От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Перспективний аналіз


Вступ / 1. Види й напрямки економічного аналізу за часом дослідження процесів / 2. Перспективний (стратегічний) аналіз / Висновок / Використана література
2

Контрольна робота мікробіологія


1. Бактерицидні та бактеріостатичні речовини, принципи їх впливу на мікроорганізми, практичне використання 2 2. Процес гниття білкових речовин. Проміжні й кінцеві продукти гниття 3 3. Поживні середовища для культивування мікроорганізмів 5 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 8
3

Діяльність київської історико-економічної школи М.В.Довнар-Запольського (1901-1919 рр.)


: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 [Електронний ресурс] / Дмитро Олександрович Карпусь; НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2008. — 18 с. — укp.
4

Стратегія гнучкого ціноутворення на кінцеву продукцію підприємств молочної галузі


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Альона Ігорівна Пляскіна; Національний ун-т харчових технологій. — К., 2008. — 20 с. — укp.
5

Управлінська результативність в ТНК


         Системно досліджено теоретичні та практичні проблеми формування та підвищення управлінської результативності у транснаціональних корпораціях (ТНК). Запропоновано напрямки оцінки результатів роботи менеджерів у ТНК. Розроблено модель управлінської результативності "6 + 1". Обгрунтовано зміст і доцільність використання інструментарію контекстуального аналізу умов зростання управлінської результативності в ТНК. Проаналізовано глобальні та регіональні конфігурації управління міжнародною діяльністю та систематизовано інструменти проектування управлінської роботи в сучасних ТНК. Визначено чинники та каталізатори професійного розвитку менеджерів у ТНК. Обгрунтовано імперативи процесного підходу до управління кар'єрою у міжнародному менеджменті. Розкрито логіку та принципи формування культури управлінської результативності для підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств. Розроблено інструменти оптимізації стратегічного процесу й організаційного проектування результативної управлінської роботи за умов інтернаціоналізації підприємств України. Систематизовано елементи організаційних програм стосовно забезпечення та прискорення управлінського розвитку на підтримку пріоритетів інтернаціоналізації українських підприємств.
6

Формування та розвиток фінансового ринку України в системі макроекономічної стабілізації


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / Аліна Леонідівна Свечкіна; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp.
7

Організація і функції суддівського самоврядування за законодавством України


         Досліджено сучасну систему суддівського самоврядування, зокрема, процес становлення, правове регулювання організації та діяльності цих органів. Проаналізовано проблеми нормативного визначення поняття "суддівське самоврядування" та шляхи подолання наявних вад з урахуванням досвіду нормативного регулювання тотожних відносин у певних зарубіжних країнах. Наведено загальну характеристику правового оформлення національної моделі суддівського самоврядування та зазначено, що даний вид управління перебуває на стадії становлення та вирізняється колізійністю, дублюванням функцій, високим рівнем деталізації окремих питань, наявністю унікальних для пострадянського простору контрольних функцій органів суддівського самоврядування. Обгрунтовано доцільність запровадження в судах усіх рівнів рад суддів як альтернативи зборів суддів. Доведено необхідність створення системи регіональних судів у справах суддів України. Відзначено, що процедура ініціювання дисциплінарних заходів впливу на судів має відповідати принципам розподілу влади та незалежності суддів.
8

Правове регулювання індивідуальних трудових спорів


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 [Електронний ресурс] / Сергій Вікторович Лозовой; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. — укp.
9

Просторове буття сучасної держави


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Іван Володимирович Долматов; Одеська національна юридична академія. — О., 2009. — 22 с. — укp.
10

Суддівський розсуд у теорії права


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Павло Вячеславович Куфтирєв; Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2009. — 20 с. — укp.
11

Методи планування людських ресурсів проекту на основі функціонального резервування


: автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.22 [Електронний ресурс] / Олексій Ігорович Шипулін; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : рис. — укp.
12

Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Леся Анатоліївна Грицина; Хмельницький національний ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. — укp.
13

Підвищення соціально-економічної ефективності інвестиційної діяльності у регіоні


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 [Електронний ресурс] / Наталя Валентинівна Яблонська; НАН України; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. — О., 2009. — 19 с. — укp.
14

Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств


: автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 [Електронний ресурс] / Наталія Володимирівна Юдіна; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2009. — 20 с.: рис. — укp.
15

Розвиток методів визначення часткового внеску суб'єктів електричної системи у погіршення якості електроенергії


: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.02 [Електронний ресурс] / Поліна Геннадіївна Щербакова; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.
16

Мікробіологічна характеристика мікрофлори мигдаликів, Corynebacterium diphtheriae та особливості міжбактеріальних взаємовідносин за аеробних і мікроаерофільних умов


: автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Тетяна Анатоліївна Рижкова; Державна установа "Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України". — Х., 2009. — 24 с. — укp.
17

Профілактика перинатальної паталогії у жінок з уреаплазмово-вірусною інфекцією


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Наталія Миронівна Кінаш; Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський держ. медичний ун-т ім. І.Я.Горбачевського". — Тернопіль, 2009. — 20 с. — укp.
18

Ремоделювання і динаміка систолічної функції лівих камер серця та клініко- функціонального стану хворих з кардіомегалією і хронічною серцевою недостатністю різного генезу на фоні довготривалої синдромальної фармакотерапії


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 [Електронний ресурс] / Олена Володимирівна Онищенко; АМН України; Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска". — К., 2009. — 24 с. — укp.
19

Джаззінг як форма взаємодії академічного та "третього" пластів у джазі


         Вивчено специфіку джаззінга в контексті еволюції джазових стилів XX ст. Вперше у вітчизняному музикознавстві це питання розглянуто у світлі широкої історико-теоретичної панорами з опорою на розуміння джазу як типу музичного мислення. Запропоновано комплексне визначення джаззінга - форми взаємодії як "третьопластового" явища й академічної музики. Розглянуто зв'язок джаззінга з транскрипційністю та полістилістикою, парадигмами та синтагмами джазових стилів. Розроблено класифікацію його різновидів, яка включає джаззінг-імпровізацію, джаззінг-обробку (аранжировку), джаззінг-транскрипцію, джаззінг-стилізацію. Вперше запропоновано періодизацію становлення джаззінга в межах загальної еволюції джазових стилів і течій. Опрацьовано близько 50-ти акустичних текстів джаззінг-композицій. Вперше у вітчизняному музикознавстві проведено аналіз ряду найпоказовіших джаззінг-зразків. Надано оцінку, що джаззінг на його шляху був своєрідним індикатором "віхових" моментів, коли актуалізувалися тенденції до мовленнєво-мовного оновлення та пошуків нової стилістики.
20

Особливості забур'янення та удосконалення системи захисту промислових виноградників у південно-західному Степу України


: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 16.01.13. [Електронний ресурс] / Наталія Тимофіївна Могилюк; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 21 с. — укp.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020