От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Молекулярно-біологічне вивчення геномних і реплікативних РНК фіто- та міковірусів як основа для створення рослинних біотехнологій


         Розглянуто проблему створення та впровадження в Україні системи вірусологічних біотехнологій для ідентифікації фіто- та і міковірусів і оздоровлення рослин від інфекційних хвороб. Вдосконалено методику, оптимізовано процедури та розроблено молекулярно-біологічні тест-системи для виділення, очистки та ідентифікації дволанцюгових вірусних РНК з рослин і грибів. На підставі електронно-мікроскопічних досліджень, клонування фрагментів длРНК та аналізу філогенетичних дерев, побудових за вирівнюванням амінокислотних послідовностей фрагментів гена РНК-залежної РНК-полімерази, ідентифіковано новий міковірус Helicobasidium purpureum Partitivirus. Вперше визначено видовий склад мікроміцетів у листках, коренеплодах і ризосфері цукрових буряків, одержано чисті культури грибів, уражених вірусами. За нуклеотидними послідовностями внутрішніх трансляційних спейсерів рибосомальних генів визначено належність вірусінфікованих культур мікроміцетів до родів Peniofora, Thanatephorus, Schizophillum. З'ясовано причетність міковірусів до виникнення гнилей коренеплодів цукрових буряків, що викликаються мікроміцетами, а також доведено можливість оцінки шкодочинності мікопатогенів за наявністю в рослинах вірусних длРНК.
2

Морфофункціональні зміни у м'язах за участю їх артеріо-артеріальних анастомозів у формуванні колатеральних судин


         Вивчено взаємозв'язки характеру перетворень у судинному руслі м'язів зі зміною їх маси внаслідок компресії, що доставляє м'язам кров артеріальної магістралі. Результати досліджень свідчать про те, що тривала й глибока компресія магістральної судини може викликати негативні зрушення в морфофункціональному статусі м'язів.
3

Розвиток умінь та навичок дослідницької роботи студентів при вивченні предметів біологічного циклу


         Запропоновано новий підхід формування дослідницької роботи студентів під час вивчення зоології безхребетних.
4

Роль індукції цитохрому Р-450 2Е1 в патогенезі гепатотоксичності ізоніазиду


         Експериментально встановлено наявність прямої кореляційної залежності між збільшенням активності фермента-маркера CYP 2E1 - n-нітрофенолгідроксилази й критеріальними показниками гепатотоксичності за дії ізоніазиду. На прикладі дисульфіраму показано здатність інгібіторів CYЗ 2E1 запобігати розвитку ушкоджень печінки щурів. Установлено властивість полівітамінної композиції метаболічної дії "MB" знижувати ступінь індукції CYO 2E1, проявлячи за цього гепатопротекторні властивості за умов ушкодження печінки ізоніазидом в експерименті.
5

Трофічні взаємовідносини білого (Hypophthalmichthys molitrix Val.) і строкатого (Ariatichthys nobilis Rich.) товстолобів та молоді промислових видів риб Кременчуцького водосховища


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.10 [Електронний ресурс] / Світлана Володимирівна Кружиліна; УААН ; Інститут рибного господарства. — К., 2006. — 24 с. — укp.
6

Формування угруповань наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) в урбанізованому середовищі


         Вивчено наслідки впливу урбанізації на наземні малакоценози великого міста на прикладі Львова та його околиць. Встановлено, що протягом останніх 100 років не відбулося збіднення наземної малакофауни дослідженої території, деякі види було антропохорно занесено до Львова. Зареєстровано найбільшу видову різноманітність у лісових і похідних від них паркових біотопах. Малакоценози відкритих ксеротермічних ділянок складаються з відносно невеликої кількості видів, проте вони є більш стійкими до різних форм антропогенного впливу. Ступінь промислового та транспортного забруднення та інші урбаністичні фактори мало впливають на конхологічні параметри модельного виду Laciniaria ply cata. Антропогенне обмеження і міграційних можливостей молюсків у місті частково компенсується їх антропохорним перенесенням, як це показано на прикладі Cepaea hortensis. Інтродукція C. hortensis до Львова призвела до зменшення його генетичної та фенетичної різноманітності.
7

Державні стандарти освіти напряму "Будівництво" і проблеми їх розробки (роздуми розробника)


[Електронний ресурс] / В.В. Леонтович // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 121-124. — укp.
8

Підвищення енергоекологічної ефективності струменевих паливоспалюючих пристроїв на базі комбінованого сумішоутворення


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.04.01 [Електронний ресурс] / Аль-Зубі Ід Мохаммед Ібрагім; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 1999. — 17 с. — укp.
9

Аксіоматичні моделі і методи проектування лінгвістичних трансляторів


         Досліджено актуальні питання розробки аксіоматичних моделей і методів проектування лінгвістичних трансляторів у системах логічного програмування. Зокрема, запропоновано методи перетворення правил довільних граматик на адекватні формули логічних обчислень, що дозволяє реалізувати фази компіляції відповідних умов за допомогою методу резолюцій. Сформульовано та доведено достатні умови завершеності фаз синтаксичного аналізу та переведення. Досліджено узагальнені моделі методу резолюцій і алгоритму уніфікації в рамках математик, відмінних від категорії множин.
10

Відкриті резонансні системи з дисперсійними дзеркалами в приладах мм та субмм діапазонів


         Дисертація присвячена вивченню коливальних процесів у відкритих резонаторах (ВР) з дисперсійними елементами. В роботі розвинуто новий напрямок в дослідженні ВР з додатковим обмеженням резонансного простору та трансформацією імпедансу. Запропоновано новий підхід до аналізу механізмів формування коливань, що має в собі хвилеводну модель та метод узагальненої матриці розсіювання як математичне обгрунтування. Проведена класифікація типів коливань. Виявлені та досліджені раніше не відомі типи коливань, серед яких слід виділити коливання, що одержали назву квазіосновних і мають аномально високу добротність. На основі досліджень розроблено ряд квазіоптичних твердотільних генераторів зі сферокутовоешелетним ВР в діапазоні 8-1 мм з високою стабільністю та пониженим рівнем частотного шуму. Дано обгрунтування використання розроблених резонаторів в електровакуумних резонансних генераторах, наприклад, оротронах та перспектив просування даних методів в субмм діапазон.
11

Підвищення стабільності параметрів технологічних електронних гармат високовольтного тліючого розряду


: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.27.02 [Електронний ресурс] / Борис Андрійович Тугай; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2000. — 19 с. — укp.
12

Ночь забытых песен


[Электронный ресурс] / Владимир Васильевич Пасько. — К.: Збруч; Тернополь, 1999. — 304 с. — рус.
13

Пострадянський розвиток держави та права в Україні


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Олена Юріївна Поклонська; Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. — 20 с. — укp.
14

Ліпополіцукриди та позаклітинні глікополімери Ralstonia solanacearum: склад, структура і біологічна активність


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Оксана Степанівна Броварська; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 23 с. — укp.
15

Роль бактерій Clostridium Perfringens в патології сільськогосподарської птиці


: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.03 [Електронний ресурс] / Вікторія Василівна Сорокова; УААН; ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини". — Х., 2007. — 19 с. — укp.
16

Формалізоване подання процесу флювіального рельєфоутворення


[Електронний ресурс] / С.В. Костріков // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N61. — С. 127-134 — Библиогр. в конце ст. 17 назв. — укp.
17

Комплексне лікування хворих на абдомінальний сепсис (клінічно- експериментальне дослідження)


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.03 [Електронний ресурс] / Руслан Ігорович Сидорчук; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2006. — 40 с. — укp.
18

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 3401 - 3500
19

Методи та засоби вимірювання глибинних температур біологічних об'єктів


         Удосконалено метод та апаратуру для радіотермометричних досліджень з метою підвищення ефективності неінвазивної медичної діагностики. Відзначено, що незважаючи на наявний досвід виміру глибинних температур, застосування радіотермометрії в практичній медицині має обмежений характер. Для оцінки можливості методу й формування вимог до апаратури розглянуто модель розподілу теплових полів. Удосконалено модель розподілу тепла в однорідному середовищі від точкового джерела. Показано, що зміна теплопровідності усередині пухлини впливає на температуру яскравості та не впливає на температуру шкіри. Розроблено аплікаторну методику проведення локальної радіотермометрії внутрішніх органів людини. Експериментально досліджено частотні залежності вхідного опору та КСХ апертурного аплікатора прямокутної форми, а також розподіл інтенсивності поля в даному середовищі. Розроблено дослідний зразок радіотермометра, що дозволяє проводити комплексну діагностику захворювань черевної порожнини та динамічний контроль метаболізму в м'язах і тканинах.
20

Оцінка і прогнозування індивідуальної стійкості організму до навантаження beta-симпатоміметиком ізадрином


         Розглянуто індивідуальні особливості адреночутливості, показників ланок стрес-реалізуючих і стрес-лімітувальних внутрішньоклітинних систем у порівнюваних групах, високо- та низькостійких до ізадринового навантаження тварин.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2021