От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

“Без Іспанії” Ю. Тарнавський


Сочинение
2

КОНТРОЛЬНА РОБОТА БЖД


ДІЯ РАДІАЦІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
3

КОНТРОЛЬНА РОБОТА БЖД


ПРИРОДА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (ВИПРОМІНЕННЯ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ, УЛЬТРАФІОЛЕТ) Література
4

Конституційні права і обов’язки


1. Правовий статус біженців і вимушених переселенців 3 2. Право на політичний притулок 6 Література 9
5

ПРП і РПС країн Балтії


Вступ 3 1. Роль природних ресурсів у формуванні економічного потенціалу країн Балтії 5 2. Компонентна структура розміщення та економічна оцінка ПРП країн Балтії 10 3. Провідні галузі господарства країн Балтії, що розвиваються під впливом їх ПРП 13 4. Проблеми антропогенного впливу на навколишнє природне середовище 19 5. Найважливіші напрями раціоналізації використання охорони і відтворення ПРП країн Балтії 21 Висновки 25 Список використаної літератури 28 Додаток 1. Економічна карта країн Балтії 30 Додаток 2. Площа країн Балтії 31 Додаток 3. ВНП на душу населення, країн Балтії 32 Додаток 4. Населення країн Балтії 33 Список використаної літератури 1. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 688 с. 2. Водные биокосные фито системы природного и антропогенного происхождения (структурные сопоставления) / Празукин А.В. // Мор. екол. журнал.- 2003.- Т.ІІ, №2.- С.16-28. 3. Вступ до екологічно зрівноваженого природокористування / Рибалов О.О.- Суми: СумДУ, 2002.-273 с. 4. Глобальная экологическая перспектива 2000. Доклад ЮНЕП о состоянии окружающей среды в конце тысячелетия. 5. Глобальные проблемы 20-го века. - http://glob.h10.ru/g4part4.html 6. Друзик Я.С. Мировая экономика на финише века. Учебное пособие. Минск. 1997 г. 7. Екологічний фактор сталого розвитку / Барановський В.А. // Екол. вісник.- 2003.- №5-6.- С. 27-29. 8. Еколого-енергетичні проблеми початку ХХІ- століття: Студ. міжвуз. наук.-техн. конф. (3; 2003; Одеса; Україна).- Одеса, 2003.- 79 с. 9. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва : Навч. посіб. для студ. екон. та геогр. спец.вищ. навч. закл, -К.,: Вид. ПА/МВОДА А.В., 2002.-260 с 10. Ломакин В. К. Мировая экономика. Учебник. М. 2000 г. 11. Матеріали серверу http://www.grida.no 12. Науково-методичне забезпечення визначення негативного впливу на навколишнє середовище / Буравльов Є.П. // Екол. і ресурси: Зб. наук. праць УІНСіР.- К., 2003.- Вип. 5.- С. 34-43. 13. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. — 6-тевид., випр. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. — 350 с. 14. Філіпенко А.С. Світова економіка. К:”Либідь”, 2000 15. Экологическое регулирование хозяйственной деятельности: зарубежный опыт / Садеков А.А.- Донецк. 2003.- 106 с.
6

Контрольна з міжнародного права


Вступ 3 1. Загальна характеристика і дія Інкотермс на території України 4 2. Зміст Інкотермс 1990 р. 6 Висновки 12 Література 15
7

Контрольна з фінансів підприємств


1. Комплексна оцінка стратегічної фінансової позиції підприємства. 2 2. Загальна характеристика потенціалу підприємства, як економічної системи 6 3. Задача 9 Список використаних джерел 13
8

Контрольна з конституційного права


1. Функції Кабінету міністрів України 3 2. Імпічмент Президенту України 5 3. Судова влада в Україні: поняття, система, компетенція 8 Література 13
9

Особливості використання оборонних стратегій організаціями індустрії гостинності


1. Поняття оборонної стратегії 2 2. Особливості використання оборонних стратегій організаціями індустрії гостинності 3 Література 10
10

Контрольна з ЗЕД


1. Арбітраж, його суть та місце в ЗЕД 3 2. Поняття та значення експорту та реімпорту 8 Література 15 Додаток А. Порівняння арбітражних витрат у різних арбітражних установ 16
11

Контрольна з інформатики


Створіть простий запит на основі таблиці ЗАМОВНИКИ. Включіть в запит поля КОД ЗАМОВНИКА, ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ТЕЛЕФОН. Збережіть запит під ім'ям СПИСОК ЗАКАЗЧИКОВ. Задайте наступну умову відбору: знайти всіх замовників, що стали клієнтами фірми після того, як загальне число замовників стало більше 150.
12

Контрольна з інформатики


Створіть простий запит на основі таблиці ЗАМОВНИКИ. Включіть в запит поля КОД ЗАМОВНИКА, ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ТЕЛЕФОН. Збережіть запит під ім'ям СПИСОК ЗАКАЗЧИКОВ. Задайте наступну умову відбору: повинні бути показані всі замовники з ім'ям BRUCE.
13

КР/ Інвестиції


Теоретична частина 3 1. Класифікація інвестицій 3 2. Характеристика інвестиційного клімату в Україні 6 Практична частина 10 Завдання 1 10 Підприємство зробило депозитний внесок у банк терміном на 3 роки з нарахуванням відсотків наприкінці року за певною ставкою. Визначити суму внеску з використанням методів простого і складного відсотків (користуючись даними таблиці 2), розрахунки внести в таблицю 3. Провести ті ж самі розрахунки, користуючись формулами 5 та 6. Зобразити графічно ріст по простих і складних відсотках, користуючись малюнком 1., зробити висновки. Завдання 2 12 Позичальник отримав під вексель певну суму в грн. строком на 2 роки з нарахуванням по складній обліковій ставці раз на рік. Яку суму позичальник повинен повернути банку? Якою повинна бути величина дисконту? Завдання 3 12 Державні короткострокові безкупонні облігації продаються в момент випуску за певним курсом при номінальній вартості 100 грн. Розрахувати доход від придбання певної кількості паперів і доходність вкладень в них за схемою простих та складних відсотків. Завдання 4 13 Останній дивіденд, що виплачується за простою акцією складає певну суму. Акціонерне товариство постійно збільшує суму дивідендів, що виплачуються щороку на 7 %. Знайдіть реальну ринкову вартість акції, користуючись даними таблиці 6. Завдання 5 14 Підприємств має можливість вкласти кошти в один з двох альтернативних проектів (проект “Альфа” та “Бета”). За даними, що наведені в таблицях 8 та 9 необхідно прийняти рішення щодо вкладення коштів у найбільш вигідний з проектів, зробити з цього приводу висновки. Для оцінки ефективності цих проектів необхідно визначити: 1. чистий приведений дохід; 2. індекс (коефіцієнт) дохідності; 3. індекс (коефіцієнт) бухгалтерської рентабельності; 4. недисконтований період окупності; 5. внутрішня норма прибутковості (ставка доходності). Література 19
14

Інтенсифікація та структурна оптимізація потоків капіталу в перехідних економіках


15

Формування органів управління


1. Формування органів управління 3 2. Праця менеджера як різновид управлінської праці 6 3. Визначення інформації. Класи інформації 9 4. На прикладі Вашої організації проаналізуйте фактори прямої і непрямої дії зовнішнього середовища. Відповідь обґрунтувати 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУР 18
16

контрольна з історії


1. Історичний розвиток оподаткування: світовий та вітчизняний досвід. 2 2.Місцеві податки та збори: загальна характеристика та елементи податків. 6 Задача 1 12 Список використаної літератури 13
17

Кон раб по менеджменту


Варіант 3. Основи планування в організації 3 Вступ 3 1. Теоретичні основи реалізації функції планування в організації 4 2. Аналіз системи планування на ТОВ «Терміт» 7 Висновки і пропозиції 13 Перелік літератури 14
18

Кон раб по менеджменту вар


Перелік літературВаріант 13. Управління групами 3 1. СуВступ 3 тність формальних та неформальних груп, причини вступу до них 4 2. Аналіз управління групами в організації ТОВ «Терміт» 8 Висновки та пропозиції 12и
19

Фразеологія


Фразеологія
20

Контрольна робота генетика з основами біометрії


Запліднення у тварин і рослин і їх відмінності

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018