От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Початкові стадії вторинних сукцесій у лісових природних комплексах Горган


         Досліджено й узагальнено ландшафтно-екологічні особливості зрубів Горган. Розглянуто особливості зміни рослинності за різних ландшафтно-едафічних умов. З'ясовано, що формування, ріст і розвиток молодого покоління лісу визначається еколого-біологічними особливостями впливу особин деревних порід, їх специфічної взаємодії з трав'янисто-чагарниковим покривом, яке виконує важливу функцію природного добору найстійкіших і найбільш конкурентоспроможних молодих особин деревних видів. Природне відновлення лісового рослинного покриву описано як вторинну сукцесію, представлену серією послідовних стадій перехідних рослинних угруповань. Перехідні рослинні угруповання на різних стадіях відрізняються за структурою біоморф, видовим складом і ценотичною асоційованістю. Виявлено, що формування рослинності зрубів має суттєві ідафічні особливості, які, зокрема, залежать від характеру геологічного субстрату. Зазначено, що результати проведеного дослідження можна використовувати як методичну основу для прогнозування напрямів формування дифузної трав'янисто-чагарникової рослинності та майбутніх молодих деревостанів на зрубах, а також обгрунтування доцільності лісогосподарських заходів.
2

Підвищення ефективності процесу експлуатації різальних інструментів на важких токарних верстатах


: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.03.01 [Електронний ресурс] / Микола Анатолійович Ткаченко; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2009. — 20 с. — укp.
3

Релаксаційні процеси в сенсорах зображень на основі неідеального гетеропереходу CdS-Cu2S


: автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 [Електронний ресурс] / Андрій Петрович Балабан; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2009. — 20 с. — укp.
4

Структурна релаксація нанорозмірних плівок Ta2O5, вирощених на підкладках p-Si, стимульована мікрохвильовою обробкою


: автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 [Електронний ресурс] / Володимир Вікторович Шинкаренко; НАН України; Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2009. — 16 с. — укp.
5

Нові хемометричні засоби обробки даних аналітичного експерименту


         Наведено рекомендації з метрології бінарного тестування. Обгрунтовано метрологічні характеристики методик виявлення з бінарним відгуком. Як функції, що подають криві ефективності, рекомендовано застосовувати функції логістичного й експоненціального розподілу. Нелінійний незважений МНК рекомедовано використовувати як розрахунковий засіб для визначення підгінних параметрів апроксимуючих функцій. Показано, що він дає оцінки, що збігаються з робастними, одержаними на основі використання теорії нечітких множин. Розроблено алгоритм ідентифікації сполук, який базується на розрахунку ступеня належності аналіту й еталона одній сполуці з використанням теорії нечітких множин. Визначено хіміко-аналітичні характеристики двох нових органо-кремнеземних матеріалів з застосуванням нового методу, що описує неідеальну адсорбцію у межах моделі полідентатного зв'язування та як розрахункові засоби використовує методи робастного M-оцінювання за Хьюбером і засоби теорії нечітких множин.
6

Удосконалення технології окислювального хлорування етилену на каталізаторах Cu(I)(II)/гамма-AI2O3


: автореф. дис.. канд. техн. наук: 05.17.04 [Електронний ресурс] / Ігор Михайлович Микитин; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2009. — 20 с. — укp.
7

Дефектоутворення в низьковимірних металоксидних системах в умовах зовнішніх збурень


         а за кГр подавляє перенос іонних дефектів. Доведено, що матричні системи з включеннями сполук з кристалізаційною водою є поглиначами електромагнітного випромінювання за температури .
8

Закономірності поширення тріщин термічної втоми в жароміцних сплавах при неоднорідному термонапруженому стані


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 [Електронний ресурс] / Євгеній Олександрович Задворний; НАН України; Інститут проблем міцності. — К., 2000. — 19 с.: рис. — укp.
9

Концепція часу запізнення в задачах макропереносу радіоактивних речовин в гетерогенних середовищах


         На базі методу функцій розподілу за часом перебування у системі частинок диспергованої фази (РЧП) розроблено концепцію часу запізнення у процесах макропереносу радіоактивного компонента з урахуванням можливого впливу радіоактивного розпаду на механізм переносу. Встановлено взаємозв'язок відносного витоку, середнього часу перебування у системі атомів стабільного ізотопу та часу запізнення. Наведено аналітичний розв'язок нестаціонарної задачі двовимірної дифузії радіактивної домішки у каналі із сорбувальними стінками (ізотерма Генрі). Досліджено вплив радіоактивного розпаду на стаціонарний перенос радіоактивної домішки. Одержано вирази для інтегралів, що містять добуток вироджених гіпергеометричних функцій. Знайдено розв'язок нестаціонарної задачі конвективної дифузії радіоактивної сорбованої домішки у круглому каналі з урахуванням параболічності профілю швидкостей носія. Розроблено теоретичну модель дифузійного переносу домішкового компонента у біпористому сорбенті, до основи якої покладено уявлення шару сорбенту набором циліндричних капілярів.
10

Нелінійні надвисокочастотні електромагнітні властивості довершених епітаксійних плівок високотемпературного надпровідника YBa2Cu3O7- дельта


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.22 [Електронний ресурс] / Олексій Андрійович Каленюк; НАН України; Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2006. — 24 с. — укp.
11

Розробка технологій вирощування та дослідження великорозмірних монокристалів складних оксидів для функціональної електроніки


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.27.06 [Електронний ресурс] / І.М. Сольський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 19 с. — укp.
12

Стабільність структури та властивостей епітаксійних плівок YBa2Cu3O7-x


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 [Електронний ресурс] / Т.І. Храмова; Харк. держ. ун-т. — Х., 1998. — 18 с. — укp.
13

Еколого-економічні компоненти глобалізації


         Розкрито сутність проблем екологізації моделі відкритої економіки та міжнародних економічних відносин, визначено роль національних і міжнародних інститутів, які впливають на оптимізацію ресурсокористування. Проаналізовано міжнародну практику регулювання технологічної та інноваційної діяльності. Розроблено пропозиції щодо адаптації зарубіжного досвіду екологізації економічного розвитку, формування ефективної та екологічно дружньої моделі спеціалізації для умов України. Визначено екологічні компоненти моделі сталого розвитку національної економіки, інструменти екологічної оптимізації правового та економічного механізму в Україні.
14

Ефект взаємодії (Синергізм в економіці)


         Поняття «синергетика» виникло порівняно недавно. Воно позначає новий напрям міждисциплінарних наукових досліджень, в якому методи, розроблені в одних сферах знань, застосовуються в інших. З другого боку, це — певна система поглядів на навколишній світ, яка дає змогу об'ємно, багатовимірно досліджувати певний процес чи явище й отримувати оригінальні наукові результати. Синергетичний підхід плодотворний і при аналізі економічних систем, а також у виробничій практиці. І саме у цій сфері останнім часом простежуються закономірності, які потребують узагальнення.
15

Механізм державного управління вторинними сировинними ресурсами


         Досліджено питання щодо удосконалення формування та підвищення результативності механізму державного управління вторинними сировинними ресурсами (ВСР), спрямованого на досягнення умов сталого соціально-економічного розвитку держави. Доведено, що для задоволення потреб суспільства та збереження природних ресурсів, необхідно створити систему організації використання ВСР з відходів. Показано, що державне регулювання даного процесу на підставі концепцій екологічного маркетингу та стратегічного екологічного менеджменту повинно мінімізувати негативні наслідки. Запропоновано сформувати систему моніторингу наявності та використання ВСР.
16

Механізми підвищення ефективності управління газорозподільними підприємствами


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Світлана Володимирівна Бобрівець; НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Львів, 2004. — 16 с.: рис. — укp.
17

Операционный (производственный) менеджмент


[Электронный ресурс] / В.А. Василенко // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.1. — С. 144-145 — Библиогр. в конце ст. — рус.
18

Оптимізація управління попитом в умовах трансформації економіки


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 [Електронний ресурс] / Абдало Недал Ханнан; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського. — Донецьк, 2000. — 19 с. — укp.
19

Організаційно-економічний механізм розвитку інфраструктури технічного забезпечення авіаційного транспорту


: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.07.04 [Електронний ресурс] / Сергій Михайлович Подрєза; Національний авіаційний ун-т. — К., 2005. — 37 с. — укp.
20

Особливості витрат виробництва в умовах сучасної економіки


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 [Електронний ресурс] / Ігор Данилович Романенков; Одеський держ. економічний ун-т. — О., 2000. — 16 с. — укp.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020