От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Клініко-біохімічні аспекти діагностики та лікування ішемічної хвороби серця при ендокринних захворюваннях


         Встановлено, що у разі розвитку дисліпідемій у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) та цукровий діабет (ЦД) ІІ-го типу доцільно використовувати статини. Доведено, що у разі гемореологічних аномалій лікування тиклопідином викликає дезагрегантний ефект. Досліджено, що використання аміодарона необхідно у випадку розвитку миготливої аритмії у даної категорії хворих. Показано, що призначення молсидоміна, ацебутолола та дилтіазему хворим на ІХС та ЦД ІІ сприяє зниженню частоти приступів стенокардії, збільшенню толерантності до фізичних навантажень. Розроблено методику проведення антиангінальної терапії хворим на ІХС із супутнім ЦД ІІ та клімактеричними порушеннями. З'ясовано, що додаткове призначення триметазидину покращує ефективність лікування даної категорії пацієнтів. Встановлено, що бетаксолол є ефективним засобом лікування таких хворих. Розглянуто методику проведення антиангінальної терапії хворим на ІХС та гіпотиреоз.
2

Клініко-експериментальні аспекти лікування глибокого карієсу сучасними пломбувальними матеріалами


         Уперше оцінено зміни, що відбуваються у пульпі, її судинах і нервових елементах у відповідь на вплив механічних і хімічних подразників у процесі маніпуляції на зубах собак, адекватних клінічним умовам підготовки каріозної порожнини до пломбування. Виявлено закономірності адаптаційних можливостей пульпи, установлено три основні періоди морфологічних порушень її морфофункціонального стану. Уперше у стоматологічній практиці запропоновано та теоретично обгрунтовано спосіб підготовки каріозної порожнини до реставрації у разі лікування глибокого карієсу. Вивчено клінічну ефективність розробленого способу лікування у найближчі та віддалені терміни спостереження.
3

Клініко-психопатологічні особливості психічного інфантилізму у військовослужбовців строкової служби


         З використанням клініко-психопатологічного, психофізіологічного та експериментально-психологічного методів дослідження розв'язано задачу діагностики та особливостей проявів психічного інфантилізму (ПІ) у ВСС залежно від гіпер- або гіпостенічної форми захворювання. У випадку ПІ як "наскрізні" симптоми виявлено емоційно-вольову нестійкість, інтелектуальну незрілість і психоорганічні риси, що проявляються різним ступенем вираженості на тлі фізіогенної астенії в її гіпер- та гіпостенічній формах. На підставі результатів психофізіологічних досліджень виявлено зниження коркового тонусу, підвищення виснажливості збуджувального процесу, слабкість внутрішнього гальмування, психоорганічний характер захворювання.
4

Клінічна характеристика кліщового енцефаліту на Волині та оптимізація лікування


         Проведено клініко-лабораторне, епідеміологічне та інструментальне (електроенцефалографічне дослідження, аксіальна комп'ютерна томографія головного мозку) обстеження 150-ти хворих на кліщовий енцефаліт (КЕ). Зазначено, що зараження на КЕ відбувається найчастіше трансмісивним шляхом. Встановлено, що характерним для КЕ на Волині є однохвильовий перебіг гарячки, переважання гарячкової та менінгеальної форм захворювання, статикокоординаторні розлади, незначна частота паралітичних форм і випадків хронізації інфекції. Досліджено взаємозв'язок між динамікою зростання титру антитіл до вірусу КЕ у реакції зв'язування комплементу (РЗК), станом імунологічної резистентності організму (за концентрацією імуноглобулінів) та групою крові хворих. Встановлено залежність концентрації імуноглобулінів класів M, G і A у сироватці крові від клінічної форми захворювання, шляху зараження та групи крові хворого. Обгрунтовано доцільність використання у комплексній терапії КЕ лаферону як препарату з противірусною та імуностимулювальною дією.
5

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 2501 - 2600
6

Можливості ультразвукового дослідження в діагностиці та моніторингу поєднано- променевої терапії раку ендометрію


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 [Електронний ресурс] / Тетяна Маратівна Козаренко; Український НДІ онкології та радіології. — К., 1998. — 19 с. — укp.
7

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 3301 - 3400
8

Математичні моделі процесу управління декомпресією та їх аналіз


         Розглянуті актуальні питання математичного моделювання процесів управління безпечною декомпресією. Сформульована задача оптимального щодо швидкодії управління процесом газонасичення організму інертними газами при фазових обмеженнях. Доведена адекватність моделі реально протікаючим в організмі при гіпербарії процесам. Запропоновано і обгрунтовано алгоритми вибору оптимальних параметрів управління - складу дихальної суміші та швидкості декомпресії. Розроблено методику управління параметрами самоорганізації системи масопереносу респіраторних та інертних газів при поверненні акванавта до нормобаричних умов життєдіяльності. Для оцінки ефективності алгоритмів проведено серію обчислювальних експериментів з математичними моделями.
9

Нейровізуалізуючі методи дослідження в діагностиці та прогнозуванні перебігу інсультів


: автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.23 [Електронний ресурс] / Наталія Михайлівна Макомела; АМН України; Інститут онкології. — К., 2007. — 32 с. — укp.
10

Нейромедіаторні та нейропептидні механізми розвитку абстинентного синдрому у морфінзалежних тварин


         Встановлено, що фізична залежність та абстинентний синдром розвиваються на фоні обмеження реагування адренергічної та дофамінергічної систем. В той же час активність серотонінергічної, ГАМК-ергічної, вазопресинергічної та окситоцинергічної систем при абстинентному синдромі пригнічена. Показано, що агоністи опіатних рецепторів буторфанол та лоперамід здійснюють позитивний вплив на фізичний стан тварин з абстиненцією. Аналогічну дію мають активатори адренергічної системи (ефедрин, фенілефрин), дофамінергічної системи (леводопа, апоморфін), серотонінергічної системи (триптофан), а також нейропептиди вазопресин та окситоцин.
11

Некогерентні випромінювачі з просторово зосередженими керованими потоками діагностично-лікувального застосування


         Розглянуто питання утворення нових і удосконалення існуючих методів розробки та дослідження спеціалізованих некогерентних випромінювачів з керованими актинічними оптичними потоками для фотомедичних приладів і технологій. Здійснено комплексне вивчення теоретичних, алгоритмічних, конструктивних і технологічних аспектів розв'язку задач забезпечення медико-технічних режимів, формування характеристик потоків випромінення, стабільності функціонування та якості компонентів випромінювачів. З використанням нових принципів розроблено методи моделювання, комплексну експериментальну базу та банк даних для створення наукових засад раціонального проектування випромінювальних тіл класу інтегрованих теплових випромінювачів. Сформульовано принципи та умови вибору параметрів променистих потоків, удосконалено математичні моделі, аналітичні вирази та алгоритм для оптимізації компонентів основних класів фотомедичних випромінювачів. Уточнено теоретичні принципи на виявлених закономірностях формування просторового розподілу променистих потоків для розробки моделей випромінювачів з динамічним променеутворенням та ефективних методів внутрішнього та зовнішнього керування. Запропоновано методи та аналітичні вирази, а також новий спосіб регулювання і стабілізації для автоемісійних катодолюмінесцентних мікроелектронних систем нового класу безртутних нетеплових випромінювачів. Визначено параметри елементів, що забезпечують часову стабільність і спектрокорекцію. Обгрунтовано методику вибору конструктивно-теоретичних базисів. Наведено результати розробки випромінювачів широкого класу фотомедичних об'єктів, зокрема світлопровідних діагностико-лікувальних, фотополімеризаційних, термоформувальних та стерилізаційних стоматологічних приладів. З використанням розроблених теоретичних положень і математичних моделей здійснено їх медичне та технічне випробування та підтверджено суттєве поліпшення показників функціонування даних об'єктів.
12

Оздоровча і спортивна робота з неповноправними дітьми і дорослими в Миколаївській області


          Вивчено десятирічний досвід роботи центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей інвалідів, дитячих спеціалізованих шкіл та дитячо - юнацької школи Паралімпійського резерву обласного центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт". Розробка отриманих результатів здійснена за віком, статтю, соціальними групами і нозології. Оцінено діяльність спеціалізованої спортивної дитячо-юнацької школи паралімпійського резерву в підготовці спортсменів інвалідів.
13

Операційне лікування та поетапна реабілітація жінок дітородного віку з опущенням та випадінням внутрішніх геніталій


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Жан Бертан Іллойе; Харківський держ. медичний ун-т. — Х., 1999. — 18 с. — укp.
14

Оптимізація еколого-гігієнічних умов рекреацій Криму


         Встановлено, що рекреаційні резерви традиційних курортів практично вичерпані, що вимагає розвитку більш екологічно придатних для цього нових перспективних курортних зон, таких як західні та південно-східні райони Чорноморського узбережжя, які за санітарно-гігієнічними критеріями віднесені до чистих регіонів. У зв'язку з бактеріальним забрудненням морських вод відзначено різке зростання захворюваності населення на гострі кишкові хвороби, що поряд з дефіцитом питної води загострює епідеміологічний стан курортів. На підставі результатів дослідження розроблено систему оціночних показників пляжів та критеріальну шкалу оцінки їх якості, які об'єктивно відображають санітарно-гігієнічний стан курортів та можуть розглядатися як інтегральний показник оцінки інфраструктури морських курортів, що існує. Зроблено висновок, що подальший розвиток санаторно-курортної сфери у Криму потребує вирішення проблем водопостачання та водовідведення, розробки та затвердження округів та зон санітарної охорони курортних ресурсів, розвитку курортної інфраструктури у перспективних курортних районах.
15

Оптимізація лікування пацієнток, хворих на сальпінгоофорит


         Досліджено проблему лікування пацієнток у разі загострення хронічного сальпінгоофориту, підвищення ступеня їх реабілітації, збереження та відтворення репродуктивного здоров'я пацієнток на базі розробленої методики лімфотропної терапії. Вивчено типи адаптаційних реакцій організму на підставі показників лейкоформули, з урахуванням зміни імунної реактивності пацієнток і показників інтоксикації під впливом лімфотропної терапії. Показано динаміку різних ланок імунітету, визначено кровоток у яєчникових і маткових артеріях, об'єм і кровоток на периферії та у центральній зоні селезінки. Доведено вплив запропонованої терапії на оваріально-менструальний цикл і репродуктивне здоров'я жінок. Установлено безпосередені та віддалені результати лікування пацієнток за умов загострення хронічного сальпінгоофориту.
16

Основи екологічного управління та контролю в вищих учбових закладах


         Наголошено на необхідності вивчення основ екологічного управління та контролю для формування у студентів сучасного світогляду щодо екології, створення безпечних умов життєдіяльності, а також ліквідації негативних наслідків екологічних криз, зважаючи на погіршання екології довкілля внаслідок збільшення кількості промислових підприємств та накопичення шкідливих відходів.
17

Оцінка стану здоров'я дітей у віці від 1 до 5 років з урахуванням показників адаптивності організму


         Вивчено особливості перебігу адаптивних реакцій у дітей віком від 1-го до 5-ти років, I та II груп здоров'я, що мешкають у місті Києві. Показано, що більшості дітей притаманні а- чи гіпореактивні адаптивні реакції, які не забезпечують адекватного пристосування до умов макросередовища та можуть розцінюватись як ризик розвитку функціональних розладів у подальшому. Доведено, що в 10% випадків рівень здоров'я відповідає середньому, решті - низькому. Адаптивних реакцій, що відповідають високому рівню в популяції не виявлено. Доведено, що рівень інтерлейкіну-6 в сироватці крові може використовуватись як маркер напруженості адаптивних реакцій. Розроблено метод контролю адекватності призначення та оцінки ефективності використання гомеопатичних препаратів.
18

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 4601 - 4700
19

Особливості прогнозування, діагностики та лікування невиношування вагітності у жінок, що проживають в умовах приморського міста


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Тетяна Анатоліївна Стокалюк; Одеський держ. медичний ун-т. — О., 2002. — 16 с.: табл. — укp.
20

Особливості перебігу та лікування анемії, що зумовлена комбінацією дефіциту заліза і вітаміну В12


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 [Електронний ресурс] / Олена Іванівна Черноброва; АМН України; Інститут гематології та трансфузіології. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018