От партнеров


Заказать работу


От партнеров

cities link

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Форми фінансово-кредитної підтримки підприємства в Україні


         На підставі порівняльного аналізу ефективності діяльності підприємств різних форм власності обгрунтовано основні напрямки організації фінансово-кредитного забезпечення підприємницької діяльності за ринкових умов. Уточнено критерії оцінки фінансового стану малих і середніх підприємств. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення функціонування кредитних спілок на підприємствах і визначено напрямки їх взаємодії з комерційними банками. Обгрунтовано напрямки використання нових джерел фінансування малих і середніх підприємств з урахуванням подальшого розвитку інститутів кооперативної самоорганізації та діяльності територіальних фондів підтримки підприємництва. Визначено організаційні засади створення кооперативних і комунальних банків, напрямки їх подальшої діяльності щодо забезпечення фінансової підтримки підприємництва. Запропоновано схему взаємодії кооперативних банків із сільськими кредитними кооперативами для забезпечення фермерських господарств.
2

Стимулювання розвитку депресивних сільських районів


[Електронний ресурс] / Т.В. Криштоп // Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 114-120. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.
3

Формалізована схема математичного моделювання геоінформаційних систем рівня районного планування на базі системного методу


         На підставі аналізу впливу комунікаційних факторів на планувальне рішення розміщення продуктивної бази побудовано математичну модель розрахунку оптимізаційної оцінки ефективного планувального рішення залежно від розташування виробничих баз, трудових ресурсів, виробничих потужностей тощо. Математична модель дозволяє одержати розрахункові значення порівнянності оцінки проектних варіантів.
4

Солдатский долг


         Аннотация издательства:
5

Вивчення MS DOS і Norton Commander у школі


         Запропоновано методичні поради для організації роботи школярів у групі під час вивчення MS DOS і Norton Commander на основі використання системних дискет і орієнтованих на їх файлову систему посібників.
6

Дослідження і розробка різнотемпових дискретних стохастичних систем в умовах апріорної невизначеності


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.03 [Електронний ресурс] / Олександр Сергійович Копичко; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2000. — 16 с. — укp.
7

Інтелектуальна система планування тактики руху автономного робота в квазістаціонарному середовищі


         Запропоновано нове розв'язання наукових задач керування автономними роботами та пошуку траєкторій руху в квазістаціонарному середовищі за умов обмеження на час прийняття рішень. Представлено модель динаміки для чотириколісного автономного мобільного робота. Розроблено та досліджено концепції програмної реалізації системи керування у реальному часі. Розглянуто складові системи, які діють за фізичними законами та правилами поведінки та взаємодіють між собою за допомогою подій. Система реалізована на багатопроцесорній основі та функціонує в реальному часі.
8

Порівняльний аналіз методів модулярної редукції


: Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.05.01 [Електронний ресурс] / Ель-фард Салем Шеріф; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — 14 с. — укp.
9

Технологія переведення електронних документів


         Розглянуто технологію та методику використання PDF-файлів під час вивчення прикладного програмного забезпечення в курсі інформатики.
10

Діяльність Українського комітету краєзнавства та його роль у розвитку етнографічної науки в 20 - 30 рр. ХХ ст.


[Електронний ресурс] / М.Б. Парахіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 475-488. — Бібліогр.: 29 назв. — укp.
11

Колгоспи України в 1934 - 1939 роках


         Виконано комплексний історичний аналіз соціально-економічного життя колгоспів і їх працівників періоду утвердження адміністративно-силових методів управління аграрним виробництвом республіки. Вивчено сутність державної політики стосовно зміцнення колгоспного ладу в Україні. На прикладі організаційних засад колгоспів, розміру економічних зобов'язань господарств і їх працівників перед державою показано неефективність виконавчих заходів, які проводилися на місцях з метою реального зміцнення колгоспного ладу. Доведено неефективність більшості запланованих заходів держави щодо зміцнення колгоспної системи в другій половині 1930-х рр. з причин несумлінного виконання їх на місцях або непристосованості до реальних умов господарювання. З урахуванням зазначених чинників показано негативний вплив колгоспної системи даного періоду на життя українського селянства.
12

Передумови створення центральної комісії національних меншин при ВУЦВК (20 р. ХХ ст.)


         В статті розглядаються передумови створення ЦКНМ при ВУЦВК. Акцент ставиться на політиці щодо нацменшинств та етапи її реалізації, які привели до створення ЦКНМ при ВУЦВК.          В статье рассматриваются предпосылки создания ЦКНМ при ВУЦИК. Акцент ставится на политике относительно национальных меньшинств и этапы ее реализации, что привело к созданию ЦКНМ при ВУЦИК.         In the article pre-conditions of creation of the Central commission of national minorities are examined at UCEC. An accent is put on a policy in relation to the national minorities and its stages of realization, that resulted in creation of CKNM at UCEC.
13

Трансформація Британської імперії, 1921 - 1931 рр.


         Досліджено процес трансформації Британської імперії до Британської Співдружності Націй у 1920 - на початку 1930-х рр. Висвітлено політичні та економічні процеси цього періоду у Великобританії, діяльність різних політичних партій імперії стосовно її подальшого правового устрою. Виділено та охарактеризовано основні етапи у розвитку внутрішньоімперських відносин. Показано еволюцію поглядів правлячих кіл метрополії. Проаналізовано роботу імперських конференцій, на яких вирішувались головні політичні питання. Уперше визначено вплив державних і політичних діячів Великобританії (У.Черчілля, А.Бальфура, Л.Емері) та домініонів (А.Мейгена, М.Кінга, Дж.Герцога) на формування внутрішньоімперської політики дослідженого періоду.
14

Формування системи державних повинностей сільського населення Української СРР (1928 - 1933 рр.)


         Виявлено та проаналізовано науково-історичну літературу, архівні джерела, статистику, періодичні видання, збірники документів, на підставі яких доведено історичний факт існування в українському селі системи натурально-продуктових та грошових повинностей селян. Висвітлено становлення адміністративно-примусової системи державних повинностей, виконання селянськими та колективними господарствами хлібозаготівельних завдань держави, накладання натурального штрафу і так званого "твердого завдання" у вигляді продуктової повинності, особливості оподаткування сільського населення та самообкладання платників сільськогосподарського податку, функціонування фінансово-господарського механізму державних позик індустріалізації та грошових штрафів. Зазначено, що формування системи державних повинностей відбувалося шляхом застосування державно-партійними органами влади адміністративно-судових, політично-правових та карально-репресивних заходів, спрямованих на виконання хлібозаготівельних завдань і фінансових зобов'язань сільського населення.
15

Здійснення захисту у кримінальних справах на засадах змагальності та диспозитивності


         На підставі аналізу норм кримінально-процесуального законодавства, теоретичного матеріалу, слідчої та судової практики визначено механізм реалізації принципів змагальності та диспозитивності у діяльності суб'єктів захисту в стадіях досудового слідства, попереднього розгляду справи суддею, судового розгляду справи. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення норм кримінально-процесуального законодавства, які врегульовують порядок реалізації суб'єктами захисту прав, спрямованих на спростування підозри, обвинувачення, виключення чи пом'якшення кримінальної відповідальності підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
16

Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні


         Досліджено засади організації та діяльності місцевих рад, їх суть. Виявлено системність, розроблено критерії класифікації. Вивчено рівень правової регламентації, а також розв'язано певні сучасні проблеми інституту засад. Теоретично розроблено важливі моделі подальшого розвитку засад організації та діяльності місцевих рад. Запропоновано комплексний підхід до їх реформування. Детально розглянуто елементи засад. Висвітлено напрямки покращання їх складових. Сформульовано концептуальні положення, обгрунтовано нові пропозиції та висновки щодо досліджених питань.
17

Кооперативні засади розвитку виробничої і соціальної сфер села


         Досліджено особливості кооперації у виробничій та соціальній сферах села й обгрунтовано пропозиції щодо більш інтенсивного використання кооперативних зв'язків і формувань за умов аграрних трансформацій. Розкрито схему реалізації спеціальної функції кооперації, яка базується на комплексному підході до визначення соціально-економічної ролі кооперації у розвитку сільських територій. Запропоновано методику оцінювання соціальних аспектів діяльності виробничих кооперативних організацій на загальному й індивідуальному рівнях. Визначено ступінь кооперативної ініціативності сільських жителів шляхом анкетування. Обгунтовано основні стратегічні напрями розвитку кооперації в аграрному секторі України у контексті світових тенденцій, а також об'єктивної необхідності макроекономічного стимулювання кооперації.
18

Роль бактерій Clostridium Perfringens в патології сільськогосподарської птиці


: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 [Електронний ресурс] / Вікторія Василівна Сорокова; УААН; ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини". — Х., 2007. — 19 с. — укp.
19

Урбанофлора Кіровограда


         Вперше детально досліджено урбанофлору Кіровограда в найбільш повному обсязі, проведено її аналіз. Складено детальний опис флори судинних рослин міста, який містить 1 165 видів, що належать до 254-х родів, 121-ої родини, 62-х порядків та 4-х відділів. Вперше для території міста наведено 170 видів. Обгрунтовано необхідність включення до складу урбанофлори не лише спонтанних, але й культивованих видів рослин. Показано роль культивованої фракції у формуванні, розвитку та оптимізації урбанізованого середовища. Наведено порівняльну характеристику спонтанної фракції урбанофлори Кіровограда із урбанофлорами інших міст та зональною природною флорою. Виявлено кількісні співвідношення спонтанної та культивованої фракцій, індигенофітів, синантропофітів, адвентофітів та культигенофітів, які свідчать про невисокий ступінь антропогенної трансформації урбанофлори Кіровограда та приналежність її до флор малих і середніх міст України. Вперше проаналізовано дендрофлору міста, визначено видовий склад трав'янистих культивованих рослин. Складено перелік рідкісних для міста рослин, що нараховує 63 види. Виявлено ядра біорізноманітності та рефугіуми природної флори у межах міста, досліджено їх вплив на розвиток урбанофлори.
20

Обгрунтування режимних характеристик виморожуючих установок для опріснення та очищення природної і промислової вод


: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.12 [Електронний ресурс] / Оксана Олександрівна Євдокимова; Одеська національна академія харчових технологій. — О., 2007. — 19 с. — укp.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019