От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Раціональний вибір рішень у регулятивній політиці держави на основі конституційних норм


         Досліджено проблему раціонального вибору рішень у регулятивній політиці держави на підставі конституційних норм, що дозволяє виявити конституційно-правові передумови ефективного розвитку економіки та визначити, яким чином економічні процеси впливають на державу, а фундаментальні норми права - на розвиток економіки. Розкрито суть конституційної економіки та її значущість у розвитку держави, концепцію конституційного регулювання економіки держави, критерії раціонального вибору рішень. Запропоновано механізми раціонального вибору економічних рішень і соціально-економічного розвитку та взаємодії регіонів. Розглянуто питання ефективності управління соціально-економічними перетвореннями на підставі конституційних норм. У процесах розробки ефективної Конституції практичну роль відведено регіональним Центрам законодавчих ініціатив, що дозволяють коригувати конституційні норми з метою реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів.
2

Стратегія формування та розвитку вертикальних маркетингових систем на основі франчайзингових відносин


         Проведено системне дослідження теоретичних і практичних проблем стратегії формування та розвитку вертикальних маркетингових систем (ВМС) на підставі франчайзингових відносин. Проаналізовано теоретично-методологічні засади й економічну природу ВМС. Узагальнено основні положення теорії та методології стратегії їх формування. Визначено місце та роль ВМС у трансформаційній економіці. Досліджено особливості організації багаторівневих компаній як об'єкта стратегічного управління у структурі ВМС. Обгрунтовано методологічні підходи й алгоритм розробки маркетингової стратегії торговельних підприємств-учасників ВМС. Проаналізовано діяльність корпоративних ВМС у розвинених країнах. Визначено сутність франчайзингових відносин як економічної категорії та досліджено їх вплив на розвиток торгівлі в Україні. Обгрунтовано систематизацію типів франчайзингу та їх класифікацію, на підставі якої визначено етапи розвитку франчайзингових відносин у структурі ВМС. Встановлено роль франчайзингу у розвитку товарного обігу в Україні. Побудовано оптимізаційну модель життєвого циклу франчайзингу. Удосконалено методичні підходи щодо визначення ефективності ВМС на підставі франчайзингу.
3

Тіньовий та офіційний сектори економіки: антагоністичне співіснування і взаємодія


         Проведено комплексне дослідження теоретичних і практичних аспектів проблем взаємодії офіційного та тіньового секторів економіки. З'ясовано особливості соціально-економічних умов зародження й існування тіньового сектору, а також причини девіантної поведінки економічних суб'єктів у межах морально-етичного підходу, що сприяє подальшому здійсненню процесу інституціоналізації тіньового сектору економіки. Визначено позитивні та негативні тенденції його розвитку й обгрунтовано шляхи легалізації. Виявлено основні напрями взаємодії досліджених секторів в Україні на підставі механізму взаємодії тіньового й офіційного секторів економіки, елементами якого є економічні, правові, адміністративні регулятори. Доведено, що даний механізм є складовою частиною (елементом) механізму господарського регулювання економіки. Дію механізму розкрито через його функції (обмеження, стимулювання, спонукання, примусу, заборони). Обгрунтовано, що ухиляння від сплати податків спричинене великим податковим тягарем, перевищенням непрямих податків над прямими, недосконалістю механізму реалізації податкових реформ і репресивним характером податкового законодавства.
4

Управління лізингом на промислових підприємствах


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Олена Аркадіївна Сапліна; Приазовський держ. технічний ун-т. — Маріуполь, 2008. — 20 с. — укp.
5

Управлінський облік виробництва та переробки хмелю в хмелегосподарствах


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / Олександр Йосипович Юрківський; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. — К., 2008. — 20 с. — укp.
6

Формування стратегії прискореного економічного розвитку України


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 [Електронний ресурс] / Дмитро Петрович Єфремов; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. — укp.
7

Формування та нарощування стратегічного потенціалу підприємств інструментами фінансового інжинірингу


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Ольга Анатоліївна Пробоїв; НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp.
8

Податкові провадження в Україні: теоретико-правові засади


         Досліджено процесуальну складову податкового права. Показано необхідність вивчення питання про визнання діяльності учасників податкових правовідносин та інших осіб стосовно ефективної реалізації податково-зобов'язальних і податково-деліктних відносин податковим процесом. Обгрунтовано правореалізаційно-правозастосовну природу такого процесу. Наведено визначення категорій "податкове впровадження" та "податкова процедура", які є складовими податкового процесу. Розкрито й обгрунтовано їх зміст, установлено види податкових проваджень, яких розподілено за стадіями реалізації податкового зобов'язання. Надано характеристику більшості загальних податкових процедур, що складають окремі провадження, за законодавством України. Запропоновано загальну структуру розділу проекту Податкового кодексу України щодо регулювання загальних податкових процедур.
9

Регулювання міжбюджетних стосунків в розвитку місцевого самоврядування


: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 [Електронний ресурс] / Андрій Володимирович Горник; Академія муніципального управління. — К., 2008. — 20 с. — укp.
10

Роль органів ВУНК, ДПУ, НКВС УСРР (УРСР) у здійсненні політики держави на селі (1919-1939 рр.)


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Ольга Михайлівна Шармар; Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — 20 с. — укp.
11

Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату Циторецифен-М


: автореф. дис... канд. техн. наук: 03.00.20 [Електронний ресурс] / Марина Анатоліївна Григор'єва; Національний ун-т харчових технологій. — К., 2009. — 22 с. — укp.
12

Генетична деференціація геномів за маркерами ISSR-PCR та RAPD- PCR


: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / Олексій Вікторович Дубін; УААН; Інститут розведення і генетики тварин. — Київ; Чубинське, 2009. — 20 с. — укp.
13

Структура і функціонування бактеріоланктону та бактеріобентосу у водойомах, забруднених мінеральним азотом


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 [Електронний ресурс] / Євгенія Василівна Старосила; НАН України; Інститут гідробіології. — К., 2009. — 24 с. — укp.
14

Участь антиоксидантних ферментів у модифікації відповіді дріжджів Saccharomyces cerevisiae на нітрозитивний стрес


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 [Електронний ресурс] / Олег Володимирович Лущак; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — укp.
15

Розробка методу та засобів контролю структурної порушеності масиву, які базуються на ефектах викликаної поляризації гірських порід


: автореф. дис... канд. тех. наук: 05.15.09 [Електронний ресурс] / Юрій Миколайович Пилипенко; НАН України; Інститут геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова. — Д., 2009. — 20 с. — укp.
16

Інформаційне забезпечення місцевого самоврядування при наданні послуг населенню


         Обгрунтовано та розроблено теоретико-методологічні підходи, методичний інструментарій та практичні заходи щодо інформатизації діяльності органів місцевого самоврядування з метою надання якісних послуг населенню. Показано роль і місце інститутів інформаційного суспільства у цих процесах. Визначено особливості застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні розвитком соціальної сфери на місцевому рівні. Відзначено, що головною передумовою інформатизації органів управління є розвиток інформаційного суспільства щодо певних сфер, а саме: створення на основі геоінформаційних систем потужних арсеналів інформаційних ресурсів, аналізу даних щодо визначення та коригування напрямів державної соціальної політики й удосконалення механізмів управління місцевими справами. Узагальнено зарубіжний досвід використання комплексного підходу до запровадження в управління інформаційних технологій, який грунтується на формуванні балансу інтересів держави, суспільства, виробничих структур і особистості. З'ясовано, що одним з важливих компонентів стратегічного та ситуаційного управління територією є прогнозування наслідків виконання прийнятих управлінських рішень та їх оптимізація. Запропоновано застосовувати економіко-математичні методи аналізу інформації щодо діяльності органів місцевого самоврядування та наведено рекомендації з питань розрахунку обсягів коштів, мобілізованих до місцевих бюджетів. Розглянуто питання адміністративного обслуговування населення територій з використанням масового інформаційного сервісу, зокрема, "єдиних вікон", "електронних приймалень", інформаційно-розрахункових центрів, спеціальних каналів зв'язку органів влади з громадянами. Запропоновано створити електронний варіант дворівневої системи соціального захисту населення, що дозволить налагодити взаємодію автоматизованих систем управління всіх місцевих служб, регіональних і державних відомств на якісно новому рівні.
17

Розвиток механізму державного управління соціальним діалогом


: автореф. дис... канд. наук держ. управління: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Олександр Дмитрович Шемяков; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2009. — 18 с. — укp.
18

Організаційно-економічний механізм оподаткування підприємницької діяльності громадян в Україні


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / Ольга Володимирівна Грін; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2009. — 20 с. — укp.
19

Організація і оцінка управлінської діяльності на підприємстві


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Юлія Володимирівна Лаврова; Харківський національний економічний ун-т. — Х., 2009. — 20 с. — укp.
20

Оцінювання економічної ефективності рекламної діяльності машинобудівних підприємств


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Олена Анатоліївна Лозова; Класичний приватний ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — укp.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019