От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Процесуальні строки у цивільному процесі України


         Розкрито суть поняття та зміст часових параметрів цивільного судочинства України та запропоновано їх наукову класифікацію. Виокремлено поміж часових параметрів строки цивільного процесу, розкрито їх суть і значення. Запропоновано визначення та класифікацію цивільних процесуальних строків за видами. Наведено визначення понять "розумного строку", "достатнього строку", "перевищення розумних строків", з їх використанням досліджено питання розгляду та вирішення цивільних справ. Проаналізовано порядок перебігу й обчислення цивільних процесуалних строків, виокремлено основні ознаки, притаманні їм. Запропоновано визначення перебігу й обчислення процесуальних строків. Розкрито основні ознаки зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків, наведено їх визначення. Проаналізовано процесуальні строки за Цивільним процесуальним кодексом (ЦПК) України. Встановлено практичну неможливість дотримання більшості встановлених ЦПК України процесуальних строків. Сформульовано пропозиції з удосконалення редакцій статей 102, 123, 129, 131, 133, 135, 151, 153, 154, 157, 201, 202, 294, 297, 325,327, 332, 354, 356 ЦПК України.
2

Економічні засади забезпечення природно-екологічної безпеки України


: автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.06 [Електронний ресурс] / Алла Анатоліївна Омельченко; НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 2009. — 21 с. : рис. — укp.
3

Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 [Електронний ресурс] / Алла Володимирівна Василик; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. — укp.
4

Організація і технологія аудиторської діяльності: стратегія якості та відповідальності


: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / Валерій Петрович Бондар; Державна академія статистики, обліку та аудиту держкомстату України. — К., 2009. — 36 с. — укp.
5

Ретроспектива розвитку і підвищення ефективності використання земель фермерських господарств


: автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 [Електронний ресурс] / Тетяна Володимирівна Порудєєва; Миколаївський держ. аграрний ун-т. — Миколаїв, 2009. — 20 с. : рис. — укp.
6

Система економічного управління лікувальною установою як суб'єктом медичного страхування


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Олена Ігорівна Мацків; Одеський держ. економічний ун-т. — О., 2009. — 19 с. — укp.
7

Структура персоналу підприємств: методичні аспекти дослідження та напрями вдосконалення


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Світлана Григорівна Дубова; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. — укp.
8

Управління венчурними організаціями в машинобудуванні


         Доповнено класифікацію видів венчурних підприємств і венчурних фондів. Запропоновано визначення основних категорій венчурного підприємництва. Виявлено й ідентифіковано форми даного підприємництва у вітчизняному машинобудівному комплексі. Розроблено методичні рекомендації щодо аналізу та вибору напрямів інноваційної діяльності, форм організації венчурної діяльності на базі тривимірної моделі та двофакторних матриць вибору венчурних проектів і стратегій їх реалізації. Запропоновано методичні рекомендації щодо оцінювання та вибору потенційних індивідуальних та інституційних інвесторів інноваційними підприємствами. Розвинуто методичні рекомендації щодо оцінювання економічної ефективності венчурного фінансування проектів, а також стосовно вдосконалення планування й організування внутрішніх венчурів на великих машинобудівних підприємствах.
9

Управління державно-приватним партнерством на ринку авіаційних перевезень


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Ніна Олександрівна Полянська; Національний авіаційний ун-т. — К., 2009. — 20 с. — укp.
10

Управління фінансовим результатом промислового підприємства


         Розвинуто теоретичні положення та методичне забезпечення з метою вдосконалення аналізу фінансового результату підприємств машинобудівної галузі промисловості. Наведено визначення поняття "фінансовий результат" і розкрито зміст управління ним. Досліджено динаміку фінансового результату даних підприємств, чинники впливу на сталість фінансових результатів і відповідної структури їх витрат. Наведено модель аналізу фінансового результату. Запропоновано методичний підхід до оцінювання його значень.
11

Процеси у довгих лініях зв'язку ШІМ-інверторів з віддаленими споживачами електроенергії і способи їх оптимізації


         Розвинуто теорію електричних кіл з розподіленими параметрами в системі ШІМ-інвертор - довга лінія - частотно-керований двигун. Розроблено метод багатоцільової параметричної оптимізації топологічної множини вихідних LMC sin-фільтрів таких систем, а також метод параметричної оптимізації вихідних sin-фільтрів в LMC просторі, який дозволяє одержувати багатофакторні варіанти реалізації даних фільтрів. Знайдено й обгрунтовано діапазони довжин кабельних ліній, за яких доцільно використовувати вихідні фільтри або інші зовнішні засоби згідно з критерієм перенапруги на навантаженні на підставі аналізу фазових явищ біжучих хвиль з розподіленими параметрами в системі ШІМ-інвертор - довга лінія - частотно-керований двигун. Обгрунтовано ефективність використання LMC-топології вхідних фільтрів на базі розробленого модифікованого методу Бруне та доведено, що її використання для вихідних sin-фільтрів на базі модифікованого методу збільшує кількість умовно-оптимальних варіантів у задачах багатофакторної оптимізації. Завдяки використанню відомої експериментальної бази та певних нових даних показано задовільний збіг результатів дослідження з експериментальними даними. Зп цього розбіжність між теоретичними й експериментальними результатами не перевищує 5 %.
12

Моделі інфраструктури сервісного обслуговування цифрових систем


         Запропоновано матричний метод діагностування дефектів функціональностей у SoC, який передбачає використання диз'юнктивної нормальної форми таблиці покриття несправностей і дозволяє одержувати повні та мінімальні сполучення кратних несправностей з застосуванням процедур мультизондування. Вдосконалено функціональну FLP-модель цифрового пристрою, який відрізняється від існуючих організацією структур даних на базі пулу списків несправностей для виконання теоретико-множинних операцій за умов дедуктивного аналізу дефектів і дає змогу у 3 - 4 раза підвищити швидкодію процесів моделювання для реалізації вбудованого діагностування несправностей IP-модулів. Удосконалено матричну модель відновлення працездатності пам'яті SoC, яка дозволяє здійснювати вбудоване діагностування дефектних комірок з їх наступною заміною шляхом перепрограмування адресації матриці пам'яті без застосування зовнішніх сервісних засобів, що дозволяє суттєво підвищити вихід придатної продукції. Вдосконалено модель інфраструктури сервісного діагностичного обслуговування функціональних блоків SoC, яка передбачає використання вбудованих засобів тестування та межового сканування, що дозволяє підвищити якість проектованого виробу та забезпечити діагностування IP-модулів у реальному масштабі часу.
13

Взаємовідносини церкви і держави на євразійському та північноафриканському просторах (I - XVIII ст.)


         Визначено передумови виникнення та становлення феномену влади у християнстві. Розкрито характер взаємовідносин між християнськими спільнотами та державною владою в Римській імперії. Розглянуто характеристику релігійної політики візантійських імператорів. Виокремлено характерні риси цезарепапістської та папоцезаристської моделей відносин між світською та духовною владою. Висвітлено взаємовідносини між державою та Церквою періоду Реформації та доби Просвітництва. Проаналізовано характер державно-церковних відносин в історії країн Східної Європи.
14

Видова та типологічна трансформація сучасних святково-обрядових заходів (на матеріалі Придніпровського регіону України)


: автореф. дис... канд. культурології: 26.00.04 [Електронний ресурс] / Світлана Іванівна Чуйко; Харківська держ. академія культури. — Х., 2009. — 20 с. — укp.
15

Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі


         Теоретично обгрунтовано й експериментально вивчено психологічні особливості функціонування рефлексивних процесів у школярів за умов модульно-розвивального освітнього циклу. Висвітлено наукові теорії щодо суті рефлексії як інтегрально-синергійного явища психіки. Розглянуто основні особливості базових компонентів психіки, зокрема, здатності, процесу, стану, властивості. Теоретично визначено й експериментально виявлено особливості рефлексивної діяльності учнів на різних періодах інноваційного модульно-розвивального освітнього циклу. Висвітлено циклічну домінантність функціонування інтелектуальної, особистісної, смислової рефлексій. Виявлено динаміку нарощування й ускладнення рефлексивних процесів у загальній структурі навчального модуля, починаючи від інформаційно-пізнавального та завершуючи духовно-креативним періодом інноваційного навчання. На підставі одержаних експериментальних результатів показано наявність кількісних і якісних відмінностей у розвитку рефлексивності школярів віком 13 - 18-ти років інноваційної та традиційної форм навчання, що зумовлено особливостями організації навчального процесу, а саме: цілями, змістом, формами, технологіями, методами та засобами.
16

Гормональні механізми патогенезу вугрової хвороби


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.04 [Електронний ресурс] / Вадим Вікторович Шухтін; Одеський держ. медичний ун-т. — О., 2009. — 20 с. — укp.
17

Клініко-терапевтичні особливості залежності від психостимуляторів різної рецептури виготовлення


         Запропоновано теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі - визначення клініко-терапевтичних особливостей розвитку психічних, поведінкових і супутніх неврологічних розладів внаслідок вживання психостимуляторів різної рецептури виготовлення. Доведено, що клінічна картина синдрому відміни у осіб, залежних від метамфетаміну відрізняється від картини залежних від катинону. У осіб, залежних від метамфетаміну ,поодинокі неврологічні розлади практично не впливають на їх психічний статус, а у залежних від катинону неврологічна симптоматика суттєво його обтяжує. Ефективність лікування пацієнтів, залежних від метамфетаміну є вірогідно вищою, ніж залежних від катинону за ступенем редукції неврологічної симптоматики та ступенем зниження загальної тяжкості психопатології. Особам, залежним від метамфетаміну рекомендовано застосовувати рисперидон та не відміняти вживання психостимуляторів транквілізаторів за умов комплексної терапії синдрому.
18

Мікробіологічна характеристика мікрофлори мигдаликів, Corynebacterium diphtheriae та особливості міжбактеріальних взаємовідносин за аеробних і мікроаерофільних умов


: автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Тетяна Анатоліївна Рижкова; Державна установа "Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України". — Х., 2009. — 24 с. — укp.
19

Трансназальна транссфеноїдальна кріодеструкція аденом гіпофізу


         На підставі аналізу результатів дослідження встановлено, що ТТССК найбільш ефективна у разі мікроаденом, пухлин гіпофізу невеликих розмірів, зокрема, рефрактерних до консервативної терапії, а також у разі непереносимості пацієнтами призначених медикаментозних засобів. Відзначено, що ТТСК більш ефективна у разі АГ середнього та великого розмірів. Установлено, що кріохірургічні методи лікування хворих з АГ на 60 % менш травматичні, ніж ТТМА.
20

Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів


: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.11 [Електронний ресурс] / Світлана Миколаївна Гуменюк; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — укp.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2020