От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Морфогенетичні закономірності ембріонального розвитку серця


: автореф. дис... д-ра біол. наук: 14.03.01 [Електронний ресурс] / Віра Федорівна Шаторна; Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський держ. медичний ун-т ім. І.Я.Горбачевського". — Т., 2009. — 36 с. — укp.
2

Особливості сомаклональної мінливості унгернії Віктора (Ungernia victoris Vved. ex Artjushenko)


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / Олена Миколаївна Бублик; НАН України; Інститут клітинної біології і генетичної інженерії. — К., 2009. — 21 с. — укp.
3

Структура і функціонування бактеріоланктону та бактеріобентосу у водойомах, забруднених мінеральним азотом


: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 [Електронний ресурс] / Євгенія Василівна Старосила; НАН України; Інститут гідробіології. — К., 2009. — 24 с. — укp.
4

Конституційний інститут політичних прав і свобод в Україні


: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Тетяна Віталіївна Шаповал; Одеська національна юридична академія. — О., 2009. — 21 с. — укp.
5

Типологічні паралелі в календарних святах українців та японців


: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 [Електронний ресурс] / Масакі Умебаясі; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — укp.
6

Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю


: автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 [Електронний ресурс] / Євгенія Богданівна Яворська; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2009. — 18 с. — укp.
7

Профілактика перинатальної паталогії у жінок з уреаплазмово-вірусною інфекцією


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Наталія Миронівна Кінаш; Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський держ. медичний ун-т ім. І.Я.Горбачевського". — Тернопіль, 2009. — 20 с. — укp.
8

Політична стратегія і тактика в умовах нестабільності суспільно-державного розвитку


         Досліджено теоретичні та практичні аспекти здійснення політичної стратегії та тактики, визначено їх роль у забезпеченні ефективності та цілеспрямованості функціонування сучасного суспільства за умов домінуючої політичної нестабільності перехідного етапу суспільно-державного розвитку. Узагальнено досвід поєднання публічної та елітарної стратегії на підставі формування стратегічної культури як необхідного рівня відповідності політичних прагнень проблемам, зумовленим історичною та соціокультурною ситуацією, а також подолання "тактичного плюралізму", що може суперечити досягненню поставленої мети. Доведено залежність процесу підготовки, прийняття та реалізації політичних рішень від стану впровадження політичної стратегії та тактики. З'ясовано, що за умов політичної нестабільності нагальною проблемою оптимізації системи державного управління є легітимація політико-владної діяльності, яка має забезпечуватися шляхом зростання рівня ефективності управлінської діяльності на всіх рівнях її функціонування. Виявлено, що українському соціуму властива конфліктна симптоматика, яка глибоко вкорінена в соціальну буттєвість та поглиблюється внаслідок трансформаційних процесів і реформаторських дій правлячої еліти. Аргументовано необхідність узгодженої взаємодії наукової та праксеологічної складових конфліктної феноменології. Систематизовано досягнення етнополітичної, орієнтованої на формування нової політичної ідентичності української нації. З'ясовано, що закріплення у самосвідомості консолідуючого парадигмального вектора дозволить створити єдині підходи до оцінювання стану справ нації, визначити стратегічні напрями її розвитку.
9

Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів


: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.11 [Електронний ресурс] / Світлана Миколаївна Гуменюк; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — укp.
10

Психодіагностика та корекція особистісних дезадаптацій у шахтарів, які постраждали в аваріях


         За результатами обстежень 178-ми шахтарів, які потрапили в аварії та страждають на окремі донозологічні прояви посттравматичного стресового розладу, а також 100-та родичів, які контактують з потерпілими, показано, що у цих шахтарів аварія призвела до виникнення психологічних і психопатологічних субклінічних реакцій дезадаптації, у 48,3 % родичів постраждалих виявлено психічну травму, яка також сприяла виникненню реакції дезадаптації. За цього у постраждалих в аварії найбільш частими проявами є депресивні, істеричні, іпохондричні й експлозивні реакції, у а їх родичів найбільш часто виявлялись тривожні та паранояльні реакції. Виявлено очевидну тенденцію до етапності перебігу психологічних і психопатологічних реакцій залежно від часового строку, який пройшов після аварії. Для корекції міжособистісних конфліктів ефективно використовувались різні техніки гештальт-терапії, нейролінгвістичного програмування, на базі яких розроблено психокорекційну програму. Відзначено, що її впровадження дозволило у 84,3 % випадків відновити соціальну активність у постраждалих.
11

Психологічні особливості кар'єрних орієнтацій військовослужбовців


: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.10 [Електронний ресурс] / Анжеліка Петрівна Поплавська; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 19 с. — укp.
12

Психологія дії, що організує життя


         Проведено методолого-теоретичне й експериментальне дослідження психологічних особливостей дій щодо організації життя людини. Розглянуто склад дій з вираженою зовнішньою компонентою: пошуку інформації про проблемні ситуації (ПС); планування поведінки та діяльності в ПС; пошуку способів розв'язання актуальної ПС; адаптації до ПС. Проаналізовано дії з вираженою внутрішньою компонентою: аксіологічної оцінки ПС, емоційно-вольової регуляції в ПС, дезактивуючі вольові дії в ПС, а також дії з резюмуванням ПС. На підставі розробленої класифікації дій людини з організації її життя одержано експериментальні дані, які дають змогу робити висновки щодо типології подолання ПС.
13

Соціокультурний статус астрології


         Вперше метод функціонального аналізу застосовано у процесі дослідження астрології, що дозволило визначити її сутність як інтелектуальної традиції. Показано, що роль і місце астрології у культурі визначається її подвійним характером, яка з одного боку концептуально ускладнена й формалізована на зразок науки, а з іншого - безпосередньо звернена до ірраціональних очікувань індивіда. Виявлено явні функції астрології: засоби розрахунку гороскопу, прийняття як факту зв'язку між констеляціями небесних тіл і долею людини, та латентні, неусвідомлювані й ненавмисні, що проявляються в закріпленні спонукальних мотивів і знятті психологічної напруги. Обгрунтовано поліфункціональність астрології, її зв'язок з різними аспектами духовного життя людини. Визначено потреби, мотиваційні та цільові причини, які спонукають людину займатися астрологічною практикою (прагнення довідатися про майбутнє, потяг до надприродного й незвичайного, бажання змінити долю й знайти своєї місце і призначення у просторі культури, наслідування традицій, розчарування в науці, проблема вибору). Встановлено адаптаційний ефект астрології, яка позитивно впливає на упорядкування й системну організацію життєдіяльності (кореляцію поведінки, підтримку внутрішнього порядку, орієнтацію на успіх).
14

Тілесна самоідентифікація людини в умовах культурних трансформацій


         Досліджено проблеми тілесної самоідентифікації людини за умов культурних трансформацій. Запропоновано визначення даного поняття як процесу набуття особистої індивідуальності шляхом відтворення власного тілесного образу у співвідношенні з антропо-культурними зразками, що є основою для набуття культурної, соціальноЇ, політичної та інших ідентичностей як необхідних умов для самореалізації особистості. Акцентовано увагу на сутності та перспективах реалізації соматичних прав людини, тобто вимог визнання прав власності на своє тіло, на тілесну самоідентифікацію та самодетермінацію. Проаналізовано теоретичні підстави для формування та розширення можливостей їх реалізації за умов активного розвитку наукових технологій, кризи традиційної системи цінностей і трансформації сучасної культури.
15

Філософський аналіз наукового передбачення у військовій сфері


         Встановлено зв'язок між сучасними філософськими та науковими концептуальними підходами вирішення проблем передбачення із прогностичною діяльністю військових фахівців у сфері воєнної безпеки держави. Визначено фактори, що зумовлюють специфіку наукового передбачення на сучасному етапі: зміну філософських підходів у вирішенні проблем війни та миру із ідеологічних на цивілізаційно-культурні, зміну наукових парадигм, поширення у сучасній науці некласичних та постнекласичних підходів. Доведено, що класичний тип прогностики є недостатньо ефективним у неврівноважених станах соціальних систем - криза, війна, збройний конфлікт. Розглянуто тенденцію трансформації насильства з фізичного у психологічне, інформаційне, економічне, що еволюціонує у різних формах збройного насильства.Визначено, що військово-наукове прогнозування є сукупністю процесів пізнання тенденцій розвитку військової сфери, екстраполяції виявлених тенденцій у майбутнє. Доведено, що військово-наукові прогнози є формою осягнення існуючих воєнних загроз національним інтересам України. Розроблено рекомендації щодо формування прогностичної культури та стилю мислення військовослужбовців у системі військової освіти України.
16

Мікрохвильова активність Сонця: фізичні процеси в перехідній зоні хромосфера- корона та їх діагностика


: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.02 [Електронний ресурс] / Лев Іванович Цвєтков; НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. — К., 1998. — 34 с. — укp.
17

Моделювання та регуляризація задачі визначення розподілу частинок за розмірами в дисперсних середовищах оптичним методом


         Розроблено математичну модель, в межах якої відносний вміст частинок різних розмірів визначається з використанням системи лінійних алгебричних рівнянь. Даними для розрахунку є виміряний розподіл за амплітудою та тривалістю електричних імпульсів, які виникають на виході фотоприймача під час перетину частинками освітленої зони. Матриця системи рівнянь визначається в результаті розробленої процедури калібрування. У загальному випадку така задача є некоректною. Для її розв'язку розроблено метод ітераційної регуляризації на базі методу регуляризації Тихонова. Проведено дослідження з метою оцінки роздільної здатності та похибки вимірювання пристрою, побудованого згідно з запропонованою моделлю. Виміряно розподіли за розмірами в культурах бактерій різних видів у фізрозчині глюкози. Зареєстровано динамічні зміни в суспензіях, що містять мікроорганізми.
18

Обмінні магнітні поляритони у багатопідграткових магнетиках


: Автореф. дис...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 [Електронний ресурс] / Т.Ю. Примак; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2000. — 19 с. — укp.
19

Отримання монокристалів літій-гадолінієвого борату, активованого європієм Li 6 Gd(BO 3 ) 3 :Eu 3+


[Електронний ресурс] / Р. Явецький // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. — 2005. — Вип. 38, ч. 1. — С. 242-246. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.
20

Розробка методики повнопрофільного аналізу спектрів рентгенівської флуоресценції


         Розроблено методики повнопрофільного рентгенофлуоресцентного аналізу для пошуку спектральних ліній хімічних елементів та визначення їх параметрів. Доведено математичну коректність розкладу спектральної функції за незмінним базисом. Встановлено адекватний опис форми аналітичних ліній. Наголошено на вагомості внеску похибки установлення довжини хвилі до зведеної похибки. Запропоновано кількісний критерій межі виявлення ліній, які накладаються. Розроблено пакет програм з елементами штучного інтелекту.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019