7

Інвестиційні джерела як фактор модернізації економіки України в ринкових умовах (державно-регулятивні засади)


         Проведено комплексне дослідження інвестиційних джерел та організаційно-управлінських механізмів забезпечення випереджального розвитку економіки України. З використанням інституціонального підходу розроблено основні положення інвестиційної стратегії та державно-регулятивні засади розвитку економіки України в контексті трансформаційних перетворень. Проаналізовано організаційно-управлінські засади формування та забезпечення фінансових передумов для здійснення модернізаційних процесів у вітчизняній економічній системі, досліджено моделі їх реалізації. Обгрунтовано необхідність здійснення державної підтримки пріоритетних інвестиційно-інноваційних проектів. Розглянуто діючі моделі фінансування інноваційно-інвестиційного процесу. Визначено ефективність застосування концептуального підходу щодо консорціумного фінансування інноваційно-інвестиційних процесів. Зроблено комплексний аналіз і прогноз потенціалу заощаджень населення, визначено роль даних ресурсів як інвестиційного потенціалу. Досліджено зарубіжний досвід формування управлінсько-регулятивних механізмів реформування сфери інвестиційного забезпечення інноваційних перетворень. Обгрунтовано шляхи оптимізації руху фінансових ресурсів як визначальної умови модернізації економіки України.
8

Морфофізіологічні адаптації різновікових груп Cyprinus carpio L. за несприятливої дії екологічних факторів


: автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.16 [Електронний ресурс] / Алла Олександрівна Жиденко; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2009. — 40 с. — укp.
9

Конституційний інститут політичних прав і свобод в Україні


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Тетяна Віталіївна Шаповал; Одеська національна юридична академія. — О., 2009. — 21 с. — укp.
10

Ефективність виробництва та використання кормів


         Доповнено теоретико-методологічні основи ефективності сільського господарства. Визначено суть понять "кормовиробництво", "кормова база", "система кормовиробництва", обгрунтовано методологічні принципи та засади підвищення економічної ефективності кормовиробництва та раціонального використання кормових ресурсів. Проаналізовано структурно-динамічні тенденції розвитку кормовиробництва, проведено економічну оцінку виробництва та використання кормів у сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення Львівщини. Визначено ступінь впливу рівня кормозабезпеченості на продуктивність тварин у сільськогосподарських підприємствах. Розроблено методичні підходи до планування потреби у кормах для сільського господарства регіону, а також визначено необхідні обсяги на перспективу.
11

Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств


         Досліджено теоретичні та методичні засади обліку. Висвітлено особливості розкриття інформації за умов реорганізації підприємств. Визначено зміст поняття реорганізації, її суть і загальні підходи до інформаційного забезпечення. Розглянуто форми реорганізаційних перетворень і вдосконалено систему їх класифікації. Наведено методи оцінювання активів і зобов'язань, елементи облікової політики, методи консолідації капіталів під час об'єднання. Обгрунтовано принципи формування консолідованої звітності з елімітуванням внутрішньогосподарських розрахунків, внутрішньогрупових оборотів і сальдо, прибутків (збитків) від внутрішньогрупових операцій. Розроблено структурно-логічну схему формування роздільчого балансу, методику відображення в обліку подій, що виникли після дати його складання до моменту державної реєстрації новоутворених господарських одиниць.
12

Розміщення, оцінка та раціональне використання біоенергетичних ресурсів Харківської області


         Визначено енергетичний потенціал і проаналізовано особливості розташування біоенергетичних ресурсів (БЕР) Харківщини. Побудовано карти сумарного електро- та теплоенергетичного потенціалу БЕР. Проведено зонування території Харківщини за їх структурою. Розроблено моделі просторової оптимізації використання БЕР, на базі яких наведено варіант просторової конфігурації зв'язків між місцями утворення та споживання виробленої енергії за сценарієм з максимізацією одиничної потужності енергетичної установки. Визначено, що розвиток біоенергетики дозволяє суттєво зменшити викид парникових газів у регіоні.
13

Моделювання невзаємного трансформатора на основі напівпровідникового геліконового резонатора


: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.27.01 [Електронний ресурс] / Юрій Володимирович Вунтесмері; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2009. — 24 с. — укp.
14

Оптимізація хірургічного лікування гострого парапроктиту


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 [Електронний ресурс] / Дмитро Сергійович Гребенніков; Дніпропетровська держ. медична академія. — Д., 2009. — 19 с. — укp.
15

Профілактика ускладнень вагітності, пологів і післяпологового періоду у пацієнток, які страждають на різні форми геморою


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Олена Євгенівна Манзюк; Донецький національний медичний ун-т ім. М.Горького, НДІ медичних проблем сім'ї. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.
16

Розмірний ефект в електрофізичних властивостях плівок Cu, Ni та Co з тонким металевим або діелектричним покриттям


: автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 [Електронний ресурс] / Тетяна Павлівна Говорун; Сумський держ. ун-т. — Суми, 2009. — 20 с. — укp.
17

Купрокаталітичне хлоро(бромо, тіоціанато)арилювання похідних пропену


         Визначено вплив кількості каталізатора, полярності реакційного середовища, нуклеофільності введеного аніона, співвідношення реагентів, порядку їх введення на проходження основної реакції - аніонарилювання та побічної - утворення галогено- та тіоціанато (ізотіоціанато) аренів. Показано, що найефективнішим арилюючим реагентом за класичних умов реакції аніонарилювання похідних пропену є 1-арил-3,3-диметил-1-триазени. Зазначено, що тетрафлуороборати арилдіазонію є ефективнішими, ніж в даному плані ніж галогеніди. Доведено, що введення алкільних груп у різні положення апільного фрагменту не впливає на регіоселективність вивчених реакцій та прояв амбідентності тіоціантної групи в основній реакції. Розроблено препаративні методики одержання продуктів хлоро-(бромо, тіоціанато)арилювання вказаних насичених сполук. Досліджено антибактеріальні й антигрибкові властивості синтезованих сполук, встановлено зв'язок між їх структурою й антимікробною активністю. Проаналізовано, що найбільш активними виявились продукти бромо- і тіоціанатоарилювання 3-хлоро-1-бутену і транс-4-хлоро-2-бутену.
18

Інваріанти аксіосфери маргінального (на прикладі пенітенціарних установ)


         Дисертацію присвячено дослідженню аксосфери маргінального - виявленню аксіологічних інваріантів маргінального суб'єкта. За вихідний принцип розуміння діяльності ціннісного осмислення дійсності з урахувнням діяльнісного підходу до вивчення культури прийнято опозицію "традиції-інновації", яка дозволяє інтерпретувати маргінальність як поняття, що висловлює діалектику розвитку культури - заперечення однієї (старої) та самоствердження другої (нової) системи способів реалізації цінностей та форм їх подання у соціокультурній реальності. Використовуючи методологічні принципи "поетапної" соціальної інженерії, автор аналізує аксіосферу маргінального через ціннісний диспозитив (систему суб'єктно-об'єктних відношень) на основі ілюстративного матеріалу пенітенціарних установ. В аксіосфері маргінального "суб'єкта-суспільства" виділено суб'єкт аксіосфери маргінального - суб'єкт модернізації, його типи; форми діяльності суб'єкта модернізації, її види; цінності, їх спектр; аксіологічні інваріанти.
19

Стильове оновлення мистецтва в 1950-ті роки і його культурно-парадигматичний зміст


         Узагальнено дані про особливості культурних процесів середини ХХ ст., відзначеного молодіжним рухом і відповідними тенденціями "проcтоти вираження" у сфері мистецтва, у тому числі в мас-культурному його виявленні.
20

Трансформації есхатологічного пізнавального підходу в освітньо-культурній сфері


         Актуалізовано проблему есхатології у контексті нових дискурсивних соціокультурних умов та визначено її культуротворчий потенціал. Здійснено теоретичне узагальнення філософських досліджень та запрпоновано оригінальні підходи щодо вирішення проблеми побудови нових життєвих смислів особистості. Доведено, що разом із змінами умов соціокультурного життя, формуванням нових загальнолюдських перспектив втрачається залежність сенсу освіти від попередніх детермінант світоглядної орієнтації та виникає потреба у її перспективному моделюванні на основі принципу створення необхідних умов для саморозвитку, самоактуалізації, самореалізації особистості. Показано суттєвий вплив результатів проведеного дослідження на зміну традиційних уявлень філософсько-освітянської думки про можливості освітньо-культурної сфери у трансформації есхатологічного пізнавального підходу, обгрунтовано їх значення як одного з варіантів перегляду її соціально-філософських положень і когнітивно-аксіологічних можливостей.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2017