От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Субміліметрові лазери з резонатором на основі круглого металевого хвилеводу


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 [Електронний ресурс] / В.М. Ткаченко; Харк. держ. ун-т. — Х., 1998. — 15 с. — укp.
2

Королівські столові маєтки в Галичині наприкінці XVI - XVIII ст.


         Проаналізовано адміністративний та судовий устрій, організацію фіскально-господарської системи у королівських столових маєтках в Галичині (Самбірській економії). Адміністративно-судовий апарат управління в Самбірській економії складався з двох частин: вищих та середніх органів управління й урядовців, які існували у багатьох магнатських, церковних маєтках і королівщинах, та нижчих, що були інститутами громадського самоуправління. З точки зору організації господарства Самбірська економія була сукупністю об'єктів господарювання, що складали "скарбову" власність та забезпечували надходження прибутків до Королівського скарбу. До об'єктів віднесено солеваріння, виробництво поташу, фабрики, що виробляли залізо, фільварки, млини, корчми. Поза скарбовою власністю перебували господарства селян та інших категорій населення, контроль над якими здійснювався через фіскальні стягнення.
3

Крем'яний інвентар неолітичних культур України


         Систематизовано та проаналізовано крем'яний інвентар 8-ми неолітичних культур. До наукового обігу введено типолого-статистичні характеристики крем'яних колекцій низки нових та давно відомих поселень. Уточнено культурну атрибуцію та хронологічну позицію ряду пам'яток. Підтверджено, що за винятком носіїв культури лінійно-стрічкової кераміки та пам'яток типу Есмані та Скуносово неоліту ямково-гребінцевої кераміки, неолітичне населення України мало місцеве походження. Розглянуто вплив етнокультурних контактів на поширення технологічних новацій, зокрема кременеобробку різних культур. Зроблено висновок про більшу імовірність західного шляху неолітизації України та переважний розвиток привласнюючих галузей господарства на більшій частині її території впродовж усього неоліту.
4

Німецько-фінські відносини в 1933 - 1939 рр.


         На підставі аналізу архівних документів, мемуарів, матеріалів періодичних видань, зарубіжної та вітчизняної історіографії та висвітлено взаємовідносини Німеччини та Фінляндії у 1933 - 1939 рр. Вивчено склади урядів, парламентів країн, політичних лідерів та їх вплив на зміну зовнішньополітичних орієнтирів країн. У контексті розвитку відносин між Берліном і Гельсінкі досліджено проблему "північного нейтралітету" як доповнення німецько-фінських відносин. Розглянуто питання щодо військових контактів даних країн. Як передумови військового зближення Суоми та Німеччини розглянуто проблеми мілітаризації Німеччини й оборони Фінляндії. Акцентовано увагу на ролі К.Г.Маннергейма у військовому партнерстві. З'ясовано, що менш активними та плідними були контакти в економічній і культурній сферах. Відзначено, що в економічному відношенні Німеччина залишалась для Фінляндії одним з головних торговельних партнерів, а Суоми розглядалась Німеччиною як сировинна база, оскільки мала родовища стратегічно важливих корисних копалин. У культурній сфері основним завданням для Берліна було залучення фінів до нордичної ідеї. З'ясовано, що дана спроба німецького уряду не мала значних наслідків, оскільки була очевидною наявність глибоких фінських самобутніх традицій, однак існувала різнопланова німецько-фінська культурна взаємодія. Здійснено вивчення відносин між Німеччиною та Фінляндією у контексті їх становища на міжнародній арені у 1930-х рр. та загострення міждержавних стосунків. Проаналізовано ставлення різних країн до німецько-фінського зближення.
5

Походження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців в XIII-XVI ст.


: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / Юрій Олексійович Гоман; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.
6

Фрагмент сосуда с изображением лошадей из поселения у села Вишенное


[Электронный ресурс] / А.В. Белый // Культура народов Причерноморья. — 1998. — N3. — С. 11-13 — Библиогр. в конце статьи: 12 назв. — рус.
7

Омбудсмен у системі інститутів правової держави: порівняльно- політологічний аналіз


          Вперше винесено проблему визначення статусу омбудсмена в політичних системах України та країн Євросоюзу. Проаналізовано об'єкт діяльності інституту омбудсмена, під яким розуміється захист прав і основних свобод людини та досліджено генезис прав людини в аспекті сприйняття людини як суб'єкта міжнародних відносин. Досліджено теоретичне підгрунтя функціонування правової та соціальної держави. Надано пропозиції внесення змін до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини". Аргументовано необхідність надання омбудсмену права законодавчої ініціативи та введення в Україні посад спеціалізованих омбудсменів. Досліджено моделі інституту обмудсмена, запроваджені в багатьох європейських країнах світу. Доведено, що даний інститу не належить до жодної з гілок державної влади, маючи особливий статус, як феномен, що відображає політичну та правову культуру суспільства.
8

Особливості реалізації права на пенсію науковими (науково-педагогічними) працівниками


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 [Електронний ресурс] / Микола Дмитрович Ждан; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2007. — 20 с. — укp.
9

Податкова перевірка як організаційно-правова форма реалізації податкового контролю


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / Наталія Анатоліївна Маринів; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 20 с. — укp.
10

Пострадянський розвиток держави та права в Україні


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Олена Юріївна Поклонська; Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. — 20 с. — укp.
11

Правовий захист особи в кримінальному процесі України: теорія та методологія


         Розглянуто проблемні теоретично-правові та методологічні питання механізму забезпечення прав і законних інтересів особистості у сфері кримінального правосуддя України. Проаналізовано підходи, висвітлені у сучасній теоретико-правовій науковій літературі, щодо гарантій прав особи у теорії права та у кримінально-процесуальному праві. На підставі аналізу сучасних поглядів на теоретико-правову проблематику юридичних заходів у правовій теорії та юридичній практиці розглянуто методологічні питання, взаємопов'язані з перспективою досвіду юридичних засобів кримінально-процесуального захисту прав і законних інтересів особи в сучасній Україні. Відзначено особливу методологічну роль теорії юридичного процесу у наукових дослідженнях, здійснених з метою формування в Україні режиму правової захищеності громадян у сфері кримінального правосуддя. Доведено важливість ролі методологічних підходів, які використувуються у сучасному правознавстві, щодо питань методологічного оновлення та забезпечення кримінально-процесуального дослідження правозахисної проблематики, а саме: інструментальних, аксіологічних, антропологічних, методологічних. Висвітлено проблематику праворозуміння у формуванні світогляду гулузевого дослідника.
12

Правові засади зовнішньополітичної діяльності Української РСР як члена ООН (40-і - початок 60-х років ХХ ст.)


         На підставі вивчення нормативно-правових джерел, архівних документів і матеріалів розглянуто передісторію появи УРСР на міжнародній арені на початку XX ст. Здійснено комплексний історико-правовий аналіз правових засад діяльності УРСР як суб'єкта міжнародних відносин за період від набуття нею обмеженого суверенітету у складі Союзу РСР у зв'язку з конституційними змінами 1944 р., що обумовило її прийняття в ООН як члена-засновника та до початку 1960-х рр. - у період зміни політичного становища у світі, яке з другої половини 1940-х рр. характеризувалось перманентним станому "холодної війни" між основними антагоністами на міжнародній арені, на курс міжнародної розрядки. Проведено правовий аналіз нормативно-правових актів з регламентації діяльності представництва УРСР у головних органах і спеціалізованих установах ООН, розглянуто її основні напрями й історико-правові результати, зокрема, участь у підготовці міжнародних договорів і угод, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і поправок до них, а також у роботі міжнародних асамблей, сесій, нарад, особливо міжнародних конференцій політичного, правового, економічного та науково-технічного характеру.
13

Фінансові санкції за адміністративним законодавством України


         Досліджено теоретичні та практичні проблеми правового регулювання фінансових санкцій у сфері адміністративно-деліктних відносин. Розкрито зміст поняття фінансових санкцій за адміністративно-деліктним законодавством України. На підставі чинного законодавства розглянуто правову природу зазначених заходів юридичної відповідальності, визначено їх ознаки та види, а також основні функції. Значну увагу приділено правовому регулюванню порядку та підставам застосування фінансових адміністративно-деліктних санкцій. Визначено можливі шляхи вдосконалення правового регулювання адміністративно-деліктних відносин у аспекті застосування фінансових санкцій. Сформульовано конкретні висновки та пропозиції з метою внесення змінь і доповнень до чинного законодавства та проектів законодавчих актів.
14

Кооперативні засади розвитку виробничої і соціальної сфер села


         Досліджено особливості кооперації у виробничій та соціальній сферах села й обгрунтовано пропозиції щодо більш інтенсивного використання кооперативних зв'язків і формувань за умов аграрних трансформацій. Розкрито схему реалізації спеціальної функції кооперації, яка базується на комплексному підході до визначення соціально-економічної ролі кооперації у розвитку сільських територій. Запропоновано методику оцінювання соціальних аспектів діяльності виробничих кооперативних організацій на загальному й індивідуальному рівнях. Визначено ступінь кооперативної ініціативності сільських жителів шляхом анкетування. Обгунтовано основні стратегічні напрями розвитку кооперації в аграрному секторі України у контексті світових тенденцій, а також об'єктивної необхідності макроекономічного стимулювання кооперації.
15

Оцінка в сучасній системі бухгалтерського обліку підприємств України


: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / Людмила Геннадіївна Ловінська; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2007. — 29 с. — укp.
16

Оцінка медико-екологічного ризику території


: автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 [Електронний ресурс] / Юрій Степанович Кушнірук; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — укp.
17

Ринкові трансформації у рекреаційному природокористуванні


         Розроблено теоретичні та методологічні засади рекреаційного природокористування та його ринкових трансформацій. Обгрунтовано необхідність формування соціоекологоорієнтованого ринку рекреаційних ресурсів, в якому взаємопов'язана сукупність ринкових та регуляторних механізмів забезпечує прийняття та виконання рішень щодо узгодження цілей і напрямів розвитку відносин у рекреаційному природокористуванні з урахуванням соціальних, екологічних та економічних інтересів його суб'єктів. Розроблено модель даного ринку, визначено сутність і принципи дії ринкового та комплексного регуляторного механізмів. Розроблено концепцію маркетингу рекреаційних територій, описано механізми становлення соціоекологоорієнтованого ринку рекреаційних ресурсів, досліджено питання розвитку відносин власності, формування Фонду рекреаційних земель, удосконалення системи управління та фінансування рекреаційного природокористування, запровадження інноваційних форм підприємництва та територіальної організації, ефективних стратегій розвитку рекреаційного природокористування.
18

Позаклітинна фруктозо-1,6-бісфосфатаза Bacillus subtilis 668


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Олена Вікторівна Ястребова; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 21 с. — укp.
19

Ріст та диференціація клітин кореня Brassica rapa L. в умовах мікрогравітації та кліностатування


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.11 [Електронний ресурс] / Яна Михайлівна Калініна; НАН України; Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. — К., 2007. — 19 с. — укp.
20

Роль бактерій Clostridium Perfringens в патології сільськогосподарської птиці


: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 [Електронний ресурс] / Вікторія Василівна Сорокова; УААН; ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини". — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018