От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Підвищення фармакотерапевтичної ефективності ітраконазолу при дисемінованій формі мікозів шляхом комбінованого застосування з препаратами протизапальної та антиагрегантної дії


         Проведено комплексне обстеження хворих на дисеміновану форму мікозів до лікування та після 3-х курсів "пульс-терапії" ітраконазолом або ітраконазолом за використання засобів протизапальної (індометацину або диклофенаку) та/або антиагрегантної (тиклопідину) дії. Визначено, що зниження відносного вмісту судинного компонента фактора фон Вілобранда у плазмі крові (яке, ймовірно, відображає пошкодження ендотеліоцитів) та порушення адгезивно-агрегаційних властивостей тромбоцитів відбувалося відповідно до зменшення гостроти запального процесу, фагоцитарної активності поліморфноядерних лейкоцитів і підвищенням макрофагальних і специфічних клітинних захисних механізмів, що супроводжувалось схильністю до реакцій гіперчутливості. Застосування досліджених лікувальних засобів сприяло нормалізації лейко-, тромбо- й ендотеліоцитарних функцій, а також кровотоку у судинах кон'юнктиви ока. Додаткове призначення випробуваних засобів патогенетичної терапії зумовило підвищення фармакотерапевтичної ефективості ітраконазолу. Найефективнішою з випробуваних схем лікування визначено "пульс-терапію" ітраконазолом за комбінації з диклофенаком і тиклопідином.
2

Поширеність синдрому гіперреактивності бронхів серед різних статево-вікових та професійних контингентів населення, роль основних етіологічних чинників у його формуванні


         На підставі клініко-функціонального дослідження встановлено, що серед осіб, які вважають себе здоровими та не мають професійного контакту з пиловими агентами, синдром гіперреактивності бронхів (СГБ) діагностується у 6,02 %. В індивідуумів, які мають професійний контакт з пиловими агентами, СГБ діагностується у 12,8 %. З'ясовано, що найбільш небезпечним віком виникнення СГБ для чоловіків є 30 - 40 років, а для жінок - 20 - 30 років. Доведено, що перенесені раніше часті інфекційні захворювання органів дихання є провідним чинником формування СГБ не залежно від наявності контакту з пилом. Обтяжений алергологічний анамнез і встановлені алергічні захворювання - друга за частотою причина, що призводить до формування СГБ. Серед осіб, які працюють за умов контакту з текстильним пилом, даний анамнез має провідне значення у формуванні СГБ. В осіб із діагностованим СГБ обтяжена спадковість щодо захворювань органів дихання встановлена у 30 - 41,4 % обстежених. Виявлено, що серед осіб, які мали контакт з алмазним пилом, СГБ діагностовано у 11,3 %, а серед тих, які працювали з торф'яним пилом, - у 16,3 %, до того ж достовірно частіше СГБ діагностовано у віці 31 - 40 років. Серед обстежених, які контактували з текстильним пилом, СГБ встановлений у 18,4 % та достовірно частіше у віці 21 - 30 років. В обстежених із діагностованим СГБ виявлено різну чутливість до ацетилхоліну та гістаміну, найчастіше даний феномен притаманний особам, які контактують з різними видами пилу. Зазначено, що підвищена чутливість до ацетилхоліну значною мірою властива пацієнтам з обтяженою спадковістю щодо хронічного бронхіту, а чутливість до гістаміну пацієнтам зі спадково ю бронхіальною астмою. Внаслідок комплексного обстеження визначено контингент пацієнтів (5,48 %) з раніше недіагностованими хронічними обструктивними захворюваннями органів дихання, бронхолітичний тест виявив, що 63,8 % цих осіб мали зворотні обструктивні зміни, 36,2 % - незворотні.
3

Пізні потенціали шлуночків серця: клінічні, електрофізіологічні, анатомо-функціональні аспекти


         Здійснено оцінку клінічних, електрофізіологічних, анатомо-функціональних і гемодинамічних передумов формування аритмогенного субстрату загрозливих для життя шлуночкових порушень ритму серця, маркером якого вважаються пізні потенціали шлуночків (ППШ) у хворих з різними некоронарогенними та ішемічними захворюваннями та ураженнями серця. Встановлено, що наявність ППШ і відповідного їм міокардіального аритмогенного субстрату в більшості випадків характеризується вираженими клінічними проявами серцевої недостатності, ремоделюванням, дилатацією й обмінним перевантаженням порожнини лівого шлуночка (для пацієнтів з природженими вадами серця правого шлуночка) та зниженням скорочувальної здатності міокарда. Показано, що ризик раптової смерті аритмічного генезу та можливості його прогнозування значною мірою залежать від характеру патології серця. Продемонстровано, що відсутність ППШ у більшості випадків є сприятливим прогностичним чинником, який свідчить про низьку ймовірність виникнення фатальних шлуночкових аритмій. Зазначено, що наявність ППШ далеко не завжди свідчить про однозначно несприятливий прогноз захворювання. Встановлено, що часті шлуночкові порушення ритму серця за наявності його міокардіальної дисфункції і зміни тонусу вегетативної нервової системи з переважним пригніченням її парасимпатичного відділу сприяють реалізації аритмогенного субстрату у вигляді фатальних аритмій.На підставі одержаних даних зроблено висновок про пріоритетну роль у формуванні міокардіального аритмогенного субстрату процесів ремоделювання та дилатації порожнини серця, супроводжуваної фіброзними та в деяких випадках інфільтративно-запальними змінами міокарда.
4

Псоріатичний артрит (питання генезису, діагностика та лікування)


: автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.21 [Електронний ресурс] / Володимир Петрович Кваша; Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І.Ситенка АМН України". — Х., 2007. — 33 с. — укp.
5

Профілактика та лікування післяпологового ендометриту з використанням у комплексній терапії методу біорезонансної стимуляції матки


         На підставі результатів клініко-лабораторних і функціональних методів дослідження розроблено ранні про- та діагностичні критерії розвитку ендометриту. Запропоновано засіб профілактики та лікування його із застосуванням хірургічної санації порожнини матки під час гістероскопії та біорезонансної вібромеханічної стимуляції матки. Доведено, що впровадження даного комплексу лікувально-діагностичних і профілактичних заходів післяпологового ендометриту в акушерських стаціонарах у групах ризику дозволило знизити частоту даної патології та скоротити тривалість перебування породіль у стаціонарі.
6

Психопатологічний та соціокультуральний аналіз феномену цілителів-екстрасенсів


         У процесі обстеження 100 біоенергоінформаційних цілителів, 150-ти пацієнтів цілителів із загальної популяції та 55-ти хворих з галюцинаторно-параноїдними розладами виявлено мікро- та макросоціальні чинники, що сприяють розповсюдженню й популярності цілительства та спричинюють звернення до цілителів осіб з психотичними розладами. Запропоновано принципи культурально-чутливого підходу до кваліфікації психічних станів, що виникають у зв'язку з практикою зцілювання. Розроблено критерії диференційної діагностики маревних ідей та непатологічних надцінних світоглядних переконань. Описано психотерапевтичну складову біоенергоінформаційного зцілювання. Досліджено характер впливу зцілювання на перебіг та тяжкість психотичної симптоматики. Визначено головні завдання оптимізації взаємовідносин між психіатрією та біоенергоінформаційним цілительством.
7

Роль структурно-функціональних змін стінки внутрішньої сонної артерії у патогенезі атеротромботичного інсульту


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 [Електронний ресурс] / Олена Володимирівна Пісоцька; АМН України; Інститут неврології, психіатрії та наркології. — Х., 2007. — 20 с. — укp.
8

Роль субклінічного гіпотиреозу у виникненні ендокринної безплідності у жінок


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Ірина Анатоліївна Феськова; Харківський держ. медичний ун-т. — Х., 2000. — 16 с. — укp.
9

Роль тромбоцитарно-лейкоцитарних факторів в патогенезі судинних ускладнень при справжній поліцитемії


         Вивчено динаміку змін кількості еритроцитів, тромбоцитів і нейтрофілів периферичної крові та їх функціональної активності, показники коагуляційного гемостазу для встановлення критеріїв розвитку судинних ускладнень і формування груп підвищеного ризику мікротромбоутворення у хворих на справжню поліцетомію. Проведено підбір і систематизацію показників, які найбільш повно відображають залежність частоти судинних порушень від кількості та функціональної активності нейтрофілів периферичної крові. За результатами досліджень установлено, що частота судинних порушень збільшується у разі прогресування мієлопроліферативного процесу. На підставі аналізу даних обстеження хворих на справжню поліцетомію визначено та математично доведено залежність рівнів лейкоцитів і тромбоцитів від частоти судинних порушень.
10

Роль M1-холіно-, D2-дофамінових рецепторів і L- Ca2+ каналів у регуляції секреції, кровоплину та захисту слизової оболонки шлунка


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.03 [Електронний ресурс] / Ю.В. Мандрик; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2005. — 22 с. — укp.
11

Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії


         Уперше у щурів розроблено експериментальну модель тривалої стрес-індукованої гіперхолестеринемії (ГХС) з використанням NaCl як кондиціонуючого фактора та вивчено роль порушень кальцієвого гомеостазу в структурно-функціональних змінах судин, серця, головного мозку, печінки та скелетних м'язів. Виявлено ушкодження морфологічної структури досліджених органів, найбільш виражене в аорті та печінці. Виявлено, що їх блокування супроводжується значним зниженням рівня кальцію у всіх досліджених органах. Встановлено, що негативний вплив ГХС зменшує блокування ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ), що свідчить про можливість активації ренін-ангіотензинової системи.Зроблено висновок, що тривала стрес-індукована ГХС є наслідком надмірної активації потенціалзалежних Ca2+ каналів L-типу та alpha1-адренорецепторів, що супроводжується надходженням значної кількості Ca2+ в клітини та активацією синтезу надлишкового ХС, порушенням механізмів кальцієвого гомеостазу, внаслідок якого змінюється структура та функції досліджених органів.
12

Роль лизосомального аппарата нейтрофильных лейкоцитов в формировании синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови


         Розглядається роль лізосомальних ферментів нейтрофільних лейкоцитів у розвитку синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ) крові. Висунуто припущення про те, що при формуванні ДВЗ-синдрому лізосомальні ферменти нейтрофілів беруть участь у порушенні гемостазу. Встановлено, що свій вплив на порушення гемостазу вони виявляють при надходженні у кров в умовах різко вираженої лейкоцитарної реакції і визначають розвиток глибокого гіпокоагуляційного стану. В експериментах з пригніченням гранулоцитопоезу показана зворотна корелятивна залежність між активністю лізосомальних ферментів і станом факторів згортаючої системи крові та пряма - з факторами фібринолітичної системи. Встановлені корелятивні зв'язки можуть бути використані для пояснення і корекції порушень гемостазу при ДВЗ-синдромі. Регулювання концентрації лізосомальних ферментів нейтрофілів у крові може запобігти розвитку глибоких гіпокоагуляційних зрушень гемостазу в ході розвитку синдрому ДВЗ.
13

Розробка засобів і способів підвищення рівня екологічної безпеки при дії шкідливих фізичних полів техногенного походження


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 [Електронний ресурс] / Дмитро Володимирович Поліщук; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2005. — 20 с. — укp.
14

Розробка складу і технології присипки з настойкою прополісу та її дослідження


         На підставі результатів технологічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних та мікробіологічних досліджень розроблено оптимальний склад і обгрунтовано раціональну технологію виготовлення присипки "Пропоцид". Вивчено показники якості розробленого препарату, запропоновано методики її визначення, досліджено стабільність та терміни його зберігання. Розглянуто біологічні властивості присипки. Доведено, що розроблений препарат виявляє високу специфічну активність поряд з відсутністю токсичності. Пропоцид рекомендовано для місцевої терапії дерматитів та інших захворювань або пошкоджень шкіри.
15

Репаративна регенерація при множинних та поєднаних переломах кісток кінцівок


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.21 [Електронний ресурс] / Віктор Олексійович Литовченко; Український НДІ травматології та ортопедії. — К., 2000. — 32 с. — укp.
16

Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів


         Вивчено роль синдрому ендотоксикозу, процесів запалення, перекисного окиснення ліпідів, імунологічної реактивності та ферментативної активності у клітинах крові за патогенезу крові, атонічного дерматиту й акантолітичної пухирчатки. Одержані дані використано для розробки схем комплексної ендокринологічної коригувальної терапії хворих на тяжкі розповсюджені дерматози. Проведено поглиблене клініко-лабораторне обстеження 260-ти таких хворих (псоріаз - 134-х, атопічний дерматит - 55-ти, акантолітичну пухирчатку - 71-го) та встановлено порушення стану ендоекологічної безпеки організму, складовими якого є наявність синдрому ендогенної інтоксикації, порушення стану антиоксидантно-прооксидантної рівноваги, імунної реактивності, зміни адаптаційно-компенсаторних механізмів. Це сприяло проведенню комплексної інтенсивної дезинтоксикаційної терапії за методом ендоекологічної реалібілітації та корекції з застосуванням біокоригувального медичного ентеросорбенту силіксу. Розроблено комплексний метод реабілітіації та корекції порушеного стану ендоекологічної безпеки організму хворих на псоріаз, атопічний дерматит й акантолітичну пухирчатку, який є складовою комплексу лікувального впливу з метою ендоекологічної реабілітації та корекції з використанням даного ентеросорбенту "Силікс". За результатами впровадження запропонованого комплексного методу показано його ефективність, простоту, економічність. Доведено, що цей метод сприяє уникненню ускладнень, суттєво скорочує строки терапії пацієнтів у стаціонарі, подовжує клінічну ремісію дерматозів та може застосовуватись за різних умов практичної дерматології для підвищення ефективності медикосоціальних реабілітаційних заходів хворих на тяжкі та хронічні розповсюджені дерматози.
17

Спалахова захворюваність на ботулізм в Україні та методи її профілактики


         Проведено вивчення загальної та спалахової захворюваності на ботулізм в Україні з урахуванням впливу факторів навколишнього середовища. Вперше визначено сутність й обгрунтовано наявність такого явища, як спалахова захворюваність на ботулізм в Україні. Спалах ботулізму кваліфіковано як осередок, в якому кількість потерпілих становить п'ять і більше осіб (залежно від характеру консервованого продукту та типу збудника захворювання), що споживали один харчовий продукт протягом типового інкубаційного періоду. Методом просторового аналізу на основі ArcGlS Geostatistical Analyst визначено територіальні, часові та групові фактори ризику та наведено прогноз щодо можливості виникнення спалахів ботулізму. Запропоновано еколого-гігієнічну модель прогнозу безпечності продуктів харчування щодо їх контамінації C.botulinum. Удосконалено систему санеепіднагляду за ботулізмом в Україні на підставі введення нової кваліфікації категорії спалаху захворювання, визначення статистичних показників спалахової захворюваності, смертності та летальності й уточнення часових, територіальних і групових ризиків, а також використання еколого-гігієнічної моделі контролю якості продуктів харчування для прогнозу ботуліногенності та квантифікації факторів ризику (м'ясних, рибних, та плодоовочевих консервованих продуктів).
18

Токсикологічна характеристика кротонового альдегіду - одоранту природного газу - при його інгаляційному надходженні (експериментальне дослідження)


         Визначено, що особливістю токсичної дії кротонового альдегіду (КА) на дихальну систему щурів за різних режимів його інгаляційного надходження (одноразового, субхронічного, хронічного) є порушення стану сурфактантної системи легень, функції рецепторів дихальної системи та морфологічної структури легень. З'ясовано, що КА спричиняє токсичну дію на лімфоцити периферичної крові та викликає їх морфологічні порушення, а за токсичних концентрацій - індукцію ферменту альдегіддегідрогенази та зниження вмісту парамагнітної форми цитохрому P-450 у печінці щурів. За цього інтенсивність перекисного окиснення ліпідів та реакції деметилування амідопірину вірогідно не змінюються.
19

Дизайнерское образование: выбор приоритетов в условиях импорта материальной культуры


         Розглянуто проблемку розподілу освітніх напрямків і спеціалізацій між дизайнерськими навчальними закладами та попитом українського ринку.
20

Диригентське оркестрове виконавство і вітчизняне аматорське музикування (початок ХІХ ст.)


         Проаналізовано специфіку диригентського виконавства в період культивування академічного колективного музикування в Україні.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018