От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Соціальні реалії з позицій термодинаміки


         Життя суспільства, особливо на переломних етапах, висуває безліч складних запитань. І, мабуть, найболючішими і найчастіше повторюваними є два. Як досягти соціальної справедливості? Чи можливо подолати протиріччя між багатством і бідністю? Відповіді на них шукають передусім економісти, соціологи, політики. З цього приводу багато дискутують. Втім, майже ніколи сторони не доходять згоди. Одна з причин цього полягає в тому, що йдеться про визначення, які є скоріш сигналами, що генерують емоції, ніж чітко визначеними термінами, придатними для раціонального логічного аналізу відповідних соціальних явищ. Однак такий аналіз потрібен. І полегшити його може формалізація понять з допомогою методів термодинаміки. На підставі дуже загальних принципів термодинаміка допомагає простежувати можливу поведінку складних систем, навіть не маючи повної інформації про їхню будову. Висновки, зроблені на підставі таких досліджень, безумовно, варті і уваги економістів.
2

Фотодіелектричний ефект у молібдаті свинцю PbMoO4


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 [Електронний ресурс] / Зіяд Хасан Баласме; Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2005. — 17 с. — укp.
3

Дизайн реклами як фактор впливу на ефективність діяльності підприємств торгівлі


         Висвітлено сучасні проблеми ефективності діяльності підприємств торгівлі та запропоновано шляхи їх розв'язання, передусім, за допомогою застосування потужного рекламного механізму, ефективне функціонування якого неможливе без застосування дизайну.
4

До формування транспортної складової дорожньо-транспортних витрат як функції стану проїжджої в специфічних умовах міських населених пунктів


[Електронний ресурс] / С.С. Кизима, С.В. Роман // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 131-139. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
5

Економіко-правові аспекти розвитку господарського комплексу


         Уроки реформ з формування моделі соціально-економічного розвитку свідчать про те, що багато рішень залежить від того, який зміст ми вкладаємо в такі поняття, як «свобода» і «порядок». Ще Гегель писав, що уявлення про свободу як можливість робити все, що заманеться, свідчить про цілковиту відсутність культури думки 1. У нас часто можна почути, ніби встановлення законом порядку господарської діяльності є непотрібним втручанням держави. Такий підхід підтверджує думку Гегеля. Подібні примітивні уявлення про свободу та правовий порядок і призвели до багатьох помилок під час проведення реформ. Це — урок, який дає підстави для певних висновків.
6

Економічна оцінка варіантів організації взаємодії суб'єктів енергетичного ринку


         Дисертацію присвячено теоретичним, методичним та прикладним питанням оцінки організаційно-управлінських рішень щодо формування конкуренції в електроенергетиці. Розроблено методичні основи економічної оцінки варіантів організації взаємодії суб'єктів підприємництва на енергетичному ринку, застосування яких дозволяє визначати умови найефективнішого функціонування систем енергетики у ринковому середовищі. Оцінено можливості організаційно-управлінських рішень як інвестиційного ресурсу.
7

Економічний механізм стимулювання розвитку виробничо- територіальних систем


: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.10.01 [Електронний ресурс] / Валерій Миколайович Василенко; НАН України; Інститут економіко- правових досліджень. — Донецьк, 2000. — 37 с. — укp.
8

Маржинальний механізм оцінки портфельних інвестицій


         Запропоновано варіант комплексного дослідження привабливості інвестицій в цінні папери за умов ринкової невизначеності. Розкрито зміст інвестування, грунтуючись на засадах маржинальності. З'ясовано напрями еволюції та особливості інвестицій у акції, її динаміку. Визначено фактори, що впливають на формування корисносності акцій. Запропоновано модель оцінки привабливості акцій на основі використання квадратичної функції, показників доходності та ризику. Запропоновано основні підходи до створення інвестиційного портфелю та оптимізації його структури за критерієм корисності. Встановлено механізм оцінки ступеня диверсифікації портфелів цінних паперів.
9

Матричный анализ взаимной торговли стран Магриба


         Вивчення тенденцій розвитку взаємної торговлі у системі країн Магрибу за період з 1991 до 1997 рр. показало, що така торгівля носить нерівноважний (з точки зору експортно- та імпортоорієнтованості) та поляризований (на перші дві пари: Лівія - Туніс та Лівія - Марокко припадає 63,5 % взаємної торгівлі у системі країн Магрибу) характер. Великим недоліком торгівельної інтеграції країн Магрибу є дуже слабке залучення до неї Мавританії та невеликий алжиро-лівійський торговельний обмін. Дане розслідування слід розглядати як базове для матричного аналізу взаємної торгівлі країн Магрибу за наступний семирічний термін часу (1997 - 2003 рр.).
10

Менеджмент комбікормового виробництва України


         Визначено основні напрями маркетингової політики комбікормових підприємств щодо освоєння нових сегментів ринків сировини та комбікормів, а також підвищення їх конкурентоспроможності. Обгрунтовано наукові принципи та програму розвитку інтеграційних процесів у кормовиробництві, а також удосконалення взаємовідносин підприємств щодо виробництва комбікормів, постачальників сировини та сервісних структур, які обслуговують галузь. Запропоновано методичні підходи та алгоритм визначення оптимальної ціни на комбікормову продукцію з урахуванням інтеграційних взаємозв'язків комбікормових підприємств, що дозволить підвищити ефективність і конкурентоспроможність тваринницької продукції. Розроблено методику визначення раціонального поєднання тваринництва та кормовиробництва з використанням елементів кореляційно-регресійного аналізу та модифікованої системи економіко-математичних моделей оптимізації раціонів годівлі тварин у різних природно-кліматичних зонах залежно від наявності кормів та їх поживності. Наведено пропозиції щодо удосконалення державного економічного регулювання розвитку комбікормового виробництва, зокрема, фінансування перспективних проектів розвитку галузі та послідовної реалізації принципу аграрного протекціонізму стосовно учасників виробництва комбікормової продукції.
11

Микроэкономика


[Электронный ресурс] / И.Ю. Швец // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.1. — С. 63-65 — Библиогр. в конце ст. — рус.
12

Оптимізація управління попитом в умовах трансформації економіки


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 [Електронний ресурс] / Абдало Недал Ханнан; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського. — Донецьк, 2000. — 19 с. — укp.
13

Роль теореми Кроуза в становленні нового інституціоналізму в другій половині XX ст.


         Системно досліджено внесок Рональда Коуза у розвиток методології та становлення нової інституціональної економічної теорії у другій половині XX ст. Розглянуто особливості методології, запропонованої вченим, яка відзначилася виходом за межі неокласичної парадигми і як наслідок визначила подальший розвиток методології нового інституціоналізму на шляху побудови нової наукової парадигми економічної науки. Висвітлено історичні передумови виникнення перших ідей Р.Коуза з приводу значення трансакційних витрат та проблеми зовнішніх ефектів. Досліджено економічні процеси у світовій економіці 1950 - 1960-х рр. - періоду становлення концепції Р. Коуза та теорії конвергенції Дж. К. Гелбрейта. Обгрунтовано ідею, що у теоретичному аспекті положення теореми Р. Коуза стали базовими для формування наукових напрямків, що є складовими нової інституціональної економічної теорії, обгрунтовано необхідність використання елементів даної теорії у процесі розбудови інституціональної структури економіки України.
14

Сучасні об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України


[Електронний ресурс] / С.П. Наливайченко // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 42-44 — укp. — укp. — англ.
15

Формування витрат у рибоконсервному виробництві


         Розглянуто теоретико-методологічні та практичні проблеми удосконалення системи формування витрат у рибоконсервному виробництві. Виявлено та досліджено особливості утворення та розподілу витрат на підприємствах галузі. Обгрунтовано методологічні засади формування витрат як цілісної системи, основною функцією якої є знаходження оптимального співвідношення між витратами та зростанням виробництва, що надає можливість забезпечення ефективного масштабу виробництва. Розроблено методику формування оптимальної виробничої програми у рибоконсервному виробництві на основі аналізу беззбитковості з урахуванням обмежуючих факторів: забезпеченості матеріальними ресурсами, резерву виробничих потужностей, потреб ринку. Удосконалено методику розподілу непрямих витрат за видами продукції рибоконсервного виробництва, яка на відміну від галузевої інструкції, враховує альтернативність бази розподілу.
16

Інформованість особистості як фактор реалізації свободи совісті


[Електронний ресурс] / А.В. Швецова // Культура народов Причерноморья. — 2000. — N14. — С. 147-149 — укp. [N=013304]
17

Мікротеріофауна сучасного руслового алювію Дніпра


         Розглянуто питання біостратиграфії, палеоекології та палеоландшафтних реконструкцій пізнього неоплейстоцену Придніпров'я на базі морфосистематичного і фауністичного аналізу решток дрібних ссавців з тафоценозу сучасного руслового алювію Дніпра. Висвітлено основні напрямки морфологічної диференціації арвіколід пізнього неоплейстоцену та перспективні для використання в біостратиграфії стадії еволюційного розвитку представників родини. Встановлено еволюційний рівень і відносний геологічний вік виділених за тафономічними критеріями вибірок решток, близьких за хронологічним показником (груп фосильності). Виявлено закономірності формування змішаних тафоценозів у річковому алювії. На основі фауністичного аналізу запропоновано модель розвитку природного середовища як динамічної системи ландшафту, клімату та біоти з своєрідною організацією в часі та просторі.
18

Попелиці (Homoptera, Aphidoidea) деревно-чагарникової рослинності України


         Встановлено, що фауна дендрофільних попелиць України налічує 314 видів і підвидів з 111-ти родів та 11-ти родин. Виявлено 5 нових для науки видів попелиць та здійснено їх опис. Для фауни Східної Європи вперше вказано 11 видів попелиць, ще 11 видів є новими для України. З'ясовано біологічні особливості виявлених видів, визначено місця їх знахідок, кормові рослини, охарактеризовано географічне поширення та наведено систематизацію. Здійснено нові описи та розглянуто систематичне положення ряду маловідомих видів, оригінальні описи яких недостатні для вірної діагностики. Досліджено мінливість морфологічних особливостей у деяких видів попелиць родини Eriosoma Leach та таволгових попелиць роду Aphis L. Виявлено сталі морфологічні ознаки, які можна використовувати для визначення попелиць. Розглянуто характерні особливості життєвих циклів дендрофільних попелиць України, встановлено їх життєві форми. Наведено дані щодо трофічних зв'язків дендрофільних попелиць. Розглянуто фауністичні комплекси деревно-чагарникових попелиць України, проалізовано типи їх ареалів. Проведено дослідження афідокомплексів фізико-географічних зон України. Обговорено питання видового складу попелиць-шкідників плодово-ягідних, лісових та декоративних деревно-чагарникових насаджень.
19

Стан гемодинаміки у жінок репродуктивного віку під впливом аеробних та аеробно-анаеробних навантажень


         Дослідження впливу динамічної роботи в аеробному й аеробно-анаеробному режимах на одному занятті свідчить про можливості збільшення ефекту, що тренує, серцево-судинної системи. Однак занадто вповільнені процеси відновлення після роботи можуть призвести до перенапруги системи кровообігу.
20

Формування концепції торговельно-розважальних закладів з передпроектним розрахунком потужності


[Електронний ресурс] / Ю.В. Лисенька // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 188-196. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019