От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Розробка кремнієвих фотодіодів підвищеної надійності


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.27.01 [Електронний ресурс] / Ю.Г. Добровольський; Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2000. — 17 с. — укp.
2

Современные проблемы развития системы МБА в Латвии


         Аналізуються основні зміни і напрями розвитку системи МБА Латвії за період з 1991 року дотепер. Сучасні інформаційні технології і телекомунікації відкрили бібліотекам нові можливості, але їх впровадження та використання стримувалося децентралізацією бібліотек країни. Усвідомлення необхідності об'єднання в єдину бібліотечну мережу сприяло заснуванню Асоціації академічних бібліотек Латвії і створенню на її базі Консорціуму інформаційної мережі бібліотек. Розробка і наступна реалізація Консорціумом державних програм розвитку бібліотек - LATLIBNET і VVBISA дозволять створити єдину державну інформаційну систему бібліотек, вирішити питання міжбібліотечного співробітництва, що й забезпечить ефективне функціонування системи МБА.
3

Специфика библиотек для детей в освоении электронной среды


         Розглянуто нові якості професійної діяльності на сучасному етапі інформатизації; можливості використання лінгвістичного забезпечення як засобу підтримки дітей в читацькому розвитку і реалізації права на інформацію; універсальні послуги в електронному середовищі та організація обслуговування віддалених користувачів в умовах обмеженої технічної оснащеності.
4

Ультрадисперсные субфазы в молекулярной электронике


[Электронный ресурс] / В.В. Ковальчук // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. — 2002. — N 3. — С. 6-14. — Библиогр.: 78 назв. — рус.
5

Етнокультурна ідентифікація населення Берестейщини


         У дисертації з'ясовується питання етнічної належності автохтонів Берестейщини на основі аналізу етнічної історії, суспільно-політичних процесів, етносвідомості. Проведено співставлення основних компонентів традиційної культури із ізофункціональними компонентами культури українських та білоруських історико-етнографічних регіонів. На цій підставі зроблено висновок, що Берестейщина належить до українського етнічного масиву.
6

Тоталітаризація культурної сфери суспільного життя в УРСР (20 - 30-ті рр. XX ст.)


         На підставі системного аналізу широкої джерельної бази та наукової літератури визначено комплекс засобів і методів, які використовувала більшовицька влада для впровадження в життя своєї політики. Висвітлено витоки етики лівого радикалізму, її визначальні риси. Досліджено становлення механізму партійно-державного контролю у сфері культури. Проаналізовано вплив політичних репресій на діяльність творчої інтелігенції та їх наслідки для української культури.
7

Цінні матеріали для вивчення історії України


[Електронний ресурс] / С.А. Парпалій // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 268-272. — укp.
8

Неоіндуїзм: історія появлення, еволюції та розповсюдження


         Проведено дослідження неоіндуїзму та його еволюції від реформаторських рухів, що виникли на базі ортодоксального індуїзму, до універсального морально-етичного навчання й соціально-релігійної течії. На підставі вивчення вітчизняних і зарубіжних наукових джерел представлено цілісну картину формування індуїзму та неоіндуїзму, виходу його за межі Індії та поширення по усьому світу. Проведено порівняльний аналіз індуїзму та неоіндуїзму, а також неоіндуїзму та християнства, простежено розповсюдження даної течії та розглянуто діяльність громад кришнаїтів в Україні та Криму. На підставі дослідження документів і періодичних видань як кришнаїтів, так і інших течій висвітлено участь міжнародних спільнот у різних соціальних проектах. Зроблено висновок, що Міжнародне Суспільство Свідомості Крішни не належить до тоталітарних сект. Доведено, що ця організація позитивно впливає на деякі верстви населення, допомагає багатьом членам суспільства вилікуватись від алкоголізму та наркоманії.
9

Розробка теплозахисного спецодягу з локальною вентиляцією


         Розроблено технічні вимоги щодо створення системи повітропроводів для вентилювання підодягового простору та спеціального теплозахисного одягу. Створено нове теплоізолююче полотно, що є комбінованою пасивно-конвекційною системою теплозахисту людини. На основі полотна розроблено теплозахисний жилет, що вентилюється. Розроблено експериментальні установки для визначення гідродинамічного та термічного опору верхнього плечового одягу в цілому. Досліджено гідродинамічні та теплофізичні властивості нового теплоізолюючого полотна та жилету, який вентилюється. Визначено співвідношення для розрахунку повного гідродинамічного опору жилета. Розроблено імітаційний тепловий стенд тулубу людини для непрямого визначення теплового стану людини в плечовому одязі різних видів. Одержано співвідношення для попереднього розрахунку температури робочого повітря для умов вентилювання підодягового простору. На основі проведених аналітичних досліджень запропоновано математичну модель процесу тепло- та вологообміну між тілом людини та навколишнім середовищем в системі "людина - теплозахисний спецодяг, що вентилюється - середовище" та розраховано найбільш раціональну температуру робочого повітря жилета, що вентилюється.
10

Особливості водообміну в багатошаровій водоносній товщі при коливаннях рівнів грунтових вод, що мають випадковий характер


         Розглянуто процес водообміну в багатошаровій водоносній системі зі стохастичної точки зору. Приведено систему рівнянь, що описує одновимірну неусталену фільтрацію з перетіканням в стохастичній постановці. Показано вплив основних характеристик системи на формування перетікання в основний водоносний горизонт на його гідравлічний режим у разі випадкових змін цих характеристик.
11

Групи з невеликими комутантами


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 [Електронний ресурс] / О.О. Мазурок; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16 с. — укp.
12

Прогностичне диференційне значення гомоцистеїну при артеріальних гіпертензіях різного генезу


         Вивчено новий етіопатогенетичний фактор розвитку та прогресування патології серцево-судинної системи - гомоцистеїну, рівень якого в сироватці крові був визначений за допомогою імуноферментного аналізу, в динаміці проведення стрес-тестів у зіставленні з показниками центральної та внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда у пацієнтів з ізольованими та поєднаними формами ренопаренхіматозної артеріальної гіпертензії, гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця і практично здорових осіб. Оцінено стрес-ехокардіографічні показники у віковому та статевому розподілі, встановлено взаємозалежність гемодинамічних показників та стану коронарного кровообігу в даної категорії пацієнтів. Досліджено скоротливу здатність міокарда 4-х камер серця з оцінкою регіонарної фракції викиду в 12-ти сегментах у пацієнтів з ренопаренхіматозною артеріальною гіпертензією та стабільною стенокардією І - ІІІ функціональних класів.
13

Серцева недостатність: клініко-гемодинамічні, структурно-функціональні, нейрогуморальні і лікувально-прогностичні аспекти


         Розглянуто питання поліпшення віддаленого прогнозу і клінічного стану хворих із серцевою недостатністю. Виявлено, що прогресування серцевої недостатності і погіршення клінічного стану та рівня життя хворих пов'язано з надлишковою нейрогуморальною активацією, яка призводить до модифікації геометрії порожнин та порушень діастолічної й систолічної функцій серця, ремоделювання і зниження механічних властивостей артерій. Встановлено, що комбінація еналаприлу і лозартану має перевагу над ізольованим застосуванням кожного з препаратів і традиційної терапії за спроможністю поліпшувати кардіогемодинамічну продуктивність, запобігати ремоделюванню серця та артерій, знижувати інтенсивність нейрогуморальної активації, а також покращувати клінічний статус, рівень та тривалість життя хворих з серцевою недостатністю.
14

Удосконалення ранньої діагностики та лікування депресивних розладів у пацієнтів загальномедичної амбулаторної практики


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 [Електронний ресурс] / Сергій Васильович Теклюк; Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. — К., 2006. — 20 с. — укp.
15

Ціннісна система та мотиваційна спрямованість осіб з ендогенною депресією


         Розглянуто структуру та особливості ціннісних орієнтацій у осіб з ендогенною депресією. Проаналізовано обумовленість їх поведінки, прояви діяльності та особливості внутрішніх переживань. Обгрунтовано оптимальні методики та розроблено тактику поводження з хворими. На підставі результатів використання запропонованих лікувальних засобів визначено рівень сформованості особистості та ступінь несумісності мотивів і домінуючих цінностей з реаліями життя, а також глибину та наповнення депресії. Встановлено, що за даної патології рівень цінності більшості сфер життєдіяльності залишається збереженим, а їх доступність змінюється. В обстежуваних осіб відзначено характерну відсутність стійкого бажання змінити депресивний стан на активну діяльність. Виявлено найбільш конфліктні сфери ("щасливе сімейне життя", "матеріальне забезпечення", "здоров'я"), на які необхідно звернути увагу під час планування та проведення профілактичних і лікувальних засобів.
16

Перекладення як процес переосмислення засобів оркестрової виразності


         Зроблено спробу скласти цілісну картину розгортання процесу оркестровки як перекладення музичного твору від окремих музичних знаків та знакових комплексів до виявлення глибинного художнього змісту твору у контексті загальносвітових художніх цінностей. Досліджено закономірності та запропоновано ідею щодо логічних взаємозв'язків і засобів оркестровки, що функціонують на практичному та теоретичному рівнях. Проблему перекладення й оркестровки розглянуто у певних аспектах, а саме: специфіки індивідуально-творчої діяльності, засобів виявлення музичного змісту, методики пізнання типу мислення, втілення особистих якостей творчого потенціалу та професіоналізму перекладача. Визначено принцип "інтонаційного моделювання", що узагальнює здатність мислення відображати ступінь тембрових відчуттів і відтворення певного емоційного стану, а також функцію нотно-знакової фіксації у системі тембрових співвідношень від окремого епізоду до загальної картини розвитку тембрової драматургії.
17

Дуб червоний (Quercus rubra L.) в лісових насадженнях Львівщини


: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 [Електронний ресурс] / Анатолій Іванович Івченко; Український держ. лісотехнічний ун-т. — Львів, 2002. — 18 с.: рис. — укp.
18

Наукові й організаційні засади сучасного насінництва в Україні


         Показано, що батьківські форми гібридів кукурудзи та соняшнику швидше втрачають життєздатність, ніж гібриди. Виявлено, що обробка насіння новими регуляторами росту рослин (агростимуліном, емістимом, протоном та іншими) сприяє підвищенню урожайності зернових культур (на 5 - 10 ц/га), покращанню якості зерна та насінницької продукції. Відзначено, що мікрохвильова обробка підвищує якість насіння за зниженої життєздатності. Обгрунтовано нові підходи до стандартизації та сертифікації насіння в Україні.
19

Кислотно-основна буферність грунтів Чорногірського масиву Українських Карпат


         Запропоновано новий методологічний підхід щодо оцінки кислотної буферності кислих грунтів з урахуванням її актуальної та потенційної форм. Розглянуто роль трофічного підкиснення у генезі кислотності буроземів. Встановлено, що досліджувані буроземи характеризуються аномально низькою, дуже низькою та низькою буферністю до кислотного навантаження та високою - до лужного. Проаналізовано географічну закономірність змін ПКБ з огляду на вертикальну поясність. Визначено, що головними чинниками, які впливають на формування ПКБ у профілі буроземів, є високий вміст кислого фульватного гумусу, рухомого Al і низький вміст Ca. Елювій-делювій карпатського флішу з переважанням пісковиків і меншим вмістом рухомого Al характеризується більшою ПКБ, а ніж за наявності аргілітів та алевролітів. Вперше ідентифіковано буферні системи кислих систем буроземів за участю рухомого Al, обмінного Ca та гумусу. Наведено картосхему ПКБ грунтів території Чорногірського масиву Карпатського біосферного заповідника та Карпатського природного національного парку.
20

Удосконалення процесів водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах засобами гідравлічної автоматизації


: автореф. дис... канд. техн. наук: 06.01.02 [Електронний ресурс] / Олександр Миколайович Наумчук; Національний ун-т водного господарства та природокористування. — Рівне, 2007. — 20 с. — укp.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2020