От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Домашняя экономика


Работа о применении экономики в домашнем хозяйстве
2

Контрольна робота з курсу "Право ЄС"


1.Європейська система центральних банків 3 2. Діяльність Європейського валютного інституту 8 Література 12
3

Діяльність та її структура


1. Поняття діяльності. 3 2. Праця і виробництво як види діяльності. 5 3. Суть механізму людської діяльності 7 Список використаної літератури 9
4

Ремонт поршня


Ремонт поршня
5

Опишіть сучасні моделі мотивації


Опишіть сучасні моделі мотивації
6

Контрольна з управлінського обліку


План 1 Різниця між управлінським та фінансовим обліком 2 Облік витрат на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування 3 Техніка управління запасами
7

Проблема публічного порядку як умова дійсності договорів


8

Мова законодавства


9

Етика


1. Проблема сенсу життя людини. 2 2. Досягнення української естетики 18-19 ст. 4 Література. 6
10

Сучасний герб України


1. Історія походження герба України. 3 2. Сучасний герб. 8 Джерела 11
11

Питання білети міжнародні відносини, міжнародне право


12

Інвестиційні джерела як фактор модернізації економіки України в ринкових умовах (державно-регулятивні засади)


         Проведено комплексне дослідження інвестиційних джерел та організаційно-управлінських механізмів забезпечення випереджального розвитку економіки України. З використанням інституціонального підходу розроблено основні положення інвестиційної стратегії та державно-регулятивні засади розвитку економіки України в контексті трансформаційних перетворень. Проаналізовано організаційно-управлінські засади формування та забезпечення фінансових передумов для здійснення модернізаційних процесів у вітчизняній економічній системі, досліджено моделі їх реалізації. Обгрунтовано необхідність здійснення державної підтримки пріоритетних інвестиційно-інноваційних проектів. Розглянуто діючі моделі фінансування інноваційно-інвестиційного процесу. Визначено ефективність застосування концептуального підходу щодо консорціумного фінансування інноваційно-інвестиційних процесів. Зроблено комплексний аналіз і прогноз потенціалу заощаджень населення, визначено роль даних ресурсів як інвестиційного потенціалу. Досліджено зарубіжний досвід формування управлінсько-регулятивних механізмів реформування сфери інвестиційного забезпечення інноваційних перетворень. Обгрунтовано шляхи оптимізації руху фінансових ресурсів як визначальної умови модернізації економіки України.
13

Економічне обгрунтування ресурсного потенціалу гірничорудних підприємств


         Розкрито суть економічної категорії "ресурсний потенціал" підприємства та досліджено умови використання ресурсів на гірничорудних підприємствах України. Розроблено економічний механізм комплексного оцінювання ефективності використання ресурсів даного підприємства з урахуванням економічних ризиків, зумовлених відповідністю структури ресурсів умовам гірничорудних підприємств за їх кожним виробничим підрозділом, що враховує особливості цих підрозділів і умови використання ресурсів. Розроблено методику оптимізації структури зазначених ресурсів відповідно до його виробничої програми. Запропоновано метод оцінювання поточних та інвестиційних витрат, здійснюваних підприємством з метою відтворення власної ресурсної бази. Наведено методику оцінювання інвестиційних проектів на основі прогнозування результатів їх реалізації та оптимізації джерел фінансування. Виконано практичні розрахунки та підтверджено вірогідність і ефективність запропонованих методичних положень.
14

Пріоритетність банківської системи в євроінтеграційному процесі (на прикладі Польщі)


         Розроблено теоретико-методичні положення, практичні рекомендації щодо адаптації національних банківських систем країн Центральної та Східної Європи, а також України до вимог ЄС. Доведено, що інтеграція банківського сектора країни у світовий банківський простір повинна передувати процесу інтеграції в інших секторах економіки, зокрема валютному. Обгрунтовано доцільність збереження в Україні системи фінансово-кредитних установ різного розміру, подальший розвиток малих банків та їх об'єднання в консорціуми та холдинги без втрати самостійної фінансової діяльності. Запропоновано впровадження процедури вирішення фінансових суперечок у банківській сфері за посередництвом банківського омбудсмена та розроблено рекомендації щодо передачі функцій банківського нагляду єдиній Державній комсії фінансового нагляду. На підставі вивчення польського досвіду доповнено напрями підвищення ефективності функціонування в Україні кооперативних банків. Запропоновано впровадження у банківській сфері України франчайзингу банківських послуг і створення бюро економічної інформації.
15

Тіньовий та офіційний сектори економіки: антагоністичне співіснування і взаємодія


         Проведено комплексне дослідження теоретичних і практичних аспектів проблем взаємодії офіційного та тіньового секторів економіки. З'ясовано особливості соціально-економічних умов зародження й існування тіньового сектору, а також причини девіантної поведінки економічних суб'єктів у межах морально-етичного підходу, що сприяє подальшому здійсненню процесу інституціоналізації тіньового сектору економіки. Визначено позитивні та негативні тенденції його розвитку й обгрунтовано шляхи легалізації. Виявлено основні напрями взаємодії досліджених секторів в Україні на підставі механізму взаємодії тіньового й офіційного секторів економіки, елементами якого є економічні, правові, адміністративні регулятори. Доведено, що даний механізм є складовою частиною (елементом) механізму господарського регулювання економіки. Дію механізму розкрито через його функції (обмеження, стимулювання, спонукання, примусу, заборони). Обгрунтовано, що ухиляння від сплати податків спричинене великим податковим тягарем, перевищенням непрямих податків над прямими, недосконалістю механізму реалізації податкових реформ і репресивним характером податкового законодавства.
16

Управління транспортним забезпеченням сільськогосподарських підприємств


         Удосконалено механізм управління транспортним забезпеченням сільськогосподарських підприємств. Уточнено закономірності та тенденції використання транспортних засобів даних підприємств на регіональному рівні. Досліджено обсяги вантажопотоків сільськогоподарських підприємств з використанням ABC-методу. Класифіковано економічні особливості сільського господарства залежно від їх впливу на використання транспортних засобів. Удосконалено системи показників оцінки ефективності використання власного чи залученого транспорту в сільськогосподарських підприємствах. Уточнено типові завдання керівника транспортного підрозділу даного підприємства. Обгрунтовано методичні підходи до визнчення раціональних меж використання видів транспорту сільському господарстві.
17

Періодизація історико-правового процесу: концептуальні аспекти


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Олена Ігорівна Резнік; Одеська національна юридична академія. — О., 2008. — 18 с. — укp.
18

Право і релігія


         Обгрунтовано шляхи вирішення актуальних теоретичних і практичних проблем співвідношення права та релігії, розкрито природу даних явищ. Виявлено спільні та відмінні риси права та релігії як форм свідомості та засобів регулювання діяльності суспільства з урахуванням їх генезису, сфери застосування, лінгвістичних особливостей, формального, функціонального, ціннісного аспектів. Досліджено взаємодію права та релігії у процесі суспільного регулювання, проаналізовано протиріччя, що виникають між правовими та релігійними приписами. Розглянуто особливості релігійного впливу на правоутворення, охарактеризовано його форми. Запропоновано типологію правових систем світу за критерієм впливу релігійного чинника на їх розвиток і функціонування. Обгрунтовано шляхи оптимізації відносин держави і церкви в Україні та покращання правової регламентації релігійних відносин.
19

Публічна та приватна тенденції в розвитку трудового права України


         Досліджено актуальні проблеми формування та визначення співвідношення приватної й публічної тенденцій у розвитку трудового права України, проаналізовано можливі правові форми їх прояву. Визначено напрямки активізації публічного втручання у трудові відносини. Проаналізовано відносини, які є предметом трудового права та потребують дерегулювання. Розроблено рекомендації щодо поширення чинності трудового законодавства на всі відносини з приводу виконання робіт фізичними особами, які не є підприємцями та спрямованих на утворення об'єктів інтелектуальної власності. Обгрунтовано необхідність посилення публічного втручання у трудові правовідносини державних службовців з метою забезпечення змагальності у процесі добору кадрів для державної служби, а також належного контролю їх трудової діяльності. Наведено рекомендації щодо удосконалення вітчизняного законодавства про працю, зокрема, щодо оптимального поєднання публічної та приватної концепцій, врегулювання трудових відносин і посилення впливу держави на відносини по використанню найманої праці. Обгрунтовано необхідність і конкретні напрямки надання сторонам трудового договору більше можливостей для регулювання за взаємною згодою власних відносин. Запропоновано виключити з актів закондавства України про працю положень, що є проявом невиправданого публічного втручання у відносини, які є предметом трудового права.
20

Роль інституту адвокатури в реалізації правозахисної функції громадянського суспільства


         Обгрунтовано визначення адвокатури як незалежного інституту громадянського суспільства, публічної корпорації юристів, основними завданнями діяльності якої є участь у здійсненні правосуддя та надання кваліфікованої правової допомоги, виконання покладеної на неї публічно-правової функції - контролю за дотриманням державою правових норм щодо кожного члена суспільства. Встановлено, що адвокатура у процесі реалізації функції надання кваліфікованої юридичної допомоги максимально використовує можливості потенціалу громадянського суспільства. Розглянуто подвійну природу функціонування інституту адвокатури: як особистого права людини та найважливішої гарантії захисту всіх її прав і свобод. Розкрито сутність юридичної допомоги як гарантії, що полягає у наданні можливості участі адвоката у конституційному, кримінальному, адміністративному та цивільному судочинстві з метою захисту прав і законних інтересів осіб. Проаналізовано тенденції розвитку інституту адвокатури за сучасних умов вітчизняного державотворення та визначено гарантії права та механізми забезпечення права на одержання кваліфікованої юридичної допомоги.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2016