От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Державне регулювання та цільове програмування сталого соціального розвитку в регіоні


: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Беганська; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp. [N=006558]
2

Правове забезпечення розвитку особистих селянських господарств


         Обгрунтовано поняття особистого селянського господарства, визначено його ознаки, правовий статус і типи. Проаналізовано соціально-економічні функції особистого селянського господарства за умов переходу до ринкової економіки, а також чинники, що впливають на їх ведення, правовий режим майна та земельних ділянок, наданих громадянам для ведення особистого господарства. Розроблено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері правової регламентації даної діяльності громадян.
3

Управління виховно-виправним процесом


         Дисертація присвячена дослідженню питань, які сприяють підвищенню ефективності управлінської діяльності, стосовно прийняття правильних, обгрунтованих рішень органами державного управління з профілактики порушень дисципліни. На теоретичному та емпіричному матеріалах, а також даних статистики розглянуті проблеми організованої і рецидивної злочинності, її профілактики. Досліджені: особистість злочинця, вплив на неї алкоголізму і наркотизму, аналізуються основні напрямки профілактики злочинів, пов'язаних з наркотизмом.
4

Перспективи людини на сучасному етапі розвитку цивілізації (демографічний аспект)


         Розглянуто якісно нові підходи до розв'язання демографічних процесів, подолання істотних суперечностей і розбіжностей в оцінюванні глобальних ситуацій між біологічним, філософським, економічним аспектами проблеми.
5

Зміни низькопорогової кальцієвої провідності нейронів латеродорсального ядра таламуса щурів у період раннього онтогенезу


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 [Електронний ресурс] / А.В. Єрьомін; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 19 с. — укp.
6

Механізми і фармакологічна корекція порушень скорочувальної активності судин, індукованих іонізуючим гама-випромінюванням


: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 14.03.05 [Електронний ресурс] / Сергій Михайлович Тишкін; АМН України ; Інститут фармакології та токсикології. — К., 2003. — 38 с. — укp.
7

Стан кісткової тканини у деяких тварин в залежності від виду, віку та умов утримання


         Дисертацію присвячено біомеханічним і біохімічним дослідженням стегневої кістки у деяких видів хижаків та впливу радіонуклідів на її структуру у білих щурів. Визначено: що основними біохімічними компонентами кістки, що суттєво впливають на її біомеханічні і морфологічні характеристики, є солі Ca і P та особливо їх сумарний вміст. В умовах збільшення дози надходження радіонуклідів виявлено тенденцію зміни остеогенезу та затримки росту кістки.
8

Електромагнітний витратомір для трубопроводів великих діаметрів


         Досліджено електромагнітний витратомір рідини у заповнених трубопроводах великих діаметрів (d=>300 мм) на базі магнітогідродинамічних перетворювачів з локальним магнітним полем (МГД ЛМП). Сформульовано та вирішено задачу синтезу МГД ЛМП з високими метрологічними характеристиками. Проведено експериментальні дослідження розроблених МГД ЛМП, що довели достовірність отриманих теоретичних алгоритмів, положень та висновків. Наведені результати використано під час створення МГД ЛМП ИСП-204, які пройшли державні приймальні та контрольні випробування, а також занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні.
9

Основні напрямки реструктуризації будівельної галузі


[Електронний ресурс] / О.В. Кухленко, Т.В. Сердюк // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6(продолжение). — С. 490-492 — Библиогр. в конце ст.: 6 назв. — укp.
10

Теоретичні основи гетерофазних озонних процесів і технологія денітрифікації газових потоків


: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.17.01 [Електронний ресурс] / Г.С. Столяренко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2000. — 32 с. — укp.
11

Трифазний напівпровідниковий випрямляч з конденсаторно-ключовою комутуючою ланкою


         Досліджено особливості електромагнітних процесів у трифазному напівпровідниковому випрямлячі з конденсаторно-ключовою комутуючою ланкою, розвинуто теорію комутаційних процесів у пристроях енергетичної електроніки. Розглянуто двоступеневу багатоетапну комутацію у компенсаційному перетворювачі та виведено універсальні рівняння струму комутації, що є теоретичною засадою створення зазначених перетворювачів з основними елементами у комутуючій ланці. Одержано співвідношення для визначення кутів регулювання та комутації у досліджуваному процесі. Запропоновано методику їх розв'язку, яка забезпечує високу точність розрахунку, оскільки усуває неоднозначність результату завдяки урахуванню фізичної особливості комутаційного процесу. Уперше одержано режимні та регулювальні характеристики досліджуваного перетворювача, що дає змогу оптимізувати вибір робочих ситуацій відповідно до умов енергозабезпечення споживачів. Досліджено енергетичні характеристики перетворювача та виявлено раніше невідомі його можливості, обумовлені наявністю конденсаторно-ключової комутуючої ланки. Уперше одержано співвідношення для розрахунку параметрів обладнання трифазного напівпровідникового випрямляча з конденсаторно-ключовою комутуючою ланкою, що є необхідним для оптимізації потужності елементів перетворювача у разі його практичної реалізації, а також для підвищення енергетичних характеристик і покращення масогабаритних показників.
12

Удосконалювання діагностики заземлювальних пристроїв електроенергооб'єктів


         Створено способи та технічні засоби для систем контролю та захисту технічного стану електроенергооб'єкта шляхом удосконалення діагностики його заземлювального пристрою (ЗП) методом неруйнівного контролю без розкриття грунту та відключення обладнання. На підставі аналізу складових напруженості магнітного поля одержано вирази для розрахунку поправкових коефіцієнтів у разі виміру глибини залягання горизонтального заземлювача за допомогою індукційного датчика. З використанням створеного диференціального індукційного датчика розроблено методики для визначення місця розташування вертикальних і горизонтальних заземлювачів у складній електромагнітній обстановці, а також горизонтальних заземлювачів, не приєднаних з однієї сторони до заземлювального пристрою. Створено математичну модель нееквіпотенціального ЗП з урахуванням розташування його в двошаровому грунті, лінійного розподілу струму в провіднику та нелінійної залежності магнітної проникності сталі від щільності струму. Виведено аналітичні вирази для потенціалу, наведеного довільно спрямованим у просторі провідником. Запропоновано способи прискорення розрахунку ЗП: ітераційний метод Зейделя для розв'язання системи лінійних рівнянь з використанням розробленої блочно-строкової схеми розрахунку; організацію стиснутих масивів за рахунок виключення нульових елементів з них.
13

Вивчення MS DOS і Norton Commander у школі


         Запропоновано методичні поради для організації роботи школярів у групі під час вивчення MS DOS і Norton Commander на основі використання системних дискет і орієнтованих на їх файлову систему посібників.
14

Дети и библиотеки: вхождение в киберпространство (по результатам исследования)


         У ході дослідження вперше був зібраний матеріал про роботу регіональних центрів - дитячих бібліотек - лідерів у сфері застосування нових електронних технологій. Результати свідчать про розвиток тенденції входження дитячих бібліотек у новий інформаційний простір. Процес йде з великими труднощами, у зв'язку з чим необхідно було побачити його комплексно, окреслити "проблемне поле". У колі проблем знаходяться не тільки фінансові, технічні і технологічні проблеми впровадження нових інформаційних технологій, але й проблеми, пов'язані з "людським фактором": користувачами і бібліотекарями.
15

Дослідження впливу параметрів навантаження на характеристики якості обслуговування


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.02 [Електронний ресурс] / Анатолій Григорович Ложковський; Державний комітет зв'язку та інформатизації України ; Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова. — О., 2003. — 20 с.: рис. — укp.
16

Математичне і програмне забезпечення реставрації образів для автоматизованих систем


         Запропоновано ранжовану сукупність алгоритмічно-програмних інструментальних засобів для підвищення достовірності візуальної інформації для автоматизованих систем технічної та медичної діагностики на основі апріорних даних про параметри спотворень та вимог до якості та швидкості одержання оцінки. Удосконалено метод умовної деконволюції образів. Запропоновано принцип побудови оператора регулювання в області трансформант Фур'є за методом найменших квадратів за допомогою прямих ліній за квадратичної норми похибки оцінки спотвореного образу. Розроблено більш ефективний метод керування гіперпараметром регуляризації на основні аналізу енергетичного спектра шуму системи реєстрації. Побудовано новий метод надрозрізнюючої деконволюції за умов сильного зашумлення, який використовує апаратурну реєстрацію суміші сигналу з шумом та реалізацію власного шуму, що потім компенсується. Створено метод реставрації образів за малого рівня зашумлення, який складається з двох етапів. На першому етапі використано усунення адитивного шуму за методом, що грунтується на вейвлет-розкладі образу. На другому етапі для вирішення проблеми "чіткість - гладкість" оцінки проведено кратномасштабний аналіз для керування параметром регуляризації задачі деконволюції за методом найменших квадратів. Удосконалено метод розв'язку некоректних обернених задач - метод проекцій на опуклі множини. Для вирішення проблеми "чіткість - гладкість" оцінки вперше запропоновано використати інтерполяцію кубічним сплайном деградованого образу.
17

Методи та засоби підвищення ефективності передачі даних в захищених комунікаційних середовищах


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 [Електронний ресурс] / Луай Дарвіш; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2006. — 20 с.: рис. — укp.
18

Методика разработки и характеристики автогенератора класса Е


[Электронный ресурс] / В.Г. Крыжановский, А.Н. Рудякова, Д.В. Чернов // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. — 2002. — N 2. — С. 9-12. — Библиогр.: 12 назв. — рус.
19

Мультимедийный CD-ROM "Кавказский календарь III тысячелетия": технология корпоративного взаимодействия


         Розглядається досвід створення мультимедійного CD-ROM "Кавказький календар III тисячоліття". Зроблено акцент на значенні корпоративної взаємодії у бібліотеці та з іншими бібліотеками регіону у розробці даного продукту.
20

Непрерывное образование школьных библиотекарей: история и выводы одного проекта


         Що таке безперервна освіта шкільних бібліотекарів? Якою бачить її газета "Библиотека в школе" за листами та запитаннями своїх читачів? Узагальнення досвіду трьох очних семінарів для шкільних бібліотекарів, проведених газетою в 2001-2002 рр., і деякі висновки.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020