От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Право і релігія


         Обгрунтовано шляхи вирішення актуальних теоретичних і практичних проблем співвідношення права та релігії, розкрито природу даних явищ. Виявлено спільні та відмінні риси права та релігії як форм свідомості та засобів регулювання діяльності суспільства з урахуванням їх генезису, сфери застосування, лінгвістичних особливостей, формального, функціонального, ціннісного аспектів. Досліджено взаємодію права та релігії у процесі суспільного регулювання, проаналізовано протиріччя, що виникають між правовими та релігійними приписами. Розглянуто особливості релігійного впливу на правоутворення, охарактеризовано його форми. Запропоновано типологію правових систем світу за критерієм впливу релігійного чинника на їх розвиток і функціонування. Обгрунтовано шляхи оптимізації відносин держави і церкви в Україні та покращання правової регламентації релігійних відносин.
2

Правові системи України та Республіки Бєларусь: сучасні процеси правового розвитку


         Досліджено природу, зміст, значення правових систем пострадянського простору, зокрема, України та Республіки Бєларусь, за умов глобалізаційних та інтеграційних процесів, що відбуваються у світі, а також їх основні сутнісні ознаки та визначено їх місце у світі у правовому аспекті на підставі просторово-часових характеристик. Проаналізовано історію становлення та розвитку правових систем України та Республіки Бєларусь від зародження державності до сьогодення. Висвітлено основні напрями розвитку цих держав та їх правових систем з урахуванням сучасних світових трансформацій. Розглянуто сучасні тенденції правового, економічного та політичного розвитку України й зроблено висновок, що найоптимальнішим варіантом розвитком для нашої країни є поступовий розвиток і вдосконалення правової системи на базі досвіду країн - членів Європейського Союзу (ЄС) та держав - учасниць СНД, з запозиченням за цього найбільш досконалих і прийнятих норм для нашої країни та суспільства. У порівняльному аспекті досліджено міждержавні об'єднання ЄС і СНД, які відрізняються процесом утворення та розвитку, рівнем впливу на світове співтовариство, але, незважаючи на масштаби ЄС - СНД, мають право на існування та розвиток у сучасному світі. Визначено місце законодавства країн СНД, зокрема, правового моделювання, у процесі створення масиву законодавства України та Республіки Бєларусь.
3

Праворозуміння: герменевтичне дослідження


         Запропоновано загальнотеоретичну характеристику праворозуміння як герменевтико-мисленнєвий процес та його результату, який об'єктивується у мові через правоназви. Установлено вплив праворозуміння на офіційне судове тлумачення юридичних норм. Зроблено спробу з'ясувати онтичну суть і герменевтичний механізм праворозуміння (результатом якого є відшукування чи творення смислу права). Виявлено залежність праворозуміння від мовних форм, в яких зафіксоване зазначене поняття, тобто явище прав. Досліджено вплив праворозуміння на діяльність уповноважених державних і міждержавних органів, що здійснюють офіційну інтерпретацію юридичних норм (Конституційного Суду України, Федерального конституційного суду Німеччини, Верховного Суду США, Європейського суду з прав людини), а також герменевтичний механізм та інструменти такої діяльності.
4

Роль інституту адвокатури в реалізації правозахисної функції громадянського суспільства


         Обгрунтовано визначення адвокатури як незалежного інституту громадянського суспільства, публічної корпорації юристів, основними завданнями діяльності якої є участь у здійсненні правосуддя та надання кваліфікованої правової допомоги, виконання покладеної на неї публічно-правової функції - контролю за дотриманням державою правових норм щодо кожного члена суспільства. Встановлено, що адвокатура у процесі реалізації функції надання кваліфікованої юридичної допомоги максимально використовує можливості потенціалу громадянського суспільства. Розглянуто подвійну природу функціонування інституту адвокатури: як особистого права людини та найважливішої гарантії захисту всіх її прав і свобод. Розкрито сутність юридичної допомоги як гарантії, що полягає у наданні можливості участі адвоката у конституційному, кримінальному, адміністративному та цивільному судочинстві з метою захисту прав і законних інтересів осіб. Проаналізовано тенденції розвитку інституту адвокатури за сучасних умов вітчизняного державотворення та визначено гарантії права та механізми забезпечення права на одержання кваліфікованої юридичної допомоги.
5

Дослідження властивостей рекомбінатних одноланцюгових антитіл, специфічних до інтерферону бета1b людини


: автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.03 [Електронний ресурс] / Марина Валеріївна Павлова; НАН України; Інститут молекулярної біології та генетики. — К., 2009. — 19 с. : рис. — укp.
6

Моногенеї роду Ligophorus (Dactylogyridae) (морфологія, таксономія, деякі аспекти взаємовідносин з хазяями)


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.25 [Електронний ресурс] / Наталія Юріївна Рубцова; Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України. — К., 2009. — 18 с. — укp.
7

Морфофізіологічні адаптації різновікових груп Cyprinus carpio L. за несприятливої дії екологічних факторів


: автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.16 [Електронний ресурс] / Алла Олександрівна Жиденко; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2009. — 40 с. — укp.
8

Особливості сомаклональної мінливості унгернії Віктора (Ungernia victoris Vved. ex Artjushenko)


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / Олена Миколаївна Бублик; НАН України; Інститут клітинної біології і генетичної інженерії. — К., 2009. — 21 с. — укp.
9

Структура і функціонування бактеріоланктону та бактеріобентосу у водойомах, забруднених мінеральним азотом


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 [Електронний ресурс] / Євгенія Василівна Старосила; НАН України; Інститут гідробіології. — К., 2009. — 24 с. — укp.
10

Підвищення ефективності виявлення факторів небезпеки надзвичайної ситуації природного характеру, обумовлених землетрусами, сейсмічними засобами


: автореф. дис... канд. техн. наук: 21.02.03 [Електронний ресурс] / Юрій Олексійович Гордієнко; Університет цивільного захисту України. — Х., 2009. — 20 с. — укp.
11

Інформаційне забезпечення місцевого самоврядування при наданні послуг населенню


         Обгрунтовано та розроблено теоретико-методологічні підходи, методичний інструментарій та практичні заходи щодо інформатизації діяльності органів місцевого самоврядування з метою надання якісних послуг населенню. Показано роль і місце інститутів інформаційного суспільства у цих процесах. Визначено особливості застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні розвитком соціальної сфери на місцевому рівні. Відзначено, що головною передумовою інформатизації органів управління є розвиток інформаційного суспільства щодо певних сфер, а саме: створення на основі геоінформаційних систем потужних арсеналів інформаційних ресурсів, аналізу даних щодо визначення та коригування напрямів державної соціальної політики й удосконалення механізмів управління місцевими справами. Узагальнено зарубіжний досвід використання комплексного підходу до запровадження в управління інформаційних технологій, який грунтується на формуванні балансу інтересів держави, суспільства, виробничих структур і особистості. З'ясовано, що одним з важливих компонентів стратегічного та ситуаційного управління територією є прогнозування наслідків виконання прийнятих управлінських рішень та їх оптимізація. Запропоновано застосовувати економіко-математичні методи аналізу інформації щодо діяльності органів місцевого самоврядування та наведено рекомендації з питань розрахунку обсягів коштів, мобілізованих до місцевих бюджетів. Розглянуто питання адміністративного обслуговування населення територій з використанням масового інформаційного сервісу, зокрема, "єдиних вікон", "електронних приймалень", інформаційно-розрахункових центрів, спеціальних каналів зв'язку органів влади з громадянами. Запропоновано створити електронний варіант дворівневої системи соціального захисту населення, що дозволить налагодити взаємодію автоматизованих систем управління всіх місцевих служб, регіональних і державних відомств на якісно новому рівні.
12

Конституційний інститут політичних прав і свобод в Україні


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Тетяна Віталіївна Шаповал; Одеська національна юридична академія. — О., 2009. — 21 с. — укp.
13

Організація і функції суддівського самоврядування за законодавством України


         Досліджено сучасну систему суддівського самоврядування, зокрема, процес становлення, правове регулювання організації та діяльності цих органів. Проаналізовано проблеми нормативного визначення поняття "суддівське самоврядування" та шляхи подолання наявних вад з урахуванням досвіду нормативного регулювання тотожних відносин у певних зарубіжних країнах. Наведено загальну характеристику правового оформлення національної моделі суддівського самоврядування та зазначено, що даний вид управління перебуває на стадії становлення та вирізняється колізійністю, дублюванням функцій, високим рівнем деталізації окремих питань, наявністю унікальних для пострадянського простору контрольних функцій органів суддівського самоврядування. Обгрунтовано доцільність запровадження в судах усіх рівнів рад суддів як альтернативи зборів суддів. Доведено необхідність створення системи регіональних судів у справах суддів України. Відзначено, що процедура ініціювання дисциплінарних заходів впливу на судів має відповідати принципам розподілу влади та незалежності суддів.
14

Процесуальні строки у цивільному процесі України


         Розкрито суть поняття та зміст часових параметрів цивільного судочинства України та запропоновано їх наукову класифікацію. Виокремлено поміж часових параметрів строки цивільного процесу, розкрито їх суть і значення. Запропоновано визначення та класифікацію цивільних процесуальних строків за видами. Наведено визначення понять "розумного строку", "достатнього строку", "перевищення розумних строків", з їх використанням досліджено питання розгляду та вирішення цивільних справ. Проаналізовано порядок перебігу й обчислення цивільних процесуалних строків, виокремлено основні ознаки, притаманні їм. Запропоновано визначення перебігу й обчислення процесуальних строків. Розкрито основні ознаки зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків, наведено їх визначення. Проаналізовано процесуальні строки за Цивільним процесуальним кодексом (ЦПК) України. Встановлено практичну неможливість дотримання більшості встановлених ЦПК України процесуальних строків. Сформульовано пропозиції з удосконалення редакцій статей 102, 123, 129, 131, 133, 135, 151, 153, 154, 157, 201, 202, 294, 297, 325,327, 332, 354, 356 ЦПК України.
15

Становлення міжнародного права: філософсько-правове дослідження


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 [Електронний ресурс] / Юрій Володимирович Чайковський; Одеська національна юридична академія. — О., 2009. — 18 с. — укp.
16

Урядовий PR: принципи організації та засоби забезпечення


: автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Владислава Олексіївна Мінаєва; Академія муніципального управління. — К., 2009. — 20 с. — укp.
17

Участь понятих у кримінальному процесі


         Проаналізовано актуальні теоретичні та практичні проблеми, пов'язані з функціонуванням у кримінально-процесуальному праві України інституту понятих. Визначено його сутність, функціональне призначення, а також взаємозв'язок з іншими процесуальними інститутами та гарантіями у контексті спрямованості на досягнення завдань кримінального судочинства. Досліджено історію виникнення та розвитку інституту понятих на території сучасної України з давніх часів до сучасного періоду, висвітлено його еволюцію у національному кримінальному судочинстві. Проаналізовано зміст норм чинного КПК України, які регламентують процесуальний статус понятого, сформульовано визначення терміна "понятий". Зроблено висновок, що інститут понятих не здатний ефективно виконувати покладені на нього функції та створює додаткові труднощі у реалізації завдань кримінального судочинства. Доведено, що подальше функціонування кримінально-процесуального інституту понятих є недоцільним й обгрунтовано необхідність внесення відповідних змін до КПК України.
18

Методичні, основи оцінки динамічної конкурентоспроможності підприємств автосервісу


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Юлія Олександрівна Гарачук; Національний транспортний ун-т. — К., 2009. — 19 с. — укp.
19

Розвиток інвестування банками інноваційних технологій обслуговування клієнтів


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 [Електронний ресурс] / Ольга Віталіївна Меренкова; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". — Суми, 2009. — 20 с. — укp.
20

Формування економічно сталого та конкурентоспроможного розвитку виноградарських і виноробних підприємств


         Обгрунтовано теоретико-методологічні та практичні засади щодо забезпечення економічно сталого та конкурентоспроможного розвитку виноградарських і виноробних підприємств АР Крим. Досліджено сутність і значення економічно сталого розвитку АПК та конкурентоспроможності його продукції, а також їх особливості стосовно виноградарства та виноробства. Запропоновано здійснювати оцінку рівня економічної сталості розвитку галузей виноградарсько-виноробного підкомплексу за такою системою показників: по виноградарству в цілому - за індексами урожайності насаджень, цукристості зданого на переробку винограду та рівнем рентабельності галузі; ампелографічних сортах винограду - за індексами їх урожайності, цукристості та виходу цукроодиниць з 1 га; по виноробству - за індексом рентабельності реалізованої продукції. Удосконалено систему показників економічної ефективності виробництва.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018