От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Проблеми визначення ставки диконтування та застосування опційного підходу в оцінці міської нерухомості


         Окреслено сучасні проблеми, пов'язані зі ставками дисконтування у міській нерухомості Україн. Висвітлено переваги методів контрольованих грошових потоків для оцінки та вибору інвестиційних проектів.
2

Регіоналізація митних ставок як каталізатор глобалізаційних процесів


[Електронний ресурс] / О.П. Гребельник // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 19-22 — укp. — укp. — англ.
3

Особливості формування та функціонування симбіозу "Rhizobium meliloti - люцерна" та шляхи підвищення його продуктивності


: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / В.П. Сальник; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2001. — 18 с. — укp.
4

Пізньокрейдові Cancellothyridoidea (Brachiopoda, Terebratulida) України і деяких суміжних до неї областей


         Монографічно досліджено піздньокрейдові короткопетельні теребратуліди (Brachiopoda) Украіни зм надродини Cancellothyridoidae. Встановлено паралельний розвиток в мезозої двох гілок скульптурованих короткопетельних теребратулід - Cancellethyridoidae та родини Cnismatocentridae (Terebratuloidea), до останнього включено підродину Inopinatarculina з родом Prochlidonophora. Відновлено морфогенез і розроблено варіант схеми філогенезу надродини. Прослідковано історичний розвиток морських пізньокрейдових басейнів на України та сусідніх тереторіях. На підставі стратиграфічного аналізу вивчених видів у розрізі верхньокрейдових відкладів запропоновано виділити шари з фауною канцеллотиридоідей, які простежуються на території Донбасу, а деякі фіксуються на теренах України.
5

Попелиці (Homoptera, Aphidoidea) деревно-чагарникової рослинності України


         Встановлено, що фауна дендрофільних попелиць України налічує 314 видів і підвидів з 111-ти родів та 11-ти родин. Виявлено 5 нових для науки видів попелиць та здійснено їх опис. Для фауни Східної Європи вперше вказано 11 видів попелиць, ще 11 видів є новими для України. З'ясовано біологічні особливості виявлених видів, визначено місця їх знахідок, кормові рослини, охарактеризовано географічне поширення та наведено систематизацію. Здійснено нові описи та розглянуто систематичне положення ряду маловідомих видів, оригінальні описи яких недостатні для вірної діагностики. Досліджено мінливість морфологічних особливостей у деяких видів попелиць родини Eriosoma Leach та таволгових попелиць роду Aphis L. Виявлено сталі морфологічні ознаки, які можна використовувати для визначення попелиць. Розглянуто характерні особливості життєвих циклів дендрофільних попелиць України, встановлено їх життєві форми. Наведено дані щодо трофічних зв'язків дендрофільних попелиць. Розглянуто фауністичні комплекси деревно-чагарникових попелиць України, проалізовано типи їх ареалів. Проведено дослідження афідокомплексів фізико-географічних зон України. Обговорено питання видового складу попелиць-шкідників плодово-ягідних, лісових та декоративних деревно-чагарникових насаджень.
6

Трансформація протопластів Streptomyces globisporus 1912 за допомогою векторів, сконструйованих на основі ендогенної плазміди


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Андрій Богданович Мацелюх; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.
7

Фітогормони в процесі росту харових водоростей (Chara contraria A.Braun ex Kutz. та Chara vulgaris L.)


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 [Електронний ресурс] / Леся Василівна Войтенко; НАН України; Інститут фізіології рослин і генетики. — К., 2006. — 22 с. — укp.
8

Місто - транспорт - економіка


[Електронний ресурс] / Є.О. Рейцен, І.О. Бурба // Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 12. — С. 126-131. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.
9

Оптимізація реологічних та експлуатаційних властивостей спеціальних штукатурних розчинів із сухих сумішей


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 [Електронний ресурс] / Тетяна Іванівна Піщева; Одеська держ. академія будівництва та архітектури. — О., 2002. — 17 с. — укp.
10

Розподільчі камери нового типу в системах водовідведення


         Досліджено актуальну проблему зниження забруднення поверхневих водойм та водотоків дощовими стічними водами, що відводяться з території міста. Визначено середній гранулометричний склад піщаних відкладень у місцях випуску дощових стічних вод у поверхневі водойми та висотне розташування концентрації завислих речовин у дощових колекторах. Розроблено нову конструкцію розподільчої камери, в якій розподіл потоку здійснюється горизонтальною розподільчою пластиною, що дозволяє відводити на очистку нижчі, найбільш забрудненні шари дощового стоку. Для стабілізації величини витрати стічних вод, що відводяться на очистку, запропоновано застосування розподільчих камер з горизонтальною розподільчою пластиною та прямокутним донним лотком та розподільчих камер з рухомим розподільчим лотком. Досліджено умови роботи запропонованих розподільчих камер, одержано залежності для їх розрахунку.
11

Роль місцевих правил забудови при регулюванні процесів управління міськими територіями


[Електронний ресурс] / Г. Айлікова // Містобудування та терит. планув. — 2003. — Вип. 16. — С. 3-7. — укp.
12

Участь українців в колонізації Хабаровського краю (1910 - 1928 рр.)


         Розкрито суть і особливості освоєння російського Далекого Сходу. Досліджено динаміку міграційного руху з українських губерній на Далекий Схід. Доведено, що масштабне залучення, зокрема українських селян, до освоєння регіону, у поєднанні з переважно виваженою політикою центрального та місцевого керівництва мали бажаний результат стосовно перетворення сучасного Хабаровського краю у потужний аграрно-індустріальний регіон ще у першій третині XX ст. Цьому процесу не завадили роки громадянської війни, а також різноманітні прояви зовнішньоплітичного фактора.
13

Підприємництво як предмет правового регулювання в Україні


         З'ясовано економічну суть, значення та родову належність підприємництва. Наведено визначення понять і видів підприємництва, а також права на підприємницьку діяльність як права на здійснення самостійної, ініціативної, інноваційної, процесійної, систематичної діяльності з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку за умов існування ризику, з дотриманням прав і законних інтересів інших осіб, а також з відповідальністю за результати такої діяльності її суб'єктів. Виявлено ознаки підприємництва, зокрема, інноваційність, систематичність, професійність, ризик і його цілі. Досліджено питання стосовно суб'єктів права на підприємницьку діяльність. Виявлено значення соціальної відповідальності й етики у реалізації права на дану діяльність. Обгрунтовано пропозиції з удосконалення правового регулювання підприємництва.
14

Оцінка медико-екологічного ризику території


: автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 [Електронний ресурс] / Юрій Степанович Кушнірук; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — укp.
15

Зміни нейро- та психофізіологічних показників при проведенні серії сеансів біологічного зворотного зв'язку за характеристиками ЕЕГ


         Досліджено зміни частот і потужностей компонентів, взаємопов'язаних з подіями ЕЕГ-потенціалів (ППП) і спектрів потужності поточної ЕЕГ під час проведення серії з трьох сеансів біологічного зворотного зв'язку за її характеристиками (ЕЕЕ-ЗЗ), орієнтованим на збільшення співвідношення потужностей альфа- та тета-ритмів. Як сигнал зворотного зв'язку використано гучність білого шуму за музичного фону. У контролі звуковий вплив не змінювався. ЕЕЕ-потенціали відводили у точках С3 і С4. ППП реєстровано у парадигмі вимірювання часових інтервалів. Протягом сеансів ЕЕЕ-ЗЗ співвідношення потужностей альфа- та тета-ритмів знижуються у випробуваних у контрольної та експериментальної груп. В осіб експериментальної групи зменшення даного співвідношення є менш значним та до кінця третього сеансу у правій півкулі статистично значно перевищує зазначений показник у контрольній групі. Після сеансів ЕЕЕ-ЗЗ виявлено значне збільшення амплітуд раннього компонента потенціалу готовності в обох півкулях та умовної негативної хвилі у правій півкулі. Зроблено висновок, що мінімальна ефективна серія альфа-тета-тренінгів, що призводить до зміни патерна ЕЕГ-потенціалів для більшості здорових обстежених осіб можуть складатися з трьох сеансів.
16

Скринінг мікробних продуцентів, очистка та біоаналітичне використання L- лактат: цитохром с-оксидоредуктази Hansenula polymorpha


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Олег Володимирович Смуток; НАН України; Інститут біології клітини. — Л., 2007. — 19 с. — укp.
17

Фізико-технічні основи управління газовиділенням на виймальних ділянках високопродуктивних вугільних шахт


         Виявлено факт перетоку метану з зони активних посувань лави, яка примикає, у суміжний раніше вироблений простір. Установлено кількісні значення перетоку, а також їх залежність від швидкості посування лави. З'ясовано, що зони максимальної газової проникності створюються позаду діючої лави періодично з просторовим кроком 50 - 200 м залежно від швидкості посування очисного вибою, а величина проникності у межах цих зон у 2 - 3 раза більше, ніж проникність обвалених порід. Установлено явище тимчасового відновлення газового тиску за межами ділянки посадки основної покрівлі лави, яка рухається, що виникає внаслідок переважання інтенсивності дифузії газу над інтенсивністю фільтрації. Запропоновано розділити у часі та просторі процеси видобутку вугілля та метану за використання каптажних виробок. Для проведення каптажної виробки доведено значну поглинальну ємність суміжного, раніше виробленого простору, дегазація якого збільшує об'єм вилучення метану понад 50 %, який каптується засобами дегазації та відводиться на поверхню для подальшого використання. Показано, що співвідношення між швидкістю десорбції та газоносністю вугілля, яке використовується для перерахунку швидкості десорбції у значення десорбометричної газоносності вугілля, не є постійним навіть у обмежених за площиною зонах одних і тих же пластів, а залежить від індивідуальних параметрів кінетики десорбції газу даною пробою вугілля.
18

Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.06 [Електронний ресурс] / Сергій Сергійович Рижков; НАН України; Інститут технічної теплофізики. — К., 2007. — 20 с. — укp.
19

Визначення енергетичних характеристик екзотермічних стержнів при ремонті й утилізації суден


         Аналітично встановлено закономірності теплообміну за умов різання термітними та киснево-термічними стрижнями на повітрі і за підводного різання. Розроблено методику розрахунку коефіцієнта корисної дії та необхідної теплової потужності зварювального та ріжучого киснево-термічного стрижня. Вивчено процес теплообміну під час горіння зварювального та ріжучого кисневотермічного стрижня на повітрі та під водою, що дає змогу розрахувати необхідну теплову потужнісь складів і жужільний склад. Наведено результати експериментальнх досліджень закономірностей теплообміну за умов різання термітними та киснево-термічними стрижнями на повітрі та підводного різання. Розвинуто технологію зварювання, наплавлення та різання екзотермічними зварювальними стрижнями.
20

Інтеграція українського козацтва до соціальної структури Російської імперії у XVIII ст.


: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Владислав Борисович Яценко; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 23 с. — укp.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019