От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Формування продуктивності гороху овочевого під впливом мікроелементів та ризоторфіну в умовах зрошення півдня України


: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 [Електронний ресурс] / Вікторія Сергіївна Алмашова; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський держ. аграрний ун-т". — Херсон, 2009. — 16 с. — укp.
2

Стильове оновлення мистецтва в 1950-ті роки і його культурно-парадигматичний зміст


         Узагальнено дані про особливості культурних процесів середини ХХ ст., відзначеного молодіжним рухом і відповідними тенденціями "проcтоти вираження" у сфері мистецтва, у тому числі в мас-культурному його виявленні.
3

Організаційно-економічне забезпечення інноваційної діяльності в промисловості


         Розроблено методичні положення щодо підвищення ефективності та інтесифікації інноваційних процесів у промисловому виробництві України. Удосконалено визначення науково-технічного прогресу, зважаючи на цілі та умови трансформаційної економіки України. Проаналізовано та визначено шляхи підвищення ефективності створення та реалізації нововведень на сучасному етапі економіки. Запропоновано детальну класифікацію ціноутворювальних факторів. Теретично обгрунтовано визначення попиту в інноваційних товарах на різних стадіях їх життєвого циклу. Запропоновано методи вибору інноваційних ідей та ранжування проектів. Удосконалено спосіб визначення ціни на продукцію інноваційної діяльності з використанням розробленої шкали знижок залежно від накопиченої величини замовлень.
4

Правовий статус свідка в кримінальному процесі України


         Досліджено теоретичні та практичні питання правового регулювання залучення свідка до кримінального судочинства, а саме - правовій регламентації його правового статусу. Проаналізовано положення чинного законодавства та положення проекту КПК України щодо змісту прав і обов'язків свідка, запропоновано обмежити виконання обов'язків цим суб'єктом певними рамками. Сформульовано висновок про участь свідка у правовідносинах, взаємопов'язаних і невзаємопов'язаних з доказуванням, якими є: правовідносини щодо одержання відшкодування витрат, зумовлених викликом для дачі показань; оскарження дій дізнавача та слідчого; забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законом. Визначено недоліки їх правового регулювання, а також сформульовано конкретні положення щодо його удосконалення. Доведено наявність у свідка законного інтересу та внесено пропозиції стосовно механізму забезпечення свідка правом на правову допомогу під час їх відстоювання. Вивчено спірні питання наділення правовим статусом свідка осіб, які виконували оперативно-розшукові заходи, проводили дізнання, були слідчими або понятими. Зроблено висновок про неможливість наділення їх правовим статусом свідка у тій же справі. Визначено правову природу особи, відносно якої є дані про її причетність до вчинення злочину: але немає підстав для наділення її статусом підозрюваного. Наголошено на доцільності її допиту як свідка з дотриманням меж предмету показань цього суб'єкта кримінального процесу.
5

Розрахунок міцності сталефібробетонних елементів, що згинаються, по похилих перерізах


         Выведены формулы для расчета необходимой длины заведения стержневой арматуры за место теоретического обрыва, проекции опасной наклонной трещины на продольную ось элемента.
6

Стадійність зросту сітчастої тканини міста


[Електронний ресурс] / В.О. Тімохін // Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 11. — С. 147-154. — укp.
7

Сумісна робота плит та ригелів у складі диска перекриття


         Встановлено залежності впливу деформативності ригелів на сумісну роботу збірних плит. На основі теорії складених стрижнів розроблено методику розрахунку зусиль взаємодії між збірними плитами та ригелями, яка враховує дотичні та вертикальні складові даних зусиль. Запропоновано числово-аналітичну методику розрахунку зусиль у перекриттях, монолітна плита яких шарнірно спирається на збірні балки. Наведено результати експериментально-теоретичних досліджень напружено-деформованого стану збірних перекриттів з урахуванням їх просторової роботи.
8

Вплив санаторного бальнеолікування сульфідними та іодобромними ваннами на канальцеві функції нирок хворих на гіпертонічну хворобу


         На підставі дослідження 155 хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) І та ІІ стадії у санаторії "Красмашевский" м.Сочі встановлено, що після курсу сульфідних ванн у хворих на ГХ знижуються артеріальний тиск і концентрація іонів натрію в плазмі, підвищується їх екскреція з сечею, зростає діурез. Екскреція іонів амонію знижується, а екскреція титрованих кислот здійснюється за рахунок утворення нелетких кислот. Доведено, що іодобромні ванни у випадку ГХ І стадії не впливають на зміни концентрації іонів натрію в плазмі, але призводять до підвищення екскреції іонів амонію та титрованих кислот, зниження концентрації креатиніну в крові, зростання його екскреції. У випадку ГХ ІІ стадії підвищується концентрація іонів калію в плазмі, знижується їх екскреція та екскреція креатиніну з сечею.
9

Особливості перебігу гломеруло- і тубулоінтерстиціального нефритів, асоційованих з вірусами простого герпесу і цитомегалії, та стану антиоксидантної системи у дітей


         Вивчено клінічні особливості перебігу гострого та хронічного гломерулонефритів (ГН) і тубулоінтерстиціального нефритів (ТІН) у асоціації з вірусом простого герпесу (HSV) і цитомегалії (HCMV). Установлено, що інфікованість HSV і HCMV хворих дітей складає 41(59,4 %), а мікст-асоціація HSV і HCMV досягла 22(53,6 %) серед інфікованих дітей. Доведено, що HSV і HCMV не є ведучим критерієм у розвитку конкретного клінічного синдрому або форми нефритів у дітей, за винятком гострого ТІН, за якого інфікованість виявлено в 90,9 % хворих. З'ясованоо, що асоціація ГН і ТІН з HSV і HCMV сприяє тяжкості перебігу захврювання та розвитку низької чутливості до терапії. Визначено, що наявність HSV і HCMV сприяє розвитку оксидативного стресу за рахунок супресії активності антиоксидантних ферментів (каталази, пероксидази, відновленого глутатіону) у дітей, хворих на гострий та гронічний ГН і ТІН. Установлено кореляційну залежність зниження екскреції аміаку та титрових неорганічних кислот від активності антиоксидантних ферментів у дітей, хворих на гострий ТІН, і високого рівня малонового діальдегіду з проявами хронічної ниркової недостатності за хронічних ГН і ТІН. Зазначено, що розроблений спосіб лікування даних дітей противірусними препаратами "Віролекс" і "Реаферон" є найбільш ефективним щодо ліквідації антиоксидантного стресу в порівнянні з використанням вітаміну Е та есенціале.
10

Особливості перебігу клімактеричного періоду у жінок при гіпокінезії


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Жебріль Ях'я Мохамад; Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. — К., 2000. — 20 с. — укp.
11

Особливості клінічного стану та показників системи інтерферону у новонароджених з хронічною внутрішньоутробною гіпоксією та гострою інтранатальною асфіксією


         Досліджено проблему оптимізації медичної допомоги новонародженим з хронічною внутрішньоутробною гіпоксією та гострою інтранатальною асфіксією на підставі результатів вивчення особливостей клінічного перебігу неонатального періоду та показників інтерферонового статусу. Визначено прогностичну значущість 11-ти чинників перинатального ризику поєднаних з хронічною внутрішньоутробною гіпоксією.
12

Учёт форм индивидуальной анатомической изменчивости в пластической анатомии


          Висвітлено питання індивідуальної анатомічної мінливості та їх значення у пластичній анатомії. Зазначено, що перспективним напрямком є дослідження різних вікових періодів, починаючи від народження і до похилого віку. Наголошено на важливості даних про індивідуальну анатомічну мінливість узагальнення.
13

Контрольна з кулінарії


1. Пояснити причини зниження якості страв з риби тривалого зберігання 3 2. Рекомендації з використання нерибних продуктів моря в харчуванні людини. Обґрунтувати їх, назвати асортимент нерибних продуктів моря, які використовуються у кулінарній практиці підприємств громадського харчування. 5 3. Харчова цінність сиру. Чому його рекомендують застосовувати в дієтичному харчуванні? Зміни білків, що відбуваються при одержанні сиру. 9 Література 11
14

Контрольна з психології


Психологічна характеристика лідера Міжособистість лідера Притаманність лідерства в групі Лідер та Засоби впливу на людину Список використаної літератури
15

Контрольна з управління трудовими ресурсами


1. Зайнятість населення - як економічна, правова та соціальна категорія 3 2. Типове положення про атестацію робочих місць 7 3. Резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів 10 Використана література 12
16

Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні


17

Контрольна з БЖД


1. Аналізатори, їх загальна схема будови та характеристика відділів. Роль зовнішніх та внутрішніх аналізаторів в утворенні захисно – пристосувальних реакцій людини 2. Характеристика основних аналізаторів безпеки життєдіяльності
18

Контрольна з БЖД


1. Загальна оцінка та характеристика небезпек 2. Концепція прийнятного (допустимого) ризику 3. Управління ризиком Література
19

Позитивна економіка


20

Контрольна з маркетингу в готельномі бізнесі


1. Методика оцінки конкурентної позиції підприємства. 1 2. Стан і розвиток конкуренції в готельному бізнесі м. Києва. 3 Список використаної літератури. 6

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018