От партнеров


Заказать работу


От партнеров

мастика тэктор

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Порівняльна перевага України в системі виробництва і торгівлі: євроінтеграційний аспект


         Розглянуто проблему реалізації порівняльної переваги як основного принципу забезпечення оптимальної міжнародної товарної спеціалізації України в євроінтеграційному просторі на сучасному етапі її розвитку. Розглянуто теоретичні засади формування порівняльної переваги. Проаналізовано чинники, що визначають порівняльну перевагу країни під час характеристики її міжнародної виробничої та торгової спеціалізації. Наведено оцінку сучасного стану міжнародної торгової спеціалізації України на основні виявленої порівняльної переваги в її товарній структурі щодо світового господарства, зокрема країн "ширшої Європи". Сформовано кореляційно-регресійну модель міжнародної товарної спеціалізації України в світовому господарстві, зокрема в євроінтеграційному просторі. Розроблено механізм оптимізації міжнародної товарної спеціалізації України у євроінтеграційному просторі за принципом порівняльної переваги, з'ясовано перспективи її розвитку за умов альтернативного впровадження "статичної східної" або "динамічної західної" технологічної моделі.
2

Приватизація у промисловому секторі економіки України


         Досліджено сукупність теоретичних, методологічних і практичних проблем приватизації державного майна та формування мотиваційних механізмів відродження, а також розвитку виробничо-інвестиційних спроможностей об'єктів власності у різні періоди трансформації їх майнового наповнення. Встановлено суть та природу приватизації державного майна та розроблено цілісну концепцію індивідуальної трансформації державної власності у приватну. Обгрунтовано принципи та ознаки структурування приватизаційних процесів, що на відповідному рівні управління визначають механізми здійснення конкретного виду трансформації власності. Оцінено процеси реформування власності та розроблено нову періодизацію приватизації в Україні. Запропоновано методику реалізації елементів концепції виробничо-інвестиційної моделі приватизації в електроенергетиці.
3

Проблемы технико-экономического обоснования толлинговых (давальческих) операций


[Електронний ресурс] / Л.С. Запасная // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 107-108 — рус. — укp. — англ.
4

Прогнозирование


[Электронный ресурс] / И.Ф. Карташевская // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.1. — С. 114-116 — Библиогр. в конце ст. — рус.
5

Прогнозування створення конкурентоздатної продукції


         Удосконалено метод прогнозування нових виробів на основі застосування принципів системного підходу щодо визначення перспективних потреб суспільства у нових виробах. На підставі розгляду функціонального призначення ринкової ніші, застосування принципів системного підходу з метою формування параметричних рядів та побудови "дерева функцій", визначення коридора цін щодо нового виробу, а також ступеня завоювання ринку досліджено закономірність розвитку функціональних потреб суспільства. Доведено, що застосування запропонованих методів дозволяє прогнозувати напрямки розробок та варіанти виробів, на ранніх стадіях проектування нового виробу визначити його функціональні характеристики, виконати розрахунок ціни споживання, виробництва та нових функцій прогнозованого виробу до початку процесу розроблення, а також встановити розроблювачам граничний розмір вартості даного виробу та обсягу завоювання ринку.
6

Регулювання відтворення і реформування виробничого апарату


         В роботі досліджено проблеми регулювання відтворення виробничого апарату з позицій взаємоузгодженого розгляду процесів формування і функціонування системи робочих місць, основних фондів, виробничих потужностей, а також вдосконалення механізму реформування відносин власності для забезпечення ефективного функціонування приватизованих підприємств, підвищення мотивації до праці.
7

Реорганізація існуючих первинних систем розселення - основа для самодостатнього функціонування органів самоврядування


[Електронний ресурс] / Г.И. Болотов, Г.В. Василенко // Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 14. — С. 19-25. — укp.
8

Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегичного розвитку країни


         Теоретично та практично узагальнено процеси інтеграції національних освітніх систем постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) у європейський і світовий освітні простори, розкрито концепцію розвитку ринку освітніх послуг за умов глобалізації та європейської інтеграції. Розглянуто проблеми становлення ринку освіти та ринку праці, сформованих під впливом трансформаційних перетворень в постсоціалістичних країнах ЦСЄ. Висвітлено концептуальні положення маркетингу освіти, подано наукову інтерпретацію поняття "освітня (науково-освітня) послуга". Відповідно до положень маркетингу освіти встановлено специфіку зв'язку ринку освітніх послуг і ринку праці за умов ринкових відносин та з'ясовано характер впливу різноманітних соціально-економічних факторів на ефективність функціонування національних систем освіти в країнах ЦСЄ. Узагальнено нові підходи до здійснення міжнародної освітньої діяльності у країнах ЦСЄ відповідно до політики ЄС. Визначено нові тенденції розвитку ринку освітніх послуг на фоні формування мегатрендів суспільного розвитку, за умов активного поширення глобальних процесів на європейському континенті. З'ясовано інституціональні умови інтеграції національних систем освіти у міжнародний освітній простір. Проаналізовано тенденції зміни ринку освітніх послуг у Польщі, які адаптують національну освітню систему до умов інтеграції в ЄС. Висвітлено теоретичні та прикладні аспектиконцепції неперервної освіти, зокрема, навчання дорослих. Розроблено стратегію формування кадрового потенціалу за умов інтеграції Польщі в європейський економічний простір, яка враховує вплив структурних перетворень на ринок праці, рівень його конкурентоспроможності, відповідність надання освітніх послуг європейським стандартам.
9

Риск в менеджменте


[Электронный ресурс] / Г.Н. Ротанов // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.1. — С. 134-135 — Библиогр. в конце ст. — рус.
10

Роль держави у трансформації економіки регіонів України


         Визначено основні складові механізму узгодження територіальних і національних інтересів у транзитний період. Обгрунтовано нові методологічні підходи до здійснення державної регіональної політики. Розкрито принципи розподілу повноважень між органами влади та самоврядування. Визначено шляхи подальшого розвитку місцевого самоврядування в Україні. Наведено рекомендації щодо реформування форм власності, здійснення івестиційного процесу на регіональному рівні. Теоретично доведено можливості змін у місцевому бюджетному процесі. Запропоновано шляхи досягнення на регіональному рівні основної мети регіональних перетворень - створення соціально орієнтованої економіки.
11

Роль стратегічного менеджменту в забезпеченні конкурентноспроможності малих та середніх підприємств


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / Вернер Браун; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. — К., 1998. — 17 с. — укp.
12

Система показників та методичні особливості реструктуризації текстильної промисловості України


         Науково обгрунтувано способи проведення реструктуризації, її захищеність і страхування, визначено пріоритетні напрямки розвитку інвестиційної діяльності текстильного виробництва. Надано практичні рекомендації для розрахунку кількісних параметрів реструктуризації: суми коштів для її реалізації, структури власності та обсягів продукції, яка випускається, мінімізації витрат, величини максимальних відрахувань з прибутків, що одержуються за даних умов. Виконано формалізацію реструктуризації, яку визначено зовнішньою незмінною та внутрішньою умовами, що регулюються. Запропоновано варіанти зміни витрат і необхідних технологічних заходів щодо отримання максимального прибутку від реструктуризації.
13

Стратегія зовнішнього фінансування економічного розвитку нових індустріальних країн (на прикладі Тайваню)


         Висвітлено питання розробки та запровадження стратегії залучення потоків зовнішнього фінансування у нові індустріальні країни (на прикладі Тайваню) у світлі змін і тенденцій глобалізації та економічної інтеграції, що відбуваються в економіці різних країн у повоєнний період. Досліджено проблеми іноземного інвестування на підставі аналізу теоретичних концепцій і практичного досвіду створення сприятливого інвестиційного клімату в нових індустріальних країнах. На підставі проведеного дослідження запропоновано практичні рекомендації щодо залучення іноземних інвестицій в Україну.
14

Труд руководителя коллективного сельскохозяйственного предприятия


[Электронный ресурс] / К.А. Кулипанов // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6. — С. 55-58 — Библиогр. в конце статьи: с. 58 (4 назв.) — рус.
15

Формування конкурентного потенціалу України в галузі експорту зернових


[Електронний ресурс] / В. Бадюк // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 79-80 — укp. — укp. — англ.
16

Формування та функціонування регіонального банківського ринкознавства


         Розглянуто регіональні проблеми удосконалення процесів суспільного відтворення, заснованих на банківських механізмах створення, збільшення та розподілу капіталу. Розкрито наукові засади та регіональну сутність банківських механізмів створення та розподілу капіталу, об'єктивну необхідність соціально-орієнтованої економіки у наявності й ефективному функціонуванні регіональних банківських технологій стимулювання платоспроможного попиту населення шляхом споживчого кредитування. Обгрунтовано стратегію розвитку регіональних структур управління комерційними банками. Запропоновано концепцію визначення достатньої та необхідної кількості регіональних представництв окремого комерційного банку, розподілу представництв серед регіонів країни та в межах конкретного регіону. Висвітлено напрямки трансформації системи міжнародних розрахунків комерційних банків з урахуванням її регіональних економічних інтересів, основні шляхи та перспективи інтеграції комерційних банків України в міжнародні банківські системи. Обгрунтовано необхідність створення єдиної системи міжнародних розрахунків комерційних банків за допомогою єдиних мультивалютних кореспондентських рахунків Національного банку України.
17

Інформованість особистості як фактор реалізації свободи совісті


[Електронний ресурс] / А.В. Швецова // Культура народов Причерноморья. — 2000. — N14. — С. 147-149 — укp. [N=013304]
18

Міськрайоргани внутрішніх справ в умовах правової реформи


         Розглянуто питання реформування міськрайорганів внутрішніх справ, досліджено проблему створення їх сучасної моделі. Надано характеристику сучасного стану системи управління органами внутрішніх справ в Україні за умов врахування їх компетенції та завдань. Особливу увагу приділено правовим засадам реформування у зв'язку з поширенням прав органів місцевого самоврядування щодо організації та фінансування діяльності міліції, реалізацією конституційних положень про пріоритет прав і свобод людини і громадянина, розподілом державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, з формуванням системи досудового слідства. Зроблено висновки про необхідність вдосконалення Закону України "Про міліцію", існуючої нормативної бази МВС України, що стосується управління міськрайорганами внутрішніх справ. Визначено шляхи, форми та методи організації виконання оперативно-службових завдань за умов реформування державних органів та розвитку ринкових відносин у суспільстві.
19

Общины Готии и капитанство Готии в уставе Каффы 1449 г.


[Электронный ресурс] / В.А. Типаков // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6. — С. 218-224 — Библиогр. в конце статьи: с. 223-224 (60 назв.) — рус.
20

Правове регулювання відносин по розслідуванню та обліку нещасних випадків на виробництві


         Розкрито поняття нещасного випадку на виробництві, визначено його кваліфікуючі ознаки, розроблено класифікацію нещасних випадків, визначено обставини, на яких повинні грунтуватись висновки комісії про характер нещасного випадку і його наслідки. Досліджено причини нещасних випадків та запропоновано засоби боротьби з ними. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства про охорону праці.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2016