От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Дизайн реклами як фактор впливу на ефективність діяльності підприємств торгівлі


         Висвітлено сучасні проблеми ефективності діяльності підприємств торгівлі та запропоновано шляхи їх розв'язання, передусім, за допомогою застосування потужного рекламного механізму, ефективне функціонування якого неможливе без застосування дизайну.
2

Економічна кібернетика: проблеми розвитку та перспективи застосування


         Досягнення точних наук використовуються в економічних дослідженнях ще з кінця XIX ст. Вони допомагають фахівцям зрозуміти глибинний взаємозв'язок подій, підсилюють обґрунтованість зроблених передбачень та економічного аналізу. Це дає змогу органам державної влади і окремим суб'єктам господарювання відшукувати ефективні рішення за складних і неоднозначних ситуацій. Яке ж місце посідають методи точних наук у сучасних економічних дослідженнях?
3

Економічні методи оцінки інноваційних рішень (на прикладі підприємств машинобудування)


         Досліджено проблеми оцінки інновацій на підприємствах машинобудування України. Визначено проблему принципово нових підходів щодо оцінки економічності інновацій. Запропоновано метод, який дозволив зі значно меншими обсягами необхідної для аналізу інформації отримати більш точні та реальні результати під час оцінки економічності інновації - метод "граничного маржинального прибутку". Наведено метод, який дозволив з урахуванням приростів маржинального прибутку та приростів (зменшення) умовно-постійних витрат і амортизаційних відрахувань, оцінити економічність інновації за умов багатономенклатурного виробництва.
4

Ефективність раціонального поєднання техніки та живого тягла на перевезенні вантажів у сільському господарстві


         Викладені теоретичні основи організації перевезення вантажів в умовах ринкових перетворень аграрного сектора, результати досліджень ефективності використання у сільському господарстві автомобільного, тракторного і гужового транспорту. Обгрунтовані шляхи скорочення питомих затрат праці, коштів та нафтопродуктів на транспортних роботах в процесі виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, а також зменшення її втрат при доставці з полів та ферм.
5

Ефективність та організація машинно-технологічного обслуговування в сільському господарстві


         Розроблено шляхи вдосконалення організації та підвищення ефективності за умов міжгосподарського використання сільськогосподарської техніки. Удосконалено методику планування витрат на ремонт та технічне обслуговування, використану для формування механізму порівняльної оцінки економічної ефективності внутрішньо-господарського та міжгосподарського машиновикористання в агробізнесі. Доповнено методичні підходи до встановлення вихідних граничних кількісних параметрів економічних показників під час проведення оцінки підприємницького ризику вкладення інвестицій в сільськогосподарську техніку, а також організаційно-правові підходи щодо функціонування машинних асоціацій. Розвинуто методичні підходи до побудови матриці "Бостонської консультаційної групи" для аналізу механізованих послуг, а також підходи до менеджементу в формах міжгосподарського машиновикористання.
6

Інтегроване управління групами підприємств


         Здійснено теоретичне обгрунтування та розробку методичного забезпечення формування системи інтегрованого управління групами підприємств. Розглянуто інтеграційні тенденції розвитку економіки. Визначено поняття та розроблено типологію груп підприємств. Розкрито суть, зміст і принципи побудови системи інтегрованого управління. Удосконалено технологію оцінки організації й ефективності взаємопов'язаної діяльності групи підприємств. Обгрунтовано методичний підхід до розробки стратегії групового розвитку. Подано методичне забезпечення організації взаємного моніторингу членів групи й обгрунтовано етапи формування інтегрованої інформаційно-управлінської системи. Удосконалено методичний підхід до реалізації задач групового розвитку на основі узгодження інтересів членів групи.
7

Концесія у трансформаційній економіці


         Розглянуто проблеми формування концесійних відносин у процесі трансформації економічної системи. Визначено специфічні особливості концесії як методу роздержавлення власності та засобу залучення довгострокових інвестицій. Обгрунтовано заходи щодо вдосконалення механізму взаємозв'язку між суб'єктами й об'єктами, що виникає на підставі дії договору концесії з метою залучення інвестиційних ресурсів. Розроблено методичні підходи щодо розрахунку економічних показників діяльності концесійних підприємств. Розроблено теоретично-концептуальні підходи щодо розвитку інвестиційних процесів і створення належних умов для використання концесійного механізму на об'єктах державної власності.
8

Механізми державної підтримки розвитку зовнішньоекономічної діяльності


[Електронний ресурс] / А.В. Мерзляк, Г.О. Михайлова // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 135-138 — укp. — укp. — англ.
9

Міжбюджетні взаємовідносини в період трансформації суспільства в Україні


         На субнаціональному рівні влади викладено пропозиції щодо удосконалення міжбюджетних взаємовідносин і структури управління. Проаналізовано тенденції та досліджено особливості бюджетної політики та міжбюджетних відносин. Проведено порівняльний аналіз зазначених процесів в економічно розвинутих і посткомуністичних країнах, вивчено досвід цих країн. Обгрунтовано необхідність реструктуризації сфери комунальних послуг, що сприяє покращанню їх якості та розвитку економічної інфраструктури. Доведено необхідність розробки моделей фінансового аналізу та моніторингу всіх секторів економіки та бюджетів. Обгрунтовано необхідність залучення громадкості до процесу вибору пріоритетів.
10

Моделювання процесів оцінки інвестиційних проектів в електроенергетичній галузі України


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 [Електронний ресурс] / Юрій Олександрович Кубрушко; Київський національний економічний ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.
11

Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: проблеми методики та організації (на прикладі лікувальних закладів України)


         Теоретично обгрунтовано необхідність переходу закладів охорони здоров'я на систему страхової медицини та використання інших позабюджетних (альтернативних) джерел фінансування. На підставі детального аналізу зарубіжних і вітчизняних літературних джерел, узагальнення окремих фактів з практичного досвіду створено концептуальну модель страхової медицини, адаптовану до реального стану розвитку економіки України та платоспроможності населення. Розроблено методику розрахунку нормативної вартості медичних послуг для окремих видів захворювань, необхідну для визначення ціни послуги. Визначено об'єкти економічного контролю та розроблено методику контролю за рівнем витрат та ефективністю наданих платних медичних послуг.
12

Оптимізація співвідношення "ризик - витрати - прибуток" інвестиційних проектів


         Запропоновано методики визначення ризику зміни конкурентоспроможності продукції проекта, а також оцінки його параметрів, оптимізації співвідношення "витрати - ризик - прибуток" для розробки WBS-структури проекта, вибору виду регресу на позичальника. Визначено показники вибору учасника проекту, форми його фінансування. Обгрунтовано механізм конструювання потоків фінансової схеми реалізації інвестиційного проекту за допомогою обраної форми фінансування та заходів зі зниження ризику.
13

Організаційно-економічне забезпечення інноваційної діяльності в промисловості


         Розроблено методичні положення щодо підвищення ефективності та інтесифікації інноваційних процесів у промисловому виробництві України. Удосконалено визначення науково-технічного прогресу, зважаючи на цілі та умови трансформаційної економіки України. Проаналізовано та визначено шляхи підвищення ефективності створення та реалізації нововведень на сучасному етапі економіки. Запропоновано детальну класифікацію ціноутворювальних факторів. Теретично обгрунтовано визначення попиту в інноваційних товарах на різних стадіях їх життєвого циклу. Запропоновано методи вибору інноваційних ідей та ранжування проектів. Удосконалено спосіб визначення ціни на продукцію інноваційної діяльності з використанням розробленої шкали знижок залежно від накопиченої величини замовлень.
14

Організаційно-економічний механізм реалізації досягнень НТП на підприємствах


         Досліджено теоретичні та практичні проблеми щодо формування організаційно-економічного механізму реалізації досягнень НТП на підприємствах України. Наведено науково-методичний підхід до оцінки економічного рівня технології, на його підставі запропоновано комплексний підхід до визначення пріоритетних напрямків інноваційної діяльності підприємства (ІДП) за допомогою використання інтегрального показника техніко-економічної досконалості технології, який дозволяє врахувати технічні, економічні особливості технології та рівень її перспективності. Виявлено закономірності та теоретично обгрунтовано напрямки системної трансформації економічних відносин у галузі ІДП з використанням адаптивного підходу. Запропоновано методичні підходи до декомпозиції організаційної структури підприємства на підставі впровадження елементів внутрішньогосподарчих економічних відносин, які базуються на використанні трансфертних цін між його структурними підрозділами.
15

Особливості становленння та розвитку підприємства в умовах трансформаційної економіки


         Доведено, що головною відмінністю соціально-економічного відродження підприємництва в Україні є деформований характер підприємницького середовища, яке склалося до початку ринкових реформ та було ускладнене сучасними негативними явищами в економіці. На підставі результатів аналізу галузевої динаміки, зміни шляхів, форм, інтенсивності становлення сучасного підприємництва виявлено його специфіку в Україні. Обгрунтовано, що пріоритетність розвитку приватного або державного підприємництва залежить від конкретних цілей та масштабів виробництва, які визначають ефективність тієї або іншої форми підприємницької діяльності. Доведено необхідність посилення регулювальної ролі держави в становленні підприємництва в транзитивному суспільстві. Запропоновано рекомендації щодо використання історичного досвіду становлення та розвитку промислового підприємництва в Україні другої половини XIX - початку XX ст. для сучасних умов.
16

Страхування вантажів: досвід і напрямки розвитку в Україні


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / Ольга Данилівна Колотило; Київський національний економічний ун-т. — К., 2002. — 17 с. — укp.
17

Управління інноваційною діяльністю підприємства


         На підставі аналізу основних причин, які стримують інноваційну діяльність в ESCWA, наведено рекомендації щодо державної підтримки інноваційної діяльності підприємств, що сприятимуть переходу до інноваційного підприємництва, а також підвищенню конкурентоспроможності цих країн. Досліджено інноваційну діяльність країн третього світу та розвинутих країн. Обгрунтовано необхідність створення сприятливого інноваційного клімату у країнах третього світу з метою активізації інноваційної діяльності підприємств та досягнення економічного зростання. Обгрунтовано методичний підхід до планування інноваційних стратегій на базі інноваційного маркетингу, який передбачає розробку інноваційної мети залежно від місії підприємства до оцінки ефективності інноваційного проекту. Розроблено методичний підхід до елементного складу життєвого циклу інноваційного проекту, що містить три фази та дванадцять етапів, а також методичні рекомендації щодо вдосконалення управління даним проектом, шляхів захисту від ризику й ухвалення фінансово-інноваційного рішення про його реалізацію.
18

Управління розвитком інноваційно-інвестиційних систем на залізничному транспорті України: теорія і практика


         Комплексно досліджено актуальні питання теорії та практики інтеграційних і системотвірних процесів суб'єктів інноваційної та інвестиційної діяльності у відновлювальній сфері залізничного транспорту, які призвели до виникнення нових структурних утворень - інноваційно-інвестиційних систем (ІІС). Висвітлено еволюцію системних утворень, визначено передумови їх створення. Розглянуто теоретичні проблеми формування, функціонування та розвитку, їх мету та завдання у процесі інноваційного оновлення залізниць. Обгрунтовано сучасне поняття "ІІС залізничного транспорту" як нову економічну категорію. Виявлено інтеграційні процеси у відновлювальній сфері транспортної галузі та розкрито механізми формування більш масштабних системно-практичних утворень - інноваційно-інвестиційних комплексів, діяльність яких посилює кінцеві стадії процесу створення інноваційної продукції і тим самим сприяє реалізації теорії ІІС у транспортному виробництві. Визначено науково-методичні підходи до оцінки соціально-економічної ефективності функціонування ІІС.
19

Управління споживчим попитом населення України


         Досліджено стан споживчого попиту населення, рівень заробітної плати, особливості формування ринків продовольства. Обгрунтовано методи управління споживчим попитом різних верств населення. Сформульовано пропозиції та визначено методи регулювання продовольчих ринків для забезпечення мінімального прожиткового мінімуму різних верств населення та продовольчої безпеки країни.
20

Фінансова стійкість та її забезпечення на підприємствах м'ясної промисловості АПК


         Обгрунтовано необхідність систематичного використання методології та методики оцінки і моделювання фінансової стійкості в межах фінансового менеджменту сучасного підприємства. Проведено аналіз існуючих підходів щодо трактування категорії фінансової стійкості та методик її оцінювання. Сформульовано визначення фінансової стійкості, розроблено комплексну методику її оцінювання за допомогою скорингового аналізу. З метою врахування фактора часу розроблено методику перерахунку статей балансу у порівняльний вид, що засновано на помірному підході фінансування активів. Розроблено шляхи забезпечення фінансової стійкості, представлено моніторинг фінансової стійкості суб'єкта господарювання з використанням комп'ютерної програми.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2020