От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах України


         Визначено особливості технології та організації поліграфічного виробництва, а також їх вплив на побудову облікової та контрольної систем. Обгрунтовано критерії вибору методу обліку витратних ресурсів і запропоновано прогресивну методику їх класифікації. Визначено номенклатуру статей витрат для потреб галузевого виробничого обліку. Запропоновано прогресивну методику ведення первинного обліку з визначеним комплексом параметрів для відображення у первинних документах та нові форми вхідних інформаційних носіїв. Розроблено вдосконалену систему обліку прямих витрат з визначеним комплексом заходів з ефективного накопичення й аналізу інформації про матеріальні та трудові витратні ресурси, а також функціональну систему обліку і розподілення непрямих витрат. Створено концепцію автоматизації облікових процедур та визначено етапи впровадження сучасних ЕОМ до виробничої інформаційної системи організації внутрішнього контролю з використанням виробничих ресурсів.
2

Операционный (производственный) менеджмент


[Электронный ресурс] / В.А. Василенко // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.1. — С. 144-145 — Библиогр. в конце ст. — рус.
3

Підвищення ефективності використання енергопотенціалу регіону


         Розроблено теоретичні положення та методичні підходи до дослідження аспекту енергоощадження у регіональному розвитку за умов трансформаційної економіки. Наведено визначення енергопотенціалу, соціальної ефективності енергоощадження, енергетичної ефективності, а також запропоновано створення енергоресурсних паспортів територій. Досліджено питання фінансування та нормативно-правового забезпечення енергоощадження у регіоні, а також використання нетрадиційних джерел енергії та вдосконалення існуючих технологій та обладнання. Теоретично обгрунтовано та розроблено практичні рекомендації з використання енергетичного потенціалу регіону на базі енергоощадження. Розвинуто методичні засади для подальшого регіонального розвитку за умов ринкової трансформації.
4

Принципи та методи демографічного обгрунтування розміщення виробництва товарів широкого вжитку (на матеріалах Тернопільської області)


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 [Електронний ресурс] / Дмитро Георгійович Шушпанов; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 1998. — 18 с. — укp.
5

Пространственно-компонентная структура внешнеэкономических связей мезорегиона


[Электронный ресурс] / О.М. Кузьмина // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N25. — С. 35-38 — Библиогр.: 5 назв. — рус.
6

Регулювання фіскальних систем в економіках перехідного типу


         Комплексно досліджено соціально-економічну суть та функції податків у системі фінансових важелів у країні з перехідною економікою з позицій раціоналізації податкової структури суспільства. Типологізовано функціональні елементи фіскально-економічної системи з метою структуризації системи оподаткування відповідно до потреб економічного зростання суспільства. Визначено основні напрями вдосконалення механізму стягання податків на споживання як ціноутворювальних факторів, важелів регулювання рентабельності суб'єктів підприємництва та кількісних параметрів споживання товарів та послуг. Запропоновано шляхи активізації ролі прямих податків як стимулювальних носіїв розвитку підприємницької діяльності. Обгрунтовано доцільність запровадження до вітчизняної фіскальної практики податку на нерухоме майно громадян з встановленням оптимального неоподаткованого мінімуму за одночасного зниження рівня прибуткового оподаткування. Розроблено критерії ефективної фіскально-економічної політики як важеля регулювання економічного розвитку з позицій раціонального поєднання стабільності юридичних норм податкового законодавства та гнучкості податкової тактики.
7

Регулятивна роль цінностей в адаптації системи зайнятості населення до ринкового середовища


         Досліджено взаємозв'язок між адаптацією системи зайнятості населення до ринкових умов та трансформацією національної парадигми цінностей, вдосконалено понятійний апарат у сфері трудоресурсної проблематики, визначено місце ціннісних регуляторів зайнятості у структурі державного регулювання економіки та обгрунтовано їх застосування у соціально-економічних сферах праці та власності. Доведено, що формування продуктивних ціннісних орієнтацій є основним важелем ціннісного регулювання національної системи зайнятості. На підставі аналізу соціально-економічної ефективності ціннісних регуляторів зайнятості запропоновано основні шляхи їх впровадження в Україні.
8

Розвиток і трансформація аграрного виробництва в Угорщині


         Установлено, що визначальними умовами угорської моделі розвитку сільського господарства у другій половині XX ст. були: запровадження прогресивних технологій виробництва у межах науково-виробничих систем, створення єдиного економічного інтегрованого середовища, зростання внутрішнього споживання продуктів харчування та формування зовнішньоторговельної політики країни на базі експорту агропродовольчих товарів. Досліджено перспективи розвитку галузі, які полягають у розв'язанні проблем земельних відносин, досягненні достатньої конкуренто-спроможності виробництва за умов посилення інтеграції до світового агропродовольчого ринку.
9

Розробка моделей для керування організаційно-технічним розвитком виробництва


         Запропоновано методику управління обсягами організаційно-технічними заходами (ОТЗ) та вдосконаленої системи планування, організації та керування ОТЗ на основі сітьової структури моделювання за умов зниження собівартості та працевтрат, що дозволяє аналізувати рішення у взаємозв'язку показників на основі інформації різного ступеня визначеності та проводити обгрунтований вибір раціонального варіанта з урахуванням надійності його реалізації. Вперше розроблено концепцію розв'язання задачі реалізації ОТЗ проекту за мінімальних додаткових витрат за допомогою методу "Алгоритм виключення дефекту". Доведено, що для вирішення завдання впровадження оптимальних обсягів ОТЗ, застосовано аналогічний симплексу-методу універсальний алгоритм рішення завдань на графах і мережах "Алгоритм виключення дефекту", що розширює можливості постановки, рішення, фізичного тлумачення, інтерпретації багатьох завдань керування проектами. Це підвищить якість прийнятих рішень під час практичного застосування обсягів заходів. Економічний ефект полягає в оптимізації використання заходів у разі обмежених капітальних вкладів.
10

Роль теореми Кроуза в становленні нового інституціоналізму в другій половині XX ст.


         Системно досліджено внесок Рональда Коуза у розвиток методології та становлення нової інституціональної економічної теорії у другій половині XX ст. Розглянуто особливості методології, запропонованої вченим, яка відзначилася виходом за межі неокласичної парадигми і як наслідок визначила подальший розвиток методології нового інституціоналізму на шляху побудови нової наукової парадигми економічної науки. Висвітлено історичні передумови виникнення перших ідей Р.Коуза з приводу значення трансакційних витрат та проблеми зовнішніх ефектів. Досліджено економічні процеси у світовій економіці 1950 - 1960-х рр. - періоду становлення концепції Р. Коуза та теорії конвергенції Дж. К. Гелбрейта. Обгрунтовано ідею, що у теоретичному аспекті положення теореми Р. Коуза стали базовими для формування наукових напрямків, що є складовими нової інституціональної економічної теорії, обгрунтовано необхідність використання елементів даної теорії у процесі розбудови інституціональної структури економіки України.
11

Стратегічні кроки трансформаційних процесів розвитку перехідного етапа економіки України


         Стремление Украины получить гарантии защиты национального интереса в глобальной среде новых экономических перспектив не оставляет ей другого выбора как инновационный путь развития. Особенно сейчас, когда весь мир живет в условиях интеллектуальной и управленческой мобильности, в так называемой эпохе инноваций. В экономической литературе термин ‘инновация’ трактуется как переход потенциального научно-технического прогресса в реальный, который внедряется в новые продукты и в технологии. Сам же новый продукт характеризуется более высоким технологическим уровнем по сравнению с предыдущим продуктом.
12

Страхування вантажів: досвід і напрямки розвитку в Україні


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / Ольга Данилівна Колотило; Київський національний економічний ун-т. — К., 2002. — 17 с. — укp.
13

Страхування діяльності торговельних підприємств


         Досліджено взаємовідносини, що формуються на страховому ринку України взагалі, і між торговельними підприємствами та страховими компаніями зокрема. Проведено комплексне дослідження факторів, що визначають доцільність використання страхових послуг діяльності торговельних підприємств. Визначено можливі ризики фінансового та майнового характеру залежно від етапів торговельно-технологічного процесу та прийнятих заходів їх запобігання. Обгрунтовано якісні та кількісні критерії ефективності діяльності страхового ринку, а також проаналізовано відповідності страхових ринків регіону та України даним критеріям. Розроблено рейтинг страховиків. Запропоновано показник вигідності страхування, як співвідношення страхового відшкодування до надходжень, що може використовуватися торговельними підприємствами з метою визначення привабливості страхової компанії. Охарактеризовано етапи ризик-менеджменту для торговельного підприємства з зазначенням ролі та місця страхування. Наведено програму страхування діяльності торговельного підприємства як елемент ризик-менеджменту.
14

Управління економічними реформами в Україні


         Досліджено теоретичні, організаційно-методичні та прикладні проблеми управління реформами. Наведено результати аналізу десятирічного проведення радикальних ринкових реформ, визначено та згруповано численні причини економічної кризи, виявлено її особливості у порівнянні з циклічними кризами надвиробництва. Розроблено систему пропозицій щодо удосконалення управління реформами для виходу екноміки з кризи. З метою удосконалення управління реформами та виходу з кризи обгрунтовано необхідність їх переорієнтування із перетворення економічної системи на реформування продуктивних сил. Удосконалення ринкової економічної системи та формування інфраструктури запропоновано здійснювати для стимулювання розвитку продуктивних сил. Доведено ефективність посилення державного регулювання економічної діяльності, у тому числі цін, тарифів на послуги, оплати праці залежно від її важливості для розвитку народного господарства, складності, умов, небезпеки та результатів праці. Показано доцільність удосконалення у взаємозв'язку пенсійного забезпечення та тарифів на житлово-комунальні послуги з ліквідацією пільг і привілеїв. Обгрунтовано необхідність розробки довгострокової єдиної національної програми проведення реформ. Розроблено її зміст, порядок підготовки, затвердження та формування державної команди реформаторів.
15

Управління функціонуванням акціонерного фармацевтичного об'єднання


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / Ф.І. Жебровська; Харківський держ. ун-т. — Х., 1998. — 16 с. — укp.
16

Формування конкурентного потенціалу України в галузі експорту зернових


[Електронний ресурс] / В. Бадюк // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 79-80 — укp. — укp. — англ.
17

Формування системи керівництва на промислових підприємствах


         Обгрунтовано теоретичні положення та методичні рекомендації щодо удосконалення класифікації типів керівників і стилів керівництва, розроблено симультативну модель керівної діяльності. На підставі використання існуючих підходів щодо формування стилів керівництва запропоновано моделі мотиваційної, цілеспрямованої та комунікативної поведінки керівника, а також його взаємодії з підлеглими. Розроблено методичні підходи щодо дослідження мотиваційної поведінки керівника. Вперше визначено фази циклу взаємодії керівника з підлеглими (депресія, рецесія, пожвавлення, пік) та формалізовано її динаміку з урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. Проаналізовано існуючі підходи щодо оцінювання керівників, розроблено статистичну модель керівної діяльності з урахуванням економічних показаників промислового підприємства. Запропоновано нову систему оцінювання рівня ефективності трудової діяльності керівника на підставі використання таких критеріїв, як індивідуальні здібності та особистісні якості, авторитет, особливості співпраці з колективом та якість виконання службових обов'язків. Відзначено, що використання розробленої методики дає можливість об'єктивно оцінити професіоналізм та рівень знань керівника, знайти індивідуальний підхід щодо поліпшення показників його діяльності, а також удосконалити стиль керівництва та методи менеджменту.
18

Категорія "час" у правовому вимірі


         Розглянуто взаємопов'язані з правовою системою форми часу, зокрема, календарний, соціальний, правовий час. Значну увагу приділено правовому часу як особливій формі соціального часу, утворюваній явищами правової діяльності, розкрито її зміст, значення. Зазначено щодо наявності об'єктивного та суб'єктивного часу. Досліджено проблеми темпорально-правового регулювання та своєчасності. Здійснено аналіз певних питань чинності права у календарному часі. Досліджено календарну та фактичну (негайну, зворотну, перспективну, ультраактивну (темпоральну дію правових норм. З'ясовано особливості дії норм міжнародних договорів, які є частиною національного законодавства. Сформульовано теоретичні положення, практичні висновки та рекомендації стосовно досліджуваних питань.
19

Міськрайоргани внутрішніх справ в умовах правової реформи


         Розглянуто питання реформування міськрайорганів внутрішніх справ, досліджено проблему створення їх сучасної моделі. Надано характеристику сучасного стану системи управління органами внутрішніх справ в Україні за умов врахування їх компетенції та завдань. Особливу увагу приділено правовим засадам реформування у зв'язку з поширенням прав органів місцевого самоврядування щодо організації та фінансування діяльності міліції, реалізацією конституційних положень про пріоритет прав і свобод людини і громадянина, розподілом державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, з формуванням системи досудового слідства. Зроблено висновки про необхідність вдосконалення Закону України "Про міліцію", існуючої нормативної бази МВС України, що стосується управління міськрайорганами внутрішніх справ. Визначено шляхи, форми та методи організації виконання оперативно-службових завдань за умов реформування державних органів та розвитку ринкових відносин у суспільстві.
20

Судове провадження у справах за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії і рішення органів військового управління та військових посадових осіб


          Дисертація присвячена проблемам судового захисту прав військовослужбовців від неправомірної військової управлінської діяльності. В роботі окреслено шляхи і напрями вдосконалення правової теорії та чинного законодавства в цій сфері, визначено військову управлінську діяльність не тільки як сферу державного управління, але й як сферу реалізації ряду суб'єктивних прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, подано характеристику основних способів захисту прав військовослужбовців та співвідношення між ними, охарактеризовано передумови права на звернення до суду у цій категорії справ, порядок реалізації цього права, особливості судового розгляду, доказування обставин справи, винесення судового рішення і його виконання у справах за скаргами військовослужбовців.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018