От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Статистичний аналіз інфляційного процесу в економіці України


         Проаналізовано сучасні концепції інфляції з урахуванням специфіки економіки країни. Виявлено переваги та недоліки основних показників інфляції. Запропоновано методологічні підходи щодо врахування споживчих грошових втрат сільського населення під час визначення індексу споживчих цін (ІСЦ), а також щодо елімінування сезонних коливань даного показника інфляції. Виявлено провідні тенденції інфляції та основні фактори впливу на індекс споживчих цін. Здійснено коригування показників фінансових результатів діяльності підприємств на інфляцію за допомогою системи індексів цін. Розроблено методологічні підходи щодо вимірювання прихованої інфляції на споживчому ринку. Побудовано зведений індекс інфляції за всіма ринками, який враховує складову прихованої інфляції, визначено напрями його застосування.
2

Стратегії реструктуризації потенціалу авіакомпаній


         Проведено дослідження наукових підходів до визначення сутності підприємства та його потенціалу. Розглянуто особливості конкуренції на ринку літаків середнього та дальномагістрального призначення. Виявлено, що у разі застосування лізингу як каналу збуту одночасно здійснюється "захоплення" авіакомпанії (АК). Розроблено інституційно-маркетингову модель потенціалу в лізингових відносинах та модель динаміки потенціалу з зонами морального ризику. Запропоновано комплекс стратегій АК у лізингових відносинах з урахуванням загальної стратегії АК та стану потенціалу відносин між сторонами угоди.
3

Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства


         Визначено зміст поняття "інвестиції", як вкладення капіталу з метою наступного збільшення у розмірі, достатньому для компенсації інвестору відмови від використання коштів на споживання у поточному періоді, а також винагороду за ризикованість та відшкодування втрат від інфляції. Проаналізовано можливості підвищення ефективності діяльності підприємства з урахуванням фінансово-економічного стану на момент інвестування. На підставі досліджень виявлено позитивну тенденцію у діяльності промислових підприємств Харківщини та активізацію інвестиційних процесів по галузях. Розроблено механізм прийняття рішень, що враховує взаємовплив проектів і об'єкту інвестування. Наведено показники якісної та кількісної оцінки привабливості інвестиційних проектів і підприємства. Запропоновано комплексну матричну оцінку взаємоузгоджень проектів і підприємства, що має синергетичний ефект. Наведено порядок формування інвестиційного рішення шляхом побудови ієрархії, що дозволило одержати оптимальне управлінське рішення за умов багатокрітеріальності.
4

Тестування як засіб для покращення роботи реєстраційно-кадастрових систем


         Розглянуто питання моделювання "м'яких" вимірів у тензорному базисі. М'який вимір являє собою множину упорядкованих пар, представлених у вигляді "значення/функція належності". Ця множина за законами тензорного аналізу може бути перетворена без втрати спільності в новий об'єкт - тензор, що зберігає, з одного боку, всі властивості нечіткої множини і наділений новими додатковими властивостями, зокрема, інваріантами. Апарат тензорної алгебри, застосований до нечітких змінних, що моделюються тензором дозволяє істотно розширити можливості з обробки нечіткої інформації. Наведено приклади, що ілюструють ефективність запропонованої моделі.
5

Управління інноваційною діяльністю підприємства


         На підставі аналізу основних причин, які стримують інноваційну діяльність в ESCWA, наведено рекомендації щодо державної підтримки інноваційної діяльності підприємств, що сприятимуть переходу до інноваційного підприємництва, а також підвищенню конкурентоспроможності цих країн. Досліджено інноваційну діяльність країн третього світу та розвинутих країн. Обгрунтовано необхідність створення сприятливого інноваційного клімату у країнах третього світу з метою активізації інноваційної діяльності підприємств та досягнення економічного зростання. Обгрунтовано методичний підхід до планування інноваційних стратегій на базі інноваційного маркетингу, який передбачає розробку інноваційної мети залежно від місії підприємства до оцінки ефективності інноваційного проекту. Розроблено методичний підхід до елементного складу життєвого циклу інноваційного проекту, що містить три фази та дванадцять етапів, а також методичні рекомендації щодо вдосконалення управління даним проектом, шляхів захисту від ризику й ухвалення фінансово-інноваційного рішення про його реалізацію.
6

Управління створенням державних холдінгових компаній


         Висвітлено питання приватизації державних підприємств машинобудування та військово-промислового комплексу шляхом їх корпоратизації та акціонуваня, перетворення на державні акціонерні холдінгові компанії. Вивчено досвід зарубіжних країн. Досліджено особливості формування та діяльності холдінгових компаній в Україні, позитивних і негативних наслідків їх діяльності. Розроблено концепцію створення та функціонування державних акціонерних холдінгових компаній. Наведено методичні рекомендації щодо корпоратизації та акціонування державних підприємств, розробки планів випуску та розміщення акцій, проведення аналізу господарської діяльності підприємств і підвищення її ефективності, розробки бізнес-планів зі створення спільних підприємств з залученням іноземних інвестицій. На підставі вивчення досвіду створення та функціонування Державної акціонерної холдінгової компанії "Дніпровський машинобудівний завод" запропоновано комплекс заходів щодо вдосконалення процесу приватизації державних підприємств, створення нових виробничих структур і підвищення ефективності їх роботи.
7

Формалізація оціночного зонування міських земель з застосуванням ГІС-моделі


         Установлено, що за умов розвинутого ринку нерухомості впливовими факторами ринкової вартості за рівнем значимості 5 % є концентрація комерційних, фінансових та юридичних суб'єктів, відстань до центрального ділового району, кількість злочинів, вплив зовнішнього транспорту, вплив автомагістралей, відстань до водойми, дохід на душу населення, відстань до вторинного центру. З'ясовано, що об'єднання оціночних районів в економіко-планувальні зони можна здійснювати на підставі ступеня рівності нечітких множин, що складає 0,5, а також з врахуванням суміжності районів. Показано, що метод Конгалтона і Міда, адаптований для аналізу полігонів і доповнений розрахунком сум площ перекриття полігонів, дозволяє визначати числові характеристики геометричної схожості полігонів.
8

Форми державного регулювання інвестиційної діяльності


[Електронний ресурс] / М.Р. Бекіров // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 81 — укp. — укp. — англ.
9

Формування інфраструктури підприємств на споживчому ринку


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Світлана Михайлівна Лихолат; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.
10

Формування та розподіл коштів бюджету місцевого самоврядування


         Проаналізовано у теоретико-методологічному та соціально-практичному аспектах бюджети місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України. Визначено, що повнофункціональний бюджет самоврядування є одним з головних чинників економічного розвитку окремих територій та держави в цілому. Узагальнено існуючі підходи та результати досліджень з даної проблематики, виявлено ряд малодосліджених її аспектів, розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо оптимізації та реформування системи самоврядних бюджетів.
11

Державне регулювання та цільове програмування сталого соціального розвитку в регіоні


: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Беганська; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp. [N=006558]
12

Нові підходи до планування території на регіональному та місцевому рівнях в умовах чинного законодавства


[Електронний ресурс] / Т.В. Криштоп // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 109-116. — укp.
13

Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України


         Розглянуто процесуально-правову природу справ про усиновлення дітей іноземними громадянами, передумови права на звернення іноземців-кандидатів в усиновителі в суди України з заявами про встановлення усиновлення та процесуальний порядок порушення судом справ даної категорії. Розкрито мету, значення і зміст підготовки справ про усиновлення дітей іноземними громадянами до судового розгляду, порядок з'ясування обставин, що мають значення для правильного та своєчасного їх вирішення та визначення кола доказів, які їх підтверджують. Викладено питання визначення кола осіб у справах цієї категорії та призначення справ про усиновлення дітей іноземними громадянами до розгляду у судовому засіданні. Проаналізовано процесуальний порядок розгляду цих справ, мету та зміст даного етапу провадження, а також судове рішення в справах цієї категорії. Наведено рекомендації з удосконалення сімейного та цивільного процесуального законодавства, зокрема, про необхідність застосування судами міжнародних договорів під час розгляду справ про усиновлення дітей іноземними громадянами, а також законодавство країн, в яких проживають кандидати в усиновителі, про необхідність залучення перекладача під час подачі заяви про встановлення усиновлення до суду, про врегулювання питання дачі згоди дитини на усиновлення.
14

Підстави та процесуальний порядок зупинення попереднього розслідування


         Висвітлено питання, пов'язані з поняттям, сутністю, підставами, умовами та процесуальним порядком зупинення попереднього розслідування. Проаналізовано на засадах сучасних поглядів, теоретичних концепцій кримінально-процесуального права, діючої Конституції, відомчих нормативних актів нові підходи щодо вирішення проблем, які не забезпечують вимог теорії та практики. Розглянуто нову додаткову умову зупинення досудового слідства: вжиття слідчим, органом дізнання необхідних заходів з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином, на момент зупинення справи, за підставами де є наявність обвинуваченої особи. Запропоновано доповнити закон положенням про те, що довідка видається лікарем, який є спеціалістом у даній області захворювань і на лікуванні чи під наглядом якого перебуває обвинувачений, а також передбачити у законодавчому порядку створення слідчо-оперативних груп та форми їх діяльності. Сформульовано інші пропозиції щодо удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства та слідчо-судової практики, які мають відношення до даної проблеми.
15

Поняття та види підсудності в кримінальному процесі України


         Досліджено інститут підсудності, проаналізовано його правову природу, зміст, значення, визначено шляхи законодавчого удосконалення та упорядкування практики застосування у сфері кримінальної юстиції. Сформульовано основні положення законного судді. Наведено характеристику окремих видів підсудності, зокрема, предметної, територіальної, спеціальної, персональної, надзвичайної та за зв'язком справ. У контексті застосування правил підсудності розглянуто проблеми розвитку військової, ювенальної та мирової юстиції. У аспекті диференціації складу суду проаналізовано критерії визначення підсудності для одноособового, колегіального розгляду з народним елементом та виключно у процесійному складі. За результатами дослідження запропоновано рекомендації та пропозиції щодо удосконалення кримінально-процесуального законодавства та законодавства про судоустрій.
16

Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльний аналіз)


: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Ламара Михайлівна Альбертини; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.
17

Правове регулювання інвестиційної діяльності


         Досліджено економіко-правову природу господарсько-правових відносин, що є за своєю суттю інвестиційними. Подано визначення основних понять. Інвестиційну діяльність розглянуто як господарсько-правову, комплексну діяльність, яка включає елементи різних правовідносин, а також різні елементи правового регулювання. Визначено об'єктивний склад і висвітлено питання взаємодії суб'єктів і необхідних умов для здійснення даної діяльності. Обгрунтовано галузеву належність зазначеної діяльності. Проаналізовано форми здійснення інвестиційної діяльності. Значну увагу приділено необхідності внесення змін та доповнень до чинного законодавства України, а також прийняття Господарського (Комерційного) кодексу.
18

Державний механізм етнонаціональної інтеграції суспільства


: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Ігор Ілліч Голос; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.
19

Відтворення населення: регіональні особливості та стратегії реалізації життєвого потенціалу


: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 [Електронний ресурс] / Стелла Семенівна Вєтрова; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с. — укp.
20

Социокультурные концепты экологии культуры


         Статья посвящена одной из глобальных проблем современности. Предложены философские и культурологические подходы в решении проблемы. Обоснована необходимость антропологического, духовно-нравственного, синергетического и культурно-исторического концептов в развитии культуры. Теоретико-методологическую основу работы составляют системный, проблемный и интервальный подходы.         Стаття присвячена одній з глобальних проблем сучасності. Запропоновано філософські й культурологічні підходи в рішенні проблеми. Обґрунтовано необхідність антропологічного, духовно-морального, сінергетичного та культурно-історичного концептів у розвитку культури. Теоретико-методологічну основу роботи складають системний, проблемний та інтервальний підходи.         This article is devoted to one of the global problems of contemporaneity. The philosophical and cultural approaches in the solution of the problem have been offered here. The need of anthropological, spiritual-moral, synergetic and cultural-historical concepts in the development of culture have been motivated. The systematic, problematic and interval approaches form the theoretico-methodological basis of the article.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020