От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Проблема "еnergeiа" у філософському вченні Григогія Палами


: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 [Електронний ресурс] / Віктор Васильвич Жуковський; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2009. — 20 с. — укp.
2

Оптимізація кормової бази в аграрних формуваннях


         Розглянуто теоретичні та методологічні питання годівлі тварин та організації кормової бази, оптимізації виробництва та використання кормів у контексті наукових вимог. Обгрунтовано наукові підходи щодо постановки та методики формалізації задач з оптимізації виробництва, а також використання кормів в основних типах господарств, економічної оцінки кормових культур. Розроблено економіко-математичні задачі з оптимізації кормової бази та розвитку тваринництва у кооперативному, фермерському господарствах та підсобному господарстві комбікормового підприємства. Окреслено основні аспекти ринку комбікормів. Опрацьовано методики визначення доцільності й ефективності створення підсобних господарств при комбікормових підприємствах та оцінки комбікормової сировини, яку постачають для переробки на комбікорм господарства-учасники кооперативних утворень.
3

Організаційно-економічні механізми господарювання (на прикладі садівничих формувань Криму)


         Проведено аналіз існуючої системи організаційно-економічних механізмів господарювання, описані чинники, що впливають на прийняття управлінських рішень. Проаналізовано виробничо-збутову діяльність сільськогосподарських формувань різноманітних форм власності. Виявлено причини і масштаби тіньової діяльності в садівничих формуваннях. Запропоновано заходи для стабілізації галузі садівництва і легалізації тіньової сфери. Рекомендовано методику оцінки втрат і масштабів тіньової економіки. Запропоновано метод оцінки інвестиційної привабливості садівничих формувань, система критеріїв для оцінки потенціалу керівника і керованого їм сільськогосподарського формування.
4

Політика регіональних органів влади у сфері зовнішньоекономічної діяльності: управлінські аспекти


         Здійснено комплексне дослідження проблем формування та реалізації політики регіональних органів влади у сфері зовнішньоекономічної діяльності з метою обгрунтування, опрацювання й підготовки рекомендацій щодо впровадження адекватних механізмів, інструментів та інституційних підвалин даної політики за умов нинішнього етапу трансформації системи державного управління в Україні. Розроблено цілісний комплекс методів політики регіональних органів урядування щодо підтримки місцевого експорту, залучення та утримання іноземних інвестицій, а також використання міждержавної взаємодії.
5

Удосконалення організаційно-економічних структур судноплавних компаній


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 [Електронний ресурс] / Ірина Михайлівна Москвіченко; Київський міжнародний ун-т цивільної авіації. — К., 2000. — 16 с. — укp.
6

Формування інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності в Україні


[Електронний ресурс] / Н.С. Румянцева // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 158-159 — укp. — укp. — англ.
7

Формування інфраструктури підприємств на споживчому ринку


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Світлана Михайлівна Лихолат; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.
8

Формування трудового потенціалу суб'єктів господарювання


         Обгрунтовано доцільність розгляду трудового потенціалу підприємства як сукупності внутрішніх можливостей працівників. Виявлено та досліджено фактори, що впливають на трудовий потенціал суб'єктів господарювання. Узагальнено та доповнено функціональні обов'язки кадрових служб, що необхідно для забезпечення привабливих умов праці. Запропоновано механізм комплексної оцінки результатів праці робітників та інтегральний показник, на підставі якого є можливим робити висновки щодо укомплектування підприємства висококваліфікованим персоналом та підвищення ефективності його роботи. Розроблено критерії оцінки ефективності роботи кадрової служби суб'єкта господарювння та методичний підхід до формування трудового потенціалу, який передбачає обгрунтування чисельності персоналу за критерієм забезпечення повноти виконання функціональних обов'язків з метою визначення розміру витрат на стимулювання трудової діяльності працівників.
9

Правові аспекти земельних сервітутів в Україні


         Досліджено правову природу земельного сервітуту. Надано дефініцію цієї категорії на підставі виявлених ознак. Проаналізовано теоретичні та законодавчі передумови до з'ясування галузевої належності інституту земельного сервітуту. Розкрито співвідношення земельного сервітуту з іншими правами на землю та роль і місце земельного сервітуту у системі земельно-правового регулювання. Проаналізовано генезу розвитку правового регулювання земельних сервітутних відносин на території України. Розкрито структуру правовідносин з приводу реалізації земельних сервітутних прав, а саме: суб'єктно-об'єктний склад, підстави виникнення, зміни, припинення та зміст. Виявлено прогалини та недоречності змісту елементів правовідносин. Наведено й обгрунтовано пропозиції щодо їх усунення. На підставі проведеного аналізу стану нормативного регулювання, а також з урахуванням історичного й іноземного досвіду регулювання земельних сервітутних відносин наведено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, зокрема, шляхом прийняття Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України".
10

Принцип законності в правозастосувальній діяльності


         На підставі аналізу історіографічних джерел знайдено нові докази того, що поняття "законність" у вітчизняній юридичній літературі широко використовувалось у науковому обігу вже у другій половині ХІХ ст. На матеріалах робіт вітчизняних вчених-юристів вперше показано динаміку розвитку вчення про законність у другій половині ХІХ ст. - 1920-х рр., яке залежить від існуючого у суспільстві політичного режиму, соціальної цінності того права, якому воно служить. Визначено специфічні ознаки законності як принципа права. Досліджено питання про структурні елементи законності, її цілі, об'єкт впливу, функції. Законність обгрунтовано як провідну правову вимогу суворого та неухильного дотримання та виконання або застосування норми права. На підставі результатів аналізу законності як правового принципу, що поширюється на юридичну реальність, розглянуто загальність та універсальність, унаслідок чого законність не визначає конкретного та певного варіанта поведінки у процесі правореалізації. Встановлено належність принципу законності до числа принципів-законоположень, які відрізняються від інших принципів, зафіксованих у чинному законодавстві, тим, що вони не є формально визначеними та не мають класичної структури (гіпотези, диспозиції, санкції) та є нетиповими нормативними приписами. З позиції гуманістичного, а не інструментального підходу до аналізу особливостей принципу законності у правозастосуванні виокремлено її формальні та змістовні аспекти. Доведено, що одним із найважливіших завдань правозастосувальної діяльності є розмежування на практиці на базі закону протилежних юридично значимих інтересів. Аргументовано, що однією із важливих і дійових гарантій захисту прав і свобод людини у правовій державі повинен бути юридичний механізм, який регламентує питання конфлікту публічних і приватних інтересів у процесі правозастосування, особливо тоді, коли закон дає підстави тлумачити його зміст в інтересах держави та громадянина.
11

Проблеми судової підвідомчості


: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Петро Михайлович Тимченко; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2000. — 19 с. — укp.
12

Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів


         Розглянуто історію становлення та розвитку, юридичну природу протокольної форми, підстави диференціації кримінального процесу. Проаналізовано засоби збирання, перевірки та оцінки доказів та їх процесуальних джерел органом дізнання, прокурором і судом. Виявлено недоліки даної форми у плані з'ясування обставин справи, забезпечення прав суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності та можливі шляхи їх усунення. Обгрунтовано необхідність існування у новому кримінально-процесуальному законодавстві України протокольної форми, удосконаленої з урахуванням вимог Конституції України та міжнародно-правових актів у галузі прав людини. Наведено пропозиції щодо удосконалення протокольної форми, зокрема, шляхом визначення прав осіб, які у першу чергу залучаються до процесу доказування у досудовому провадженні у протокольній формі.
13

Роль школи у правовому вихованні старшокласників у другій половині ХХ століття


         Зазначено, що основним змістом правового виховання старшокласників стало вивчення курсу правознавства під час навчальної діяльності. Кількість відведених годин явно не відповідала програмі курсу. Часу вистачало лише на те, щоб тезисно назвати та визначити основні положення галузей права. Молодь, яка бажала одержати вищу юридичну освіту, мусила користуватися послугами "інституту репетиторства", від чого не вигравала ні держава, ні суспільство, ні конкретна сім'я та її дитина.
14

Участь жандармерії в державному будівництві та захисті суверенітету ЗУНР


: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 [Електронний ресурс] / Дмитро Дмитрович Футулуйчук; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2004. — 19 с. — укp.
15

Мережева структура соціального капіталу


         Висвітлено особливості реконцептуалізації феномену соціального капіталу (СК), визначено його відмінні рівні інтерпретації. Показано вирішальну роль мережевої структури СК для системного бачення даного феномену, висвітлено перспективи застосування мережевого аналізу в практичному дослідженні СК. З'ясовано соціальні та політичні умови, які вплинули на формування теорії СК, розглянуто можливі шляхи адаптації теорії СК до умов сучасного українського суспільства. Розкрито зміст понять організаційної поразки, демодернізації та трансформації ціннісно-нормативної системи у даному суспільстві.
16

Міжпоколінні особливості колективних ідентифікацій в умовах інтенсивних соціальних змін


         Проаналізовано генезис концепції покоління у суспільних науках та запропоновано засоби її застосування. Наведено дані щодо евристичної значущості використання концепції поколінь у досліженні етнічних та громадянських самоідентифікацій. На основі виділення елементів феномену соціальної ідентифікації визначено особливості процесів самоідентифікацій з етнічними та політичними культурними спільнотами, доведено пріоритетну роль феномену культурної спадкоємності як критерію взаємозв'язку та взаємообумовленості поколінь. Визначено різні стратегії процесу самоідентифікації, що характеризують культурні особливості різних поколінь. Сутність міжпоколінних розбіжностей етнічних та громадянських ідентифікацій відображено в особливостях співвідношення між процесами самоідентифікації та об'єктами ідентифікацій. З'ясовано, що характер взаємовідносин між індивідом та спільнотою визначає особливості процесів самоідентифікації різних поколінь.
17

Постмодерністське теоретизування в сучасній соціології


         Вперше досліджено та систематизовано соціально-історичні та ідейно-теоретичні джерела постмодерністського теоретизування та узагальнено основоположні постмодерністські концепції. З'ясовано теоретико-методологічні принципи, понятійно-категоріальний апарат та основні методологічні установки соціологічного постмодернізму та його значення для подальшого розвитку соціологічної теоретичної думки. Доведено обумовленість виникнення постмодерністського теоретизування інтеграційними процесами, насамперед, в економічній сфері, які з часом призвели до глобалізації та інформатизації сучасного світу та поглибили "постматеріальну" (постматеріалістичну) переорієнтацію нормативно-ціннісних установок західної спільноти. Досліджено теоретико-методологічні витоки постмодерністського теоретизування та обгрунтовано висновок про певну спадкоємність у теоретичній соціології. Встановлено, що цілеспрямоване застосування принципів плюральності й ототожнення реальності з текстом, деконструкції та децентралізації як методологічних установок, а також ключових понять і категорій (постмодерну, постмодерністської ситуації, постмодерного суспільства, мовних ігор, гіперреальності, симулякра, симуляції, спокуси, спокушання, місця проживання [habitat] спільноти, само-монтування [self-assembly]) дозволяють реконструювати суспільство, в якому найзначущою стає знакова реальність. Доведено, що в постмодерністській методології соціологічного пізнання втрачає доцільність прагнення створити єдину всеохоплюючу теорію, заперечується евристичність системного підходу, визнається рівнозначність різних концептуальних теорій, втрачаються міждисциплінарні межі, а проблема істини взагалі не розглядається.
18

Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності


         Уперше здійснено теоретичний і емпіричний аналіз соціальної мімікрії. Розкрито її суть, зміст, досліджено генезу і механізм функціонування у суспільному житті. Розроблено понятійний апарат, здійснено типологізацію, охарактеризовано особливості модернізації її історичних типів за умов трансформації. Доведено, що соціальна мімікрія є універсальним соціальним феноменом. Як ситуативно модифікована атрибутивна властивість людини вона поєднує в єдине ціле хитрість її розуму зі специфікою прояву за критичних для неї умов або ситуацій. Відзначено, що соціальна мімікрія є одним зі способів формування, структурування та функціонування адаптивної поведінки людини (групи), виконує інструментальну роль (конструктивну чи деструктивну, функціональну чи дисфункціональну) у пристосуванні до її певних соціальних умов.
19

Становлення та розвиток конфліктологічної парадигми в німецькій соціології


         Вперше здійснено комплексний аналіз наукової спадщини провідних німецьких соціологів XIX - XX ст. і визначено основні етапи еволюції конфліктологічної парадигми (класичний, неокласичний, посткласичний). Охарактеризовано теоретичні засади соціологічного вчення та особливості їх прояву на класичному етапі у класово-конфліктній моделі (К.Маркса) та конфліктно-конструктивній (Г.Зіммеля та М.Вебера), на неокласичному - у сучасній конфліктній моделі (Р.Дарендорфа) та на посткласичному - у конфліктно-консенсусній (Ю.Габермаса та Н.Лумана). Досліджено провідні ідеї, підходи, концептуальні висновки відомих німецьких соціологів та особливості використання наукових надбань у сучасній соціологічній теорії конфлікту. Обгрунтовано висновок про фундаментальний характер основних положень методології дослідження конфліктів німецькими вченими та провідну роль їх теоретичних ідей і концепцій у сучасному соціологічному дискурсі. Доведено багатофункціональність соціального конфлікту, розглянуто особливості його виникнення та варіанти прояву на кожному історичному етапі. Обгрунтовано умови та можливості зменшення деструктивності конфліктної взаємодії та надання їй комунікативної раціональності. Визначено головні напрямки та тенденції сучасного соціологічного дослідження конфліктно-консенсусної взаємодії у суспільстві, зокрема процесів інституціоналізації та впливу соціокультурних чинників (демократії, діалогу, толерантності, ненасильництва) та глобалізаційних факторів.
20

Вплив надвисокочастотного опромінення як екологічного фактора на деякі гідробіонтні організми


         Уперше виявлено характерні особливості впливу мікрохвиль дециметрового діапазону на досліджені біологічні об'єкти та встановлено критичні дози поглиненої радіації. Розроблено та уперше застосовано метод визначення поглиненої дози радіації гідробіонтів за різницею температур води, в якій ці об'єкти перебувають, методи попереднього охолодження води перед опроміненням біологічних об'єктів та циклічної перестановки опромінених ділянок у разі роботи з V. sprilis. З використанням методу багаторазового опромінення та методу попереднього охолодження організмів зроблено висновок щодо відсутності накопичувального ефекту внаслідок впливу мікрохвильової радіації на досліджених тварин та відсутність опосередкованого впливу радіації (через опромінену воду) на їх життєздатність. Запропоновано гіпотезу щодо механізму впливу надвисокочастотного опромінення на біооб'єкти - гіпотезу електромеханічного резонансу. Уперше виявлено відмінність у значеннях критичних доз для об'єктів рослинного й тваринного походження: рослини витримують значно вищі дози опромінння. На прикладі Ch. vulgaris доведено, що різні показники її життєдіяльності характеризуються різними критичними поглиненими дозами.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019