От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Прогностичне диференційне значення гомоцистеїну при артеріальних гіпертензіях різного генезу


         Вивчено новий етіопатогенетичний фактор розвитку та прогресування патології серцево-судинної системи - гомоцистеїну, рівень якого в сироватці крові був визначений за допомогою імуноферментного аналізу, в динаміці проведення стрес-тестів у зіставленні з показниками центральної та внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда у пацієнтів з ізольованими та поєднаними формами ренопаренхіматозної артеріальної гіпертензії, гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця і практично здорових осіб. Оцінено стрес-ехокардіографічні показники у віковому та статевому розподілі, встановлено взаємозалежність гемодинамічних показників та стану коронарного кровообігу в даної категорії пацієнтів. Досліджено скоротливу здатність міокарда 4-х камер серця з оцінкою регіонарної фракції викиду в 12-ти сегментах у пацієнтів з ренопаренхіматозною артеріальною гіпертензією та стабільною стенокардією І - ІІІ функціональних класів.
2

Роль системи інтерферону в імунопатогенезі папіломавірусної інфекції


: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.09 [Електронний ресурс] / Л.М. Лазаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 34 с. — укp.
3

Роль клінічних та біохімічних маркерів у прогнозі, діагностиці та лікуванні невиношування вагітності


         Вперше встановлено кореляційний взаємозв'язок між гормональним гомеостазом та показниками ферокінетики, активністю запального процесу на рівні гострофазових білків (церулоплазміну, гаптоглобіну, феритину, кислої ДНК-ази крові) та катіонних білків лейкоцитів, рівнем ендогенної інтоксикації, продуктами пероксидації ліпідів, антиоксидантною системою, макроелементами. Доведено, що концентрація вільного та пептиднозв'язаного оксипроліну в плазмі крові є маркером можливого початку пологової діяльності. Застосування розробленої математичної моделі, а також біохімічних маркерів і результатів ендокринних досліджень дозволило суттєво поліпшити діагностику загрози переривання вагітності у жінок з невиношуванням вагітності в анамнезі в 96 % випадків.
4

Стан фетоплацентарної системи у вагітних при наявності урогенітальних інфекцій


         Вивчено особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з урогенітальними інфекціями. Проведено дослідження стану фетоплацентарного комплексу, зокрема вивчено зміни кількісного й якісного складу фосфоліпідів і проникливості плазматичних мембран епітеліальних клітин ворсинкового хоріону плаценти. Досліджено вплив запропонованих лікувальних заходів на стан місцевого імунітету, розвиток фетоплацентарної недостатності, зміни у кількісному й якісному складі фосфоліпідів, зміни проникливості плазматичних мембран епітеліальних клітин, морфологічні зміни у посліді. Розроблено та клінічно апробовано систему профілактики акушерських і перинатальних ускладнень, визначено принципи лікування вагітних з урогенітальними інфекціями. Показано, що впровадження нових лікувально-діагностичних і профілактичних заходів сприяє зниженню частоти виникнення акушерської та перинатальної патології.
5

Серцева недостатність: клініко-гемодинамічні, структурно-функціональні, нейрогуморальні і лікувально-прогностичні аспекти


         Розглянуто питання поліпшення віддаленого прогнозу і клінічного стану хворих із серцевою недостатністю. Виявлено, що прогресування серцевої недостатності і погіршення клінічного стану та рівня життя хворих пов'язано з надлишковою нейрогуморальною активацією, яка призводить до модифікації геометрії порожнин та порушень діастолічної й систолічної функцій серця, ремоделювання і зниження механічних властивостей артерій. Встановлено, що комбінація еналаприлу і лозартану має перевагу над ізольованим застосуванням кожного з препаратів і традиційної терапії за спроможністю поліпшувати кардіогемодинамічну продуктивність, запобігати ремоделюванню серця та артерій, знижувати інтенсивність нейрогуморальної активації, а також покращувати клінічний статус, рівень та тривалість життя хворих з серцевою недостатністю.
6

Синдром Шегрена: офтальмологічні, імуногістохімічні та патоморфологічні критерії діагностики


         Вперше методом імуногістохімічного дослідження виявлено закономірність експресії різних типів муцинів (трансмембранних і секреторних) у кон'юнктиві ока хворих на синдром Шегрена, яка полягає у значному їх зменшенні або повній відсутності, що викликає порушення процесу формування муцинового шару. З використанням гістологічних та імпресійно-цитологічних методів уточнено уявлення про стадійність дистрофічних змін кон'юнктиви за синдрому Шегрена, проявом яких є перетворення структури епітеліоцитів (пікнотизація ядра, гідропічна дистрофія цитоплазми, порушення латерального з'єднання між клітинами до повної деструкції), а також суттєве зменшення або повна відсутність келихоподібних клітин і наявність інтенсивного, дифузного інфільтриту субепітеліально. Вперше виявлено, що у слизівці порожнини рота у випадку синдрому Шегрена відбуваються аналогічні дистрофічні зміни епітеліальних клітин і слинних залоз, а також субепіталіальні перетворення, що зумовлює зниження або повну відсутність експресії секреторних і трансмембранних муцинів.
7

Удосконалення ранньої діагностики та лікування депресивних розладів у пацієнтів загальномедичної амбулаторної практики


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 [Електронний ресурс] / Сергій Васильович Теклюк; Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. — К., 2006. — 20 с. — укp.
8

Токсикокінетика динітроортокрезолу в умовах профілактичного застосування силібору з ацетатом альфа-токоферолу


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.06 [Електронний ресурс] / Д.С. Кравець; АМН України. Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2001. — 20 с.: рис. — укp.
9

Ціннісна система та мотиваційна спрямованість осіб з ендогенною депресією


         Розглянуто структуру та особливості ціннісних орієнтацій у осіб з ендогенною депресією. Проаналізовано обумовленість їх поведінки, прояви діяльності та особливості внутрішніх переживань. Обгрунтовано оптимальні методики та розроблено тактику поводження з хворими. На підставі результатів використання запропонованих лікувальних засобів визначено рівень сформованості особистості та ступінь несумісності мотивів і домінуючих цінностей з реаліями життя, а також глибину та наповнення депресії. Встановлено, що за даної патології рівень цінності більшості сфер життєдіяльності залишається збереженим, а їх доступність змінюється. В обстежуваних осіб відзначено характерну відсутність стійкого бажання змінити депресивний стан на активну діяльність. Виявлено найбільш конфліктні сфери ("щасливе сімейне життя", "матеріальне забезпечення", "здоров'я"), на які необхідно звернути увагу під час планування та проведення профілактичних і лікувальних засобів.
10

Перекладення як процес переосмислення засобів оркестрової виразності


         Зроблено спробу скласти цілісну картину розгортання процесу оркестровки як перекладення музичного твору від окремих музичних знаків та знакових комплексів до виявлення глибинного художнього змісту твору у контексті загальносвітових художніх цінностей. Досліджено закономірності та запропоновано ідею щодо логічних взаємозв'язків і засобів оркестровки, що функціонують на практичному та теоретичному рівнях. Проблему перекладення й оркестровки розглянуто у певних аспектах, а саме: специфіки індивідуально-творчої діяльності, засобів виявлення музичного змісту, методики пізнання типу мислення, втілення особистих якостей творчого потенціалу та професіоналізму перекладача. Визначено принцип "інтонаційного моделювання", що узагальнює здатність мислення відображати ступінь тембрових відчуттів і відтворення певного емоційного стану, а також функцію нотно-знакової фіксації у системі тембрових співвідношень від окремого епізоду до загальної картини розвитку тембрової драматургії.
11

Рогові оркестри в Україні


[Електронний ресурс] / В.О. Богданов // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 30-43. — Бібліогр.: 27 назв. — укp.
12

Знайдено документiв:        577


Представлено документи: 301 - 400
13

Знайдено документiв:        577


Представлено документи: 101 - 200
14

Діазотрофи кореневої зони Valereiana officinalis L. і Calendula officinalis L. та їх вплив на урожайність і якість лікарської сировини


: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Геннадій Володимирович Хоменко; УААН; Інститут сільськогосподарської мікробіології. — Чернігів, 2007. — 22 с. — укp.
15

Дуб червоний (Quercus rubra L.) в лісових насадженнях Львівщини


: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 [Електронний ресурс] / Анатолій Іванович Івченко; Український держ. лісотехнічний ун-т. — Львів, 2002. — 18 с.: рис. — укp.
16

Наукові й організаційні засади сучасного насінництва в Україні


         Показано, що батьківські форми гібридів кукурудзи та соняшнику швидше втрачають життєздатність, ніж гібриди. Виявлено, що обробка насіння новими регуляторами росту рослин (агростимуліном, емістимом, протоном та іншими) сприяє підвищенню урожайності зернових культур (на 5 - 10 ц/га), покращанню якості зерна та насінницької продукції. Відзначено, що мікрохвильова обробка підвищує якість насіння за зниженої життєздатності. Обгрунтовано нові підходи до стандартизації та сертифікації насіння в Україні.
17

Кислотно-основна буферність грунтів Чорногірського масиву Українських Карпат


         Запропоновано новий методологічний підхід щодо оцінки кислотної буферності кислих грунтів з урахуванням її актуальної та потенційної форм. Розглянуто роль трофічного підкиснення у генезі кислотності буроземів. Встановлено, що досліджувані буроземи характеризуються аномально низькою, дуже низькою та низькою буферністю до кислотного навантаження та високою - до лужного. Проаналізовано географічну закономірність змін ПКБ з огляду на вертикальну поясність. Визначено, що головними чинниками, які впливають на формування ПКБ у профілі буроземів, є високий вміст кислого фульватного гумусу, рухомого Al і низький вміст Ca. Елювій-делювій карпатського флішу з переважанням пісковиків і меншим вмістом рухомого Al характеризується більшою ПКБ, а ніж за наявності аргілітів та алевролітів. Вперше ідентифіковано буферні системи кислих систем буроземів за участю рухомого Al, обмінного Ca та гумусу. Наведено картосхему ПКБ грунтів території Чорногірського масиву Карпатського біосферного заповідника та Карпатського природного національного парку.
18

Удосконалення процесів водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах засобами гідравлічної автоматизації


: автореф. дис... канд. техн. наук: 06.01.02 [Електронний ресурс] / Олександр Миколайович Наумчук; Національний ун-т водного господарства та природокористування. — Рівне, 2007. — 20 с. — укp.
19

Регуляція дозрівання ооцитів та відтворювальної функції корів при дії гормонів in vitro та in vivo


: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.04 [Електронний ресурс] / Оксана Всеволодівна Штапенко; Інститут біології тварин УААН. — Л., 2004. — 16 с. — укp.
20

Контрольна з кулінарії


1. Пояснити причини зниження якості страв з риби тривалого зберігання 3 2. Рекомендації з використання нерибних продуктів моря в харчуванні людини. Обґрунтувати їх, назвати асортимент нерибних продуктів моря, які використовуються у кулінарній практиці підприємств громадського харчування. 5 3. Харчова цінність сиру. Чому його рекомендують застосовувати в дієтичному харчуванні? Зміни білків, що відбуваються при одержанні сиру. 9 Література 11

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020