От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Мікрохвильова активність Сонця: фізичні процеси в перехідній зоні хромосфера- корона та їх діагностика


: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.02 [Електронний ресурс] / Лев Іванович Цвєтков; НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. — К., 1998. — 34 с. — укp.
2

Непертурбативна динаміка калібрувальних полів на гратці


         Визначено роль триальності кварків за скінчених температур і показано існування критичної поведінки, пов'язаної зі зміною механізму її екранування. Одержано найбільш загальні умови на генерацію члену Черна - Саймонса ферміоним детермінантом за скінчених температур. Розроблено модель діелектричного вакууму за високих температур і доведено властивість конфайнменту магнітних мод. Детально побудовано механізми генерації масової щілини у двох- і тривимірних неабелевих спінових моделях, які базуються на явищі конденсації вихорових конфігурацій. Запропоновано конфайнуючу некомпактну модель у режимі слабкого зв'язку. Вивчено двомірні неабелеві спінові моделі у лінковому формулюванні. Розроблено новий метод побудови низькотемпературних розкладень і розраховано вільну енергію та кореляційні функції моделі.
3

Оптичні спостереження гравітаційних лінз


         Досліджено феномен гравітаційної лінзи на базі наземних оптичних спостережень з високим кутовим розділенням. Виявлено галактику-лінзу гравітаційно-лінзованого квазару SB1520 + 530, виміряно її блиск та координати у спектральних смугах R, I. За даними моніторингових спостережень установлено наявність варіацій блиску компонентів A,B Q0957 + 561 за інтервалів часу, що становлять декілька годин, та змінність блиску компонентів A,B SBNS 1520 + 530 за інтервалів часу 10 діб. Запропоновано метод пошуку подій мікролінзування тілами Галактики шляхом моніторингу блиску зірок кульових скупчень. За даними спостережень кульового зоряного скупчення М15 відкрито 28 нових змінних зірок.
4

Основные фазы сближения структурообразующих множеств детерминантной демоэкосистемы


[Электронный ресурс] / Н.В. Сысойлов // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 306-321. — Библиогр.: 7 назв. — рус.
5

Поглинання звуку та дисипативні процеси у надплинних розчинах 3He- 4He


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.09 [Електронний ресурс] / Тимур Віталійович Калько; НАН України; Фізико-технічний ін-т низьких температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2005. — 20 с.: рис. — укp.
6

Структура та електронні явища в нанокристалічних плівках ТіО2 та ТіО2/ Fe2O3


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.18 [Електронний ресурс] / Ірина Сергіївна Петрик; НАН України; Інститут хімії поверхні. — К., 2006. — 21 с. — укp.
7

Тунельні стани у кріокристалах з домішками. Калориметричні дослідження


: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.09 [Електронний ресурс] / М.І. Багацький; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2000. — 30 с. — укp.
8

Выявление проблем развития до создания интеграционных объединений


         В статье изложены типичные проблемы интеграционных объединений, препятствующие дальнейшему сближению стран - участниц, а также предложено использовать определение коэффициента связанности торговых отношений стран для выявления проблем до создания зон свободной торговли или таможенных союзов, при этом для анализа равноправности отношений стран, анализ связанности предложено делать двухсторонним.          У статті викладено типові проблеми інтеграційних об'єднань, які заважають подальшому зближенню країн - учасниць, а також запропоновано використовувати визначення коефіцієнту пов'язаності торгових взаємовідносин країн для виявлення проблем до створення зон вільної торгівлі або митних союзів, при цьому для аналізу рівноправності взаємовідносин країн, аналіз пов'язаності запропоновано робити двохстороннім.         The typical problems of integration unions, which hinder further binding of relationships among countries - participants are given in the article, also use of coefficient of binding of trade relationships among countries is proposed for determination of considered problems before creation of free trade zones or custom unions, alongside with this, it is proposed to make the analysis of trade binding in bilateral basis in order to make possible analysis of equality of trade relationships.
9

Економічний механізм розвитку торговельного мореплавання України


         Узагальнено сучасний досвід та запропоновано нове вирішення теоретико-методологічних і практичних проблем відтворення економічного механізму ефективного розвитку торговельного мореплавання України. Розроблено концептуальні засади національної морської політики та сформовано систему пріоритетів для етапу вступу та початку функціонування держави в СОТ і ГАТС. Визначено основні принципи другого міжнародного реєстру суден в Україні, використання яких забезпечує поєднання сприятливих економічних умов з високими вимогами щодо безпеки мореплавства, а також особистої й екологічної безпеки. Наведено теоретичне обгрунтування та розроблено методичне забезпечення процесу оптимізації організаційних структур і порядку відправлення зовнішньоторговельних вантажів переважно флотом, зафрахтованим українською стороною. Здійснено впровадження результатів наукового дослідження у практичну діяльність підприємств морського транспорту та навчальну діяльність спеціальних учбових закладів.
10

Економічний механізм управління пропорційністю підприємств


         Досліджено науково-теоретичні аспекти процесу управління пропорційністю виробничо-комерційних підприємств як засобу забезпечення їх сталого функціонування та розвитку. Проаналізовано наукові підходи та концепції щодо визначення змісту поняття "економічна пропорційність". Здійснено класифікацію економічних пропорцій підприємства у відповідності з часовим інтервалом виконання задач управління. Розроблено методику комплексної діагностики пропорційності підприємства. Визначено специфіку дослідження проявів кожного виду пропорційності відповідно до розробленої класифікації. Обгрунтовано шляхи управління діяльністю підприємства з урахуванням результатів пропорційного аналізу. Побудовано обернені рівняння перспективних пропорцій. З використанням регресійних моделей побудовано рівняння кільскісного прояву пропорційності підприємств машинобудівної галузі. Наведено класифікацію економічних пропорцій щодо придатності управлінського впливу з використанням методів економіко-математичного моделювання, зокрема обчислення логістичних моделей і трендового аналізу. З урахуванням сучасних концепцій управління підприємством створено модель організації моніторингу та підтримки пропорційності функціонування та розвитку підприємства.
11

Механізм державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку


         Досліджено актуальні теоретичні та прикладні аспекти формування науково-технологічної й інноваційної політики у частині відпрацювання механізмів посилення регулювальної ролі держави за умов ринкових трансформацій. Розроблено економіко-математичну модель процесів наукового та інноваційного розвитку. Запропоновано варіант структурних змін у науково-технологічній та інноваційній сферах на підставі проведених комплексних експертних досліджень.
12

Моделювання впливу глобалізаційних процесів на функціонування ринку цінних паперів


         Розроблено концепції, моделі та методи моделювання ринку цінних паперів. Наведено оцінку сучасного стану, проаналізовано структурні та динамічні властивості світового ринку цінних паперів. Визначено особливості нелінійної динаміки цінових флуктуацій активів. Показано, що їх динаміка є масштабно-інваріантною у часі та просторі та може бути охарактеризована спектром сингулярності, ширина якого визначає ступінь ефективності функціонування складної системи. Обгрунтовано концептуальні положення системного моделювання нерегулярної поведінки системи у період критичних і кризових явищ на основі техніки вейвлет-аналізу. Створено комплекс сучасних потужних методів комп'ютерного моделювання нелінійних процесів, який дозволяє одержати принципово нову інформацію щодо структури та динаміки складних фінансово-економічних систем. Обгрунтовано пріоритетні напрями державної політики розвитку ринку цінних паперів України з урахуванням виявлених тенденцій його розвитку в країнах, що розвиваються, за умов їх міжнародної інтеграції.
13

Моделювання імпортних операцій вітчизняних підприємств в умовах глобалізації


[Електронний ресурс] / О.М. Коняшина // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 123 — укp. — укp. — англ.
14

Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку


         Досліджено теоретичні засади побудови системи обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємств. Запропоновано удосконалену класифікацію доходів, витрат і фінансових результатів за видами діяльності, що дає змогу більш раціонально використовувати облікову та аналітичну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. Наведено пропозиції щодо уточнення структури звіту про фінансові результати з метою підвищення наочості та аналітичних можливостей звіту. Досліджено та уточнено вимоги до інформаційного забезпечення процесу обліку й аналізу на великих підприємствах. Розроблено алгоритм агрегації фінансової звітності для потреб аналізу результативності роботи підприємств. Запропоновано рекомендації щодо використання методики комплексного аналізу рентабельності продукції на базі даних управлінського обліку.
15

Оптимальні рішення в умовах ризику на основі апарата багатозначних відображень


         Розглянуто питання розробки підходів та відповідного математичного апарата для прийняття оптимальних рішень за умов ризику. Введено клас поліедральних когерентних мір ризику, а задачі оптимізації портфеля за співвідношенням зиск - ризик зведено до відповідних задач лінійного програмування, що сприяє підвищенню ефективності обчислень. Досліджено різноманітні задачі оптимізації портфеля, зокрема за невідомих ймовірностей сценаріїв, а також для різних багатокритеріальних постановок. Вивчено проблеми оптимізації паралельно-послідовних систем з відмовами двох типів та їх узагальнення, побудовано ефективні алгоритми пошуку рішень. Удосконалено апарат багатозначних зображень, зокрема побудовано новий дотичний конус для графіків відбражень та одержано нові результати щодо різних властивостей багатозначних відображень. Розвинуто підхід ефективної границі для оцінювання систем за спостереженнями вхід - вихід для випадку двох типів входів і виходів, що дозволяє досліджувати системи з ризиком.
16

Організаційно-економічні принципи розвитку мережних структур постачальників послуг


         Розроблено методологічні та теоретичні підходи щодо формування та розвитку мережних структур постачальників послуг. Визначено суть мережної структури й мережної взаємодії та обгрунтовано методичний підхід щодо перевірки ступеня їх сформованості в сукупності підприємств. Розроблено організаційно-економічну модель оцінки ефективності розвитку мережних структур на основі показника відносного загального прибутку. Обгрунтовано новий підхід щодо оцінки складових рівня розвитку торговельних підприємств на основі економічних і психологічних чинників даного процесу. Розроблено методику комплексного визначення ефективності функціонування підприємства, за допомогою якої обгрунтовано комплексний критерій рівня розвитку за кожною його складовою та встановлено можливість використання індивідуального підхіду під час розробки заходів раціонального формування мережі роздрібної торгівлі міста.
17

Основи формування організованого сільськогосподарського ринку регіону


         Доведено нежиттєздатність стихійних розподільчих відносин та об'єктивну необхідність застосування механізмів державного регулювання сільськогосподарських ринків. Обгрунтовано практичні й теоретичні засади цілеспрямованого впливу на формування основних складових цього ринку, які характеризують ступінь його організованості. Розроблено основні принципи наповнення та перспективи розвитку різних видів продуктових ринків. Проаналізовано виробництво сільськогосподарської продукції та каналів її збуту, систематизовано учасників ринкових відносин регіонального ринку Черкащини. Розроблено модель формування зонального дрібнооптового ринку худоби та запропоновано основні принципи формування Черкаського центрального оптового ринку для реалізації продукції нетривалого зберігання. Запропоновано систему державних і недержавних органів керування формуванням сільськогосподарських ринків на національному та регіональних рівнях. Визначено функції, структуру побудови та джерела фінансування державного Агентства з регулювання сільськогосподарського ринку. Виділено пріоритетні напрями державного впливу на стабілізацію ситуації на даному ринку. Обгрунтовано необхідність законодавчої легалізації та державної підтримки самоврядних господарських неприбуткових організацій, що створюються сільськогосподарськими товаровиробниками з метою спільних дій стосовно просування продукції на ринки, а також об'єднань (асоціацій) учасників маркетингових каналів у межах продуктових підкомплексів з функціями міжгалузевого узгодження ринкової діяльності.
18

Основы разгосударствления и приватизации в мировой экономике


[Электронный ресурс] / Ф.В. Зиновьев, В.М. Горбатов // Культура народов Причерноморья. — 1998. — N5(продолжение). — С. 369-371 — рус.
19

Особенности производительных сил постиндустриальной экономики


         В широком смысле понимания теория постиндустриального общества рассматривает перспективную стадию прогресса цивилизации. В исторической последовательности данные стадии обозначены наукой как доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная. Большинство ученых, занимающихся макроэкономической историей, пришло к выводу, что в современном экономическом мире происходит переход к постиндустриальной стадии. Активные сторонники этой теории называют трансформацию общества постиндустриальной революцией, ведущей к высшей стадии цивилизованного развития.
20

Податки та їхній вплив на виробництво


         В дисертаційній роботі розкрито сутність податків, їхніх функцій і значення в ринковій економіці. Досліджено історичний розвиток податкової теорії та розвиток оподаткування в Україні в перехідний період, починаючи з набуття незалежності. Проаналізовано відповідність податкової системи України теоретичним принципам побудови і проведено порівняння із досвідом розвинених країн. Зроблено розрахунки податкового тягаря за різними методиками (доля прибутку, що спрямовується на сплату податків; показники рівня оподаткування юридичних та фізичних осіб, податкового тиску на окремих платників) та одержав подальший розвиток його аналіз. Досліджено зв'язок між рівнем податків та економічною ефективністю і обсягами виробництва. Обгрунтовано та запропоновано конкретні заходи щодо подолання проблем, пов'язаних з надмірністю податків, і посиленням їхнього регулюючого та стимулюючого впливу на виробництво.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2017