От партнеров


Заказать работу


От партнеров

мастика тэктор

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Рід Picea A.Dietr. у Правобережному Лісостепу України (інтродукція, біологічні особливості, використання)


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 [Електронний ресурс] / Ольга Петрівна Похильченко; НАН України; Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка. — К., 2007. — 19 с. — укp.
2

Диференційовані критерії електрокардіографічної діагностики гіпертрофії міокарда і дилатації порожнин серця


         Обстежено 271 хворих зі збільшенням лівого шлуночка (176 з гіпертрофією його міокарда, 58 - із дилатацією порожнини в поєднанні з високими показниками маси міокарда лівого шлуночка та 37 - з ізольованою дилатацією порожнини лівого шлуночка) і 169 пацієнтів зі збільшенням правого шлуночка (24 з гіпертрофією його міокарда та 145 з дилатацією порожнини правого шлуночка). У процесі порівняльного аналізу даних електро- й ехокардіографії встановлено, що диференційних підхід до діагностики гіпертрофії міокарда та дилатації порожнини шлуночка є можливий. У пацієнтів з гіпертрофією міокарда лівого шлуночка найбільш чутливими є критерії: сума R у 12 відведеннях за його значення 184 мм і більше, добутки Commell і Sokolow - Lyon на бальний критерій Romhilt - Estes. За наявності ізольованої дилатації порожнини лівого шлуночка критерії суми, добутку Comell і бальний критерій Romhilt - Estes достатньо інформативні у разі значень критерію суми R у 12 відведених, менших за 123 мм. Найбільш значний регрес процесів ремоделювання серця та спектрографічних показників виявлено у разі лікування інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту.електрокардіографічні критерії тривалості с і негативна фаза с за мм. Позитивний електрокардіографічний критерій найбільш відповідає збільшенню правого передсердя.
3

Гострий холецистопанкреатит. Питання оптимізації хірургічної тактики з використанням відеоендоскопічної техніки


         Проаналізовано дані обстеження та результати лікування 164-х пацієнтів за умов стаціонару за період 1993 - 2003 рр. з приводу гострого холецистопанкреатиту (ГХП). Визначено 4 форми ГХП: калькульозну, безкам'яну, ферментну та паразитарну (з деструкцією органів чи без деструктивних змін). Зазначеним хворим було проведено обстеження, а саме: ультразвукове дослідження органів гепатопанкреатобіліарної зони; ЕФГДС; визначення амілази крові та сечі, лужної фосфатази, амінотрансферази, білірубіну крові. Хірургічне лікування виконувалося хворим з ферментною та калькулозною, а також безкам'яною деструктивною формами ГХП. Установлено, що хворим з паразитарною та безкам'яною формами ГХП без деструктивних змін в органах показане консервативне лікування. З'ясовано, що основними елементами оперативного лікування ГХП варто вважати: відеоскопічну холецистектомію, зовнішнє дренування загальної жовчної протоки, широке дренування черевної порожнини з обов'язковим дренуванням сальникової сумки через Вінсловий отвір чи через печінково-шлункову зв'язку. Для уточнення характеру уражень жовчновивідних і панкреатичних проток під час операції виконували інтраопераційну холангіографію (69-м хворим), яка дозволяла визначати подальшу лікувальну тактику.
4

Діагностика й лікування сполученої вегето-кардіо-дигестивної патології на санаторно-курортному етапі


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.33 [Електронний ресурс] / Ольга Миколаївна Крючкова; Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М.Сєченова. — Ялта, 2002. — 32 с.: рис. — укp.
5

Діагностика та лікування поверхневого кандидозу шкіри та слизових в осіб з початковим порушенням вуглеводного обміну


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.20 [Електронний ресурс] / Соломія Андріївна Туркевич; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 15 с. — укp.
6

Експериментально-теоретичне дослідження ефективності застосування препаратів вітаміну групи B6 при інтоксикації ізоніазидом


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.06 [Електронний ресурс] / Людмила Володимирівна Гайова; АМН України; Інститут фармакології та токсикології. — К., 2007. — 36 с.: рис. — укp.
7

Ефективність нових хірургічних технологій у відновлювальному лікуванні дітей з травматичними катарактами


         Уперше встановлено, що найбільш важким ускладненням, що чинником хронічного запального процесу та причиною різкого зниження зору за умов посттравматичної псевдофакії в дітей, є дислокація ІОЛ за типом синдрому захоплення зіниці. Визначено фактори ризику утворення захоплення зіниці: зрощені парацентральні рубці рогівки, локальна або тотальна неспроможність зіничного краю райдужки, виконання великих операційних розтинів, синхіотомія та імплантація жорстких ІОЛ в циліарну борозну. Доведено можливість усунення дослідженого синдрому втручанням, яке розділяє поверхні оптичної частини ІОЛ та райдужки й розкриває замкнуте коло патологічного запального процесу, що призводить в свою чергу до послаблення запальних явищ і попереджує рецидив захоплення зіниці.
8

Корекція та профілактика відхилень основних показників гомеостазу у хворих, оперованих з приводу абдомінальних кровотеч


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.30 [Електронний ресурс] / А.В. Біляєв; Київська медична академія післядипломної освіти. — К., 1998. — 32 с. — укp.
9

Оптимізація лікування хворих на сальпінгоофорит неспецифічної етіології шляхом комплексного використання протимікробних та вакцинних препаратів


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Тавалбех Халед Хуссейн Алі; Харківський держ. медичний ун-т. — Х., 2000. — 22 с. — укp.
10

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 4601 - 4700
11

Особливості роботи вчителя іноземної мови з обдарованою дитиною


         Розглянуто підходи до вирішення проблеми навчання та виховання обдарованої дитини. Проаналізовано стан готовності вчителів до здійснення відповідної діяльності. Наведено рекомендації стосовно організації роботи з обдарованою особистістю.
12

Особливості обміну нейроамінокислот у хворих на гіпертензивну енцефалопатію


         На підставі даних комплексного клінічного, інструментального та біохімічного дослідження виявлено роль співвідношення збудливих і гальмівних нейроамінокислот у прогресуванні гіпертензивної енцефалопатії та формуванні неврологічних синдромів. Виявлено залежність основних біоелектричних ритмів від нейроамінокислотного співвідношення, яка полягає у зниженні потужностей швидкохвильових і підвищенні потужностей повільнохвильових ритмів з підвищенням коефіцієнта глутумат/ГАМК. Обгрунтовано та впроваджено до практики диференційоване призначення ноотропної терапії (пірацетаму, ноофену, гліциседу) залежно від клінічних, біоелектричних і біохімічних змін.
13

Підвищення ефективності лікування хворих з васкуляризованими більмами після наскрізної кератопластики при застосуванні імуносупресантів за різним механізмом дії - дексаметазона і селлсепта


         Показано, що пероральна терапія селлсептом у комплексному лікуванні хворих з васкуляризованими більмами після наскрізної кератопластики призводить до нормалізації співвідношення Т-хелпери / Т-супресори (імунорегуляторний індекс), що відображає стан імунологічного гомеостазу організму. Встановлено, що після наскрізної керотопластики селлсепт спричиняє імуносупресивну дію на функціональну активність спеціалізованих Т-лімфоцитів, що реагують на антигени рогівки. Вперше доведено, що місцевим виявленням дії селлсепту після наскрізної кератопластики є зменшення, аж до повного зникнення числа імунокомпетентних клітин у кон'юнктивальній тканині, які забезпечують імунний статус переднього відділу ока.
14

Знайдено документiв:        2736


Представлено документи: 201 - 300
15

Технологічні та методологічні основи підвищення продуктивності сучасного садівництва


         Запропоновано методику визначення основних параметрів польового досвіду. Наведено основні методичні принципи оптимального співвідношення наукових методів досліджень. Показано вплив якості та однорідності садженців на варіювання ознак плодових рослин. Визначено напрямок їх переважного варіювання та розроблено прийоми зниження останнього. На основі вивчення якості садженців на продуктивність сформульовано сучасні технологічні вимоги до них. Досліджено стан координації науково-дослідних робіт з садівництва в Україні та запропоновано шляхи його покращення. Наведено методику застосування статистичних методів аналізу результатів досліджень з урахуванням типу розподілу експериментальних даних. Розроблено простий у використанні метод оцінки прояву біологічного потенціалу породи (сорту) за конкретних умов. Розраховано математичні моделі продуктивності сливи, вишні та черешні на основі погодних факторів. Проведено групування грунтів України за ступенем їх придатності для вирощування цих порід. Встановлено роль сорту та підщепи в адаптації кісточкових порід до умов вирощування. Розроблено технологію раціонального розміщення плодових порід за регіонами України. Визначено придатні, обмежено придатні та непридатні за грунтово-кліматичними умовами регіони України для сливи, вишні та черешні та позначено їх на карті.
16

Створення та добір вихідного матеріалу для селекції чини посівної з округлою і кутасто-округлою формою насіння


         Наведено результати трирічного (2000 - 2002 рр.) вивчення колекційних сортозразків чини посівної за умов північного Степу України. Визначено вплив гідротермічних чинників на вегетаційний період досліджуваної культури. Встановлено позитивну залежність тривалості вегетації від кількості опадів і негативну - від суми температур. Виявлено найбільш стійкі до рослинних хвороб (іржі, аскохітозу та фузаріозу) сортозразки чини. Проведено оцінку продуктивності та якості зерна та визначено найбільш перспективні сорти за даними показниками. Встановлено коефіцієнти кореляції елементів продуктивності з урожайністю та між собою, а також ступінь мінливості господарсько-цінних ознак. З'ясовано характер їх наслідування та відібрано ряд продуктивних ліній чини, досліджуваних у селекційному розсаднику та контрольному випробуванні. Рекомендовано до розмноження номер 307 як новий сорт під назвою Сподіванка (Красноградська 9).
17

Репродуктивна функція та резистентність до акушерської і гінекологічної патології корів у зв'язку з поліморфізмом білків сироватки крові


: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 [Електронний ресурс] / В.В. Каплінський; Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2000. — 19 с. — укp.
18

Проблемы развития агропромышленного производства на региональном уровне


         сельское хозяйство Украины; агропромышленное производство; экономика сельского хозяйства; земельная реформа; Приднепровье; продукты питания; продовольственная проблема
19

Продуктивність лукопасовищних угідь залежно від способів їх поліпшення, складу травосумішок та удобрення на осушуваних органогенних грунтах Лісостепу України


         Установлено, що найбільш ефективним за продуктивністю травостоїв є докорінне поліпшення в поєднанні з внесенням мінеральних добрив, яке у значному ступені змінює ботанічний склад завдяки їх цінним компонентам, що сприяє збільшенню вмісту важливих органічних та мінеральних сполук у кормі. Економічно доцільним виявлено омолодження травостою шляхом фрезування та дискування дернини з наступним коткуванням. Визначено, що включення до травосумішки костриці червоної підвищує врожайність травостоїв на 3 - 8 %, а заміна 25 % злаків бобовими - знижує на 6 - 9 %.
20

Контрольна з міжнародної економіки


1. Чому нові індустріальні країни орієнтуються на наукомісткі виробництва? 1 2. Які цілі переслідували розвинені країни, розміщуючи в них наукомісткі виробництва? 2 3. Спрогнозувати подальший розвиток цих країн, обґрунтувати 2 4. Створення галузей легкої промисловості, які забезпечать внутрішній ринок в умовах недостатності іноземної валюти 3 5. Створення і розвиток галузей промисловості, орієнтованих за зовнішній ринок 4 6. Динамічний розвиток наукомістких галузей промисловості, збільшення державних асигнацій на наукову і дослідницьку роботу 4 7. Переміщення в НІК працемістких та матеріаломістких виробництв 5

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2017