От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Проблеми визначення ставки диконтування та застосування опційного підходу в оцінці міської нерухомості


         Окреслено сучасні проблеми, пов'язані зі ставками дисконтування у міській нерухомості Україн. Висвітлено переваги методів контрольованих грошових потоків для оцінки та вибору інвестиційних проектів.
2

Регіоналізація митних ставок як каталізатор глобалізаційних процесів


[Електронний ресурс] / О.П. Гребельник // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 19-22 — укp. — укp. — англ.
3

Регулювання відтворення і реформування виробничого апарату


         В роботі досліджено проблеми регулювання відтворення виробничого апарату з позицій взаємоузгодженого розгляду процесів формування і функціонування системи робочих місць, основних фондів, виробничих потужностей, а також вдосконалення механізму реформування відносин власності для забезпечення ефективного функціонування приватизованих підприємств, підвищення мотивації до праці.
4

Розвиток податкових підходів регіонального регулювання інвестиційної діяльності


         Обгрунтовано моделі інвестування в регіональній економіці за умов трансформаційного переходу до розвинутих ринкових відносин, яка передбачає обмеження масштабів інвестиційної пропозиції внаслідок розриву між сукупним інвестиційним потенціалом і ресурсами, залученими фінансово-кредитними інститутами та фондовим ринком, а також недовикористання значної частини акумульованих ресусів для виробничого інвестування, відсутності ефективних фінансових інструментів та відірваності фондового ринку від реального регулювання інвестиційних процесів у регіоні на підставі визначення частини прибутку, призначеної на інвестиційні цілі, з урахуванням розміру ставки податку на прибуток підприємства, заданих темпів економічного зростання та рентабельності. Розроблено методичні підходи та практичні рекомендації щодо впровадження інвестиційного податкового кредиту на регіональному рівні.
5

Розвиток промисловості на основі активізації трудового потенціалу


         Розроблено теоретичні та методичні положення підвищення ефективності промисловості за допомогою активізації трудового потенціалу на підставі дослідження соціально-економічних процесів, що відбуваються у перехідній економікі. Розглянуто положення про значення та зміст підприємництва як головної продуктивної сили, чинника виробництва, процеса створення підприємницького доходу як якісно нового стану праці. Визначено роль трудового колективу у підвищенні ефективності виробництва та його зв'язок із трудовим потенціалом регіону. Обгрунтовано доцільність формування середнього класу, головним напрямком якого є створення народних підприємств, трудової робітничої власності, участі трудящих в управлінні виробництвом, регіональних, громадських органіх управління. Розглянуто напрямки виробництва сфери послуг та розроблено рекомендації щодо їх реалізації. Розроблено систему стимулювання ефективності виробництва робітників промисловості. Визначено роль змагання та конкуренції у раціональному використанні трудового потенціалу регіону.
6

Територіальна модель децентралізованого управління міжбюджетними трансфертами


         Здійснено комплексне дослідження проблем формування і розвитку в Україні нової моделі управління міжбюджетними трансфертами на регіональному рівні, побудованої на принципах децентралізації управління. Обгрунтовано суть поняття "механізм управління міжбюджетними трансфертами". Розглянуто проблеми методології формування системи управління міжбюджетними відносинами на основі аналізу їх інституційних та законодавчих основ, а також застосування методів управлінського обліку для інформаційного забезпечення процесу управління міжбюджетними трансфертами. На підставі аналізу зарубіжного досвіду реформування систем міжбюджетних відносин та управління трансфертами визначено переваги та недоліки різних систем та структур управління, проаналізовано вплив зміни моделі на міжбюджетні трансферти у регіоні. Визначено основні напрями реформування чинної системи управління міжбюджетними трансфертами, охарактеризовано етапи процесу удосконалення та запропоновано методи оптимізації фінансової взаємодії бюджетів з застосуванням удосконалених методик розрахунку трансфертів. Створено концепцію територіального управління міжбюджетними трансфертами.
7

Управління розвитком інноваційно-інвестиційних систем на залізничному транспорті України: теорія і практика


         Комплексно досліджено актуальні питання теорії та практики інтеграційних і системотвірних процесів суб'єктів інноваційної та інвестиційної діяльності у відновлювальній сфері залізничного транспорту, які призвели до виникнення нових структурних утворень - інноваційно-інвестиційних систем (ІІС). Висвітлено еволюцію системних утворень, визначено передумови їх створення. Розглянуто теоретичні проблеми формування, функціонування та розвитку, їх мету та завдання у процесі інноваційного оновлення залізниць. Обгрунтовано сучасне поняття "ІІС залізничного транспорту" як нову економічну категорію. Виявлено інтеграційні процеси у відновлювальній сфері транспортної галузі та розкрито механізми формування більш масштабних системно-практичних утворень - інноваційно-інвестиційних комплексів, діяльність яких посилює кінцеві стадії процесу створення інноваційної продукції і тим самим сприяє реалізації теорії ІІС у транспортному виробництві. Визначено науково-методичні підходи до оцінки соціально-економічної ефективності функціонування ІІС.
8

Формування механізму державного управління постприватизаційними процесами


: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Наталя Петрівна Вишневська; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2005. — 18 с. — укp.
9

Формування ринкових відносин у житловому секторі економіки України


         Дисертація присвячена питанням виникнення і розвитку ринку житла в Україні. У роботі досліджені теоретичні основи відтворення первинного і вторинного ринків житла, виявлені причини гальмування цього процесу в умовах перехідного періоду. Обгрунтована необхідність впровадження принципово нового інвестиційного механізму будівництва житлового фонду, введення самоокупної системи оплати за житлово-комунальні послуги. Розкриваються особливості державної діяльності у створенні ринку житла.
10

Конституційний контроль як засіб захисту конституцій у національних правових системах континентального права


         Проаналізовано правовий статус органів конституційного контролю у провідних європейських країнах, історико-правові аспекти їх становлення та розвитку. Досліджено роль органів конституційного контролю у механізмі поділу влади. Розглянуто проблемні питання правової природи актів органів конституційної юрисдикції. Значну увагу приділено нормативно-правовим засадам організації та діяльності Конституційних Судів. Наведено практичні рекомендації та пропозиції щодо становлення та розвитку органів конституційного контролю в Україні.
11

Механізми державного управління професійною підготовкою співробітників органів внутрішніх справ


: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Віктор Миколайович Бесчастний; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp. [N=018871]
12

Незаконне підприємництво: кримінологічне дослідження


         Наведено визначення понять "злочини, пов'язані з незаконним підприємництвом". На підставі аналізу внутрішніх і зовнішніх ознак, характерних для досліджених злочинів, кваліфікованих за статтями 202 - 205 КК, зроблено висновок, що ці злочини, які є різними у контексті кримінального права, можна об'єднати до однієї групи злочинів, однорідної з позиції кримінології та є єдиним об'єктом кримінологічного дослідження. Запропоновано тезу, що зазначені злочини є підсистемою економічної злочинності, а також частиною тіньової економіки як система більш високого рівня. З'ясовано комплекс криміногенних чинників, які у взаємодії утворюють видову причину злочинів з незаконного підприємництва. Визначено роль і практичні можливості правоохоронних органів у протидії злочинам розглядуваного виду. Визначено спрямованість і характер правового виховання підприємців з метою усунення дефектів правосвідомості як обставин криміногенного характеру.
13

Правове регулювання спільного підприємництва (порівняльні аспекти)


         У дисертації проаналізовано еволюцію поняття "joint venture" (спільне підприємництво) у правових дослідженнях і законодавстві, у порівняльному аспекті розглянуті правові форми і суб'єкти правовідносин, що охоплені даним поняттям, проаналізоване законодавство про спільне підприємництво в Україні, Російській Федерації, деяких західноєвропейських країнах і Європейському Союзі. Показано, яким шляхом доцільно проводити зближення законодавства України з законодавством ЄС в аналізованій сфері. Сформульоване більш повне визначення спільної господарської діяльності, висловлені пропозиції про введення нової правової форми, а також про удосконалення вже існуючих правових форм цієї діяльності.
14

Правовий статус свідка в кримінальному процесі України


         Досліджено теоретичні та практичні питання правового регулювання залучення свідка до кримінального судочинства, а саме - правовій регламентації його правового статусу. Проаналізовано положення чинного законодавства та положення проекту КПК України щодо змісту прав і обов'язків свідка, запропоновано обмежити виконання обов'язків цим суб'єктом певними рамками. Сформульовано висновок про участь свідка у правовідносинах, взаємопов'язаних і невзаємопов'язаних з доказуванням, якими є: правовідносини щодо одержання відшкодування витрат, зумовлених викликом для дачі показань; оскарження дій дізнавача та слідчого; забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законом. Визначено недоліки їх правового регулювання, а також сформульовано конкретні положення щодо його удосконалення. Доведено наявність у свідка законного інтересу та внесено пропозиції стосовно механізму забезпечення свідка правом на правову допомогу під час їх відстоювання. Вивчено спірні питання наділення правовим статусом свідка осіб, які виконували оперативно-розшукові заходи, проводили дізнання, були слідчими або понятими. Зроблено висновок про неможливість наділення їх правовим статусом свідка у тій же справі. Визначено правову природу особи, відносно якої є дані про її причетність до вчинення злочину: але немає підстав для наділення її статусом підозрюваного. Наголошено на доцільності її допиту як свідка з дотриманням меж предмету показань цього суб'єкта кримінального процесу.
15

Проблема визначення вартості землі в бухгалтерскому обліку


[Електронний ресурс] / Є.О. Стотика // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N16. — С. 144-146 — Библиогр. в конце ст. — укp.
16

Проблеми судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ)


         Визначено теоретичні засади судової експертизи контрафактної аудіовізуальної продукції. Проаналізовано проблеми, які виникають під час проведення даного виду експертизи. Виокремлено типові ознаки контрафактної аудіовізуальної продукції, які зафіксовано на різних об'єктах-носіях (компакт-дисках, аудіо- та відеокасетах) та запропоновано типові аналоги. Розроблено структуру технічного та інформаційного забезпечення автоматизованого робочого місця судового експерта. Створено алгоритмізовану експертну методику дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції.
17

Розвиток позик органів місцевого самоврядування в перехідний період


         Висвітлено теоретико-методологічні та прикладні засади використання позик органів місцевого самоврядування як одного з нетрадиційних джерел залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів регіонів. Проаналізовано чинники, що стримують зростання емісійної діяльності місцевих органів влади в Україні, зокрема, проблеми випуску, розміщення, обігу та погашення муніципальних позик, а також обгрунтовано шляхи розв'язання цих проблем. Обгрунтовано можливості залучення додаткових фінансових джерел здійснення соціальних програм і визначено макро- та мікроекономічні умови проведення позики.
18

Використання пелеток птахів родини Laridae під час вивчення мікротеріофауни


[Електронний ресурс] / Н. Атамась // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. — 2002. — Вип. 30. — С. 3-7. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.
19

Дослідження рістстимулюючих властивостей лізоензимного препарату Streptomyces recifensis variant lyticus


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Н.П. Чорногор; НАН України, Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 1998. — 17 с. — укp.
20

Інтерфероногенна та антивірусна дія молекулярних комплексів одноланцюгова РНК-тилорон


         Вивчено здатність препарати з антивірусною дією індукувати утворення інтерферону та можливість безпосередньо пригнічувати репродукцію вірусу. Предметом дослідження були молекулярні комплекси одноланцюгової РНК з тилороном. Визначено параметри токсичності препаратів молекулярних комплексів дріжджова РНК - тилорон гідрохлорид. Вказані препарати повністю нетоксичні в діапазоні доз від 2,5 до 250 мкг/мл. Розроблено способи збільшення продукції інтерферону шляхом праймінгу. Молекулярні комплекси мають чітку антивірусну дію: пригнічують репродукцію вірусів в культурі клітин у ході профілактичного та терапевтичного використання. ХТІ досліджених препаратів складає 10. Антивірусна дія вивчених препаратів зумовлена, в основному, дією власне МК і тільки незначною мірою індукованим ним інтерфероном. Визначене дозволяє розглядати молекулярний комплекс дріжджова РНК - тилорон як перспективний противірусний препарат.

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019