От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Формування та нарощування стратегічного потенціалу підприємств інструментами фінансового інжинірингу


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Ольга Анатоліївна Пробоїв; НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp.
2

Ефективність виробництва та використання кормів


         Доповнено теоретико-методологічні основи ефективності сільського господарства. Визначено суть понять "кормовиробництво", "кормова база", "система кормовиробництва", обгрунтовано методологічні принципи та засади підвищення економічної ефективності кормовиробництва та раціонального використання кормових ресурсів. Проаналізовано структурно-динамічні тенденції розвитку кормовиробництва, проведено економічну оцінку виробництва та використання кормів у сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення Львівщини. Визначено ступінь впливу рівня кормозабезпеченості на продуктивність тварин у сільськогосподарських підприємствах. Розроблено методичні підходи до планування потреби у кормах для сільського господарства регіону, а також визначено необхідні обсяги на перспективу.
3

Профілактика перинатальної паталогії у жінок з уреаплазмово-вірусною інфекцією


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Наталія Миронівна Кінаш; Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський держ. медичний ун-т ім. І.Я.Горбачевського". — Тернопіль, 2009. — 20 с. — укp.
4

Фрагментарна політична культура як вияв перехідного періоду розвитку українського суспільства


: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 [Електронний ресурс] / Світлана Анатоліївна Корж; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
5

Математичні моделі та методи синхронізації нестабільних процесів в САПР ливарного виробництва


         Удосконалено теорію та методологію підвищення ефективності САПР за рахунок синхронізації подій у підсистемах об'єкта проектування. Запропоновано модель зміни стану об'єктів проектування в часі за рахунок поширення поняття "подія як найменований стан" на екстремуми функцій стану. Вперше розроблено модель процесу синхронізації подій у підсистемах об'єкта проектування у вигляді фазових діаграм. Створено модель виникнення муар-ефекту, що полягає у врахуванні ймовірнісного характеру часу настання подій. Запропоновано новий показник нестабільності технологічного процесу - величину площі криволінійної фігури, що утворюється на діаграмі "проектований параметр - час настання події" взаємним перетинанням інтервалів ненульової ймовірності настання подій у підсистемах об'єкта, що проектується. Доведено, що функція залежності інтервалу десинхронізації за адаптивного синхронізуючого проектування від тривалості першої ітерації відбувається крізь мінімум.
6

Підвищення ефективності процесу електродугового наплавлення у подовженому магнітному полі


: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.03.06 [Електронний ресурс] / Марина Володимирівна Міронова; Приазовський держ. технічний ун-т. — Маріуполь, 2009. — 20 с. — укp.
7

Розробка інтенсифікованих процесів чотирибічного радіального кування на гідравлічному кувальному пресі


: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.03.05 [Електронний ресурс] / Юрій Вадимович Мельников; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 24 с. — укp.
8

Єнонові системи на основі гетероциклічних CH-кислот в реакціях з сечовинами, тіосечовинами та 1,2-діамінобензолами


         Описано препаративні методи синтезу нових єнонових систем за участі 1,3-диметилбарбітурової кислот і арилгліоксалів, досліджено їх реакційну здатність стосовно сечовин, тіосечовин, тіоамідів і 1,2-фенілендіамінів. Запропоновано прості шляхи синтезу спіропіримідинів, імідазолін-2-онів, 2-заміщених тіазолів за умов трикомпонентної конденсації за участі барбітурових або тіобарбітурових кислот, арилгліоксалів, сечовин та їх похідних. Підтверджено наявність загального характеру трикомпонентної конденсації з утворенням імідазолін-2-онів та 2-заміщених тіазолів на прикладі 4-гідроксикумарину та димедону. Зроблено висновок про регіоселективність взаємодії єнонових систем з бінуклеофільними реагентами різної природи. Досліджено рециклізацію ароїл-біс-(4-гідроксикумариніл-3)метанів за присутності 1,2-фенілендіамінів. Одержано й охарактеризовано понад 100 нових сполук, значна кількість яких є структурними аналогами біологічно активних речовин, що підтверджено комп'ютерним прогнозуванням з застосуванням програми PASS.
9

Нові хемометричні засоби обробки даних аналітичного експерименту


         Наведено рекомендації з метрології бінарного тестування. Обгрунтовано метрологічні характеристики методик виявлення з бінарним відгуком. Як функції, що подають криві ефективності, рекомендовано застосовувати функції логістичного й експоненціального розподілу. Нелінійний незважений МНК рекомедовано використовувати як розрахунковий засіб для визначення підгінних параметрів апроксимуючих функцій. Показано, що він дає оцінки, що збігаються з робастними, одержаними на основі використання теорії нечітких множин. Розроблено алгоритм ідентифікації сполук, який базується на розрахунку ступеня належності аналіту й еталона одній сполуці з використанням теорії нечітких множин. Визначено хіміко-аналітичні характеристики двох нових органо-кремнеземних матеріалів з застосуванням нового методу, що описує неідеальну адсорбцію у межах моделі полідентатного зв'язування та як розрахункові засоби використовує методи робастного M-оцінювання за Хьюбером і засоби теорії нечітких множин.
10

Удосконалення процесів та обладнання для виробництва солоду


         Наведено результати аналізу сучасного стану технологій виробництва солоду стосовно етапів його замочування та пророщування. Показано доцільність розвитку теорії щодо механізму зволоження зерна. Наведено положення, що стосуються осмомолекулярної дифузії. Розв'язано задачу про співвідношення матеріальних спряжених потоків масообміну. Розроблено аналітичні моделі для визначення параметрів циркуляційних контурів у замочуваних апаратах. Визначено співвідношення теплових і матеріальних потоків у процесах пророщування солоду. Показано можливість вилучення діоксиду вуглецю з рециркуляційної частини повітря у камерах кондиціонування. Розроблено аналітичні моделі щодо організації рециркуляційних режимів аерації солоду. Визначено причини виникнення та можливості обмеження температурних перепадів у пророщуваному солоді.
11

Основи логіко-психологічної теорії мисленнєвого прогнозування


         Проблема теоретизації уявного заходить в глухий кут традиційно спрощеного уявлення про хід пізнання. В основі цього уявлення лежить орієнтація на звичну для раціонального розуміння логічну інтерпретацію дійсності. Однак, незважаючи на очевидну обмеженість такої інтерпретації, сучасний етап культурно-історичного розвитку суспільства не передбачає іншого способу організації пізнання. З врахуванням цього, автор виходить з ідеї необхідності усвідомлення відносності логічного структурування знання. Це дозволило йому створити гнучку систему організації теоретичних міркувань, в якій логічне конституювання передбачає подальше смислове переструктурування. У результаті ним створена ефективна понятійна система, що дозволяє не тільки усвідомити суть процесу прогнозування і формувати і формулювати його теоретично, тобто без звернення до емпіричного досвіду, а лише на основі сформульованих понять, встановлених правил оперування ними і виведених законів організації висновків.
12

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту


         У збірнику №1 представлені статті з проблем: культурно-спортивні заходи, утворення спортивних термінів, фізичне виховання дітей і студентів, викладання іноземної мови.ЗМІСТ
13

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту


         У збірнику №14 представлені статті з проблем тенісу; фізичного виховання школярів, студентів; баскетболу; легкої атлетики; плавання; контролю навантажень у спорті.ЗМІСТ
14

Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств


         Визначено особливості інвестування інновацій (ІІ) та фактори, що обумовлюють вибір потенційних інвесторів та джерел ІІ. Проаналізовано державні й недержавні джерела інвестиційної підтримки інноваційної діяльності підприємств (ІДП). Наголошено на необхідності розвитку специфічної форми ІД - венчурного бізнесу. Розроблено методику аналізу спроможності, можливості й готовності підприємства до інноваційного розвитку, що дозволяє визначити рівень інвестиційної привабливості підприємства, що реалізує іновації. Запропоновано послідовність формування та вибору інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства(ІІСП). Удосконалено методику оцінки інвестицій в ІДП на підставі визначення показників, що впливають на грошовий потік від інвестицій в інновації та спрогнозовано відхилення цих показників від планової величини. Запропоновано послідовність формування та вибору ІІСП.
15

Ірраціональність поведінки домашніх господарств як споживачів


         Проведено дослідження явища ірраціональності як антиподу "економічного розуму", що виникає під впливом почуттів і є проявом емоцій. Побудовано модель процесу споживацього вибору домогосподарства за ринкових умов, охарактеризовано її основні складові (доход, ринкові комунікації та способи стимулювання збуту) як базові фактори впливу, а також чинники-"фільтри" (пізнавальні здібності, соціальне середовище та психологічні особливості індивіду). Запропоновано поділ ринкової ірраціональності споживача на усвідомлену та неусвідомлену. Досліджено економічні, часові та пізнавальні ресурси споживачів-домогосподарств та їх вплив на ринкові рішення. Проаналізовано фактори, що визначають специфіку поведінки споживачів в Україні: рівень доходів домогосподарств, особливості їх диференціації та національного менталітету. Показано зележність між рівнем доходу, пізнавальними здібностями споживачів-домогосподарств та часткою ірраціональної складової у ринкових рішеннях. Визначено головні функції комунікаційної підсистеми підприємства - інформаційну та спонукальну. Встановлено значення якості товару та запропоновано новий підхід щодо врахування впливу даного чинника на споживацький вибір та ринкову привабливість. Встановлено перевагу якості маркетингових комунікацій над якістю товару у формуванні первинного вибору споживача. Проведено дослідження суспільного феномену моди як комунікаційного елементу, який використовується у системах маркетингових комунікацій. Запропоновано їх проекти синтезованого типу, орієнтовані на реалізацію синергетичного ефекту.
16

Методичний підхід до формалізації завдання побудови моделі переходу командно-розподільчої системи до ринкової економіки


[Електронний ресурс] / І.О. Пивоваров // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N20. — С. 43-48 — Библиогр. в конце ст. — укp.
17

Механізм державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку


         Досліджено актуальні теоретичні та прикладні аспекти формування науково-технологічної й інноваційної політики у частині відпрацювання механізмів посилення регулювальної ролі держави за умов ринкових трансформацій. Розроблено економіко-математичну модель процесів наукового та інноваційного розвитку. Запропоновано варіант структурних змін у науково-технологічній та інноваційній сферах на підставі проведених комплексних експертних досліджень.
18

Механізм формування та використання державного бюджету (на матеріалах підприємств АПК)


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / Віталій Валерійович Лаврук; Інститут аграрної економіки УААН. — К., 2000. — 20 с. — укp.
19

Микроэкономика


[Электронный ресурс] / И.Ю. Швец // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.1. — С. 63-65 — Библиогр. в конце ст. — рус.
20

Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації


         Досліджено міжурядові трансферти за умов переходу до ринкової економіки. Розкрито природу та сутність міжурядових трансфертів, проаналізовано їх форми, а також вплив на субнаціональні уряди та економіку в цілому. Розглянуто ретроспективу дослідження трансфертних відносин у контексті розвитку економічної теорії та основні складові сучасної парадигми теорії міжурядових трансфертів. Показано, що особливості оформлення трансфертної системи впливають на ефективність функціонування сектору суспільного управління. Висвітлено проблеми розвитку міжурядових трансфертів в Україні. Наведено рекомендації щодо вдосконалення державної трансфертної політики.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019