От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Позовна давність


ПЛАН 1. Позовна давність 3 2. Право на секретність виробництва 10 Задача. 15 Література: 17
2

Старе обладнання стало невигідно виводити з експлуатації


Старе обладнання стало невигідно виводити з експлуатації
3

Ісландія


Ісландія
4

Рухоме і нерухоме майно


Рухоме і нерухоме майно
5

Експортні субсидії. Компенсаційні імпортні мита


Експортні субсидії. Компенсаційні імпортні мита
6

Контрольна робота з інформтики


n/a
7

Види бірж


Вспут / Види бірж / Використана література
8

Моделі і методи автоматизованого управління портфелем цінних паперів на фондовому ринку


         Вперше розроблено логіко-лінгвістичний метод розрахунку ставки дисконтування залежно від результатів оцінювання фінансово-економічного стану підприємства, який дозволяє розв'язати задачу класифікації й багатокритеріального вибору альтернатив за умов невизначеності та відрізняється від існуючих відсутністю суб'єктивності та складності визначення необхідних коефіцієнтів. Удосконалено метод оцінки фінансово-економічного стану підприємства на підставі розрахунку багаторівневого інтегрального коефіцієнта, що дозволяє розв'язати задачу ранжування та порівняння підприємств згідно з фінансовими показниками. Розроблено нову модель розрахунку вартості акції. Показано можливості її використання для визначення оціночної вартості акції та рівня інвестиційної привабливості підприємства.
9

Коопераційна модель розвитку двосторонніх економічних відносин України і Німеччини


         Досліджено теоретико-методологічні засади організації процесів міжнародного співробітництва на засадах використання коопераційного інструментарію. Проаналізовано практику побудови та реалізації коопераційної моделі зовнішньоекономічної діяльності у ФРН, виділено основні її складові. Встановлено ефективність використання Німеччиною даної моделі у сфері зовнішньої торгівлі й інвестиційної діяльності. Розглянуто вітчизняний досвід зовнішньоекономічної діяльності й обгрунтовано доцільність формування коопераційної моделі розвитку двосторонніх економічних відносин України та Німеччини, виділено першочергові заходи, необхідні для її реалізації.
10

Умови та параметри нормалізації розвитку морських транспортних підприємств України


         З урахуванням основних завдань і ролі морського транспортного комплексу в системі економічної безпеки України обгрунтовано механізм управління ефективністю національного торгового судноплавства. Уточнено теоретичні та методичні положення щодо оцінювання й визначення ефективності управління операторською діяльністю. Запропоновано критеріальні підходи щодо рішення менеджерських інвестиційних проектів за умов глобалізіації та жорсткої конкуренції морських підприємств традиційних морських держав. Для ухвалення ефективних рішень створено економічний інструментрій та інформаційно-логічні моделі, що дозволяють зосередити увагу на цільових завданнях з урахуванням всієї сукупності чинників та умов функціонування спеціалізованих секторів фрахтового ринку. На підставі національних потреб і перспективних завдань розвитку економіки визначено принципи нормалізації та перспективні параметри основних груп торгового флоту відповідно до сучасних методів капіталізації й управління економічною стійкістю у межах проектного життєвого циклу та з урахуванням ефектів синергії та емердженту.
11

Становлення і розвиток консультаційної діяльності в державному управлінні України


: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Алла Олексіївна Краснейчук; Академія муніципального управління. — К., 2008. — 20 с. — укp.
12

Особливості субклітинної локалізації протеїнкіназ S6K1 та S6K2 у тиреоцитах щурів в умовах культури клітин in vitro


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.11 [Електронний ресурс] / Антоніна Іванівна Хоруженко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — укp.
13

Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низькомолекулярними [пі]- електронмісткими сполуками


: автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 [Електронний ресурс] / Валентина Павлівна Токар; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — укp.
14

Компромісна оптимізація властивостей пінобетону нормального твердіння


         Встановлено та кількісно оцінено з використанням чотирифакторних неповних кубічних експериментально статистичних (ЕС) моделей закономірності спільного впливу виду та кількості бімінерального наповнювача, водопотреби розчинної цементно-піщаної суміші та хімічної домішки на основні фізико-механічні та структурні характеристики пінобетону нормального твердіння. На підставі обчислювальних експериментів ЕС-моделей побудовано локальні поля основних властивостей пінобетону. З'ясовано, що зміна мінералогії (підвищення карбонатів) бімінерального наповнювача сприяє підвищенню міцності пінобетону без збільшення його щільності. Розроблено методику оцінювання фрактальної розмірності пінобетону. Виявлено достовірний кореляційний взаємозв'язок між щільністю пінобетону та фрактальною розмірністю. З використанням методів комп'ютерного матеріалознавства обгрунтовано шляхи багатопараметричної компромісної оптимізації властивостей пінобетону. Зокрема, визначено склади пінобетону, які забезпечують його нормовані показники властивостей у разі зниження витрат клінкерного цементу.
15

Методи планування людських ресурсів проекту на основі функціонального резервування


: автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.22 [Електронний ресурс] / Олексій Ігорович Шипулін; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : рис. — укp.
16

Мутації гена TGFBI у хворих із спадковими дистрофіями строми рогівки


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.22 [Електронний ресурс] / Володимир Миколайович Пампуха; НАН України; Інститут молекулярної біології і генетики. — К., 2009. — 18 с. — укp.
17

Особливості перебігу метаболічного синдрому, ускладненого хронічною хворобою нирок: можливості медикаментозного впливу


         Досліджено особливості перебігу метаболічного синдрому (МС) у 127-ми хворих з хронічною хворобою нирок (ХХН) і 40-ка щурів та обгрунтовано переваги диференційованого застосування блокаторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) - еналаприлу малеату та лозартану калію за таких умов. Показано, що наявність у структурі МС ожиріння обтяжує його перебіг і в поєднанні з дисліпідемією обумовлює зростання кардіоваскулярного ризику та прогресуюче зниження функції нирок. Застосування медикаментозної блокади РААС у комплексному лікування хворих з МС (за наявності в його структурі дисліпідемії і еналаприлу, ожиріння в поєднанні з дисліпідемією - лозартану) найбільш оптимально модифікує кардіоваскулярний ризик і протидіє становленню ХХН. Ураження структурних компонентів нирок характеризується гетерогенністю і гетерохронністю. Тривале застосування лікувальної блокади РААС достовірно покращує морфометричні параметри нирок.
18

Профілактика ускладнень вагітності, пологів і післяпологового періоду у пацієнток, які страждають на різні форми геморою


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Олена Євгенівна Манзюк; Донецький національний медичний ун-т ім. М.Горького, НДІ медичних проблем сім'ї. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.
19

Функціональні особливості кардіореспіраторної системи слабозорих дітей дошкільного віку


         Вивчено параметри кардіореспіраторної системи слабозорих дітей віком 4,5 - 6,5 років за умов відносного спокою та у разі фізичних навантажень. Установлено, що особливості кардіореспіраторної системи таких дітей характеризуються ознаками гіпервентиляції та зниженням резервних можливостей дихальної системи, формуванням гіперкінетичного типу кровообігу, менш економічною роботою серця за умов відносного спокою, перерозподілом мозкового кровотоку переважно на рівні магістральних судин і судин артеріального типу середнього калібру, менш адекватною реакцією системної гемодинаміки на фізичне навантаження, збільшенням парасимпатичних впливів на серце, високим рівнем нейтралізації та функціонального напруження вегетативної регуляції серцевого ритму, зниженням вегетативної реактивності та вегетативного забезпечення фізичної діяльності.
20

Композиційно-драматургічні параметри алеаторики в симфонічній творчості українських композиторів другої половини ХХ століття


: автореф. дис... канд. мистецтвознав. наук: 17.00.03 [Електронний ресурс] / Олексій Вікторович Скрипник; Львівська національна музична академія ім. М.В.Лисенка. — Л., 2009. — 19 с. — укp.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2017