От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Мінералогія уролітів


         На підставі статистичних даних про захворювання на уролітіаз населення світу й України показано, що його локально-регіональне поширення спричинене факторами: соціально-економічним; забрудненням довкілля; кліматичним чинником; гідрохімічними особливостями питної води та геологічним фактором. Відзначено, що підвищення життєвого рівня до європейського не тільки супроводжується збільшенням кількості дорослих хворих, а й зрівноваженням частки обох статей з цією недугою. Відповідно зменшується кількість захворювань хлопчиків на уролітіаз нижніх сечових шляхів. З'ясовано, що з підвищенням життєвого рівня частка уратових каменів зменшується, а оксалатових і фосфатових - збільшується. Визначено, що серед уролітів переважають асоціації, зокрема, безперервні ряди: апатит - струвіт, ювеліт - апатит, уеделіт - апатит, уеделіт - ювеліт, а особливості індивідів й агрегатів каменетвірних мінералів збігаються з характеристиками утворень геологічних об'єктів. Обгрунтовано, що уроліти формуються внаслідок седиментації, власне кристалізації та життєдіяльності мікроорганізмів. У процесі седиментації формуються конкрецієподібні фосфатові, оксалатові, уратові та змішаного складу туроліти, а у разі безпосередньої кристалізації - сфероліти брушиту, струвіту, оксалатів, уратів, цистину. Виявлено, що продуктом життєдіяльності мікроорганізмів є глобулярні ювелітові утворення та частково - апатит. Зазначено, що аморфна органічна речовина відіграє в уролітах здебільшого цементуючу роль.
2

Метаболічні розлади за атеросклеротичного ураження мезентеріальних артерій та шляхи їх корекції


         Встановлено особливості синдрому метаболічних розладів під час порушення мезентеріального кровотоку атеросклеротичного генезу (за даними кольорової допплероультрасонографії) шляхом визначення морфофункціонального стану еритроцитів, вираженості порушень процесів гемокоагуляції, фібринолітичної та протеолітичної активності плазми крові, стану процесів вільнорадикального окиснення ліпідів, протирадикального захисту, порушення вуглеводного обміну, в тому числі на рівні мембранного травлення шляхом проведення тесту навантаження лактозою. Розроблено діагностичні критерії (за допплерографічними показниками) порушень прохідності черевного стовбура та верхньої мезентеріальної артерії з використанням провокаційного (навантажувального) вуглеводного тесту. Запропоновано метод скринінгового відбору хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) з підозрою на судинну патологію кишечнику для подальшого допплерографічного підтвердження діагнозу атеросклерозу мезентеріальних артерій. Обгрунтовано необхідність призначення інгібітора ангіотензинперетворюючого ензиму еналаприлу малеату хворим на атеросклероз мезентеріальних артерій.
3

Метод і пристрій електрохемілюмінесцентного вимірювання компонентів біорідин на прикладі гістаміну


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 [Електронний ресурс] / Кирило Львович Хрустальов; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. — Х., 2002. — 22 с.: рис. — укp.
4

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 3801 - 3900
5

Неврологічні особливості міофасціальної дисфункції шийно-грудної локалізації (клініко-параклінічне дослідження)


         На підставі результатів клініко-неврологічного, психологічного та інструментального дослідження (УЗДГ, електроенцефалографії та електроміографії) висвітлено роль міофасціальної больової дисфункції цервіко-торакальної ділянки у розвитку синдромів вегетативної дистонії, а також цефалгічного та невротичного. Встановлено переважний функціональний характер гемодинамічних розладів, що найчастіше проявляються венозною дисгемією. Показано, що перебіг міофасціальної дисфункції (МФД) залежить від вираженості синдрому вегетативної дистонії, рівня тривожності, суб'єктивної оцінки інтенсивності больових відчуттів і функціонального стану головного мозку. Розроблено диференційований підхід щодо терапії міофасціальної цервіко-торакальної больової дисфункції. Результати наукового дослідження рекомендовано використовувати для оптимізації діагностики МФД та підвищення ефективності терапії.
6

Недостатність кондиціонуючої функції дихального апарату при легенево-серцевих захворюваннях (критерії, градація, діагностика, корекція)


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.27 [Електронний ресурс] / С.Ф. Агарков. — Ялта, 1999. — 33 с. — укp.
7

Новий підхід до методики організації занять оздоровчим фітнесом з жінками 25 - 34 років


          Розглянуто нову методику організації занять оздоровчим фізичним фітнесом, яка враховує рівень підготовленості, гормональні зміни на протязі овуально-менструального циклу та склад тіла кожної окремої жінки.
8

Обгрунтування тактики хірургічного лікування хворих на хронічний панкреатит, яка спрямована на збереження функції підшлункової залози


         Обгрунтовано доцільність виділення у робочій класифікації хронічного панкреатиту (ХП) та ХП з ізольованим порушенням відтоку на рівні Санторінієвої протоки. Досліджено причини виникнення ендокринної недостатності підшлункової залози (ПЗ) у разі ХП та встановлено фактори ризику розвитку цукрового діабету за умов ХП. Уперше, базуючись на принципі зворотнього зв'язку, шляхом динамічного ультрасонографічного контролю розмірів кісти за впливу ферментотерапії розроблено спосіб для доопераційного встановлення комунікації кісти ПЗ з її протоковою системою. З урахуванням визначення проферменту трипсиногену-2 у вмісті кісти, розроблено експрес-метод інтраопераційної діагностики зв'язку кісти ПЗ з її протоковою системою. Розроблено диференційний підхід щодо вибору способу операції за умов кіст ПЗ на основі виділених варіантів взаємовідношення кіст з протоковою системою. Удосконалено способи внутрішнього дренування протокової системи ПЗ шляхом забезпечення дренування долькових протоків ПЗ за умов оклюзії їх співустя з головною панкреатичною протокою. Показано можливість використання панкреатоєюностомії як способу хірургічного лікування кісти ПЗ з несформованою стінкою, що має взаємозв'язок з протоками ПЗ. Проаналізовано причини виникнення недостатності ПЗ у післяопераційному періоді та встановлено, що виконання оперативного втручання у ранні строки ХП та проведення замісної терапії з метою запобігання виснаження пакреатоцитів дозволяє досягти кращих віддалених функціональних результатів.
9

Основи психогігієнічного забезпечення гуманістично орієнтованої професійної підготовки студентів


: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 19.00.02 [Електронний ресурс] / Володимир Іванович Носков; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2002. — 30 с. — укp.
10

Особливості прогнозування, діагностики та лікування невиношування вагітності у жінок, що проживають в умовах приморського міста


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Тетяна Анатоліївна Стокалюк; Одеський держ. медичний ун-т. — О., 2002. — 16 с.: табл. — укp.
11

Прогнозування і профілактика тромботичних ускладнень в акушерській практиці


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Кирило Володимирович Чайка; Харківський держ. медичний ун-т МОЗ України. — Х., 2007. — 21 с. — укp.
12

Показники оксидативного стресу та ліпопротеїнового спектру крові у жінок, хворих на цукровий діабет 2 типу


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.14 [Електронний ресурс] / М.Ю. Горшунська; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України. — К., 2002. — 18 с. — укp.
13

Поліаміни у комплексній оцінці хворих на уросепсис


         Дисертацію присвячено вивченню особливостей біохімічних показників у хворих на уросепсис. Запропоновані методи діагностики уросепсису на підставі вивчення рівнів поліамінів у біологічних рідинах та співвідношення сечовини, креатиніну та лейкоцитарного індексу інтоксикації. Проведене експериментальне обгрунтування можливості біохімічної діагностики уросепсису. Розроблено спосіб швидкого визначення поліамінів, який дозволяє значно скоротити час для діагностики уросепсису. Запропоновано комплекс рекомендацій з контролю за ефективністю еферентної терапії (гемодіалізу, гемосорбції, спеленосорбції, плазмаферезу).
14

Профілактика тромбогеморагічного синдрому після спленектомії у хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру


         Проаналізовано зміни в системі гемостазу у хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру (ІТП) на етапах хірургічного лікування. За допомогою комплексного коагулологічного дослідження встановлено клініко-лабораторні ознаки розвитку тромбогеморагічного синдрому в ранньому післяопераційному періоді, у крові пацієнтів виявлено маркери внутрішньосудинного тромбоутворення. Доведено залежність розвитку більшості післяопераційних ускладнень спленектомії від первинних змін коагуляційного гемостазу у хворих на ІТП та їх подальшої трансформації у післяопераційному періоді за умов значного підвищення кількості тромбоцитів та збереження їх функціональних властивостей. Обгрунтовано необхідність проведення медикаментозної профілактики внутрішньосудинного тромбоутворення з урахуванням даних клінічного перебігу та лабораторного контролю за станом згортуючої, протизгортуючої та фібринолітичної систем крові. Показано доцільність використання на етапах хірургічного лікування хворих на ІТП комплексу заходів диференційованої профілактики тромбогеморагічного синдрому, яка включає комбіноване призначення препаратів гемореологічної, антиагрегантної та антикоагулянтної дії паралельно з відмовою від застосування антифібринолітичних препаратів у ранньому післяопераційному періоді.
15

Психопатологічний та соціокультуральний аналіз феномену цілителів-екстрасенсів


         У процесі обстеження 100 біоенергоінформаційних цілителів, 150-ти пацієнтів цілителів із загальної популяції та 55-ти хворих з галюцинаторно-параноїдними розладами виявлено мікро- та макросоціальні чинники, що сприяють розповсюдженню й популярності цілительства та спричинюють звернення до цілителів осіб з психотичними розладами. Запропоновано принципи культурально-чутливого підходу до кваліфікації психічних станів, що виникають у зв'язку з практикою зцілювання. Розроблено критерії диференційної діагностики маревних ідей та непатологічних надцінних світоглядних переконань. Описано психотерапевтичну складову біоенергоінформаційного зцілювання. Досліджено характер впливу зцілювання на перебіг та тяжкість психотичної симптоматики. Визначено головні завдання оптимізації взаємовідносин між психіатрією та біоенергоінформаційним цілительством.
16

Роль опсонокомплементарної та фагоцитарної систем в патогенезі хронічного лімфолейкозу


         Дисертацію присвячено вивченню активності опсонокомплементарної та фагоцитарної систем у хворих на ХЛЛ в динаміці пухлинного процесу, на тлі інфекційних та аутоімунних ускладнень, а також після впливу цитостатичних препаратів. Встановлено, що зміни активності опсонокомплементарної і фагоцитарної систем залежать від періоду і стадії ХЛЛ. Розроблено методи прогнозування, діагностики та диференціальної діагностики ускладнень ХЛЛ, які дозволяють проводити імунологічний контроль за перебігом лейкозного процесу з метою призначення адекватної терапії.
17

Роль порушень гемо- та гідродинаміки ока в розвитку прогресуючої міопії та розробка методу їх корекції (клініко-експериментальне дослідження)


         За результатами експерименту на 39 нестатевозрілих кроликах з'ясовано роль порушень гемо- та гідродинаміки ока у формуванні міопічної рефракції у період росту організму. Гіперпродукція камерної вологи на тлі зниження тиску в судинах ока в період росту організму тварини формує міопічну рефракцію зі збільшенням розмірів ока та стоншенням склери з фрагментацією її волокон і підвищеним накопичнням глікозаміногліканів. Отримано експериментальну модель міопії з використанням чинників, що зумовлюють прогресування міопії в клініці, зокрема, - підвищення внутрішньоочного тиску та зниження перфузійного тиску в басейні очної артерії. Вивчено стан гемо- та гідродинаміки ока у 124 пацієнтів (229 очей) з еметропією, стаціонарним і прогресуючим перебігом міопії. Надано оцінку змінам гідродинаміки ока під впливом різного за тривалістю зорового навантаження у разі еметропії, стаціонарному та прогресуючому перебігу міопії. Встановлено взаємозв'язок прогресування міопії від короткочасних підвищень внутрішньоочного тиску за рахунок збільшення швидкості утворення внутрішньоочної рідини під впливом зорового навантаження. Обгрунтовано доцільність застосування перед зоровим навантаженням препаратів, які знижують швидкість утворення внутрішньоочної рідини (0,5 % розчин тімололу малеату) та вилучення з комплексу терапії судинорозширювальних препаратів.
18

Роль структурно-функціональних змін стінки внутрішньої сонної артерії у патогенезі атеротромботичного інсульту


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 [Електронний ресурс] / Олена Володимирівна Пісоцька; АМН України; Інститут неврології, психіатрії та наркології. — Х., 2007. — 20 с. — укp.
19

Роль M1-холіно-, D2-дофамінових рецепторів і L- Ca2+ каналів у регуляції секреції, кровоплину та захисту слизової оболонки шлунка


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.03 [Електронний ресурс] / Ю.В. Мандрик; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2005. — 22 с. — укp.
20

Роль ендогенних, генетично зумовлених, факторів у розвитку хронічного бронхіту у робітників пилових професій машинобудування


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 [Електронний ресурс] / Т.М. Дмуховська; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018