От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної торгівлі країн Магріба


[Електронний ресурс] / Р.А. Еркхаїс // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 105 — укp. — укp. — англ.
2

Управління функціонуванням акціонерного фармацевтичного об'єднання


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / Ф.І. Жебровська; Харківський держ. ун-т. — Х., 1998. — 16 с. — укp.
3

Формування системи керівництва на промислових підприємствах


         Обгрунтовано теоретичні положення та методичні рекомендації щодо удосконалення класифікації типів керівників і стилів керівництва, розроблено симультативну модель керівної діяльності. На підставі використання існуючих підходів щодо формування стилів керівництва запропоновано моделі мотиваційної, цілеспрямованої та комунікативної поведінки керівника, а також його взаємодії з підлеглими. Розроблено методичні підходи щодо дослідження мотиваційної поведінки керівника. Вперше визначено фази циклу взаємодії керівника з підлеглими (депресія, рецесія, пожвавлення, пік) та формалізовано її динаміку з урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. Проаналізовано існуючі підходи щодо оцінювання керівників, розроблено статистичну модель керівної діяльності з урахуванням економічних показаників промислового підприємства. Запропоновано нову систему оцінювання рівня ефективності трудової діяльності керівника на підставі використання таких критеріїв, як індивідуальні здібності та особистісні якості, авторитет, особливості співпраці з колективом та якість виконання службових обов'язків. Відзначено, що використання розробленої методики дає можливість об'єктивно оцінити професіоналізм та рівень знань керівника, знайти індивідуальний підхід щодо поліпшення показників його діяльності, а також удосконалити стиль керівництва та методи менеджменту.
4

Формування стратегії фінансування інвестиційних програм птахівницьких підприємств


         Вперше розроблено методику визначення та виконаня розрахунку інвестиційної потреби птахівництва АР Крим щодо забезпечення розвитку галузі відповідно до світових норм і стандартів за основними економічними показниками, зокрема, за обсягами виробництва продукції у розрахунку на одну особу та витратами матеріальних ресурсів на одиницю продукції. З'ясовано обсяги та послідовність фінансування інвестиційної програми підприємства на засадах вирішення динамічної нелінійної математичної моделї її оптимізації, що забезпечить найбільш ефективне використання інвестиційних ресурсів та їх швидку окупність.
5

Формування та розподіл коштів бюджету місцевого самоврядування


         Проаналізовано у теоретико-методологічному та соціально-практичному аспектах бюджети місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України. Визначено, що повнофункціональний бюджет самоврядування є одним з головних чинників економічного розвитку окремих територій та держави в цілому. Узагальнено існуючі підходи та результати досліджень з даної проблематики, виявлено ряд малодосліджених її аспектів, розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо оптимізації та реформування системи самоврядних бюджетів.
6

Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльний аналіз)


: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Ламара Михайлівна Альбертини; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.
7

Правові чинники формування соціально-економічної моделі України


         Проблема сучасної та майбутньої соціально-економічної моделі України має багато аспектів. Зміст цієї моделі здебільшого зумовлюється орієнтацією на забезпечення матеріального і духовного добробуту людей. Але є й інший, ширший погляд на дану проблему. Згідно з ним соціально-економічна модель не зводиться тільки до вимоги соціально орієнтованої економіки, а передбачає досягнення політичної та громадянської злагоди у суспільстві на основі економічного і духовного розвитку. Це, по суті, модель політичної, громадянської, економічної та соціальної стабільності в суспільному і державному житті, що є неодмінною передумовою забезпечення належної якості життя людини, її прав і свобод, а також демократичної розбудови української державності.
8

Особистісний чинник у структурі управління організацією


         Вперше у вітчизняній соціології описано шляхи формування осіб керівника й підлеглого залежно від їх первинної соціалізації (впливу сімейного оточення й освітнього середовища). Встановлено теоретичні можливості використання аналізу персонального чинника в управлінні у контексті структуралістського та персоналістського підходів та обгрунтовано шляхи їх інтеграції. Наведено детальний опис соціальних типів керівника та виконавця, визначено їх специфічні соціокультурні та соціопсихологічні особливості, виділено стійкі характерні риси та ознаки. Запропоновано інтерпретацію поняття та структури особистості щодо управлінського процесу. Обгрунтовано тезу про формування типу керівника переважно в престижних прошарках конкретного суспільства та соціокультурну зумовленість даного факту. Створено оригінальну класифікацію соціальних організацій і форм управління з урахуванням середовища функціонування. Виділено їх виробничі, політичні й культурно-освітні типи. Виявлено загальну тенденцію до зростання значимості персонального фактора й міжособистісних відносин, а також пов'язаних з ними аспектів профілю особистості у діяльності соціальних організацій, зокрема культурно-освітніх закладів. Встановлено залежність впливу даного чинника від соціального типу організації. Доведено, що його обсяг і значимість зростає у напрямі від виробничих до культурно-освітніх організацій.
9

Постмодерністське теоретизування в сучасній соціології


         Вперше досліджено та систематизовано соціально-історичні та ідейно-теоретичні джерела постмодерністського теоретизування та узагальнено основоположні постмодерністські концепції. З'ясовано теоретико-методологічні принципи, понятійно-категоріальний апарат та основні методологічні установки соціологічного постмодернізму та його значення для подальшого розвитку соціологічної теоретичної думки. Доведено обумовленість виникнення постмодерністського теоретизування інтеграційними процесами, насамперед, в економічній сфері, які з часом призвели до глобалізації та інформатизації сучасного світу та поглибили "постматеріальну" (постматеріалістичну) переорієнтацію нормативно-ціннісних установок західної спільноти. Досліджено теоретико-методологічні витоки постмодерністського теоретизування та обгрунтовано висновок про певну спадкоємність у теоретичній соціології. Встановлено, що цілеспрямоване застосування принципів плюральності й ототожнення реальності з текстом, деконструкції та децентралізації як методологічних установок, а також ключових понять і категорій (постмодерну, постмодерністської ситуації, постмодерного суспільства, мовних ігор, гіперреальності, симулякра, симуляції, спокуси, спокушання, місця проживання [habitat] спільноти, само-монтування [self-assembly]) дозволяють реконструювати суспільство, в якому найзначущою стає знакова реальність. Доведено, що в постмодерністській методології соціологічного пізнання втрачає доцільність прагнення створити єдину всеохоплюючу теорію, заперечується евристичність системного підходу, визнається рівнозначність різних концептуальних теорій, втрачаються міждисциплінарні межі, а проблема істини взагалі не розглядається.
10

Причини та мотиви протестної поведінки працівників промислових підприємств Донецької області


: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 [Електронний ресурс] / Оксана Володимирівна Панькова; НАН України; Інститут соціології. — К., 2005. — 19 с. — укp.
11

Конструювання та селекція штаму Streptomyces peucetius subsp. caesius - продуцента даунорубіцину та доксорубіцину


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / Лідія Петрівна Дубицька; НАН України; Інститут клітинної біології і генетичної інженерії. — К., 2002. — 18 с.: рис. — укp.
12

Мірмекохорія в широколистяному лісі (адаптації, механізми, селективні переваги)


         Дисертацію присвячено комплексному дослідженню явища мірмекохорії в межах однієї екосистеми. Встановлено, що видовий комплекс мурашок впливає на видовий комплекс рослин через розповсюдження зачатків. Показано, що рослини-мірмекохори мають ряд пристосувань до мірмекохорії (мірмекохорний синдром). Досліджені основні етапи мірмекохорії (вилучення, транспортування, вторинне переміщення зачатків) та виявлені фактори, що впливають на ефективність вилучення і транспортування зачатків. Показано значення вторинного переміщення зачатків мурашками для збільшення відстані, на яку розповсюджуються зачатки. Запропоновано проводити аналіз селективних переваг мірмекохорії (закріплених природним добором переваг, які отримують рослини від розповсюдження зачатків мурашками) з урахуванням конкретного виду рослин, конкретного виду мурашок та особливостей мікростації.
13

Мішечниці (Lepidoptera, Psychidae) України (видовий склад, поширення, особливості біології)


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.09 [Електронний ресурс] / Є.В. Рутьян; НАН України. Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2000. — 19 с. — укp.
14

Молекулярно-біологічні аспекти білково-мембранних взаємодій: термодинамічний і кінетичний контроль вбудовування


: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.03 [Електронний ресурс] / О.С. Ладохін; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2001. — 32 с. — укp.
15

Особливості формування та функціонування симбіозу "Rhizobium meliloti - люцерна" та шляхи підвищення його продуктивності


: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / В.П. Сальник; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2001. — 18 с. — укp.
16

Поствакцинальні віруснейтралізуючі антитіла до полівірусів трьох типів та чинники, що впливають на їх рівні


         Показано, що на якість імунізації оральною полімієлітною вакциною несприятливо впливає наявність неполімієлітних ентеровірусів у кишечнику щеплених. Визначено, що вакцинні штами поліовірусів мають нижчі інтерферуючі властивості у порівнянні з епідемічно актуальними штамами вірусів Коксакі В-5 та ЕСНО-30. Встановлено, що стан поствакцинального імунітету залежить від стану мікробіоценозу кишечнику. Розглянуто можливість корекції поствакцинальної імунної відповіді за допомогою продукту "Лактовіт білковий" та імуномодуляторів метилурацилу та дибазолу. Визначено властивість нейрамінів S.aureus та A.laidlawii впливати на інфекційний титр поліовірусів. Встановлено, що нейрамінін, одержаний з S.aureus, стимулює більш тривалий синтез антитіл у високих титрах до поліовірусів типів 1 та 3, але такої залежності щодо поліовірусу типу 2 не виявлено.
17

Роль індукції цитохрому Р-450 2Е1 в патогенезі гепатотоксичності ізоніазиду


         Експериментально встановлено наявність прямої кореляційної залежності між збільшенням активності фермента-маркера CYP 2E1 - n-нітрофенолгідроксилази й критеріальними показниками гепатотоксичності за дії ізоніазиду. На прикладі дисульфіраму показано здатність інгібіторів CYЗ 2E1 запобігати розвитку ушкоджень печінки щурів. Установлено властивість полівітамінної композиції метаболічної дії "MB" знижувати ступінь індукції CYO 2E1, проявлячи за цього гепатопротекторні властивості за умов ушкодження печінки ізоніазидом в експерименті.
18

Роль лімфоцитарних кейлонів у реалізації імунного гомеостазу


         Вивчено особливості змін імунологічної реактивності організму та стану клітинних мембран лімфоцитів у разі застосування лімфоцитарних кейлонів, отриманих з різних популяцій лімфоцитів і кейлонів, що мають фазову клітинну специфічність. Розроблено новий напрямок - визначення стану лімфоцитарної кейлонної системи у нормі та за різних захворювань організму для інтегральної диференціації ступеня ушкодження різних ланок імунної системи та її потенційних можливостей, що необхідно для діагностики, імунокорекції та профілактики. Висвітлено новий метод визначення ступеня тяжкості гострої променевої хвороби та стану імунної системи у разі інших захворювань. Встановлено, що лімфоцитарні кейлони мають фазову та вузьку клітинну специфічність.Обгрунтовано можливість використання кейлонів як природних антиоксидантів. Запропоновано використовувати лімфоцитарні кейлони як діагностичні препарати для оцінки порушень імунної системи.
19

Роль світлозбирального комплексу в адаптації вищих рослин до умов освітлення


         Виявлено, що нижчий рівень нефотохімічного гасіння флуоресценції хлорофілу листків гороху, вирощеного за умов збільшення частки червоного світла, узгоджується з виявленими змінами в організації СЗКП, більшою стабільністю його олігомерної структури.
20

Участь українців в колонізації Хабаровського краю (1910 - 1928 рр.)


         Розкрито суть і особливості освоєння російського Далекого Сходу. Досліджено динаміку міграційного руху з українських губерній на Далекий Схід. Доведено, що масштабне залучення, зокрема українських селян, до освоєння регіону, у поєднанні з переважно виваженою політикою центрального та місцевого керівництва мали бажаний результат стосовно перетворення сучасного Хабаровського краю у потужний аграрно-індустріальний регіон ще у першій третині XX ст. Цьому процесу не завадили роки громадянської війни, а також різноманітні прояви зовнішньоплітичного фактора.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019