От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Організаційно-економічний механізм синхронізації товарно-грошових потоків підприємства


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.22 [Електронний ресурс] / Людмила Василівна Передерій; НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.
2

Організація управління інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання


         Здійснено теоретико-методологічне обгрунтування концепції організації управління розвитком промислових підприємств. Розкрито суть поняття "інтегрована структура бізнесу" та визначено позиціювання суб'єктів господарювання у межах розробленого континууму інтеграційних форм. Інтеграцію зведено до накладення системи інтеграційних обмежень на діяльність підприємств. Інтеграційний розвиток підпорядковано реконфігуруванню складу учасників інтеграційних статур і перегляду параметрів інтеграційних обмежень. Визначено складові організації управління інтеграційним розвитком і запропоновано виділення відповідного контуру організації. Обгрунтовано спіральне представлення інтеграційного розвитку, динаміка якого підтримується відповідним механізмом управління. Критерієм ефективності функціонування такого механізму управління інтеграційним розвитком запропоновано використовувати зростання інтеграційного потенціалу підприємств, а теоретичним підгрунтям - теорію мультиагентських систем. Розвинуто модель кластерно-мережевої взаємодії шляхом використання динамічних стандартів функціонування. Провадження таких стандартів підпорядковано інституціональному проектуванню правил інтеграційної взаємодії. Удосконалено суть інтеграційної стратегії, яка грунтується на проведенні трансформацій і забезпеченні трансферту знань і компетенцій.
3

Оцінювання економічної ефективності рекламної діяльності машинобудівних підприємств


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Олена Анатоліївна Лозова; Класичний приватний ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — укp.
4

Підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу


: автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 [Електронний ресурс] / Інна Юріївна Рудь; Миколаївський держ. аграрний ун-т. — Миколаїв, 2009. — 20 с.: рис. — укp.
5

Підвищення соціально-економічної ефективності інвестиційної діяльності у регіоні


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 [Електронний ресурс] / Наталя Валентинівна Яблонська; НАН України; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. — О., 2009. — 19 с. — укp.
6

Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні: формування та тенденції розвитку


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 [Електронний ресурс] / Олег Миколайович Загурський; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 19 с. — укp.
7

Удосконалення системи оцінки нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 [Електронний ресурс] / Світлана Валеріївна Позднякова; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.
8

Управління процесом становлення та розвитку регіонального ринку земельних ресурсів


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 [Електронний ресурс] / Мар'яна Георгіївна Москва; Державний вищий навчальний заклад Ужгородський національний ун-т. — Ужгород, 2009. — 20 с. — укp.
9

Управління фінансовим результатом промислового підприємства


         Розвинуто теоретичні положення та методичне забезпечення з метою вдосконалення аналізу фінансового результату підприємств машинобудівної галузі промисловості. Наведено визначення поняття "фінансовий результат" і розкрито зміст управління ним. Досліджено динаміку фінансового результату даних підприємств, чинники впливу на сталість фінансових результатів і відповідної структури їх витрат. Наведено модель аналізу фінансового результату. Запропоновано методичний підхід до оцінювання його значень.
10

Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств


: автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 [Електронний ресурс] / Наталія Володимирівна Юдіна; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2009. — 20 с.: рис. — укp.
11

Формування бізнес-систем електротехнічних підприємств на засадах функціонально-факторного аналізу


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Юлія Романівна Кулик; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2009. — 25 с. — укp.
12

Розробка методів і алгоритмів звуковисотного і темпоритмічного розпізнавання послідовності музичних звуків


: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.23 [Електронний ресурс] / Олександр Вікторович Жук; Державний ун-т інформатики і штучного інтелекту. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.
13

Створення та аналіз оптоелектронних спектрально-селективних пристроїв нового покоління


: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.20 [Електронний ресурс] / Володимир Олександрович Манько; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. — К., 2009. — 22 с. — укp.
14

Вплив підприємницької діяльності на соціальне розшарування селянства Донбасу у 20-і рр. ХХ ст.


: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Лідія Борисівна Тарасенко; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. — укp.
15

Усні наративи як джерело з історії болгарського населення Північного Приазов'я ХХ століття


: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 [Електронний ресурс] / Юрій Олександрович Іріоглу; НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К, 2009. — 20 с. — укp.
16

Ставлення до батьків як чинник розвитку релігійних уявлень осіб юнацького віку


: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 [Електронний ресурс] / Оксана Іванівна Крупська; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. — укp.
17

Студентське самоуправління у контексті демократизації вищої освіти України


         Системно проаналізовано процес демократизації вищої освіти за умов розбудови системи студентського самоврядування. Визначено його місце та роль у процесі-посереднику або управлінському циклі. Розглянуто самоорганізаційний потенціал студентства як підставу та делегування частини владних повноважень органом адміністративного управління / ректоратом ВНЗ на рівень органів студентського самоврядування як умови з використанням алгоритму: суть - зміст - форма - критерій якості процесу демократизації на кожному з зазначених етапах. Увагу приділено системному ефекту, що виникає під час інтеграції самоорганізації та самоменеджменту студентства та децентралізації влади ректоратом ВНЗ, за якої формується саморегуляція навчальної форми на підставі ціннісно-смислової детермінації поведінки членів трудового колективу, а також гомеостат як орган саморегуляції соціального організму ВНЗ. Як критерій цього процесу визначено організаційну свободу особистості, що грунтується на її організаційній свідомості. Висвітлено продукти та ефекти цього явища, зокрема, смислова детермінація забезпечує гомеорез, ціннісна - гомеостаз. За їх поєднання породжується аутопоезис / самовідтворення соціального організму ВНЗ.
18

Формування духовно-творчої особистості струдента засобами сучасної літератури Англії і США


: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 [Електронний ресурс] / Світлана Миколаївна Барилко; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. — укp.
19

Функціональні характеристики контентної конвергенції засобів масової комунікації


: автореф. дис... канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.01 [Електронний ресурс] / Вікторія Василівна Золяк; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. — К., 2009. — 16 с. — укp.
20

Диференціально-операторні рівняння та включення II порядку з відображенням wламбда0-псевдомонотонного типу


: автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 [Електронний ресурс] / Ніна Василівна Задоянчук; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020