От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Формування міжнародних економічних відносин управління процесом трудової еміграції в умовах України


         Досліджено закономірності міжнародного руху робочої сили за умов глобалізації економічного розвитку. З'ясовано матеріальну передумову трудової еміграції, її сутнісні форми та форми зовнішнього прояву. На основі аналізу економіко-географічного розподілу трудової еміграції з України та з'ясування мотиваційної поведінки трудоемігрантів виявлено специфіку українського трудоеміграційного процесу. На підставі соціологічного опитування визначено соціально-економічний портрет українського трудоемігранта. Узагальнено зарубіжний досвід державного управління експортом робочої сили, виявлено можливості його адаптації в Україні. Розроблено репрезентативну систему показників кількісної оцінки стану й динаміки еміграційних процесів для створення ефективної системи управління ними. Запропоновано економетричну модель розвитку трудової еміграції на найближчу перспективу. Обгрунтовано необхідність і напрями державного втручання у трудоеміграційний процес для забезпечення загальнонаціональних інтересів і безконфліктного входження України в європейську економічну спільноту.
2

Формування національної моделі товарного знаку


          Наголошено,що товарний знак залишився осторонь від прямих проявів національних рис і традицій та його створення процес творчого діалогу дизайнера і замовника.
3

Формування ринкових відносин у житловому секторі економіки України


         Дисертація присвячена питанням виникнення і розвитку ринку житла в Україні. У роботі досліджені теоретичні основи відтворення первинного і вторинного ринків житла, виявлені причини гальмування цього процесу в умовах перехідного періоду. Обгрунтована необхідність впровадження принципово нового інвестиційного механізму будівництва житлового фонду, введення самоокупної системи оплати за житлово-комунальні послуги. Розкриваються особливості державної діяльності у створенні ринку житла.
4

Дотримання авторського права і захист інтелектуальної власності: чесна поведінка в електронних та гібридних службах Сполученого Королівства


[Електронний ресурс] / В. Губарець // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 231-240. — Бібліогр.: 5 назв. — укp. [N=008423]
5

Лісоохоронна справа в Україні: історико-правовий аспект (IX ст. - 1990 р.)


         Досліджено питання лісоохоронної галузі в історичному аспекті з часів перших згадок про неї у давніх джерелах до започаткування самостійного державного механізму незалежної України. На підставі аналізу питання охорони лісів зроблено висновок, що ця проблема впродовж існування державних інститутів на етнічних українських землях завжди турбувала владні структури. Проаналізовано нормативно-правові засади організаційного устрою лісоохоронних органів на території України, порядок їх комплектування особовим складом, основних форм і методів службової діяльності лісоохоронців у різні історичні періоди. Сформульовано пропозиції щодо доповнення глав 5 і 16 Лісового кодексу України, розробки Статуту про лісову охорону у контексті соціального захисту та матеріального заохочення українських лісоохоронців, включення до законів України статей "Про міліцію", "Про прокуратуру", що стосуються залучення до охорони лісів спеціальних підрозділів правоохоронних органів.
6

Маргінальне у сфері адміністративного управління


         Розглянуто сутність маргінальної особистості, періоди маргіналізації українства, деякі аспекти маргіналізації різних ланок апарату адміністративного управління на перехідній стадії формування української державності.
7

Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України


         Розглянуто процесуально-правову природу справ про усиновлення дітей іноземними громадянами, передумови права на звернення іноземців-кандидатів в усиновителі в суди України з заявами про встановлення усиновлення та процесуальний порядок порушення судом справ даної категорії. Розкрито мету, значення і зміст підготовки справ про усиновлення дітей іноземними громадянами до судового розгляду, порядок з'ясування обставин, що мають значення для правильного та своєчасного їх вирішення та визначення кола доказів, які їх підтверджують. Викладено питання визначення кола осіб у справах цієї категорії та призначення справ про усиновлення дітей іноземними громадянами до розгляду у судовому засіданні. Проаналізовано процесуальний порядок розгляду цих справ, мету та зміст даного етапу провадження, а також судове рішення в справах цієї категорії. Наведено рекомендації з удосконалення сімейного та цивільного процесуального законодавства, зокрема, про необхідність застосування судами міжнародних договорів під час розгляду справ про усиновлення дітей іноземними громадянами, а також законодавство країн, в яких проживають кандидати в усиновителі, про необхідність залучення перекладача під час подачі заяви про встановлення усиновлення до суду, про врегулювання питання дачі згоди дитини на усиновлення.
8

Підстави та процесуальний порядок зупинення попереднього розслідування


         Висвітлено питання, пов'язані з поняттям, сутністю, підставами, умовами та процесуальним порядком зупинення попереднього розслідування. Проаналізовано на засадах сучасних поглядів, теоретичних концепцій кримінально-процесуального права, діючої Конституції, відомчих нормативних актів нові підходи щодо вирішення проблем, які не забезпечують вимог теорії та практики. Розглянуто нову додаткову умову зупинення досудового слідства: вжиття слідчим, органом дізнання необхідних заходів з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином, на момент зупинення справи, за підставами де є наявність обвинуваченої особи. Запропоновано доповнити закон положенням про те, що довідка видається лікарем, який є спеціалістом у даній області захворювань і на лікуванні чи під наглядом якого перебуває обвинувачений, а також передбачити у законодавчому порядку створення слідчо-оперативних груп та форми їх діяльності. Сформульовано інші пропозиції щодо удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства та слідчо-судової практики, які мають відношення до даної проблеми.
9

Поняття та види підсудності в кримінальному процесі України


         Досліджено інститут підсудності, проаналізовано його правову природу, зміст, значення, визначено шляхи законодавчого удосконалення та упорядкування практики застосування у сфері кримінальної юстиції. Сформульовано основні положення законного судді. Наведено характеристику окремих видів підсудності, зокрема, предметної, територіальної, спеціальної, персональної, надзвичайної та за зв'язком справ. У контексті застосування правил підсудності розглянуто проблеми розвитку військової, ювенальної та мирової юстиції. У аспекті диференціації складу суду проаналізовано критерії визначення підсудності для одноособового, колегіального розгляду з народним елементом та виключно у процесійному складі. За результатами дослідження запропоновано рекомендації та пропозиції щодо удосконалення кримінально-процесуального законодавства та законодавства про судоустрій.
10

Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльний аналіз)


: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Ламара Михайлівна Альбертини; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.
11

Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного правознавства


: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Любов Олександрівна Корчевна; НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — с. 36 — укp.
12

Проблеми судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ)


         Визначено теоретичні засади судової експертизи контрафактної аудіовізуальної продукції. Проаналізовано проблеми, які виникають під час проведення даного виду експертизи. Виокремлено типові ознаки контрафактної аудіовізуальної продукції, які зафіксовано на різних об'єктах-носіях (компакт-дисках, аудіо- та відеокасетах) та запропоновано типові аналоги. Розроблено структуру технічного та інформаційного забезпечення автоматизованого робочого місця судового експерта. Створено алгоритмізовану експертну методику дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції.
13

Розвиток позик органів місцевого самоврядування в перехідний період


         Висвітлено теоретико-методологічні та прикладні засади використання позик органів місцевого самоврядування як одного з нетрадиційних джерел залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів регіонів. Проаналізовано чинники, що стримують зростання емісійної діяльності місцевих органів влади в Україні, зокрема, проблеми випуску, розміщення, обігу та погашення муніципальних позик, а також обгрунтовано шляхи розв'язання цих проблем. Обгрунтовано можливості залучення додаткових фінансових джерел здійснення соціальних програм і визначено макро- та мікроекономічні умови проведення позики.
14

Оптохемотронний сенсор для визначення речовин в рідинах


         Розвинуто методику моделювання структури OX-сенсора з модифікованим електродом і процесів, що відбуваються у ньому під час визначення аналіта. За методами комп'ютерного моделювання, за допомогою запропонованих фізичної та математичної моделей, одержано результати про перенос заряду й енергії у молекулярному шарі електрода OX-сенсора, які дають змогу визначити набільш ефективні матеріали реагентів і товщини їх шарів на поверхні модифікованого електрода. Розроблено модель роботи OX-сенсора з модифікованим електродом у режимі інжекції та проточної інжекції (ПІ). З використанням даної моделі одержано результати про динаміку струму, що протікає в OX-сенсорі, що дало змогу здійснити підбір параметрів OX-сенсора й режиму аналізу для одержання максимального сигналу під час визначення аналіта. Уперше запропоновано фізично обгрунтовану конструкцію OX-сенсора щодо компонентів біомедичного призначення: амінокислоти й оксалату, що дозволяє зменшити габарити детектора й підвищити ефективність процесу аналізу. Відзначено, що завдяки даній конструкції є можливим закріплення люмінофор-реагента на поверхні робочого електрода з використанням методу Лангмюра - Блоджетта. Запропоновано систему електрохемілюмінесценції на базі OX-сенсора для визначення аналіта, яка передбачає застосування ПІ-способу введення проби в OX-сенсор та автоматизоване керування процесом аналізу, що дозволяє завдяки наявності двох каналів (оптичного й електричного) реєстрації підвищити точність аналізу.
15

Социокультурные концепты экологии культуры


         Статья посвящена одной из глобальных проблем современности. Предложены философские и культурологические подходы в решении проблемы. Обоснована необходимость антропологического, духовно-нравственного, синергетического и культурно-исторического концептов в развитии культуры. Теоретико-методологическую основу работы составляют системный, проблемный и интервальный подходы.         Стаття присвячена одній з глобальних проблем сучасності. Запропоновано філософські й культурологічні підходи в рішенні проблеми. Обґрунтовано необхідність антропологічного, духовно-морального, сінергетичного та культурно-історичного концептів у розвитку культури. Теоретико-методологічну основу роботи складають системний, проблемний та інтервальний підходи.         This article is devoted to one of the global problems of contemporaneity. The philosophical and cultural approaches in the solution of the problem have been offered here. The need of anthropological, spiritual-moral, synergetic and cultural-historical concepts in the development of culture have been motivated. The systematic, problematic and interval approaches form the theoretico-methodological basis of the article.
16

Дослідження впливу нових активаторів АТФ-залежних калієвих каналів на функції серця та вазомоторні реакції в нормальних та патологічних умовах


         Досліджено, що ПФ-10 посилює скоротливу активність міокарду, проявляє антиаритмічну дію та значно покращує функцію ішемізованого серця у період його реперфузії, проявляє кардіопротекторні властивості, подібні до феномену ішемічного прекондиціювання.
17

Дослідження рістстимулюючих властивостей лізоензимного препарату Streptomyces recifensis variant lyticus


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Н.П. Чорногор; НАН України, Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 1998. — 17 с. — укp.
18

Ізоферментний склад пероксидази озимих зернових за умов низькотемпературного стресу


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 [Електронний ресурс] / А.В. Капустян; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.
19

Морфофункціональні основи формування морського фітобентосу


: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.17 [Електронний ресурс] / Галина Григорівна Мінічева; НАН України, Інститут біології південних морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 1998 — укp.
20

Перебудови структури плазміди pATV 8 у трансгенних мишей


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 [Електронний ресурс] / К.В. Крисан; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020