От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Оцінка і прогнозування індивідуальної стійкості організму до навантаження beta-симпатоміметиком ізадрином


         Розглянуто індивідуальні особливості адреночутливості, показників ланок стрес-реалізуючих і стрес-лімітувальних внутрішньоклітинних систем у порівнюваних групах, високо- та низькостійких до ізадринового навантаження тварин.
2

Особливості прогнозування, діагностики та лікування невиношування вагітності у жінок, що проживають в умовах приморського міста


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Тетяна Анатоліївна Стокалюк; Одеський держ. медичний ун-т. — О., 2002. — 16 с.: табл. — укp.
3

Підвищення ефективності лікування хворих з васкуляризованими більмами після наскрізної кератопластики при застосуванні імуносупресантів за різним механізмом дії - дексаметазона і селлсепта


         Показано, що пероральна терапія селлсептом у комплексному лікуванні хворих з васкуляризованими більмами після наскрізної кератопластики призводить до нормалізації співвідношення Т-хелпери / Т-супресори (імунорегуляторний індекс), що відображає стан імунологічного гомеостазу організму. Встановлено, що після наскрізної керотопластики селлсепт спричиняє імуносупресивну дію на функціональну активність спеціалізованих Т-лімфоцитів, що реагують на антигени рогівки. Вперше доведено, що місцевим виявленням дії селлсепту після наскрізної кератопластики є зменшення, аж до повного зникнення числа імунокомпетентних клітин у кон'юнктивальній тканині, які забезпечують імунний статус переднього відділу ока.
4

Патологічні зміни в нирці при нирковій коліці. Тактика лікування і профілактика ускладнень


         На підставі даних ангіонефросцинтіграфії та статичної сцинтіграфії у всіх хворих з нирковою колікою виявлено місцеву ниркову венну гіпертензію. Встановлено три стадії перебігу патологічних змін у нирці (компенсації, субкомпенсації, декомпенсації). Доведено, що у разі відновлення уродинаміки у компенсованій стадії кровообіг і ниркові процеси протягом 1 - 2 діб повертаються на початковий рівень. Досліджено, що відновлення уродинаміки у субкомпенсованій стадії не призводить до початкового рівня кровообігу та ниркових процесів. Показано, що третя стадія характеризується декомпенсованим кровообігом і нирковими процесами, так званою шоковою ниркою. Запропоновано тактику лікування та профілактику ускладнень у хворих з нирковою колікою.
5

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 4801 - 4900
6

Проблема стафілококового носійства та порівняльна характеристика засобів санації різного механізму дії


         Із застосуванням комплексного підходу вивчено явище бактеріоносійства S.aureus. Показано, що частота назального носійства S.aureus у медичного персоналу хірургічних відділів та студентів-медиків, які постійно відвідують відділення хірургічного та акушерсько-гінекологічного напрямку, становить 12,6 - 23,3 %. Уперше з'ясовано залежність частоти носійства золотистого стафілококу від пори року у студентів. Установлено, що більшість штамів S.aureus (53,8 %), виділених від бактеріоносіїв постійного типу, мали ознаки патогенності, належали до II фагогрупи (30,5 %), були метицилінрезистентними (52,2 %), щ дає змогу робити висновок, що виділені збудники є можливими збудниками внутрішньолікарняної інфекції. Установлено їх важливу роль у формуванні постійного типу бактеріоносійства. Зазначено, що провідне значення мають антилізицимна та протиінтерферонова активності, виявлені у 72,08 та 79,49 % вивчених штамів відповідно. Проаналізовано ступінь прояву комплексу факторів персистенції у штамів S.aureus та доведено необхідність повторного (2, 3-разового) визначення ознак персистенції для виявлення типу носійства. Установлено, що бактеріоносійство S.aureus постійного типу формується на фоні зниженої гуморальної та клітинної ланок імунної відповіді. Доведено, що основною причиною формування носійства постійного типу є зниження механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту. На підставі результатів порівняння сануючої ефективності стафілококового полівалентного лікувального бактеріофагу, фітопрепаратів та пробіотику "Біоспорин" з урахуванням його імунорегулювальної здатності розроблено новий ефективний метод санації бактеріоносіїв S.aureus.
7

Посттравматичні ураження кісток: патоморфологія та патогенез


         Розв'язано проблему морфогенезу, патогенезу та патологоанатомічної діагностики травматичних ішемічних та запальних уражень довгих кісток з використанням даних морфологічних, біохімічних і фізіологічних методів. Визначено ключові ланки морфогенезу та патогенезу травматичних ішемічних і запальних уражень кісток, особливо в ранні строки, коли спрацьовують механізми, що обумовлюють порушення, спрямовані на компенсацію гострих розладів кровопостачання кістки.
8

Псоріатичний артрит (питання генезису, діагностика та лікування)


: автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.21 [Електронний ресурс] / Володимир Петрович Кваша; Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І.Ситенка АМН України". — Х., 2007. — 33 с. — укp.
9

Процеси міжнародної інтеграції науки та освіти


         Розглянуто нову концепцію організації міжнародного наукового співробітництва. Показано перспективи створення мультинаціональних наукових колективів.
10

Роль системи інтерферону в імунопатогенезі папіломавірусної інфекції


: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.09 [Електронний ресурс] / Л.М. Лазаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 34 с. — укp.
11

Розробка засобів і способів підвищення рівня екологічної безпеки при дії шкідливих фізичних полів техногенного походження


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 [Електронний ресурс] / Дмитро Володимирович Поліщук; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2005. — 20 с. — укp.
12

Стероїдні сапоніни цибулі пониклої (Allium nutans L.) та їх біологічна активність


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 [Електронний ресурс] / Л.С. Ахов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 19 с. — укp.
13

Синдром Шегрена: офтальмологічні, імуногістохімічні та патоморфологічні критерії діагностики


         Вперше методом імуногістохімічного дослідження виявлено закономірність експресії різних типів муцинів (трансмембранних і секреторних) у кон'юнктиві ока хворих на синдром Шегрена, яка полягає у значному їх зменшенні або повній відсутності, що викликає порушення процесу формування муцинового шару. З використанням гістологічних та імпресійно-цитологічних методів уточнено уявлення про стадійність дистрофічних змін кон'юнктиви за синдрому Шегрена, проявом яких є перетворення структури епітеліоцитів (пікнотизація ядра, гідропічна дистрофія цитоплазми, порушення латерального з'єднання між клітинами до повної деструкції), а також суттєве зменшення або повна відсутність келихоподібних клітин і наявність інтенсивного, дифузного інфільтриту субепітеліально. Вперше виявлено, що у слизівці порожнини рота у випадку синдрому Шегрена відбуваються аналогічні дистрофічні зміни епітеліальних клітин і слинних залоз, а також субепіталіальні перетворення, що зумовлює зниження або повну відсутність експресії секреторних і трансмембранних муцинів.
14

Функціональний стан зсідально-протизсідальної системи крові у хворих на гострий панкреатит


         Систематизовано морфологічні прояви порушень зсідально-протизсідальної системи крові при різних формах гострого панкреатиту в окремих періодах клінічного перебігу, стверджено взаємозв'язок їх лабораторних, клінічних і патологоанатомічних ознак. Обчислено інформативність методів лабораторної верифікації порушень гемостазу та вдосконалено їх діагностику. Визначено динаміку всіх ланок гемостазу у хворих набряковим та деструктивним панкреатитом, вплив операційної травми на фібринолітичну активність. Розроблено програму лікувально-тактичних дій та профілактичних заходів.
15

Повернуте ім'я - О.Гансен: До історії приватного збирання в Києві


         Висвітлено діяльність видатного київського колекціонера О.Гансена, зібрання якого налічувало більше двох тисяч творів живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва та більше ніж півтори тисячі книг. У колекції було представлено твори західноєвропейських, українських, російських та польських митців.
16

Знайдено документiв:        577


Представлено документи: 401 - 500
17

Знайдено документiв:        577


Представлено документи: 301 - 400
18

Знайдено документiв:        2736


Представлено документи: 1201 - 1300
19

Удосконалення плодознімального засобу


         Вивчено питання підвищення ефективності механізованого знімання яблук за допомогою адаптивного регулювання швидкісного режиму штамбового струшувача плодознімального засобу, обгрунтовано його параметри. Досліджено розмірно-масові та фізико-механічні властивості дерев і плодів. Проведено стендові випробування двигуна Д-21А приводу штамбового струшувача. Складено дискретно-континуальну модель дерева на базі схеми балки Тимошенка. Запропоновано динамічну модель системи "двигун - струшувач - плід" та методи її аналізу. Обгрунтовано теоретично та підтверджено експериментально параметри вказаної системи. Розроблено методику експериментальної оцінки якості зібраного врожаю за умов типового та рівномірного способів знімання, а також методику економічної оцінки рівномірного знімання плодів струшуванням з врахуванням зміни якості отриманої продукції.
20

Удосконалення технологій машинного доїння овець і переробки молока


         Розроблено спеціальний пристрій для роздільного доїння долей вимені вівцематок, що дало змогу визначити технологічність вимені та відібрати найбільш придатних до машинного доїння вівцематок. Удосконалено технологію виробництва малосільної бринзи з застосуванням різних режимів пастеризації, сухих бактеріальних і грибних ферментативних препаратів для овочевого молока, комплекту технологічного обладнання та способів пакування бринзи для фермерських і селянських господарств, яка скорочує технологічний процес і дає змогу зменшити витрати праці на її виробництво, а також підвищити якісні та смакові показники продукту. Розроблено технологію виробництва твердих сирів типу пекоріно та качковал завдяки вивченню різних режимів пастеризації, застосуванню сухих бактеріальних і грибних ферментативних препаратів, створенню технічного засобу для парафінування та застосуванню полімерних плівок за умов фермерських і селянських господарств.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2021