От партнеров


Заказать работу


От партнеров

hemp oil

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Профілактика вторинних ускладнень у хворих з гнійним менінгоенцефалітом


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 [Електронний ресурс] / А.М. Панін; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2000. — 20 с. — укp.
2

Профілактика порушень системи гемостазу під час операції кесаревого розтину


         Дисертацію присвячено питанням профілактики коагулопатичних ускладнень у випадку розродження жінок шляхом операції кесарева розтину та можливості застосування аутоплазмодонорства в акушерській практиці. Показано відсутність негативного впливу аутоплазмодонорства на стан вагітної та плода, перевагу використання свіжозамороженої аутоплазми перед донорською кров'ю у випадку абдомінального розродження. Розроблено комплексний спосіб профілактики порушень системи гемостазу, застосування якого зменшує частоту алогемотрансфузій, знижує кількість післяопераційних ускладнень, скорочує термін перебування породілей в стаціонарі, зменшує захворюваність дітей протягом перших 6-ти місяців життя.
3

Прогностичне диференційне значення гомоцистеїну при артеріальних гіпертензіях різного генезу


         Вивчено новий етіопатогенетичний фактор розвитку та прогресування патології серцево-судинної системи - гомоцистеїну, рівень якого в сироватці крові був визначений за допомогою імуноферментного аналізу, в динаміці проведення стрес-тестів у зіставленні з показниками центральної та внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда у пацієнтів з ізольованими та поєднаними формами ренопаренхіматозної артеріальної гіпертензії, гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця і практично здорових осіб. Оцінено стрес-ехокардіографічні показники у віковому та статевому розподілі, встановлено взаємозалежність гемодинамічних показників та стану коронарного кровообігу в даної категорії пацієнтів. Досліджено скоротливу здатність міокарда 4-х камер серця з оцінкою регіонарної фракції викиду в 12-ти сегментах у пацієнтів з ренопаренхіматозною артеріальною гіпертензією та стабільною стенокардією І - ІІІ функціональних класів.
4

Роль мистецтва у соціумі: вивчення дисциплін мистецького циклу у вузі


         Висвітлено особливості процесу вивчення предметів мистецького циклу студентами, засвоєння теоретичних знань, удосконалення розумових і моральних якостей, адаптацією у середовищі.
5

Роль опсонокомплементарної та фагоцитарної систем в патогенезі хронічного лімфолейкозу


         Дисертацію присвячено вивченню активності опсонокомплементарної та фагоцитарної систем у хворих на ХЛЛ в динаміці пухлинного процесу, на тлі інфекційних та аутоімунних ускладнень, а також після впливу цитостатичних препаратів. Встановлено, що зміни активності опсонокомплементарної і фагоцитарної систем залежать від періоду і стадії ХЛЛ. Розроблено методи прогнозування, діагностики та диференціальної діагностики ускладнень ХЛЛ, які дозволяють проводити імунологічний контроль за перебігом лейкозного процесу з метою призначення адекватної терапії.
6

Роль порушень гемо- та гідродинаміки ока в розвитку прогресуючої міопії та розробка методу їх корекції (клініко-експериментальне дослідження)


         За результатами експерименту на 39 нестатевозрілих кроликах з'ясовано роль порушень гемо- та гідродинаміки ока у формуванні міопічної рефракції у період росту організму. Гіперпродукція камерної вологи на тлі зниження тиску в судинах ока в період росту організму тварини формує міопічну рефракцію зі збільшенням розмірів ока та стоншенням склери з фрагментацією її волокон і підвищеним накопичнням глікозаміногліканів. Отримано експериментальну модель міопії з використанням чинників, що зумовлюють прогресування міопії в клініці, зокрема, - підвищення внутрішньоочного тиску та зниження перфузійного тиску в басейні очної артерії. Вивчено стан гемо- та гідродинаміки ока у 124 пацієнтів (229 очей) з еметропією, стаціонарним і прогресуючим перебігом міопії. Надано оцінку змінам гідродинаміки ока під впливом різного за тривалістю зорового навантаження у разі еметропії, стаціонарному та прогресуючому перебігу міопії. Встановлено взаємозв'язок прогресування міопії від короткочасних підвищень внутрішньоочного тиску за рахунок збільшення швидкості утворення внутрішньоочної рідини під впливом зорового навантаження. Обгрунтовано доцільність застосування перед зоровим навантаженням препаратів, які знижують швидкість утворення внутрішньоочної рідини (0,5 % розчин тімололу малеату) та вилучення з комплексу терапії судинорозширювальних препаратів.
7

Роль простагландинів у регуляції хроноритмів функцій нирок


         З використанням хроноритмологічного методу уперше досліджено циркадіанну організацію екскреторної, іонорегулювальної та кислотовидільної функцій нирок за умов індометацинової блокади синтезу простагландинів (ПГ) на тлі різної функціональної активності шишкоподібного тіла (ШТ). Уперше з'ясовано роль ПГ у регуляції хроноритмів основних функцій нирок. Установлено, що ПГ є важливим автокоїдним фактором регуляції хроноритмів досліджуваних ренальних функцій. Установлено, що введення індометацину в дозі 5,0 мг/кг маси тіла блокує синтез ПГ, викликає інверсію хроноритмів екскреції іонів натрію з високим середньодобовим рівнем, підвищує дистальний транспорт катіона, гальмує мезор діурезу, швидкості клубочкової фільтрації та екскреції іонів калію, спричинює азотемію, протеїнурію, порушує виділення кислот, що титруються, й аміаку впродовж доби. Уперше показано, що ефекти індометацинової блокади синтезу ПГ залежать від функціональної активності ШТ. Установлено, введення індометацину в дозі 5,0 мг/кг маси тіла за умов гіпофункції ШТ призводить до виражених змін інтегральних характеристик хроноритмів досліджуваних показників функціонального стану нирок у порівнянні з блокадою синтезу ПГ на тлі гіперфункції органа.
8

Роль системи інтерферону в імунопатогенезі папіломавірусної інфекції


: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.09 [Електронний ресурс] / Л.М. Лазаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 34 с. — укp.
9

Розробка та клініко-експериментальна оцінка вдосконаленого кобальто-хромового сплаву для бюгельного протезування


         Визначено основні параметри фізико-механічних та технологічних властивостей, яким повинен відповідати новий сплав бюгельного протезування. Відповідно до визначених вимог вироблено новий кобальто-хромовий сплав для виготовлення бюгельних протезів з кламерною фіксацією. Проведено програму санітарно-хімічних, токсикологічних і клінічних випробувань нового сплаву. Запропоновано нові методики зняття відтисків протезного поля з рухомим зубним рядом, а також створення межевої лінії за більш сприятливих умов фіксації бюгельного протезу. Вивчено характер функціональних змін жувальної мускулатури в динаміці, як показник ефективності протезування.
10

Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії


         Уперше у щурів розроблено експериментальну модель тривалої стрес-індукованої гіперхолестеринемії (ГХС) з використанням NaCl як кондиціонуючого фактора та вивчено роль порушень кальцієвого гомеостазу в структурно-функціональних змінах судин, серця, головного мозку, печінки та скелетних м'язів. Виявлено ушкодження морфологічної структури досліджених органів, найбільш виражене в аорті та печінці. Виявлено, що їх блокування супроводжується значним зниженням рівня кальцію у всіх досліджених органах. Встановлено, що негативний вплив ГХС зменшує блокування ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ), що свідчить про можливість активації ренін-ангіотензинової системи.Зроблено висновок, що тривала стрес-індукована ГХС є наслідком надмірної активації потенціалзалежних Ca2+ каналів L-типу та alpha1-адренорецепторів, що супроводжується надходженням значної кількості Ca2+ в клітини та активацією синтезу надлишкового ХС, порушенням механізмів кальцієвого гомеостазу, внаслідок якого змінюється структура та функції досліджених органів.
11

Розробка апіанатоксину для профілактики та терапії інтоксикацій бджолиною отрутою


         Розроблено метод одержання з отрути бджоли нативного апіанатоксину та його сорбованої форми. Встановлено, що апіанатоксин не має токсичних та алергенних властивостей, але є повноцінним імуногеном. В експерименті досліджені гіпосенсибілізуючі властивості апіанатоксину та його сорбованої форми. Розроблені раціональні схеми застосування апіанатоксинів. Досліджена нешкідливість нативного і сорбованого апіанатоксинів при введені 20 лікувальних доз за показниками серцево-судинної системи, периферійної крові, деяких фізіологічних показників та морфологічної структури внутрішніх органів.
12

Розробка засобів і способів підвищення рівня екологічної безпеки при дії шкідливих фізичних полів техногенного походження


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 [Електронний ресурс] / Дмитро Володимирович Поліщук; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2005. — 20 с. — укp.
13

Регіональні особливості фізичного розвитку та формування піку кісткової маси у дітей: зв'язок з соматичною патологією


: автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.10 [Електронний ресурс] / Тетяна Володимирівна Фролова; Харківський держ. медичний ун-т. — Х., 2007. — 36 с. — укp.
14

Розвиток вимог дидактичних і специфічних принципів у системі фізичної реабілітації студентів вузу


         Висвітлено проблеми реалізації на практиці системи дидактичних та специфічних принципів процесу фізичної реабілітації студентів медичної групи, які дозволяють досягти значно більшої ефективності фізичного виховання.
15

Статистичне оцінювання та оптимальна реконструкція в ультразвуковій та магніторезонансній інтроскопії


         Теоретично обгрунтовано наявність та досліджено особливості зв'язку між статистичними параметрами розподілу фізичних характеристик біологічних тканин і реконструйованими магніторезонансними томографічними та ультразвуковими локаційними даними, визначено параметри функціональних залежностей, що описують дані зв'язки, виміряні характеристики залежностей для ультразвукових локаційних даних щитовидної залози пацієнтів з різними патологіями. Запропоновано мультиплікативну модель спекл-структур і на її підставі метод фільтрації спекл-шумів в ультразвуковій інтроскопії, що реалізує експериментальне збільшення співвідношення сигнал/шум на 7 дБ. Встановлено часову залежність ССВІ у разі збудження системи імпульсною послідовністю мульти-спінового відлуння. На її підставі розроблено методику визначення фізичних параметрів середовища, що зменшує похибку сталої спін-граткової та спін-спінової релаксації у 2,8 рази. Наведено метод поліхромної реконструкції магніторезонансних томографічних та ультразвукових локаційних даних з ідентифікацією типу патологічного стану тканини засобами кольорового кодування.
16

Структурні зміни в лімфатичних вузлах під дією низькоінтенсивного червоного лазерного випромінювання (експериментальне дослідження)


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.01 [Електронний ресурс] / О.М. Вайнагій; Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 1999. — 17 с. — укp.
17

Судинно-нервові взаємовідношення у м'язово-кишковому нервовому сплетенні стравоходу в нормі, при порушенні його іннервації і кровопостачання


         Дисертацію присвячено вивченню загальних закономірностей нейроно-гліо-капілярних взаємовідношень м'язово-кишкового нервового сплетіння (МКНС) різних відділів стравоходу в нормі та у разі порушення його іннервації та кровопостачання. У МКНС простежено тенденцію до збільшення розмірів великих гангліїв у дистальному напрямку, а також збільшення відсотка великих нейроцитів. Перетин правого блукаючого нерва (ПБН) та перев'язка лівої шлуночкової артерії (ЛША) викликає у ранньому періоді виражені зміни структури та кровопостачання гангліїв МКСН: збільшення кількості середніх нейроцитів і площі ганглія, яка припадає на один нейроцит, розрідження мікроциркуляторного русла (МЦР), зменшення ємності кровоносного русла та адренергічної іннервації кровоносних судин. Дані зміни супроводжуються проліферацією гліальних клітин, ведуть до зменшення площі нейро-капілярних контактів. У випадку пересікання ПБН найбільш виражені зміни спостерігаються у проксимальному та середньому відділах стравоходу, а під час перев'язки ЛША - у дистальному.
18

Стан мікроелементного гомеостазу та захисного слизового бар'єру шлунка при хронічному гастродуоденіті у дітей


         Визначено шляхи підвищення ефективності діагностики та лікування хронічного гастродуоденіту у дітей на базі вивчення мікроелементного гомеостазу, факторів шлункової цитопротекції, стану вільно-радикального окиснювання ліпідів та обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення терапевтичних заходів. Виявлено достовірні порушення в концентрації есенційних і умовно-токсичних мікроелементів у пристінковому слизовому гелі й у крові, що відіграє важливу роль у патогенезі розвитку захворювання. Встановлено, що збільшення активності вільно-радикального окиснювання ліпідів, зниження рівня антиокисного ферменту - супероксидисмутази у крові та складі шлункового соку, а також порушення синтезу фукози на рівні захисного слизового бар'єру шлунка призводить до порушення бар'єрної функції його слизової оболонки.
19

Співвідношення засобів реабілітації протягом життя дитини з ЦП


         Розглянуто проблему реабілітації дітей з церебральним паралічем. Доведено епізодичність застосування засобів фізичної реабілітації та необхідність пошуку та розробки спеціальних програм, які б могли постійно використовуватися батьками за домашніх умов.
20

Стан ендотелійзалежних чинників та їх корекція під вливом метаболічної терапії у новонароджених з гіпоксичним пошкодженням міокарда


         Досліджено проблему підвищення ефективності терапії гіпоксичних пошкоджень серцево-судинної системи новонароджених шляхом застосування метаболічної терапії карнітином на підставі результатів вивчення функціонального стану ендотелію та рівня активності ендотелійзалежних чинників. Установлено, що під впливом гіпоксії у новонароджених розвивається ендотеліальна дисфункція, що проявлялася пригніченням синтезу оксиду азоту та підвищенням активності ендотеліну-1. З'ясовано, що за впливу гіпоксичного фактора різної інтенсивності відбувається активація ендотелію з експресією E-селектину, а також пошкодження ендотеліоцитів, маркером яких є підвищення рівня фактора Віллебранду. Спостережено тромбоцитарну дисфункцію, обумовлену порушенням продукції NO, яка погіршує мікроциркуляторні розлади та сприяє ішемічному пошкодженню серцевого м'яза. Показано ефективність застосування карнітину, що супроводжується достовірною зворотною динамікою клінічних та інструментальних ознак гіпоксичного пошкодження серцево-судинної системи, а також спричинює ендотелійзалежну вазодилатацію.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018