От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Технологічно успадковані стани кристалів AII BVI


: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.02.01 [Електронний ресурс] / Валерій Павлович Мигаль; НАН України; Науково-технологічний концерн "Інститут монокристалів". Інститут монокристалів. — Х., 2002. — 32 с.: рис. — укp.
2

Вплив внутрішньої організації управління на позицію корпорації на фондовому ринку


[Електронний ресурс] / Е.Н. Коренєв // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 123-124 — укp. — укp. — англ.
3

Дизайн реклами як фактор впливу на ефективність діяльності підприємств торгівлі


         Висвітлено сучасні проблеми ефективності діяльності підприємств торгівлі та запропоновано шляхи їх розв'язання, передусім, за допомогою застосування потужного рекламного механізму, ефективне функціонування якого неможливе без застосування дизайну.
4

До формування транспортної складової дорожньо-транспортних витрат як функції стану проїжджої в специфічних умовах міських населених пунктів


[Електронний ресурс] / С.С. Кизима, С.В. Роман // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 131-139. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
5

Економічна кібернетика: проблеми розвитку та перспективи застосування


         Досягнення точних наук використовуються в економічних дослідженнях ще з кінця XIX ст. Вони допомагають фахівцям зрозуміти глибинний взаємозв'язок подій, підсилюють обґрунтованість зроблених передбачень та економічного аналізу. Це дає змогу органам державної влади і окремим суб'єктам господарювання відшукувати ефективні рішення за складних і неоднозначних ситуацій. Яке ж місце посідають методи точних наук у сучасних економічних дослідженнях?
6

Економічний механізм розвитку торговельного мореплавання України


         Узагальнено сучасний досвід та запропоновано нове вирішення теоретико-методологічних і практичних проблем відтворення економічного механізму ефективного розвитку торговельного мореплавання України. Розроблено концептуальні засади національної морської політики та сформовано систему пріоритетів для етапу вступу та початку функціонування держави в СОТ і ГАТС. Визначено основні принципи другого міжнародного реєстру суден в Україні, використання яких забезпечує поєднання сприятливих економічних умов з високими вимогами щодо безпеки мореплавства, а також особистої й екологічної безпеки. Наведено теоретичне обгрунтування та розроблено методичне забезпечення процесу оптимізації організаційних структур і порядку відправлення зовнішньоторговельних вантажів переважно флотом, зафрахтованим українською стороною. Здійснено впровадження результатів наукового дослідження у практичну діяльність підприємств морського транспорту та навчальну діяльність спеціальних учбових закладів.
7

Інвестиційні процеси в умовах соціально-економічних трансформацій


         Здійснено комплексне політико-економічне дослідження природи та суті інвестицій, особливостей інвестиційної діяльності та механізму її оптимізації за умов трансформаційної економіки. На підставі розгляду різних модифікацій поняття "інвестиції" уточнено його визначення. Виявлено, що натурально-речовинний зміст процесу нагромадження характеризується взаємозв'язками між ринковими суб'єктами з приводу створення та використання чинників додаткового виробництва з параметрами ефективності суспільного капіталу у ході регулювання суперечності структури та функції фонду нагромадження на макро- та мікрорівнях з метою забезпечення збалансованих темпів зростання ВВП. Наведено класифікацію інвестицій, що відповідає сучасним концепціям оцінки інвестиційної діяльності. Визначено критерії класифікації форм інвестицій та базову типологічну ознаку. Систематизовано методологічні підходи стосовно формування інвестиційної діяльності на мікро- та макрорівнях. Доведено необхідність державного регулювання інвестиційних процесів і представлено концепцію ролі держави в інвестиційній сфері української економіки. Розглянуто інвестиційні переваги промислово-фінансових груп у порівнянні з окремими підприємствами. Проаналізовано причини, які перешкоджають створенню промислово-фінансових груп в Україні. Розроблено механізм організації та стимулювання руху інвестиційних ресурсів у процесі формування промислово-фінансових груп. Охарактеризовано суперечності, які виникли у процесі приватизації та запропоновано механізми, що пом'якшують їх. Наведено практичні рекомендації щодо напрямків покращання інвестиційної діяльності сучасної української економіки.
8

Інформаційно-програмне забезпечення розвитку підприємництва


         Досліджуються методи розробки систем інформації, метою яких є формулювання програмних завдань для підприємств і підприємців. Обгрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення структури і способів продукування інформації про стратегію, політику, виробничі програми підприємств та пропозиції щодо структури інформаційних банків підприємницьких проектів.
9

Корпоративный менеджмент в мире библиотек: тенденции и перспективы развития


         Формування корпоративного менеджменту в бібліотечній справі обумовлено розвитком інформаційних технологій, прогресом телекомунікаційних засобів, появою Інтернет. Практично всі бібліо-теки суб'єктів Російської Федерацій автоматизовані, мають локальні обчислювальні мережі та підключені до міжнародної електронної мережі Інтернет. Усі бібліотеки формують власні інформацій-ні ресурси у вигляді електронних каталогів, повнотекстових колекцій, різних тематичних тамультимедійних баз даних. На управлінському рівні це складне та багатоаспектне завдання, яка потребує чіткої координації діяльності та розробки стратегічних напрямків взаємодії бібліотек, вирішується шляхом створеннябібліотечних корпорацій Росії. До цього часу в російському законодавстві відсутня така організаціно-правова форма, як "корпорація", і відповідно офіційно не прийнято обумовлене цим поняттям корпоративне управління. Визначення корпорації, які можна зустріти в літературі, зводяться до кількох формальних ознак: розвиненості організаційної структури, широкому діапазону видів діяльності, розвиненої системи зв'язків, наявності представницького ешелону професійних керівників.
10

Матричный анализ взаимной торговли стран Магриба


         Вивчення тенденцій розвитку взаємної торговлі у системі країн Магрибу за період з 1991 до 1997 рр. показало, що така торгівля носить нерівноважний (з точки зору експортно- та імпортоорієнтованості) та поляризований (на перші дві пари: Лівія - Туніс та Лівія - Марокко припадає 63,5 % взаємної торгівлі у системі країн Магрибу) характер. Великим недоліком торгівельної інтеграції країн Магрибу є дуже слабке залучення до неї Мавританії та невеликий алжиро-лівійський торговельний обмін. Дане розслідування слід розглядати як базове для матричного аналізу взаємної торгівлі країн Магрибу за наступний семирічний термін часу (1997 - 2003 рр.).
11

Мерчендайзинг в Украине на примере крепких алкогольных напитков


[Електронний ресурс] / О.В. Никитина // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 145-146 — рус. — укp. — англ.
12

Методичний підхід до формалізації завдання побудови моделі переходу командно-розподільчої системи до ринкової економіки


[Електронний ресурс] / І.О. Пивоваров // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N20. — С. 43-48 — Библиогр. в конце ст. — укp.
13

Методичні засади складання схем землеустрою та техніко-економічних обгрунтувань використання й охорони земель у межах сільських (селищних) Рад


[Електронний ресурс] / М.Н. Калюжний, В.М. Кривов // Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 17. — С. 101-106. — укp.
14

Механізм регулювання ринку строкових контрактів на зерно в Україні


         Наведено визначення основних понять строкового ринку. Запропоновано нове трактування понять "ф'ючерсний ринок" та "вартість ф'ючерсного контракту". На підставі результатів теоретичних досліджень розроблено пропозиції щодо формування та розвитку ф'ючерсного ринку. З позицій системного аналізу обгрунтовано доцільність та переваги застосування його інструментарію у регулюванні аграрного сектору економіки. Запропоновано інформаційну модель ф'ючерсного ринку, яка відображає напрям і характер зв'язків між його складовими. Обгрунтовано застосування інформаційних методів впливу на ринкове середовище з метою зміни фундаментальних факторів. На базі інформаційної моделі побудовано механізм регулювання ринкових процесів та алгоритм його дії.
15

Микроэкономика


[Электронный ресурс] / И.Ю. Швец // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.1. — С. 63-65 — Библиогр. в конце ст. — рус.
16

Муниципальные облигации: вопросы защиты прав инвесторов


[Электронный ресурс] / С.Н. Артемьев // Культура народов Причерноморья. — 2000. — N12. — С. 11-13 — Библиогр. в конце статьи: с. 13 (7 назв.) — рус.
17

Науково-методичні засади податкового регулювання малого бізнесу


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / Степан Анатолійович Музиченко; Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. — К., 2004. — 17 с. — укp.
18

Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку


         Досліджено теоретичні засади побудови системи обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємств. Запропоновано удосконалену класифікацію доходів, витрат і фінансових результатів за видами діяльності, що дає змогу більш раціонально використовувати облікову та аналітичну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. Наведено пропозиції щодо уточнення структури звіту про фінансові результати з метою підвищення наочості та аналітичних можливостей звіту. Досліджено та уточнено вимоги до інформаційного забезпечення процесу обліку й аналізу на великих підприємствах. Розроблено алгоритм агрегації фінансової звітності для потреб аналізу результативності роботи підприємств. Запропоновано рекомендації щодо використання методики комплексного аналізу рентабельності продукції на базі даних управлінського обліку.
19

Оптимальні рішення в умовах ризику на основі апарата багатозначних відображень


         Розглянуто питання розробки підходів та відповідного математичного апарата для прийняття оптимальних рішень за умов ризику. Введено клас поліедральних когерентних мір ризику, а задачі оптимізації портфеля за співвідношенням зиск - ризик зведено до відповідних задач лінійного програмування, що сприяє підвищенню ефективності обчислень. Досліджено різноманітні задачі оптимізації портфеля, зокрема за невідомих ймовірностей сценаріїв, а також для різних багатокритеріальних постановок. Вивчено проблеми оптимізації паралельно-послідовних систем з відмовами двох типів та їх узагальнення, побудовано ефективні алгоритми пошуку рішень. Удосконалено апарат багатозначних зображень, зокрема побудовано новий дотичний конус для графіків відбражень та одержано нові результати щодо різних властивостей багатозначних відображень. Розвинуто підхід ефективної границі для оцінювання систем за спостереженнями вхід - вихід для випадку двох типів входів і виходів, що дозволяє досліджувати системи з ризиком.
20

От функционального к ситуационному менеджменту


[Электронный ресурс] / В.А. Василенко // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N9. — С. 14-19 — Библиогр. в конце статьи: 3 назв. — рус.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019