От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Конденсовані поліметиленазоли


         Розроблено методи синтезу імідазол- і триазолвмісних сполук, конденсованих з насиченим поліметиленовим фрагментом, вивчено умови алкілування гетероциклічних N-април(алкіларил)амідинів, їх будову, а також виявлено закономірності взаємозв'язку структурних особливостей і біологічної активності молекул. Показано можливість синтезу на їх основі більш складних аналогів азулену. Встановлено закономірності направлення алкілування заміщеними фенацил-бромідами насичених і ароматичних N-арил(алкіларил)амідинів.
2

Модифікація залобкової простатектомії


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.06 [Електронний ресурс] / С.М. Шамраєв; Інститут урології та нефрології АМН України. — К., 1999. — 20 с. — укp.
3

Механізм анальгетичної дії електромагнітних полів міліметрового діапазону у хворих на хронічний гонартроз (клініко-експериментальні дослідження)


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.33 [Електронний ресурс] / Ю.М. Куликович; Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М.Сєченова. — Ялта, 2000. — 20 с. — укp.
4

Математична модель ритмічного біосигналу в задачах фотоплетизмодіагностики


         Обгрунтовано нове застосування математичної моделі фотоплетизмосигналу у вигляді лінійного періодичного випадкового процесу, яка враховує одну з основних властивостей досліджуваного сигналу - його ритмічність, що є особливо чуттєвим для раннього виявлення функціональних порушень у судинному руслі та відображає у своїй структурі фізику формування типових фотоплетизмографічних (ФПГ) сигналів. Це дає змогу вивчити безпосередній зв'язок між особливостями протікання цих фізичних процесів взаємодії світла з кров'ю та діагностичними ознаками. Обгрунтовано використання нових інформативних ознак: коефіцієнтів ортогонального розкладу математичного сподівання досліджуваного сигналу за базисом дискретних експоненціальних функцій та власних чисел і власних векторів кореляційної матриці. Створено новий метод імітаційного моделювання ФПГ-сигналу на базі ортогонального розкладу його математичного сподівання та розкладу Карунена - Лоева. Запропоновано систему комп'ютерних програм для опрацювання зареєстрованих ФПГ-сигналів та проведення імітаційних експериментів.
5

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 3801 - 3900
6

Оптимізація діагностики уражень органів травлення при хронічному опісторхозі


: автореф. дис... канд. мед. наук: 16.00.11 [Електронний ресурс] / Володимир Борисович Мироненко; АМН України; Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2007. — 20 с. — укp.
7

Оптимізація хірургічного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки ускладненої перфорацією


         Вивчено вплив передньої (лівобічної) стовбурової ваготомії на базальну та стимульовану секреторну функцію шлунка щурів за умов експериментів у разі гострого та хронічного перебігу цієї хвороби. Установлено, що даний тип ваготомії впливає лише на секрецію кислоти вагальної природи. У термін до 5-ти років після операції у 11-ти (20,4 %) хворих виявлено відмінні та хороші результати після зашивання перфоративного отвору. У пацієнтів після висічення перфоративної виразки і попередньої стовбурової піддіафрагмальної ваготомії відмінні та хороші результати спостережено у 79-ти (90,8 %) обстежених, що доводить перевагу радикальних операцій у лікуванні хворих зазначеної категорії. У хворих, яким було проведено лише зашивання перфоративної виразки та пацієнтам, яким було проведено також передню стовбурову ваготомію, кількість випадків хронічного неатрофічного та хронічного атрофічного гастриту є практично однаковою через 6 та 12 місяців після проведення операції, тобто немає тенденції до підвищення кількості випадків хронічного атрофічного гастриту у хворих з передньою стовбуровою ваготомією. Зроблено висновок, що передня стовбурова ваготомія не має впливу на порушення морфофукціонального стану слизової оболонки шлунка.
8

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 4501 - 4600
9

Особливості клінічних, ендоскопічних і морфофункціональних проявів гастропатій у хворих ревматоїдним артритом та їх лікування


         Встановлено, що у хворих на ревматоїдний артрит (РА) на фоні лікування нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗП) є характерним формування запально-дистрофічних і ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки (СО) шлунка та дванадцятипалої кишки. Показано, що ці ураження протікають атипово з ослабленням маніфестності клінічних проявів та є резистентними до лікування. На їх перебіг суттєво впливає інвазія пілоричних хелікобактерій (НР), які у даних пацієнтів здебільшого володіють підвищеними токсигенними властивостями за рахунок індукції синтезу антитіл до НР, з'єднаних з IgG, та наявністю в геномі бактерії ланок, відповідальних за продукцію CagA та VacA. Обгрунтовано підходи до лікування ГДП, обумовлених вживанням НПЗП залежно від стану кислотоутворювальної функції шлунка та наявності НР. За НР-позитивних форм ГДП запропоновано використовувати "потрійну" антихелікобактерну терапію в поєднанні з блоківниками кислотності (фамотідин, омепразол, ланзапрозол), НР-негативних форм - протизапальну та цитопротекторну терапію (колоїдний субцитрат вісмуту, вентер).
10

Перебіг вагітності та вихід пологів при автоімунній патології щитоподібної залози


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Вадим Юрійович Щербаков; Харківський держ. медичний ун-т. — Х., 2006. — 38 с. — укp.
11

Проблема стафілококового носійства та порівняльна характеристика засобів санації різного механізму дії


         Із застосуванням комплексного підходу вивчено явище бактеріоносійства S.aureus. Показано, що частота назального носійства S.aureus у медичного персоналу хірургічних відділів та студентів-медиків, які постійно відвідують відділення хірургічного та акушерсько-гінекологічного напрямку, становить 12,6 - 23,3 %. Уперше з'ясовано залежність частоти носійства золотистого стафілококу від пори року у студентів. Установлено, що більшість штамів S.aureus (53,8 %), виділених від бактеріоносіїв постійного типу, мали ознаки патогенності, належали до II фагогрупи (30,5 %), були метицилінрезистентними (52,2 %), щ дає змогу робити висновок, що виділені збудники є можливими збудниками внутрішньолікарняної інфекції. Установлено їх важливу роль у формуванні постійного типу бактеріоносійства. Зазначено, що провідне значення мають антилізицимна та протиінтерферонова активності, виявлені у 72,08 та 79,49 % вивчених штамів відповідно. Проаналізовано ступінь прояву комплексу факторів персистенції у штамів S.aureus та доведено необхідність повторного (2, 3-разового) визначення ознак персистенції для виявлення типу носійства. Установлено, що бактеріоносійство S.aureus постійного типу формується на фоні зниженої гуморальної та клітинної ланок імунної відповіді. Доведено, що основною причиною формування носійства постійного типу є зниження механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту. На підставі результатів порівняння сануючої ефективності стафілококового полівалентного лікувального бактеріофагу, фітопрепаратів та пробіотику "Біоспорин" з урахуванням його імунорегулювальної здатності розроблено новий ефективний метод санації бактеріоносіїв S.aureus.
12

Психофізіологічні критерії професійного відбору підлітків, які освоюють операторські професії (оцінка та прогноз придатності з урахуванням віково- статевих особливостей розумової працездатності)


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 [Електронний ресурс] / О.О. Яворська; АМН України, Інститут медицини праці {Київ}. — К., 1998. — 19 с. — укp.
13

Псоріатичний артрит (питання генезису, діагностика та лікування)


: автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.21 [Електронний ресурс] / Володимир Петрович Кваша; Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І.Ситенка АМН України". — Х., 2007. — 33 с. — укp.
14

Ревматоїдна міопатія: методи оцінки, фармакологічна та функціональна корекція (клініко-експериментальне дослідження)


         Розглянуто питання щодо корекції патологічних змін у м'язах у разі ревматоїдного артриту (РА) за допомогою ізометричного навантаження та тіотриазоліну (ТТ). На моделі ад'ювантного артриту щурів оцінено роль аутоімунного запалення в розвитку міопатії. Вивчено вплив терапії метотрексатом (МТ) і можливість зменшення його негативних ефектів за допомогою ТТ. Встановлено, що у хворих на РА відбувається втрата маси тіла переважно за рахунок м'язового компонента з відносним накопиченням жиру. Виявлено тісний кореляційний зв'язок між часткою м'язів та рівнем в крові прозапальних цитокінів. Доведено, що маса м'язів та індекс м'язової сили впливають на функціональні можливості пацієнтів. Розроблено комплекс дозованого індивідуалізованого ізометричного навантаження для корекції міопатії, який виявився ефективним засобом нормалізації композиції тіла та покращання функціонального стану хворих. Показано в експерименті та підтверджено в клініці, що ТТ володіє власною протизапальною активністю у випадку РА, підсилює позитивний вплив ізометричного навантаження, зменшує гепатотоксичну дію МТ.
15

Протимікробні властивості глюкогенних амінокислот та їх синергізм з антибіотиками


         Досліджено антимікробну здатність кислих амінокислот з глюкогенними властивостями. Доведено, що рацемати та стереохімічні D-ізомери аспарагінової та глютамінової амінокислот відрізняються широким спектром помірно вираженої мікробоцидної активності щодо чутливих та антибіотикостійких штамів грампозитивних бактерій. Розроблено новий антисептик "Аспарцид", який відрізняється значною лікувально-профілактичною активністю у разі експериментальної локалізованої та генералізованої інфекції, яка етіологічно відтворена грампозитивними та грамнегативними мікроорганізмами з вираженими піогенними властивостями.
16

Роль M1-холіно-, D2-дофамінових рецепторів і L- Ca2+ каналів у регуляції секреції, кровоплину та захисту слизової оболонки шлунка


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.03 [Електронний ресурс] / Ю.В. Мандрик; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2005. — 22 с. — укp.
17

Структура фізичного стану працівників АЕС


         Проаналізовано фізичний стан працівників реакторного виробництва АЕС. У результаті аналізу встановлено, що найбільш вагомим фактором, що впливає на фізичний стан працівників реакторного виробництва АЕС, є показники клітинного імунітету - 1099 % дисперсії.
18

Стан фетоплацентарної системи у вагітних при наявності урогенітальних інфекцій


         Вивчено особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з урогенітальними інфекціями. Проведено дослідження стану фетоплацентарного комплексу, зокрема вивчено зміни кількісного й якісного складу фосфоліпідів і проникливості плазматичних мембран епітеліальних клітин ворсинкового хоріону плаценти. Досліджено вплив запропонованих лікувальних заходів на стан місцевого імунітету, розвиток фетоплацентарної недостатності, зміни у кількісному й якісному складі фосфоліпідів, зміни проникливості плазматичних мембран епітеліальних клітин, морфологічні зміни у посліді. Розроблено та клінічно апробовано систему профілактики акушерських і перинатальних ускладнень, визначено принципи лікування вагітних з урогенітальними інфекціями. Показано, що впровадження нових лікувально-діагностичних і профілактичних заходів сприяє зниженню частоти виникнення акушерської та перинатальної патології.
19

Соматоформні больові розлади (клініко-типологічне дослідження)


         За допомогою феноменологічного опису та психопатологічного аналізу із застосуванням експериментально-психологічних методик проведено дослідження соматоформних больових розладів. Встановлено, що соматизовані та конверсійні болі складають одну групу психогенних алгій, а ідіопатичні болі виявляють ознаки, спільні із іншими проявами настирливого синдрому. Запропоновано новий термін - тілесні больові настирливості, нову типологію соматоформних алгічних розладів, а також, інноваційну систематику настирливих станів. Розроблено схему диференціальної діагностики та запропоновано нову стратегію лікування хронічних психічних болів.
20

Системна ензимотерапія хронічного гломерулонефриту


         Досліджено ефективність поліферментного препарату вобензим у комплексному лікуванні хворих із різними клініко-лабораторними та морфологічними варіантами перебігу хронічного гломерулонефриту (ХГН). Препарат використовували у початковій дозі 18 - 24 др/доб протягом 3 - 6 місяців, завдяки чому в кожного другого пацієнта покращився перебіг захворювання, коли передіснуюче лікування було неефективним. Призначення вобензиму в хворих на ХГН покращує стан білкового та ліпідного обмінів, перекисного окислення ліпідів, а також антиоксидантних систем, згортаючої та антизгортаючої системи крові, імунного статусу, параметрів динамічної міжфазної тензіометрії біологічних рідин, функції нирок за даними кліренсових тестів, показників ниркового фільтраційного резерву, ефективного ниркового плазмотоку та хвилинного об'єму канальцієвої секреції. Побічних дій препарату та протипоказань щодо використання системної ензимотерапії у разі ХГН не виявлено.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020