От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Стан периферичної ланки еритрону у хірургічних хворих в процесі підготовки та проведення операції із застосуванням аутогемотрансфузії


         Наведено наукове обгрунтування застосування аутогемотрансфузійної терапії в комплексі підготовки хворих до хірургічного втручання та використання аутокрові в процесі його виконання, з метою виключення або зменшення застосування донорської крові. Установлено взаємозв'язок між об'ємом нагромадженої крові, ступенем тяжкості оперативного втручання, видом застосованої гемостимулювальної терапії та змінами в показниках, властивих периферичній ланці еритрону. Доведено ефективність застосування невеликих доз еритропоетину. Удосконалено та оптимізовано методики забору аутокрові, визначено зв'язок між характером захворювання, видом операції, що планується та об'ємом можливої крововтрати. Показано, що ці дані дають можливість планувати аутогемотрансфузійну програму. Зазначено, що узагальнені результати дослідження дозволили сформувати алгоритм дій лікаря в процесі планування та проведення аутогемотрансфузії. На основі принципів даної терапії зроблено висновки про те, що в 75 - 80 % випадків хірургічним хворим у процесі операції можуть не застосовуватися компоненти донорської крові.
2

Соматоформні больові розлади (клініко-типологічне дослідження)


         За допомогою феноменологічного опису та психопатологічного аналізу із застосуванням експериментально-психологічних методик проведено дослідження соматоформних больових розладів. Встановлено, що соматизовані та конверсійні болі складають одну групу психогенних алгій, а ідіопатичні болі виявляють ознаки, спільні із іншими проявами настирливого синдрому. Запропоновано новий термін - тілесні больові настирливості, нову типологію соматоформних алгічних розладів, а також, інноваційну систематику настирливих станів. Розроблено схему диференціальної діагностики та запропоновано нову стратегію лікування хронічних психічних болів.
3

Фізичні вправи в якості інтегрального фізіологічного метода надання оцінки стану здоров'я дітей, що проживають у зонах екологічної небезпеки


         За допомогою доступного фізичного тесту вчитель фізичної культури безпомилково може визначати стан здоров'я школяра та коригувати напрямок оздоровчої роботи.
4

Фізіологічний аналіз факторів, що протидіють формуванню сколіотичної постави у молодих людей


         На підставі результатів дослідження дітей, підлітків і осіб, що досягли морфофункціональної зрілості, в процесі росту організму виявлено фізіологічний механізм, що протидіє сколіотичним порушенням постави (СПП), складовими компонентами якого є енергетичний потенціал і рівень інтеграції функцій організму. Зазначено, що істотна роль у запобіганні СПП належить пропріоцептивному контролю м'язів хребта та тулуба. Встановлено, що більшість СПП формується внаслідок поступової "капітуляції" цих факторів і формування тривалого функціонально-структурного "сліду" як адаптації до асиметричної рухової поведінки. Загальнорозвиваюче фізичне тренування, що стимулює енергетичний потенціал і фізичну працездатність організму, у разі значної вираженості СПП (останнє характеризується несприятливим впливом на поставу) - це призводить до "енергетичного обкрадання" внутрішніх потреб морфофункціонального розвитку. З метою протидії СПП доцільне використання спеціалізованого тренування пропріоцептивного чуття.
5

Ціннісна система та мотиваційна спрямованість осіб з ендогенною депресією


         Розглянуто структуру та особливості ціннісних орієнтацій у осіб з ендогенною депресією. Проаналізовано обумовленість їх поведінки, прояви діяльності та особливості внутрішніх переживань. Обгрунтовано оптимальні методики та розроблено тактику поводження з хворими. На підставі результатів використання запропонованих лікувальних засобів визначено рівень сформованості особистості та ступінь несумісності мотивів і домінуючих цінностей з реаліями життя, а також глибину та наповнення депресії. Встановлено, що за даної патології рівень цінності більшості сфер життєдіяльності залишається збереженим, а їх доступність змінюється. В обстежуваних осіб відзначено характерну відсутність стійкого бажання змінити депресивний стан на активну діяльність. Виявлено найбільш конфліктні сфери ("щасливе сімейне життя", "матеріальне забезпечення", "здоров'я"), на які необхідно звернути увагу під час планування та проведення профілактичних і лікувальних засобів.
6

Перекладення як процес переосмислення засобів оркестрової виразності


         Зроблено спробу скласти цілісну картину розгортання процесу оркестровки як перекладення музичного твору від окремих музичних знаків та знакових комплексів до виявлення глибинного художнього змісту твору у контексті загальносвітових художніх цінностей. Досліджено закономірності та запропоновано ідею щодо логічних взаємозв'язків і засобів оркестровки, що функціонують на практичному та теоретичному рівнях. Проблему перекладення й оркестровки розглянуто у певних аспектах, а саме: специфіки індивідуально-творчої діяльності, засобів виявлення музичного змісту, методики пізнання типу мислення, втілення особистих якостей творчого потенціалу та професіоналізму перекладача. Визначено принцип "інтонаційного моделювання", що узагальнює здатність мислення відображати ступінь тембрових відчуттів і відтворення певного емоційного стану, а також функцію нотно-знакової фіксації у системі тембрових співвідношень від окремого епізоду до загальної картини розвитку тембрової драматургії.
7

Мистецтвознавча спадщина старого археолога


         Зазначено, що історія мистецтва як навчальна дисципліна з'являється у вищих навчальних закладах на території Лівобережної України в середині ХІХ ст., і університетським уставом 1863 р. було передбачено викладання її на історико-філософських факультетах в тогочасних Харківському, Київському, Новоросійському університетах, в яких відкривались кафедри історії та теорії мистецтва, що створювало можливість залучення до роботи дійсно відомих вчених. Взагалі університетсько-академічні викладацькі кадри складали найзначнішу частину української наукової інтелігенції другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
8

Меж дневником, автобиографией и мемуарами


         Досліджено жанрову специфіку оригінальних пам'ятників давньоукраїнського живопису у дусі примітива з використанням традиційних літературознавчих дефініцій.
9

Синтез зображення і тексту у журналі


         Визначено основні графічні елементи журналу та форми їх синтезу. Виявлено складові частини графічної структури журналу і головні види його ритмічної побудови.
10

Старовинні маєтки України


         Зроблено огляд змісту монографії Родічкіна І.Д. та Родічкіної О.І. "Старовинні маєтки України" у контексті багатонаціональних естетико-творчих надбань дворянсько-садибного мистецтва України, маловідомого та недооціненого пласту культури.
11

Розвиток інтегрованого мислення майбутніх педагогів-музикантів у процесі роботи над шкільною піснею


         Розкрито особливості взаємозв'язку різноманітних навчальних дисциплін у процесі підготовки музиканта-фахівця до роботи над шкільною піснею з дитячим колективом.
12

Розвиток творчого мислення студентів на індивідуальних заняттях з хорового диригування


         Розглянуто актуальні проблеми підготовки майбутнього учителя музики за нових умов реформування педагогічної освіти.
13

Східні впливи в орнаментальному оформленні українських ікон кінця XVI - XVII ст.


         Розглянуто проблему східних впливів в орнаменті українських ікон кінця XVI - XVII ст. На базі комплексного підходу висвітлено історичний аспект впливів мусульманського Сходу на культуру європейських країн, визначено передумови східних впливів на українське мистецтво кінця XVI - XVII ст.. Наведено характеристику орнаменту мусульманських країн Близького та Середнього Сходу, розглянуто причини орнаментування ікон. Висвітлено загальні тенденції розвитку іконної орнаментики, виявлено основні схеми та мотиви, художні особливості досліджених орнаментів. Досліджено їх еволюцію у контексті тогочасних мистецьких явищ - західноєвропейських і східних впливів. На підставі порівняльного аналізу орнаментики українських ікон і орнаментів мусульманського Сходу виявлено численні аналоги схем і мотивів в обох орнаментальних комплексах. У орнаментиці ікон визначено схожі за походженням схеми та мотиви: на основі рослинної ромбовидної сітки та сітки з геометричних фігур з рослинними мотивами всередині (банд-е румі), мотиви тюльпана, гвоздики, лотоса, квітки та плода граната, простежено їх розвиток у східному орнаменті та в оздобленні українських ікон.
14

Політико-комунікативна безпека України у євроінтеграційному контексті


         Досліджено сучасний стан політичних комунікацій в Україні та Європейському Союзі (ЄС). Розглянуто моделі, що коректно описують системи політичних комунікацій. Виявлено, що під впливом інтенсивного розвитку інформаційної революції ЗМІ та міжнародні неурядові організації набувають значення нових політичних акторів, що сприяють трансформації політичних систем у напрямі поствестфальської невизначеності з "м'якою десуверенізацією". Виявлено кризовий стан політико-комунікативної безпеки ЄС, наслідком якого є посилення політичного абсентеїзму, "демократичного конформізу", труднощі з утвердженням спільноєвропейської ідентичності. Як один з шляхів розв'язання кризової ситуації запропоновано використання інструментарію інформаційного суспільства з його інформаційно-комунікативними технологіями (системами електронного урядування, а в більш широкому розумінні - електронної демократії). Досліджено сучасний стан функціонування української системи політичних комунікацій і трансформуючий вплив на неї процесу євроінтеграції, виявлено системні кризові феномени та зроблено висновок про зв'язок процесу євроінтеграції з системою викликів у сфері національної політико-комунікативної безпеки. Обгрунтовано необхідність впровадження замість інституційно-центристської громадянсько-центристської моделі політичних комунікацій з метою розв'язання сучасної політико-комунікативної кризи в Україні.
15

Біоморфологія Gentiana Asclepiadea L. в Закарпатті


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 [Електронний ресурс] / К.М. Кишко; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2000. — 19 с. — укp.
16

Динаміка та напрямки деструкції гербіцидів з класу сульфонілсечовин в рослинах та грунті


         Розроблено практичні засади використання плазмово-десорбційної мас-спектрометрії як фізико-хімічного методу для ідентифікації та визначення діючих речовин гербіцідів з групи сульфонілсечовин у рослинних тканинах та грунтах. Запропоновано модельні системи для прогнозування кінетичних параметрів деструкції сульфонілсечовин у тканинах культурних рослин та бур'янів, а також різних типів грунтів, характерних для північно-східного Лісостепу України. На підставі дослідження динаміки метаболізму та деструкції сульфонілсечовин встановлено екологічну придатність гербіцидів даної групи до використання в технологіях вирощування сільськогосподарських культур і одержання якісної продукції рослинництва.
17

Розмаїття грунтової мезофауни центральної заплави р.Самара в умовах штучного забруднення середовища


         Вивчено грунтову мезофауну центральної заплави ріки Самара та міграцію важких металів (літію та свинцю) профілем заплавно-лучного грунту під час польового експерименту. Показано, що активність грунтової мезофауни є важливим чинником, який впливає на характер розподілу полютантів грунтовим профілем. З'ясовано, що важкі метали викликають зміни біологічної активності грунту. Визначено рівень протеологічної та целюлозолітичної активності заплавно-лучно-лісових, середньогумусних, середньовилужених, суглинистих грунтів на алювіальних відкладеннях у сезонній динаміці. Виявлено, що внаслідок токсикогенного впливу змінюється трофічна і топічна структура фауни грунту. За допомогою регресійного аналізу трофічна та топічна структури грунтової мезофауни пояснено значну частину мінливості протеолітичної та целюлозолітичної активності грунту. В лабораторному експерименті вивчено вплив забруднення грунту нікелем та свинцем на модельну екосистему, що складається з грунту, автотрофу (пшениці) та гетеротрофу (дощових черв'яків) у різних комбінаціях. Продемонстровано, що різноманіття модельної екосистеми суттєво впливає на її функціональні властивості.
18

Розробка низькоінтенсивних модифікацій двоконсольного дощувального агрегата ДДА-100МА


         Розроблено нову конструкцію водорозподільного вузла та дощувальної насадки секторної дії для використання на агрегаті ДДА-100МА. Досліджено основні показники якості поливу розробленої конструкції дощувальної насадки секторної дії діаметром отвору 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. Оптимізовано типорозміри дощувальних насадок і дюз та схеми їх розміщення вздовж трубопроводу ДДА-100МА з витратами води 60, 80, 100 і 130 л/c. Визначено оптимальний напір на вході в трубопровід, типорозміри насадок і дюз вздовж трубопроводу за оптимального співвідношення H/d структури крапель дощу в діапазоні 1700 - 2400 з відносною похибкою витрат води у межах 5 %. Проведено порівняльні дослідження серійного та удосконаленого агрегата ДДА-100МА з витратами води 60, 80 і 100 л/с. Визначено агротехнічні показники та параметри енерговитрат насосно-силового агрегата ДДА-100МА, які забезпечують захист грунту від ерозії, економію палива та води.
19

Продуктивність материнської форми простого гібриду кукурудзи Борисфен 433 МВ залежно від режимів зрошення, доз азотного добрива та густоти стояння рослин в умовах південної зони Степу України


: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 [Електронний ресурс] / С.В. Коковіхін; Ін-т зерн. госп-ва УААН. — Д., 2000. — 16 с. — укp.
20

Задача по екон.предприятия


Задача по екон.предприятия

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2020