От партнеров


Заказать работу


От партнеров

hemp oil

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Кредитна політика банків


План 1. Поняття про кредитну політику 3 2. Принципи кредитної політики банку 5 3. Методи реалізації кредитної політики банку 9 Література 13
2

Захист Конституційним Судом України прав і свобод людини


ПЛАН Вступ 3 Завдання та принципи діяльності Конституційного Суду України 4 Склад та повноваження Конституційного Суду 4 Гарантії діяльності суддів Конституційного Суду 10 Висновки 12 Література 13
3

Історичні умови розитку культури


План 1. Історичні умови розитку культури 3 2. Духовна культура: освіта, наука, мистецтво 3 3. Матеріальна культура: будівництво і архітектура 5 4. Побут українських земель 7 Література 9
4

Гуманістичний пафос поезій В.Симоненка


n/a
5

Знання


6

Здібності людини


Вступ................................................................................................................3
1. Здібності особистості як підстава успішності
професійної діяльності...............................................................................4
2. Довести теорію лідерства...........................................................................8
Використана література..................................................................................9
7

Значення правозастосувальної практики вищого господарського суду України для захисту прав інтелектуальної власності


8

Передача (відчуження) майнових авторських прав та передача права на використання твору


9

Моделі і інформаційні технології організації та функціонування віртуальних підприємств


: автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.13.06 [Електронний ресурс] / Ліана Анатоліївна Тимашова; НАН України; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем. — К., 2008. — 38 с. — укp.
10

Пріоритетність банківської системи в євроінтеграційному процесі (на прикладі Польщі)


         Розроблено теоретико-методичні положення, практичні рекомендації щодо адаптації національних банківських систем країн Центральної та Східної Європи, а також України до вимог ЄС. Доведено, що інтеграція банківського сектора країни у світовий банківський простір повинна передувати процесу інтеграції в інших секторах економіки, зокрема валютному. Обгрунтовано доцільність збереження в Україні системи фінансово-кредитних установ різного розміру, подальший розвиток малих банків та їх об'єднання в консорціуми та холдинги без втрати самостійної фінансової діяльності. Запропоновано впровадження процедури вирішення фінансових суперечок у банківській сфері за посередництвом банківського омбудсмена та розроблено рекомендації щодо передачі функцій банківського нагляду єдиній Державній комсії фінансового нагляду. На підставі вивчення польського досвіду доповнено напрями підвищення ефективності функціонування в Україні кооперативних банків. Запропоновано впровадження у банківській сфері України франчайзингу банківських послуг і створення бюро економічної інформації.
11

Реалізація інноваційного потенціалу технопарків за умов трансформаційних змін в економіці


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / Марія Юріївна Петрина; Тернопільський національний економічний ун-т. — Т., 2008. — 20 с. — укp.
12

Збитки як категорія цивільного права України


         Досліджено проблеми відшкодування збитків у цивільному праві України. Розглянуто історичний аспект становлення та розвитку інституту відшкодування збитків. Розкрито їх зміст та юридичну природу. Охарактеризовано підстави й умови такого відшкодування. Розглянуто склад збитків за цивільним законодавством України, особливості визначення реального збитку й упущеної вигоди. Увагу приділено визначенню порядку обчислення збитків і обмеження їх розміру. Сформульовано теоретичні висновки та практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення інституту відшкодування збитків.
13

Профілактика тяжких суспільно небезпечних дій психічно хворих, спрямованих проти членів сім'ї


         Наведено результати дослідження 120-ти психічно хворих осіб, які скоїли тяжкі суспільно небезпечні дії проти членів сім'ї та 60-ти хворих без агресивних тенденцій в анамнезі. На підставі порівняльного аналізу виявлено клінічні, соціальні й особистісні предиктори ризику агресивної поведінки психічно хворих у сім'ї, які слід враховувати під час прогнозування суспільно небезпечних дій. За допомогою судово-психіатричного аналізу генезу встановлено фактори, що мали вплив на процес формування та реалізації агресії. Виявлено, що у детермінації внутрішньосімейних агресивних дій хворих на шизофренію найвагомішу частку у генезі становили клінічні й особистісні чинники. В осіб з органічним ураженням головного мозку виявлено визначальну роль клінічних і ситуаційно-соціальних чинників. Розроблено реабілітаційно-профілактичні програми примусових заходів медичного характеру з урахуванням чинників генезу тяжких суспільно небезпечних дій психічно хворих осіб, спрямованих проти членів сім'ї.
14

Конституційний інститут політичних прав і свобод в Україні


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Тетяна Віталіївна Шаповал; Одеська національна юридична академія. — О., 2009. — 21 с. — укp.
15

Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів


: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.11 [Електронний ресурс] / Світлана Миколаївна Гуменюк; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — укp.
16

Природа ліризму в українському сонеті ХІХ - початку ХХ століття


: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / Олександра Миколаївна Лисенко; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 16 с. — укp.
17

Проблема "еnergeiа" у філософському вченні Григогія Палами


: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 [Електронний ресурс] / Віктор Васильвич Жуковський; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2009. — 20 с. — укp.
18

Удосконалення технології окислювального хлорування етилену на каталізаторах Cu(I)(II)/гамма-AI2O3


: автореф. дис.. канд. техн. наук: 05.17.04 [Електронний ресурс] / Ігор Михайлович Микитин; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2009. — 20 с. — укp.
19

Технология управления конфликтным взаимодействием членов сборной команды по футболу


         Висвітлено технологію управління конфліктною взаємодією в колективі юнацької збірної команди України з футболу, розглянуто послідовність та взаємозв'язок основних етапів корекції.
20

Формування комунікативної культури вчителів початкових класів у процесі методичної роботи


: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / Віта Вадимівна Садова; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2017