От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Підвищення ефективності металогідридних елементів тепловикористовуючих установок


         Розроблено методику й алгоритм розрахунку термосорбційної взаємодії оберненої термохімічної системи металогідрид - водень з урахуванням кінетичного фактора, що дозволило встановити межі впливу константи швидкості реакції взаємодії металогідридів з воднем на інтенсивність процесу тепломасопереносу. Запропоновано методику, яка дозволяє шляхом розрахунково-теоретичного аналізу визначити геометричні та режимні характеристики генераторів-сорберів термосорбційних компресорів (ГС ТСК) з теплопередавальною матрицею, що забезпечує підвищення термодинамічної ефективності компримування водню. Визначено структуру втрат працездатності у процесах енергоперетворення у ГСТСК з застосуванням ексергетичного методу термодинамічного аналізу, розроблено рекомендації щодо їх зменшення.
2

Теплогідравлічні основи нестабільності роботи СПП турбоустановок АЕС і засоби її усунення


         Розроблено методи аналізу теплогідравлічної нестабільності роботи системи проміжної сепарації та проміжного перегріву (СПП) турбоустановок АЕС і на їх базі розроблено рекомендації для оптимальних режимів і конструктивних параметрів, які забезпечили її стабільну та надійну роботу. Вперше з'ясовано механізм нестійкої роботи багатоканальної системи СПП. Викладено методику розрахункового дослідження стійкості роботи одиночних конденсуючих трубок і касет пароперегрівача в цілому на основі співвідношень. Висвітлено оригінальну методику розрахункового дослідження (математичну модель і спосіб її числової реалізації) стійкості багатоканальної системи СПП спільно з конденсатозбірником і регулятором рівня в ньому. Запропоновано конструктивні рішення, що усувають виникнення нестабільності в роботі СПП.
3

Формування структури та властивостей постійних магнітів дідим- залізо- бор


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 [Електронний ресурс] / Світлана Володимирівна Устинова; Запорізький держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 16 с. — укp.
4

Математичне і програмне забезпечення реставрації образів для автоматизованих систем


         Запропоновано ранжовану сукупність алгоритмічно-програмних інструментальних засобів для підвищення достовірності візуальної інформації для автоматизованих систем технічної та медичної діагностики на основі апріорних даних про параметри спотворень та вимог до якості та швидкості одержання оцінки. Удосконалено метод умовної деконволюції образів. Запропоновано принцип побудови оператора регулювання в області трансформант Фур'є за методом найменших квадратів за допомогою прямих ліній за квадратичної норми похибки оцінки спотвореного образу. Розроблено більш ефективний метод керування гіперпараметром регуляризації на основні аналізу енергетичного спектра шуму системи реєстрації. Побудовано новий метод надрозрізнюючої деконволюції за умов сильного зашумлення, який використовує апаратурну реєстрацію суміші сигналу з шумом та реалізацію власного шуму, що потім компенсується. Створено метод реставрації образів за малого рівня зашумлення, який складається з двох етапів. На першому етапі використано усунення адитивного шуму за методом, що грунтується на вейвлет-розкладі образу. На другому етапі для вирішення проблеми "чіткість - гладкість" оцінки проведено кратномасштабний аналіз для керування параметром регуляризації задачі деконволюції за методом найменших квадратів. Удосконалено метод розв'язку некоректних обернених задач - метод проекцій на опуклі множини. Для вирішення проблеми "чіткість - гладкість" оцінки вперше запропоновано використати інтерполяцію кубічним сплайном деградованого образу.
5

Непрерывное образование школьных библиотекарей: история и выводы одного проекта


         Що таке безперервна освіта шкільних бібліотекарів? Якою бачить її газета "Библиотека в школе" за листами та запитаннями своїх читачів? Узагальнення досвіду трьох очних семінарів для шкільних бібліотекарів, проведених газетою в 2001-2002 рр., і деякі висновки.
6

Порівняльний аналіз методів модулярної редукції


: Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.05.01 [Електронний ресурс] / Ель-фард Салем Шеріф; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — 14 с. — укp.
7

Специфика библиотек для детей в освоении электронной среды


         Розглянуто нові якості професійної діяльності на сучасному етапі інформатизації; можливості використання лінгвістичного забезпечення як засобу підтримки дітей в читацькому розвитку і реалізації права на інформацію; універсальні послуги в електронному середовищі та організація обслуговування віддалених користувачів в умовах обмеженої технічної оснащеності.
8

Технологія переведення електронних документів


         Розглянуто технологію та методику використання PDF-файлів під час вивчення прикладного програмного забезпечення в курсі інформатики.
9

Шуми в підсилювачах з MESFET- та HEMT-структурами і методи їх зниження


         Досліджено шумові харктеристики сучасних надвисокочастотних польових транзисторів (MESFET, HEMT, PHEMT) та з'ясовано шляхи їх оптимального використання у підсилювальних пристроях дециметрового діапазону довжин електромагнітних хвиль. Під час моделювання транзисторів як шумовий параметр введено оптимальний декремент джерела сигналу. Знайдено новий механізм зростання шумової температури - укрите розузгодження. З застосуванням ефекту "електронного охолодження" розроблено дієвий метод забезпечення стійкості. Експериментально підтверджено прогноз про можливість зниження шумової температури підсилювачів до рівня 10 K і менше, що раніше досягалося лише у приладах з кріогенним охолодженням. Розроблено ряд підсилювачів на MESFET і псевдоморфних HEMT, які введено до складу високочутливих радіоастрономічних приймальних систем, що значною мірою забезпечило рекордність характеристик мікрохвильових приймачів.
10

Етнос: проблема соціально-культурної і психологічної демаркації


[Електронний ресурс] / А.В. Швецова // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6. — С. 247-256 — Библиогр. в конце статьи: с. 255-256 (12 назв.) — укp.
11

Єврейське громадське землеоблаштування в Україні (20-ті - 30-ті роки ХХ століття)


         Комплексно досліджено діяльність Товариства щодо землеоблаштування єврейських трудящих України та державних структур стосовно здійснення ними політичних і соціокультурних перетворень. Проаналізовано механізм адміністративно-політичної та фінансово-господарської взаємодії товариства з органами радянської вертикалі управління, з іншими єврейськими громадськими організаціями у контексті здійснення політики залучення єврейських трудящих до сільськогосподарської праці у 1920 - 1930 рр. З використанням архівного матеріалу розкрито особливості проведення колективізації єврейських переселенських колективів. Висвітлено участь єврейських громадсько-політичних організацій у здійсненні аграрно-соціальних перетворень, реалізації культурницьких і переселенських програм більшовицького режиму у 1920 - 1930 рр.
12

Колгоспи України в 1934 - 1939 роках


         Виконано комплексний історичний аналіз соціально-економічного життя колгоспів і їх працівників періоду утвердження адміністративно-силових методів управління аграрним виробництвом республіки. Вивчено сутність державної політики стосовно зміцнення колгоспного ладу в Україні. На прикладі організаційних засад колгоспів, розміру економічних зобов'язань господарств і їх працівників перед державою показано неефективність виконавчих заходів, які проводилися на місцях з метою реального зміцнення колгоспного ладу. Доведено неефективність більшості запланованих заходів держави щодо зміцнення колгоспної системи в другій половині 1930-х рр. з причин несумлінного виконання їх на місцях або непристосованості до реальних умов господарювання. З урахуванням зазначених чинників показано негативний вплив колгоспної системи даного періоду на життя українського селянства.
13

Лучеськ X-XV ст.


         Дисертація присвячена питанням розвитку міста Лучеська середньовічного періоду. Лучеськ, як місто, сформувався на базі одного з племінних центрів волинян. У кінці Х ст. в ньому було збудовано потужну фортецю, яка стала опорним пунктом поширення влади київських князів на землі в басейні р.Стир. Виділення Лучеська в кінці ХІ ст. у центр князівського уділу прискорило його розвиток, що проявилося в швидкому збільшенні площі поселення, у структурі якого існували дві частини: дитинець і окольний город (посад). У ХІІ - 1-й половині ХІІІ ст. Лучеськ формується як визначний економічний центр Волині, столиця князівства. В цей час виникає третя укріплена частина міста - торгово-ремісничий Поділ. У 2-ій половині ХІІІ - 80-90-х рр. ХІV ст., не дивлячись на ординські набіги, Лучеськ продовжує розвиватись як визначне місто і залишається столицею окремого князівства. Споруджуються кам'яні укріплення Верхнього і Нижнього замків. З кінця ХІV і в ХV ст. Лучеськ поступово втрачає своє політичне значення, але залишається визначним центром ремесла і торгівлі.
14

Передумови створення центральної комісії національних меншин при ВУЦВК (20 р. ХХ ст.)


         В статті розглядаються передумови створення ЦКНМ при ВУЦВК. Акцент ставиться на політиці щодо нацменшинств та етапи її реалізації, які привели до створення ЦКНМ при ВУЦВК.          В статье рассматриваются предпосылки создания ЦКНМ при ВУЦИК. Акцент ставится на политике относительно национальных меньшинств и этапы ее реализации, что привело к созданию ЦКНМ при ВУЦИК.         In the article pre-conditions of creation of the Central commission of national minorities are examined at UCEC. An accent is put on a policy in relation to the national minorities and its stages of realization, that resulted in creation of CKNM at UCEC.
15

Здійснення захисту у кримінальних справах на засадах змагальності та диспозитивності


         На підставі аналізу норм кримінально-процесуального законодавства, теоретичного матеріалу, слідчої та судової практики визначено механізм реалізації принципів змагальності та диспозитивності у діяльності суб'єктів захисту в стадіях досудового слідства, попереднього розгляду справи суддею, судового розгляду справи. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення норм кримінально-процесуального законодавства, які врегульовують порядок реалізації суб'єктами захисту прав, спрямованих на спростування підозри, обвинувачення, виключення чи пом'якшення кримінальної відповідальності підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
16

Потойбіччя процесуального: гра, ритуал, міф


: Матеріали для самостійної роботи [Електронний ресурс] / Д. Бочаров. — Дніпропетровськ: АМСУ, 2007. — 50 с — укp.
17

Ріст та диференціація клітин кореня Brassica rapa L. в умовах мікрогравітації та кліностатування


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.11 [Електронний ресурс] / Яна Михайлівна Калініна; НАН України; Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. — К., 2007. — 19 с. — укp.
18

Розробка технології інтерферонів І типу з використанням конструкційно оформленої індукторної системи багаторазової дії


: автореф. дис... канд. техн. наук: 03.00.20 [Електронний ресурс] / Юрій Миколайович Пенчук; Національний ун-т харчових технологій. — К., 2007. — 20 с. — укp.
19

Функціональна несумісність автономних генетичних елементів у Erwinia carotovora


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 [Електронний ресурс] / Ніна Володимирівна Черватюк; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 21 с. — укp.
20

Удосконалення методу комплексної оцінки аномальних зон на шахтах Донбасу


         Установлено закономірність формування викидонебезпечної ситуації, зумовленої затримкою деформацій порід покрівлі, що характеризується відсутністю розшарувань у породній товщі масиву на відстані від 6-ти до 20-ти м від вугільного пласта. Виявлено зворотно-поступальне переміщення максимуму гірського тиску під час виїмки вугілля у підготовчому вибої, який припиняється у викидонебезпечній зоні за 6 м до прояву викиду вугілля та газу й відновлюється, у середньому, через 23 м руху вибою за цією зоною.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019