От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Високочутливі модуляційні структури радіометричної апаратури НВЧ-діапазону


         Проаналізовано основні співвідношення процесу комутаційно-модуляційного перетворення у радіометричному каналі, виявлено причини зниження чутливості, досліджено вплив параметрів окремих блоків каналу на флуктуаційну чутливість. Показано, що основною причиною зниження чутливості модуляційного вимірювача є проходження на його вихід шумових частотних складових, наближених до частоти комутації, запропоновано варіанти зниження цього впливу. Експериментально перевірено можливості підвищення флуктуаційної чутливості та відповідність її розрахунковим показникам. Розвинуто теорію використання додатного та від'ємного зворотного зв'язку для покращання характеристик модуляційних вимірювачів. Показано можливості зворотних зв'язків у НВЧ-радіометрах для зниження флуктуаційного порогу, підвищення чутливості, зниження похибки та підвищення швидкодії. Розроблено нові структури спеціалізованих приймальних і радарних модуляційних вимірювачів енергетичних параметрів сигналів, кореляційних і частотних характеристик, коефіцієнтів поглинання та відбиття, запропоновано алгоритми їх роботи, досліджено джерела похибок, обговорено рекомендації щодо їх зменшення та методи перевірки основних параметрів. Наведено приклади та результати практичного використання даних радіометричних систем для метрологічного забезпечення апаратури медичного призначення, наукових досліджень електромагнітних полів і випромінювань фізичних тіл і біооб'єктів.
2

Дослідження впливу параметрів навантаження на характеристики якості обслуговування


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.02 [Електронний ресурс] / Анатолій Григорович Ложковський; Державний комітет зв'язку та інформатизації України ; Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова. — О., 2003. — 20 с.: рис. — укp.
3

Наукові основи побудови пристроїв на частково заповнених діелектриком хвилеводах для радіотехнічних систем


: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.12.17 [Електронний ресурс] / В.М. Почерняєв; Українська держ. академія зв'язку ім. О.С.Попова. — О., 1999. — 30 с. — укp.
4

Основи теорії виявлення слідів цифрової обробки фонограм


: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.21 [Електронний ресурс] / Олег Володимирович Рибальський; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. — К., 2005. — 33 с. — укp.
5

Робастні алгоритми еліпсоїдального оцінювання з неповним кроком


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 [Електронний ресурс] / Наталія Геннадіївна Сальнікова; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 21 с. — укp.
6

Система слежения за обработкой литературы в ЦНСХБ


[Электронный ресурс] / М.А. Аветисов, Е.П. Кадилина, Е.В. Крамчанинов, В.В. Пожилов, В.И. Стеллецкий; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.
7

Структуровані мережі Петрі у системах проектування спеціалізованих процесорів


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.12 [Електронний ресурс] / Д.Б. Єльчанінов; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2000. — 19 с. — укp.
8

Діяльність Українського комітету краєзнавства та його роль у розвитку етнографічної науки в 20 - 30 рр. ХХ ст.


[Електронний ресурс] / М.Б. Парахіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 475-488. — Бібліогр.: 29 назв. — укp.
9

Передумови створення центральної комісії національних меншин при ВУЦВК (20 р. ХХ ст.)


         В статті розглядаються передумови створення ЦКНМ при ВУЦВК. Акцент ставиться на політиці щодо нацменшинств та етапи її реалізації, які привели до створення ЦКНМ при ВУЦВК.          В статье рассматриваются предпосылки создания ЦКНМ при ВУЦИК. Акцент ставится на политике относительно национальных меньшинств и этапы ее реализации, что привело к созданию ЦКНМ при ВУЦИК.         In the article pre-conditions of creation of the Central commission of national minorities are examined at UCEC. An accent is put on a policy in relation to the national minorities and its stages of realization, that resulted in creation of CKNM at UCEC.
10

Тоталітаризація культурної сфери суспільного життя в УРСР (20 - 30-ті рр. XX ст.)


         На підставі системного аналізу широкої джерельної бази та наукової літератури визначено комплекс засобів і методів, які використовувала більшовицька влада для впровадження в життя своєї політики. Висвітлено витоки етики лівого радикалізму, її визначальні риси. Досліджено становлення механізму партійно-державного контролю у сфері культури. Проаналізовано вплив політичних репресій на діяльність творчої інтелігенції та їх наслідки для української культури.
11

Інноваційний розвиток виробничого потенціалу регіону


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 [Електронний ресурс] / Олена Миколаївна Луцків; НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л., 2007. — 19 с. — укp.
12

Принципи створення та властивості малосрібних фотографічних матеріалів з гетерофазними мікрокристалами для рентгенографії та голографії


         Запропоновано принцип створення композиційних мікрокристалів (МК) типу "безсрібне ядро - галогенсрібна оболонка". Визначено умови, за яких на ядра нарощується тонка світлочутлива оболонка зі збереженням високих сенситометричних параметрів галогенідів срібла. Речовини ядер, які є рентгенолюмінофорами, можна використовавати для створення систем, в яких підсилювальний екран і свілочутлива фаза об'єднані у межах гетерофазного МК. Специфіка проявлення тонкої оболонки зменшує кількість срібла в матеріалі без втрати інформаційної ємності. Одержані матеріали не поступаються за дефектоскопічною та радіографічною чутливостями кращим безекранним вітчизняним і закордонним матеріалам, що містять значно більшу кількість срібла. Розроблено фотоматеріали з гетерофазними нанокристалами та метод їх обробки, який дозволяє частину несрібного ядра використати для запису фазової складової оптичної інформації та одержувати глибокі тривимірні проникні голограми з високими рівнями кутової селективності та дифракційної ефективності.
13

Термінологічний словник меблярства (ст. 1)


         Зібрано та класифіковано традиційні й сучасні матеріали, що застосовуються для виготовлення меблів.
14

Джерела внутрішньоплитового магматизму континентів та механізми транспортування розплавів у верхній мантії та корі Землі


         Уперше показано, що прогрів верхньої мантії супроводжується утворенням шарів часткового плавлення з верхньою межею на глибині близько 250-ти км, які є гравітаційно стійкими, тому що густина розплавів у них не менша за густину твердої фази. Розроблено модель теплової нестійкості зони знижених сейсмічних швидкостей у центральній Європі як зони часткового плавлення з верхнею межею поблизу рівня інверсії густин (РІГ). Одержано оцінки характерних масштабів і часів нестійкості та показано, що вони узгоджуються з результатами спостережень. Установлено, що джерелами кімберлітового магматизму є шари часткового плавлення, що майже цілком лежать глибше за РІГ. Вперше запропоновано геодинамічну модель походження кімберлітів. Здобуто нові розв'язки для тріщини Дагдейла - Баренблатта розтягу та зсуву. Продемонстровано, що для неї існує макроскопічний параметр, який має розмірність довжини - так звану критичну довжину, що є природним масштабом. Розроблено модель підготовки землетрусів інтрузивного типу та з'ясовано умови, за яких тріщина гідро/магморозриву може спричинити утворення сейсмогенної кінцевої тріщини зсуву. Зазначено, що передбачення моделі, включаючи існування зростаючого поверхневого купола над магматичною камерою, специфічний вигляд механізму вогнища землетрусу та сильна залежність сейсмічної енергії від глибини гіпоцентру, спостерігаються у природі. Добуто нові точні розв'язки для напружень і зміщень у пружному напівпросторі, що викликаються накачкою круглої горизонтальної тріщини гідро/магморозриву. Доведено, що дані рішення дозволяють виконувати інтерпретацію сучасних високоточних супутникових геодезичних спостережень.
15

Карстовий геоморфогенез Кримсько-Кавказького гірсько-карстового регіону


         Уперше за єдиною методикою систематизовано дані та проведено карстово-геоморфологічні дослідження у великому регіоні - Кримсько-Кавказькій карстовій країні, що дало змогу встановити регіональні відмінності карстогенезу в її межах. Обгрунтовано сучасне уявлення про геоморфологію карсту як вчення про карстовий морфогенез, що має власне об'єкт дослідження, предмет, методи вивчення та визначено місце у системі наукових напрямів геоморфології. Розроблено теоретичні засади та проведено карстолого-геоморфологічне районування Кримсько-Кавказької карстової країни, визначено парагенетичні параметри їх взаємодії, розроблено відповідні класифікацію карстових форм, типологію даного рельєфу, систематизовано четвертинні відклади карстових масивів. Запропоновано та застосовано в карстових дослідженнях ліхенометричний, палеосейсмокарстологічний і порівняльно-картографічний методи, введено новий розрахунковий показник - об'ємний модуль конденсаційного стоку. За результатами теоретичних розрахунків виявлено основні гідрохімічні ситуації карстового геоморфогенезу, обгрунтовано шляхи та методи геоморфологічних кореляцій, застосування вікових датувань рельєфу в карстових областях, виявлено основні еволюційні етапи та періоди розвитку карсту регіону. Удосконалено методики гідрологічних, гідрогеологічних і водобалансових вишукувань. Для окремих досліджених районів Криму та Кавказу розраховано водний баланс, показник конденсаційного стоку, величини хімічної (карстової) денудації. Розроблено "Типове положення про карстово-спелеологічні національні природні парки".
16

Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем


         Сформульовано новий науковий, теоретично та методологічно обгрунтований підхід до вивчення просторово-часових полів хімічних речовин у природних водах. У гідрохімічну науку введено та формалізовано поняття про специфічне природне утворення - гідрохімічну систему (ГХС). Досліджено основні властивості та функції ГХС, виконано їх типізацію та запропоновано ієрархічну класифікацію вертикальних структурних рівнів ГХС з урахуванням особливостей взаємозв'язку різних типів природних вод. Створено методологію вивчення ГХС, орієнтовану на прикладне застосування у гідрохімічних дослідженнях. Значну увагу приділено регіональних ГХС природних вод України з метою апробації теоретико-методологічних розробок.
17

Моделювання процесів суперкавітації


         Експериментально досліджено рух моделей у воді зі швидкостями до 1400 м/с, а також нестаціонарні процеси формування суперкаверн під час входження моделей у воду. Розроблено комплекс програм комп'ютерного моделювання нестаціонарних процесів суперкавітації: реакцію суперкаверн на змінювання тиску у воді, автоколивання та керування кавернами, що вентилюються, динаміку суперкавітуючих моделей та ін. Вивчено динамічні властивості плоскої та вісесиметричної газонаповненої суперкаверн, а також стійкість плоскої суперкаверни, що вентилюється, в безмежному потоці та у вільному струмені. Запропоновано метод розрахунку довжини та форми плоских нестаціонарних природних суперкаверн і тих, що вентилюються, на основі лінеаризованих кавітаційних схем. Теоретично й експериментально досліджено ряд відомих і нових методів керування суперкавітаційними течіями: регулювання піддуву газу до каверни, кавітатори змінної геометрії, що обтікаються нерівномірними та неоднорідними потоками. Обгрунтовано й експериментально підтверджено можливість захоплення газу суперкаверни з газорідинного бульбашкового потоку, розроблено теоретичну модель захоплення.
18

Новий стандарт університетського підручника з маркетингу


[Електронний ресурс] / С.В. Борзенков // Культура народов Причерноморья. — 2006. — N83. — С. 115-117 — укp.
19

Обмеженість l-індексу добутку Бляшке та добутку Нафталевича- Цудзі


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.01 [Електронний ресурс] / Юрій Степанович Трухан; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 16 с. — укp.
20

Реалізація компетентнісного підходу у математичній підготовці студентів медичних коледжів в умовах комп'ютеризації навчання


: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Ольга Володимирівна Шавальова; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019