От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Моделі і інформаційні технології організації та функціонування віртуальних підприємств


: автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.13.06 [Електронний ресурс] / Ліана Анатоліївна Тимашова; НАН України; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем. — К., 2008. — 38 с. — укp.
2

Коопераційна модель розвитку двосторонніх економічних відносин України і Німеччини


         Досліджено теоретико-методологічні засади організації процесів міжнародного співробітництва на засадах використання коопераційного інструментарію. Проаналізовано практику побудови та реалізації коопераційної моделі зовнішньоекономічної діяльності у ФРН, виділено основні її складові. Встановлено ефективність використання Німеччиною даної моделі у сфері зовнішньої торгівлі й інвестиційної діяльності. Розглянуто вітчизняний досвід зовнішньоекономічної діяльності й обгрунтовано доцільність формування коопераційної моделі розвитку двосторонніх економічних відносин України та Німеччини, виділено першочергові заходи, необхідні для її реалізації.
3

Організація управління підприємствами водного господарства та ефективність зрошення в аграрному виробництві


         Досліджено теоретичні та практичні положення формування організації управління зрошувальними системами в агропромисловому комплексі за умов ринкових відносин Автономної Республіки (АР) Крим. Розглянуто теоретичні засади системи управління земельно-водними ресурсами регіону. Визначено принципи й особливості ефективного управління використанням зрошуваних земель. Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти підвищення економічної ефективності управління в зрошуваному землеробстві. Розроблено систему оціночних показників господарської діяльності Управлінь водного господарства. Проаналізовано сучасний стан і тенденції використаня зрошувальних земель агропромислового комплексу АР Крим. Виявлено методичні особливості та визначено економічну ефективність використання зрошувальної води в процесі вирощування основних сільськогосподарських культур. Запропоновано економічні заходи стимулювання сільськогосподарських водоспоживачів та експлуатаційних організацій, спрямовані на підвищення технічного рівня зрошувальних систем. Наведено рекоменадції щодо удосконалення економічних відносин у процесі використання водних ресурсів для зрошення. Обгрунтовано методичні підходи щодо розрахунку екологічних наслідків нераціонального використання зрошуваних систем.
4

Регіональні особливості зниження рівня тінізації економіки


         Проаналізовано існуючі методи та підходи щодо оцінювання обсягів тіньової економіки. Із використанням методу сталих взаємозв'язків, адаптованого до дослідження регіональних систем, запропоновано класифікацію регіонів України відносно до загальноукраїнського рівня тінізації. Встановлено вплив коефіцієнтів тінізації за основними видами економічної діяльності на тінізацію виробництва в окремих регіонах. Запропоновано модель, за допомогою якої можна оцінювати потенційний обсяг податкових надходжень від легалізації тіньової економіки у конкретній галузі або за окремим видом продукції. Створено методику оцінювання рівня тінізації шляхом моделювання за допомогою структурних рівнянь у сфері роздрібної торгівлі й ресторанного господарства, на підставі якої визначено даний показник для Харківського регіону. Розраховано короткострокові прогнози розвитку процесів тінізації для Харківщини, Донеччини та Полтавщини. Розроблено організаційно-економічний механізм збалансованої детінізації регіонів й алгоритм його реалізації. Наведено рекомендації щодо створення єдиного регіонального центру боротьби з неформальною економікою. З метою удосконалення аналітичної роботи розроблено базу даних з функцією інформаційного пошуку.
5

Тіньовий та офіційний сектори економіки: антагоністичне співіснування і взаємодія


         Проведено комплексне дослідження теоретичних і практичних аспектів проблем взаємодії офіційного та тіньового секторів економіки. З'ясовано особливості соціально-економічних умов зародження й існування тіньового сектору, а також причини девіантної поведінки економічних суб'єктів у межах морально-етичного підходу, що сприяє подальшому здійсненню процесу інституціоналізації тіньового сектору економіки. Визначено позитивні та негативні тенденції його розвитку й обгрунтовано шляхи легалізації. Виявлено основні напрями взаємодії досліджених секторів в Україні на підставі механізму взаємодії тіньового й офіційного секторів економіки, елементами якого є економічні, правові, адміністративні регулятори. Доведено, що даний механізм є складовою частиною (елементом) механізму господарського регулювання економіки. Дію механізму розкрито через його функції (обмеження, стимулювання, спонукання, примусу, заборони). Обгрунтовано, що ухиляння від сплати податків спричинене великим податковим тягарем, перевищенням непрямих податків над прямими, недосконалістю механізму реалізації податкових реформ і репресивним характером податкового законодавства.
6

Збитки як категорія цивільного права України


         Досліджено проблеми відшкодування збитків у цивільному праві України. Розглянуто історичний аспект становлення та розвитку інституту відшкодування збитків. Розкрито їх зміст та юридичну природу. Охарактеризовано підстави й умови такого відшкодування. Розглянуто склад збитків за цивільним законодавством України, особливості визначення реального збитку й упущеної вигоди. Увагу приділено визначенню порядку обчислення збитків і обмеження їх розміру. Сформульовано теоретичні висновки та практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення інституту відшкодування збитків.
7

Правові системи України та Республіки Бєларусь: сучасні процеси правового розвитку


         Досліджено природу, зміст, значення правових систем пострадянського простору, зокрема, України та Республіки Бєларусь, за умов глобалізаційних та інтеграційних процесів, що відбуваються у світі, а також їх основні сутнісні ознаки та визначено їх місце у світі у правовому аспекті на підставі просторово-часових характеристик. Проаналізовано історію становлення та розвитку правових систем України та Республіки Бєларусь від зародження державності до сьогодення. Висвітлено основні напрями розвитку цих держав та їх правових систем з урахуванням сучасних світових трансформацій. Розглянуто сучасні тенденції правового, економічного та політичного розвитку України й зроблено висновок, що найоптимальнішим варіантом розвитком для нашої країни є поступовий розвиток і вдосконалення правової системи на базі досвіду країн - членів Європейського Союзу (ЄС) та держав - учасниць СНД, з запозиченням за цього найбільш досконалих і прийнятих норм для нашої країни та суспільства. У порівняльному аспекті досліджено міждержавні об'єднання ЄС і СНД, які відрізняються процесом утворення та розвитку, рівнем впливу на світове співтовариство, але, незважаючи на масштаби ЄС - СНД, мають право на існування та розвиток у сучасному світі. Визначено місце законодавства країн СНД, зокрема, правового моделювання, у процесі створення масиву законодавства України та Республіки Бєларусь.
8

Роль інституту адвокатури в реалізації правозахисної функції громадянського суспільства


         Обгрунтовано визначення адвокатури як незалежного інституту громадянського суспільства, публічної корпорації юристів, основними завданнями діяльності якої є участь у здійсненні правосуддя та надання кваліфікованої правової допомоги, виконання покладеної на неї публічно-правової функції - контролю за дотриманням державою правових норм щодо кожного члена суспільства. Встановлено, що адвокатура у процесі реалізації функції надання кваліфікованої юридичної допомоги максимально використовує можливості потенціалу громадянського суспільства. Розглянуто подвійну природу функціонування інституту адвокатури: як особистого права людини та найважливішої гарантії захисту всіх її прав і свобод. Розкрито сутність юридичної допомоги як гарантії, що полягає у наданні можливості участі адвоката у конституційному, кримінальному, адміністративному та цивільному судочинстві з метою захисту прав і законних інтересів осіб. Проаналізовано тенденції розвитку інституту адвокатури за сучасних умов вітчизняного державотворення та визначено гарантії права та механізми забезпечення права на одержання кваліфікованої юридичної допомоги.
9

Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату Циторецифен-М


: автореф. дис... канд. техн. наук: 03.00.20 [Електронний ресурс] / Марина Анатоліївна Григор'єва; Національний ун-т харчових технологій. — К., 2009. — 22 с. — укp.
10

Методологічні аспекти формування інвестиційної політики органів місцевого самоврядування


: автореф. дис... канд. з держ. упр.: 25.00.04 [Електронний ресурс] / Станіслава Едуардівна Малахівська; Національна академія держ. управління при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. — укp.
11

Організація і функції суддівського самоврядування за законодавством України


         Досліджено сучасну систему суддівського самоврядування, зокрема, процес становлення, правове регулювання організації та діяльності цих органів. Проаналізовано проблеми нормативного визначення поняття "суддівське самоврядування" та шляхи подолання наявних вад з урахуванням досвіду нормативного регулювання тотожних відносин у певних зарубіжних країнах. Наведено загальну характеристику правового оформлення національної моделі суддівського самоврядування та зазначено, що даний вид управління перебуває на стадії становлення та вирізняється колізійністю, дублюванням функцій, високим рівнем деталізації окремих питань, наявністю унікальних для пострадянського простору контрольних функцій органів суддівського самоврядування. Обгрунтовано доцільність запровадження в судах усіх рівнів рад суддів як альтернативи зборів суддів. Доведено необхідність створення системи регіональних судів у справах суддів України. Відзначено, що процедура ініціювання дисциплінарних заходів впливу на судів має відповідати принципам розподілу влади та незалежності суддів.
12

Ефективність виробництва та використання кормів


         Доповнено теоретико-методологічні основи ефективності сільського господарства. Визначено суть понять "кормовиробництво", "кормова база", "система кормовиробництва", обгрунтовано методологічні принципи та засади підвищення економічної ефективності кормовиробництва та раціонального використання кормових ресурсів. Проаналізовано структурно-динамічні тенденції розвитку кормовиробництва, проведено економічну оцінку виробництва та використання кормів у сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення Львівщини. Визначено ступінь впливу рівня кормозабезпеченості на продуктивність тварин у сільськогосподарських підприємствах. Розроблено методичні підходи до планування потреби у кормах для сільського господарства регіону, а також визначено необхідні обсяги на перспективу.
13

Вибір раціональної аналгезії пологів


         Вивчено вплив застосування різних методів знеболювання пологів на показники гемодинаміки, діяльності нервової та ендокринної систем, киснево-метаболічного статусу та механізми їх регуляції, а також інтегральні характеристики клінічного стану у 491-ї породілі та новонародженого та дітей віком до одного року. Виявлено основні предиктори формування больового синдрому під час пологів. У порівняльному аспекті проведено оцінювання 15-ти різних методів аналгезії пологів і на підставі результатів багатофакторного клініко-статистичного аналізу доведено, що оптимальним є метод фракційної епідуральної аналгезії з використання 0,75 %-го розчину лідокаїну та фентанілу та клонідину. Встановлено, що проведення епідуральної аналгезії з "базовим" анестетиком лідокаїном забезпечує найбільшу (31,7 %) частоту фізологічних пологів. За даними мультицентрового обсерваційного ретроспективного аналізу медичної документації 100 558-ми породіль у шести пологових будинках Києва показано, що застосування епідуральної аналгезії пологів сприяє зменшенню частоти виконання кесарева розтину в 1,71 разів.
14

Розробка складу і технології депігментуючого тоніку


         Комплексно досліджено процес створення відбілювального засобу - депігментувального тоніка для корекції та лікування гіпермелазонів різної етіології. Розроблений тонік призначений для всіх типів шкіри. За результатами проведених фізико-хімічних, фармако-технологічних, мікробіологічних досліджень науково обгрунтовано склад і технологію виготовлення депігментувального тоніку, що містить високоефективні речовини, а саме: койеву кислоту, яка є інгібітором ферменту тирозинази та натрію аскорбилфосфат, які пригнічують синтез меланіну. Досліджено фізико-хімічні властивості тоніка та доведено його стабільність у процесі зберігання протягом двох років. Доведено високу відбілювальну активність і нешкідливість депігментувального тоніка. Розроблено технологічну інструкцію для виготовлення даного тоніка.
15

Ультразвукові та біохімічні маркери першого триместру в прогнозуванні акушерських ускладнень вагітності


         Вивчено можливості використання просівних досліджень I триместру вагітності для прогнозування пізніших акушерських ускладнень. Розглянуто дані анамнестичної, двох- і тривимірної ехографії, доплерографії, лабораторних досліджень маркерів Pregnancy Associated Plasma Protein A (PAPP-A) і вільної beta-підодиниці хоріонічного гонадотропіну людини (beta-ХГЛ), а також результати імунологічних досліджень вагітних і патоморфологічних досліджень плацент, катамнезу щодо вагітностей і новонароджених. Не знайдено кореляції з товщиною комірцевого простору (КП) плода. Якщо відповідь імунної системи є достатньо активною, відбувається компенсаторна морфологічна перебудова плацент, шо нормалізує материнсько-плодовий кровоплин. Запропоновано календар просівних досліджень, який у всіх категоріях пацієнток дозволяє вчасно, з високою ефективністю знаходити переважну більшість можливих хромосомних аномалій, вад розвитку плодів, ознаки вірогідних пізніших акушерських ускладнень. Такий календар сприяє втіленню у життя підходу "плід як пацієнт", залученню до співпраці на допологовому етапі неонатологів і членів родини для оптимізації разом з акушерами-гінеколагами перинатальної допомоги дітям.
16

Фрагментарна політична культура як вияв перехідного періоду розвитку українського суспільства


: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 [Електронний ресурс] / Світлана Анатоліївна Корж; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
17

Природа ліризму в українському сонеті ХІХ - початку ХХ століття


: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / Олександра Миколаївна Лисенко; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 16 с. — укp.
18

Роль середнього класу у становленні громадянського суспільства


: автореф. дис... канд. філос. наук : 09.00.03 [Електронний ресурс] / Ольга Михайлівна Петрищева; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — укp.
19

Удосконалення процесів та обладнання для виробництва солоду


         Наведено результати аналізу сучасного стану технологій виробництва солоду стосовно етапів його замочування та пророщування. Показано доцільність розвитку теорії щодо механізму зволоження зерна. Наведено положення, що стосуються осмомолекулярної дифузії. Розв'язано задачу про співвідношення матеріальних спряжених потоків масообміну. Розроблено аналітичні моделі для визначення параметрів циркуляційних контурів у замочуваних апаратах. Визначено співвідношення теплових і матеріальних потоків у процесах пророщування солоду. Показано можливість вилучення діоксиду вуглецю з рециркуляційної частини повітря у камерах кондиціонування. Розроблено аналітичні моделі щодо організації рециркуляційних режимів аерації солоду. Визначено причини виникнення та можливості обмеження температурних перепадів у пророщуваному солоді.
20

Стильове оновлення мистецтва в 1950-ті роки і його культурно-парадигматичний зміст


         Узагальнено дані про особливості культурних процесів середини ХХ ст., відзначеного молодіжним рухом і відповідними тенденціями "проcтоти вираження" у сфері мистецтва, у тому числі в мас-культурному його виявленні.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018