От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Зміни апарата аортального клапана, структури та функції лівого шлуночка, гемодинамічних параметрів, їх медикаментозна корекція у хворих з хронічною аортальною недостатністю


         З використанням трансторакальних, трансезофагеальних і стресових ехокардіографічних методів дослідження встановлено особливості порушень структури та функцій аортального клапана та лівого шлуночка (ЛШ) за хронічної аортальної недостатності (ХАН), визначено фактори ризику її прогресування та оцінено ефективність різних варіантів медикаметозної терапії. У 57-ми хворих з помірною і тяжкою аортальною регургітацією (АР) оцінено вплив на перебіг вади інгібітора ангіотензинперетворювального фермента фозиноприла або блокатора кальцієвих каналів амлодипіну. Зазначено, що порушеннями структури аортального клапана за атеросклеротичної хронічної аортальної недостатності переважною мірою були дилатація й ущільнення кільця аортального клапана, а у разі ревматичної - стовщення та деформація стулок клапана. За цього незалежно від етіології вади показники АР варіювали з ступенем і спрямованістю її потоку, порушення геометрії ЛШ були представлені переважно ексцентричною гіпертрофією. У спокої систолічна дисфункція ЛШ визначалася у 27,9 % пацієнтів, у процесі навантажувального тесту - додатково у 35,3 % пацієнтів. З'ясовано, що діастолічна дисфункція лівого шлуночка мала місце у 66,0 % у вигляді порушення розслаблення. На підставі логістичного регресійного аналізу з використанням перевірки значимості чинників, за допомогою статистики Уальда встановлено фактори ризику прогресування ХАН, а саме: вік старше 50-ти років, АР помірного та тяжкого ступеня, пульсовий АТ більше 60 мм рт. ст., діастолічний артеріальний тиск менше 50 мм рт. ст., наявність прихованої систолічної дисфункції, що виявляється у разі стресової ЕхоКГ, наявність гіпертрофії ЛШ, індекс кінцево-діастолічного об'єму більше 80~ мл"/"м2.
2

Значення локального кровообігу у виборі методу і покращенні результатів хірургічного лікування гіпоспадії у дітей


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.06 [Електронний ресурс] / В.Є. Бліхар; Інститут урології та нефрології АМН України. — К., 1999. — 17 с. — укp.
3

Імунодефіцит-асоційовані злоякісні лімфоми (патогенез та тактика лікування)


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.07 [Електронний ресурс] / Андрій Костянтинович Бутенко; НАН України; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2000. — 33 с.: рис. — укp.
4

Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій ниркового генезу та їх рання діагностика


         Проаналізовано особливості клінічного перебігу, стадійності енцефалопатії ниркового генезу, електроенцефалографічні, доплерографічні зміни в процесі даного захворювання, роль і взаємозв'язок церебральної мікроциркуляції та біохімічних (концентрації середніх молекул, нуклеїнових кислот, нуклеазної активності) змін крові у патогенезі даного захворювання. Розроблено схему медикаментозного лікування першої стадії нефрогенної енцефалопатії під час початкової хронічної ниркової недостатності з використанням ентеросорбенту "Силлард П".
5

Комбінована низькодозова естроген- антиандрогенна терапія прогресуючого раку передміхурової залози


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.06 [Електронний ресурс] / Т.Ю. Арістова; АМН України, Інститут урології та нефрології. — К., 1998. — 20 с. — укp.
6

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 3401 - 3500
7

Особливості прогнозування, діагностики та лікування невиношування вагітності у жінок, що проживають в умовах приморського міста


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Тетяна Анатоліївна Стокалюк; Одеський держ. медичний ун-т. — О., 2002. — 16 с.: табл. — укp.
8

Профілактика та лікування фетоплацентарної недостатності у вагітних з хронічним психоемоційним напруженням


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Марина Олександрівна Єгорова; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. НДІ медичних проблем сім'ї. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp.
9

Процеси міжнародної інтеграції науки та освіти


         Розглянуто нову концепцію організації міжнародного наукового співробітництва. Показано перспективи створення мультинаціональних наукових колективів.
10

Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії


         Уперше у щурів розроблено експериментальну модель тривалої стрес-індукованої гіперхолестеринемії (ГХС) з використанням NaCl як кондиціонуючого фактора та вивчено роль порушень кальцієвого гомеостазу в структурно-функціональних змінах судин, серця, головного мозку, печінки та скелетних м'язів. Виявлено ушкодження морфологічної структури досліджених органів, найбільш виражене в аорті та печінці. Виявлено, що їх блокування супроводжується значним зниженням рівня кальцію у всіх досліджених органах. Встановлено, що негативний вплив ГХС зменшує блокування ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ), що свідчить про можливість активації ренін-ангіотензинової системи.Зроблено висновок, що тривала стрес-індукована ГХС є наслідком надмірної активації потенціалзалежних Ca2+ каналів L-типу та alpha1-адренорецепторів, що супроводжується надходженням значної кількості Ca2+ в клітини та активацією синтезу надлишкового ХС, порушенням механізмів кальцієвого гомеостазу, внаслідок якого змінюється структура та функції досліджених органів.
11

Повернуте ім'я - О.Гансен: До історії приватного збирання в Києві


         Висвітлено діяльність видатного київського колекціонера О.Гансена, зібрання якого налічувало більше двох тисяч творів живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва та більше ніж півтори тисячі книг. У колекції було представлено твори західноєвропейських, українських, російських та польських митців.
12

Удосконалення плодознімального засобу


         Вивчено питання підвищення ефективності механізованого знімання яблук за допомогою адаптивного регулювання швидкісного режиму штамбового струшувача плодознімального засобу, обгрунтовано його параметри. Досліджено розмірно-масові та фізико-механічні властивості дерев і плодів. Проведено стендові випробування двигуна Д-21А приводу штамбового струшувача. Складено дискретно-континуальну модель дерева на базі схеми балки Тимошенка. Запропоновано динамічну модель системи "двигун - струшувач - плід" та методи її аналізу. Обгрунтовано теоретично та підтверджено експериментально параметри вказаної системи. Розроблено методику експериментальної оцінки якості зібраного врожаю за умов типового та рівномірного способів знімання, а також методику економічної оцінки рівномірного знімання плодів струшуванням з врахуванням зміни якості отриманої продукції.
13

Розмаїття грунтової мезофауни центральної заплави р.Самара в умовах штучного забруднення середовища


         Вивчено грунтову мезофауну центральної заплави ріки Самара та міграцію важких металів (літію та свинцю) профілем заплавно-лучного грунту під час польового експерименту. Показано, що активність грунтової мезофауни є важливим чинником, який впливає на характер розподілу полютантів грунтовим профілем. З'ясовано, що важкі метали викликають зміни біологічної активності грунту. Визначено рівень протеологічної та целюлозолітичної активності заплавно-лучно-лісових, середньогумусних, середньовилужених, суглинистих грунтів на алювіальних відкладеннях у сезонній динаміці. Виявлено, що внаслідок токсикогенного впливу змінюється трофічна і топічна структура фауни грунту. За допомогою регресійного аналізу трофічна та топічна структури грунтової мезофауни пояснено значну частину мінливості протеолітичної та целюлозолітичної активності грунту. В лабораторному експерименті вивчено вплив забруднення грунту нікелем та свинцем на модельну екосистему, що складається з грунту, автотрофу (пшениці) та гетеротрофу (дощових черв'яків) у різних комбінаціях. Продемонстровано, що різноманіття модельної екосистеми суттєво впливає на її функціональні властивості.
14

Розробка низькоінтенсивних модифікацій двоконсольного дощувального агрегата ДДА-100МА


         Розроблено нову конструкцію водорозподільного вузла та дощувальної насадки секторної дії для використання на агрегаті ДДА-100МА. Досліджено основні показники якості поливу розробленої конструкції дощувальної насадки секторної дії діаметром отвору 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. Оптимізовано типорозміри дощувальних насадок і дюз та схеми їх розміщення вздовж трубопроводу ДДА-100МА з витратами води 60, 80, 100 і 130 л/c. Визначено оптимальний напір на вході в трубопровід, типорозміри насадок і дюз вздовж трубопроводу за оптимального співвідношення H/d структури крапель дощу в діапазоні 1700 - 2400 з відносною похибкою витрат води у межах 5 %. Проведено порівняльні дослідження серійного та удосконаленого агрегата ДДА-100МА з витратами води 60, 80 і 100 л/с. Визначено агротехнічні показники та параметри енерговитрат насосно-силового агрегата ДДА-100МА, які забезпечують захист грунту від ерозії, економію палива та води.
15

Особливості акумулятивного грунтоутворення за нульового обробітку чорноземів Степу Донбасу


         Досліджено особливості грунтотворного процесу за технологією нульового обробітку грунту та проведено комплексну оцінку даної технології на чорноземі Степу Донбасу. Доведено, що нульовий обробіток спряє розвитку акумулятивного процесу грунтоутворення. З'ясовано, що агрофізичні, агрохімічні та біологічні параметри грунту не стримують розвиток рослин та не зменшують врожайність польових культур. Встановлено кращу ефективність захисту від дефляції за технологією нульового обробітку в порівнянні з традиційним. Доведено економічну та енергетичну ефективність нульового обробітку.
16

Контрольна з маркетингу


1. Маркетингові дослідження, функції проблеми 3 2. Програма розробки нових товарів 10
17

Громадяни, як суб’єкти адміністративного права


Вступ 3 1. Поняття, зміст та складові елементи адміністративної правосуб’єктності громадян 5 2. Адміністративно-правовий статус громадян України 12 3. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців 18 Висновок 29 Список використаної літератури 30
18

Причини коливання клімату


19

Порушення пам’яті


Визначення пам'яті 3 Процеси пам'яті 4 Види пам'яті 6 Патологія пам'яті 8
20

Суб'єкти господарських правовідносин


1. Поняття та ознаки суб'єкта господарського права 3 2. Види суб'єктів господарського права 5 Література: 9

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2021