От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 2601 - 2700
2

Корекція та профілактика відхилень основних показників гомеостазу у хворих, оперованих з приводу абдомінальних кровотеч


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.30 [Електронний ресурс] / А.В. Біляєв; Київська медична академія післядипломної освіти. — К., 1998. — 32 с. — укp.
3

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 3301 - 3400
4

Новий підхід до методики організації занять оздоровчим фітнесом з жінками 25 - 34 років


          Розглянуто нову методику організації занять оздоровчим фізичним фітнесом, яка враховує рівень підготовленості, гормональні зміни на протязі овуально-менструального циклу та склад тіла кожної окремої жінки.
5

Обгрунтування та застосування Ентеросгелю при лікуванні хворих на пухлини верхніх дихальних шляхів


          Зроблено висновок, що використання ентеросгелю знижує ендогенну інтоксикацію та зменшує в 1,5 рази термін перебування хворих у стаціонарі після операції. Апробовано спосіб антибластики шляхом використання цитостатиків, іммобілізованих на матриці ентеросгелю. Проникнення гранул сорбенту в клітини пухлини встановлено під час дослідження в культурі клітин Hep-2, встановлене після 24 і 48 годин інкубації культури клітин із сорбентом.
6

Обгрунтування та нові способи гіпотензивного лікування глаукоми з нормальним внутрішньоочним тиском


         Досліджено проблему підвищення ефективності лікування хворих на глаукому з нормальним внутрішньоочним тиском (ВОТ) шляхом обгрунтування проведення гіпотензивної терапії за медикаментозними та хірургічними методами корекції ВОТ до толерантного. На підставі результатів клінічного обстеження хворих на нормотензивну глаукому виявлено більш суттєві зміни зорових функцій (поля зору, співвідношення екскавація/диск) з початковим рівнем ВОТ 23 - 26 мм. рт. ст., проти ВОТ 22 мм рт. ст., та рівень ендотеліну-1 (ЕТ-1) у плазмі крові в 1,5 рази вище, ніж у здорового контингенту. Установлено, що відсутність гіпотензивного лікування цієї патології призводить до її прогресування - погіршення зорових функцій та збільшення рівня ЕТ-1. У групах хворих на нормотензивну глаукому, яким надано гіпотензивне лікування, відзначено протилежні зміни. Доведено, що завдяки застосуванню бетаксололу ("Бетоптик-С") та внаслідок хірургічних втручань - глибокої непроникаючої склеректомії та нових методів - радіарної склеротомії та меридіонального рифлення склери досягнуто стійке зниження ВОТ до толерантного у більшості випадків, що супроводжувалось покращенням поля зору та зниженням рівня ендотеліну-1 у плазмі крові. Установлено, що ці зміни є більш вагомими у разі розвинутої стадії захворювання та у пацієнтів з рівнем ВОТ 23 - 26 мм рт. ст., що дає змогу рекомендувати проведення гіпотензивного лікування у хворих на нормотензивну глаукому незалежно від його способу, яке сприятиме стабілізації глаукомного процесу.
7

Оптимізація хірургічного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки ускладненої перфорацією


         Вивчено вплив передньої (лівобічної) стовбурової ваготомії на базальну та стимульовану секреторну функцію шлунка щурів за умов експериментів у разі гострого та хронічного перебігу цієї хвороби. Установлено, що даний тип ваготомії впливає лише на секрецію кислоти вагальної природи. У термін до 5-ти років після операції у 11-ти (20,4 %) хворих виявлено відмінні та хороші результати після зашивання перфоративного отвору. У пацієнтів після висічення перфоративної виразки і попередньої стовбурової піддіафрагмальної ваготомії відмінні та хороші результати спостережено у 79-ти (90,8 %) обстежених, що доводить перевагу радикальних операцій у лікуванні хворих зазначеної категорії. У хворих, яким було проведено лише зашивання перфоративної виразки та пацієнтам, яким було проведено також передню стовбурову ваготомію, кількість випадків хронічного неатрофічного та хронічного атрофічного гастриту є практично однаковою через 6 та 12 місяців після проведення операції, тобто немає тенденції до підвищення кількості випадків хронічного атрофічного гастриту у хворих з передньою стовбуровою ваготомією. Зроблено висновок, що передня стовбурова ваготомія не має впливу на порушення морфофукціонального стану слизової оболонки шлунка.
8

Організаційно-економічні основи розробки формулярної системи фармацевтичного забезпечення хворих на стенокардію за умов обов'язкового та добровільного медичного страхування


: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 [Електронний ресурс] / Марія Василівна Подколзіна; Національна фармацевтична академія України. — Х., 2002. — 18 с.: рис. — укp.
9

Основи екологічного управління та контролю в вищих учбових закладах


         Наголошено на необхідності вивчення основ екологічного управління та контролю для формування у студентів сучасного світогляду щодо екології, створення безпечних умов життєдіяльності, а також ліквідації негативних наслідків екологічних криз, зважаючи на погіршання екології довкілля внаслідок збільшення кількості промислових підприємств та накопичення шкідливих відходів.
10

Патохімічні зміни в артеріях і венах як чинники розвитку їх адреналінових уражень


         Експериментальним шляхом досліджено роль перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) у розвитку артеріосклерозу кровоносних судин за умов адреналінової інтоксикації. Показано, що за умов введення кролям великих доз адреналіну (50 мкг/кг) протягом 14-ти днів збільшення об'єму інсулінового простору, вмісту води, кальцію та продуктів ПОЛ в артеріальній тканині відбувається інтенсивніше, ніж у венозній. З'ясовано, що для розвитку адреналінових уражень артеріальних судин характерним є зниження в них активності антиоксидантних ферментів - супероксидантних ферментів - супероксиддисмутази, каталази та глютатіонпероксидази, за цього тимчасово у венозній стінці активність цих ферментів зростає. Більша антиоксидантна активність венозної тканини може бути одним з чинників більшої резистентності вен до катехоламінових уражень у порівнянні з артеріями. За умов введення щурам високих доз адреналіну (50 мкг/кг) протягом 14-ти днів збільшення вмісту води, кальцію та магнію у тканинах аорти відбувається інтенсивніше, ніж у задній порожнистій вені. Навпаки, вміст міді, цинку, заліза та марганцю активніше зростає у венозній тканині, а вміст заліза та марганцю в аортальній тканині взагалі знижується. За результатами дослідження зроблено висновок щодо більш важких адреналінових уражень артерій щурів та менш активних захисно-компенсаторних реакцій у цій тканині у порівнянні з венами. Установлено, що у кролів вітамін Е, який знижує вміст продуктів ПОЛ та обмежує ушкодження стінки кровоносних судин (знижує об'єм інсулінового простору та вміст води), зменшує вміст кальцію у судинній стінці. За цього ніфедипін знижує вміст кальцію і показники ушкодження стінки кровоносних судин активніше, ніж вітамін Е, Етан-1-гідрокси-1,1-дифосфонова кислота та зазначені показники істотного впливу не здійснює. Зазначено, що у разі введення тваринам високих доз адреналіну накопичення кальцію у судинній тканині спричинює більш важкі ураження кровоносних судин, ніж накопичення продуктів ПОЛ.
11

Порівняльна характеристика апіфітопродуктів з полівітамінними комплексами


         Проведено порівняльний аналіз складу апіфітопрепаратів українського та російського виробництва і полівітамінних комплексів вітчизняного виробника.
12

Психопатологічний та соціокультуральний аналіз феномену цілителів-екстрасенсів


         У процесі обстеження 100 біоенергоінформаційних цілителів, 150-ти пацієнтів цілителів із загальної популяції та 55-ти хворих з галюцинаторно-параноїдними розладами виявлено мікро- та макросоціальні чинники, що сприяють розповсюдженню й популярності цілительства та спричинюють звернення до цілителів осіб з психотичними розладами. Запропоновано принципи культурально-чутливого підходу до кваліфікації психічних станів, що виникають у зв'язку з практикою зцілювання. Розроблено критерії диференційної діагностики маревних ідей та непатологічних надцінних світоглядних переконань. Описано психотерапевтичну складову біоенергоінформаційного зцілювання. Досліджено характер впливу зцілювання на перебіг та тяжкість психотичної симптоматики. Визначено головні завдання оптимізації взаємовідносин між психіатрією та біоенергоінформаційним цілительством.
13

Стратифікація хворих у постінфарктному періоді на основі динамічної оцінки функціонального стану серця


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 [Електронний ресурс] / Ростислав Володимирович Прог; Кримський держ. медичний ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Симферополь, 2003. — 21 с.: рис. — укp.
14

Фізичні засоби реабілітації у підлітковій гінекології


: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 [Електронний ресурс] / М.М. Василенко; Національний ун-т фізичного виховання і спорту України. — К., 1999. — 18 с. — укp.
15

Фізіологічні аспекти оцінки та корекції забезпеченості водорозчинними вітамінами (С, РР, В1, В2) практично здорових людей


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.03 [Електронний ресурс] / Олександр Валерійович Вдовиченко; Львівський національний медичний ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2007. — 16 с. — укp.
16

Фізіотерапевтичні методи корекції адаптаційних процесів у студентів, що прибувають на навчання в Крим


         Досліджено можливості застосування ароматерапії препаратом "Поліол" у поєднанні з магнітотерапією з метою корекції адаптаційних процесів в іноземних студентів, що прибувають на навчання в Крим. Проведено порівняльну оцінку адаптаційних процесів із застосуванням даних методів корекції в поєднанні з загартуванням і лікувальною фізкультурою. На підставі визначення адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи, аналізу лейкоцитарної формули та нормалізації прооксидантно-антиоксидантної рівноваги встановлено активний вплив обраних методів корекції на перебіг адаптаційних процесів.
17

Флебодекомпресійні операції в комплексному хірургічному лікуванні вторинної неоваскулярної глаукоми у хворих на цукровий діабет


         Досліджено проблему підвищення ефективності лікування хворих на вторинну неоваскулярну глаукому (НВГ) шляхом використання розробленого комбінованого двоетапного методу хірургічного лікування, яке передбачає виконання флебодекомпресії вортикозної вени - першого етапу та синусотрабекулоіридектомії - другого. За результатами здійсненої реоофтальмографії з комп'ютерною обробкою даних установлено, що за розвитку НВГ та діабетичної ретинопатії відбувається збільшення об'ємних показників кровообігу, за цього погіршується венозний відтік. Доведено, що виконання флебодекомпресії покращує венозний відток, сприяє запустінню новоутворених судин райдужки, знижує внутрішньоочний тиск та створює умови для антиглаукомного втручання. За результатами аналізу результатів лікування показано, що запропонована тактика дозволяє знизити кількість інтра- та післяопераційних геморагічних ускладнень у 4,6 раза та досягти компенсації офтальмонотонусу протягом одного року у 84,3 % випадків НВГ.
18

Знайдено документiв:        1581


Представлено документи: 1101 - 1200
19

Розвиток інтегрованого мислення майбутніх педагогів-музикантів у процесі роботи над шкільною піснею


         Розкрито особливості взаємозв'язку різноманітних навчальних дисциплін у процесі підготовки музиканта-фахівця до роботи над шкільною піснею з дитячим колективом.
20

Русский музей восковых фигур в гостях у харьковчан


         Наведено критичний огляд експонатів виставки воскових фігур за розділами "Міфологія давньої Греції", "Давній Єгипет", "Мешканці інших планет", "М.В. Гоголь і його персонажі".

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019