От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Контрольна робота системи технологій


План: 1. Основні завдання технології. 2. Характеристика особливості технологічних систем.
2

Право і релігія


         Обгрунтовано шляхи вирішення актуальних теоретичних і практичних проблем співвідношення права та релігії, розкрито природу даних явищ. Виявлено спільні та відмінні риси права та релігії як форм свідомості та засобів регулювання діяльності суспільства з урахуванням їх генезису, сфери застосування, лінгвістичних особливостей, формального, функціонального, ціннісного аспектів. Досліджено взаємодію права та релігії у процесі суспільного регулювання, проаналізовано протиріччя, що виникають між правовими та релігійними приписами. Розглянуто особливості релігійного впливу на правоутворення, охарактеризовано його форми. Запропоновано типологію правових систем світу за критерієм впливу релігійного чинника на їх розвиток і функціонування. Обгрунтовано шляхи оптимізації відносин держави і церкви в Україні та покращання правової регламентації релігійних відносин.
3

Профілактика тромбоемболії легеневої артерії при гострих венозних тромбозах у хворих варикозною хворобою вен нижніх кінцівок


         Розроблено комплексну програму хірургічної профілактики тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) та покращання результатів лікування хворих з гострими венозними тромбозами на тлі варикозної хвороби. Це свідчить про те, що коагулограма та загальний аналіз крові є недостатньо інформативними для діагностування та формування тактики лікування гострого висхідного тромбофлебіту (ГВТФ). Запропоновано застосовувати ультразвукові критерії ембологенності тромбу, що дозволяє прогнозувати перебіг ГВТФ і визначати ризик виникнення тромбоемболії легеневої артерії. Грунтуючись на даних ультразвукового дуплексного сканування та клінічних даних, зроблено висновок, що всім хворим з ГВФТ показано оперативне лікування в екстреному порядку, вид оперативного втручання залежить від рівня тромбозу. Сформульовано програму профілактики ТЕЛА, яка повинна враховувати прояв спадкової схильності до тромбозів, включати діагностування тромбофілій, ультразвукове дуплексне сканування й обов'язково екстрене оперативне втручання, вид якого залежить від ультразвукових даних.
4

Політичні коаліції в умовах плюралістичної демократії


         Розкрито особливості утворення, функціонування та розвитку політичних коаліцій у плюралістичних суспільствах. На підставі аналізу праць вітчизняних і зарубіжних фахівців з застосуванням комплексної методики, визначено, що політичні коаліції доцільно розглядати у контексті електоральних циклів і класифікувати їх на перед- та післявиборні. Запропоновано розглядати коляційний процес як сукупну діяльність суб'єктів політичних відносин, пов'язану з утворенням, функціонуванням і зміною політичних коаліцій. Виокремлено етапи коаліційного процесу - конституювання, функціонування, розвиток, розпад. Показано, що етапи створення, функціонування, розвитку, розпаду перед- і післявиборних політичних коаліцій формують цикл коаліційного процесу. Встановлено, що перед- та післявиборний цикли буття політичних коаліцій формують специфічний мегацикл коаліційного процесу. Визначено, що інституційний дизайн надає заохочувальні або стримувальні стимули до коаліційної взаємодії. Виділено блокову та власне коаліційну форми коаліційного процесу. Встановлено основні чинники коаліційної поведінки - потенціал учасників коаліції та їх ідеологічну близькість. Проаналізовано перебіг коаліційного процесу в Україні.
5

Зародження та розповсюдження тріщин у концентраторі напружень у сталях при ударному навантаженні


         Розроблено інструментований вертикальний копер і систему високошвидкісної реєстрації параметрів навантаження для проведення ударних випробувань зразків Шарпі. Для вуглецевих і теплостійкої сталей на підставі одержаних діаграм зусилля P - час t визначено залежності повної енергії деформування та руйнування та її складових від температури випробування за різних швидкостей навантаження. Побудовано розрахункову схему та розроблено методику числового моделювання ударних випробувань зразків Шарпі з використанням моделі Гарсона - Твергарда - Нідлмана (GTN). Визначено параметри моделі GTN за результатами проведених експериментальних досліджень щодо розтягу та ударного згину. Оцінено швидкість деформації та дефомаційного розігріву матеріалу за ударних випробувань з урахуванням пошкоджуваності матеріалу в локальній області у концентратора напружень. Показано, що максимальна величина розігріву матеріалу суттєво знижується у разі врахування розповсюдження тепла та пошкодження матеріалу. Визначено величину та характер швидкості розповсюдження тріщини у зразку Шарпі. Розроблено методики розрахунку та моделі матеріалів з параметрами, визначеними на зразках Шарпі, які використано для розрахунку розповсюдження та зупинки тріщини у стінці корпуса реактора за умов термошоку.
6

Розвиток психологічної готовності студентської молоді до створення сім'ї


: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 [Електронний ресурс] / Тетяна Леонідівна Левицька; Національна академія державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2009. — 20 с. — укp.
7

Розроблення технології екструзійних картоплепродуктів підвищенної харчової цінності


         Розроблено технологію екструзійних картоплепродуктів на основі сухого картопляного пюре за методом високотемпературної екструзії. З метою піідвищення їх харчової цінності використано додаткову сировину, а саме: морквяний, буряковий, яблучний порошки, ячну, кукурудзяну крупи, пшоно, рис, горох, сухе знежирене молоко, афірну олію кропу. Визначено хімічний склад основної, додаткової сировини та їх основні фізико-хімічні показники. Вивчено вплив додаткової сировини на основні показники якості готової продукції. Зазначено позитивний вплив на органолептичні показники екструдатів. Установлено оптимальні дозування всіх видів додаткової сировини. Досліджено зміни складових основної та додаткової сировини під випливом високотемпературної екструзії з використанням фізико-хімічних і спектральних методів аналізу. Розроблено рецептури екструзійних картоплепродуктів. Визначено біологічну цінність і калорійність розроблених продуктів. Установлено термін зберігання готових виробів. Розроблено нормативну документацію на екструзійні картоплепродукти.
8

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту


         У збірнику №21 представлені статті з проблем: структура рухової дії, рухливі ігри, фізичне виховання молодших школярів, волейбол, біомеханіка, аеробіка.ЗМІСТ
9

Дослідження постійної загасання фраунгоферових ліній сонячної атмосфери


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 [Електронний ресурс] / Л.М. Янків-Вітковська; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 1999. — 19 с. — укp.
10

Кутові і енергетичні розподіли іонів, емітованих одноелементними та сплавними рідкометалевими джерелами


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.04 [Електронний ресурс] / В.С. Кулик; НАН України. Ін-т фізики. — К., 1999. — 18 с. — укp.
11

Нелінійна динамічна модель імунного відгуку у відкритих умовах


         Вивчено нелінійні явища в імунній системі, суттєво віддаленій від стану термодинамічної рівноваги. Запропоновано математичну модель імунного відгуку, яку задано 12-ма нелінійними звичайними диференціальними рівняннями, два з яких є інтегралами руху, що знижує розмірність системи до 10-ти. Серед великої множини режимів функціонування біосистеми на підставі відбору параметрів виділено такі, що на фазовому просторі динамічної системи забезпечують інваріанти найкращого виживання (стійкі динамічні структури), здійснюють гомеостаз спряжених процесів в системі імунного відгуку. За таких режимів визначено роль підсистем, компонент підсистем, кооперації та взаємоузгодженості підсистем в організації імунного відгуку. Вивчено залежність кінетики від параметрів. Особливу увагу приділено дослідженню фазових портретів системи та їх характеристик: знаходженню точок біфуркації, визначенню типів атракторів, розрахунку їх періодів та інтервалів структурної стійкості, дослідженню хаотичних станів, що дозволяє проектувати оптимальні режими та передбачати шляхи стабільності та виживання авторегульованих або самоорганізуючих систем.
12

Непертурбативна динаміка калібрувальних полів на гратці


         Визначено роль триальності кварків за скінчених температур і показано існування критичної поведінки, пов'язаної зі зміною механізму її екранування. Одержано найбільш загальні умови на генерацію члену Черна - Саймонса ферміоним детермінантом за скінчених температур. Розроблено модель діелектричного вакууму за високих температур і доведено властивість конфайнменту магнітних мод. Детально побудовано механізми генерації масової щілини у двох- і тривимірних неабелевих спінових моделях, які базуються на явищі конденсації вихорових конфігурацій. Запропоновано конфайнуючу некомпактну модель у режимі слабкого зв'язку. Вивчено двомірні неабелеві спінові моделі у лінковому формулюванні. Розроблено новий метод побудови низькотемпературних розкладень і розраховано вільну енергію та кореляційні функції моделі.
13

Поляковський скейлінг у непружних hh-процесах при високих енергіях


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.16 [Електронний ресурс] / Михайло Михайлович Овсянко; Одеський національний політехнічний ун-т. — О., 2002. — 20 с.: рис. — укp.
14

Поляризаційні явища в оксидній варисторній кераміці


         Розроблено фізічні основи застосування поляризаційних явищ для вивчення та контролю особливостей керамічних матеріалів з міжкристалітними потенціальними бар'єрами. Експериментально досліджено ізотермічну та термостимульовану деполяризації, нелінійну електропровідність та ємнісний ефект залежно від структурної невпорядкованості оксидно-цинкової варисторної кераміки різних складів. Наведено моделі для аналізу температурної залежності струмів термостимульованої деполяризації, що враховують перезарядження об'ємних і поверхневих електронних станів на протилежних сторонах напівпроводникового кристаліту неоднорідної системи з міжкристалітними потенціальними бар'єрами. Запропоновано методи прогнозування вольт-амперних і вольт-фарадних характеристик, що враховують поляризаційні явища в широкому діапазоні електронних напруг. Розвинуто фізичні основи застосування явищ ізотермічної та термостимульованої деполяризації та вольт-фарадних характеристик у діапазоні малих напруг для визначення фізичних параметрів оксидної варисторної кераміки.
15

Економічні основи екологізації розвитку агропромислового виробництва


         Дисертацію присвячено аналізу економіко-екологічних проблем розвитку агропромислового виробництва. Досліджені економічні основи екологічно сталого розвитку суспільства, дана оцінка сучасного стану взаємовідносин суспільства з навколишнім середовищем, проаналізовано етапи розвитку взаємовідносин економіки і навколишнього середовища. У результаті проведених досліджень було встановлено, що поняття "екологізація сільськогосподарського виробництва" вченими і практиками розуміється винятково з погляду інтенсифікації природоохоронної діяльності. При цьому, як правило, сільське господарство розглядається як елемент навколишнього середовища, що сприймає забруднення від промислового виробництва і, відповідно, терпить збиток. Хімізація ж сільського господарства розглядалася екологами як джерело зниження якості земель, рідше - продукції. Небезпека сучасної сільськогосподарської технології для здоров'я людини лише рідко згадується, але не є критерієм для основних рішень. Перелік забруднювачів сільськогосподарської продукції звичайно носить констатуючий характер і сприймається як неминуче зло. Дослідження з аналізу ланцюжків грунт - рослини - тварини - людина ще дуже рідкі. Навколишнє середовище завжди було необхідною умовою і складовим елементом процесу відтворення матеріальних цінностей, одночасно виконувало функції сировинних ресурсів і життєвого простору. Відтворюючи природні ресурси і навколишнє середовище, суспільство відтворює і свої продуктивні сили. Деградація довкілля скорочує забезпеченість виробництва сировиною, ускладнює технологічні цикли і погіршує загальний стан біогеоценозів. Рухаючись вперед до нової економічної системи, Україна не може існувати осторонь та ігнорувати процеси загальноєвропейської інтеграції, залишаючись в замкнутому інформативному просторі. Це стосується всіх без винятку сфер суспільної діяльності, які безпосередньо торкаються теоретичних основ стійкого розвитку сучасної економіки. По суті це нова галузь інформативно-аналітичних знань і вона потребує поглибленого вивчення з боку гуманітарних і точних дисциплін, в першу чергу тих, які знаходяться на межі природничих і економічних наук. В значній мірі це стосується макроекономічних характеристик, екологічної безпеки, економіки природокористування та інформатизації навколишнього середовища.
16

Ефективність експортоорієнтованої діяльності АПК Криму


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 [Електронний ресурс] / Костянтин Анатолійович Лебедєв; Південний філіал "Кримський агротехнологічний ун-т" Національного аграрного ун-ту. — Сімф., 2006. — 20 с. — укp.
17

Інтеграція витрат як фактор ефективності інвестицій


         Розроблено нову модель управління інтегрованими витратами за умов трансформації економіки. Запропоновано новий науковий підхід до узагальнення та обгрунтування витратного механізму перетворення будівельних інвестиційних затрат на поточні видатки зведення об'єктів, яке надає економічні вигоди, виражені додатковими фізичними інвестиційними спорудами та прибутком протягом життєвого циклу їх експлуатації. Наведено методику й алгоритм калькулювання кошторисних витрат для їх розрахунків, аналізу та контролю у будівельному виробництві.
18

Інтереси України в розвитку Чорноморської зовнішньоекономічної інтеграції


[Електронний ресурс] / Г.Б. Пекна // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 153 — укp. — укp. — англ.
19

Інформаційно-програмне забезпечення розвитку підприємництва


         Досліджуються методи розробки систем інформації, метою яких є формулювання програмних завдань для підприємств і підприємців. Обгрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення структури і способів продукування інформації про стратегію, політику, виробничі програми підприємств та пропозиції щодо структури інформаційних банків підприємницьких проектів.
20

Ірраціональність поведінки домашніх господарств як споживачів


         Проведено дослідження явища ірраціональності як антиподу "економічного розуму", що виникає під впливом почуттів і є проявом емоцій. Побудовано модель процесу споживацього вибору домогосподарства за ринкових умов, охарактеризовано її основні складові (доход, ринкові комунікації та способи стимулювання збуту) як базові фактори впливу, а також чинники-"фільтри" (пізнавальні здібності, соціальне середовище та психологічні особливості індивіду). Запропоновано поділ ринкової ірраціональності споживача на усвідомлену та неусвідомлену. Досліджено економічні, часові та пізнавальні ресурси споживачів-домогосподарств та їх вплив на ринкові рішення. Проаналізовано фактори, що визначають специфіку поведінки споживачів в Україні: рівень доходів домогосподарств, особливості їх диференціації та національного менталітету. Показано зележність між рівнем доходу, пізнавальними здібностями споживачів-домогосподарств та часткою ірраціональної складової у ринкових рішеннях. Визначено головні функції комунікаційної підсистеми підприємства - інформаційну та спонукальну. Встановлено значення якості товару та запропоновано новий підхід щодо врахування впливу даного чинника на споживацький вибір та ринкову привабливість. Встановлено перевагу якості маркетингових комунікацій над якістю товару у формуванні первинного вибору споживача. Проведено дослідження суспільного феномену моди як комунікаційного елементу, який використовується у системах маркетингових комунікацій. Запропоновано їх проекти синтезованого типу, орієнтовані на реалізацію синергетичного ефекту.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2016