От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Управління організаційною системою на основі поведінкової моделі людини в середовищі виробничого соціуму


         Запропоновано нове розв'язання актуального наукового завдання підвищення ефективності управління організаційною системою завдяки підсистемі моніторингу ефективності використання часового ресурсу кожного індивіда, що є невід'ємною складовою частиною виробничого процесу, базуючись на нових математичних моделях процесу обробки індивідом потоку виробничих завдань. За результатами дослідження й аналізу числових експериментальних даних виявлено й описано нелінійну залежність швидкості використання операцій індивідом від об'єму завдань. З використанням методики експертних оцінок виконано кількісну оцінку параметрів наведених моделей, що дозволило мінімізувати вплив на результат різноманітних суб'єктивних чинників, що погано формалізуються. Відзначено, що використання моделей дозволяє оцінити наслідки ухвалення певних управлінських рішень на результат функціонування окремого індивіда, а також організаційної системи в цілому. Запропоновано комплексну характеристику індивіда - психофізіологічну матрицю, яка фактично визначає діапазон функціональних можливостей людини для певного виду діяльності і дозволяє не тільки формалізувати підбір персоналу для певного виду виробництва, але і вирішувати завдання оптимізації організаційної структури з урахуванням "людського чинника".
2

Філософські та світоглядні аспекти біологічної етики


         Безпрецедентна актуалізація проблем, які нині об'єднуються терміном «біологічна етика», є своєрідним індикатором корінного перелому в історії людства. Така актуалізація, крім усього іншого, приводить до того, що цей термін стає модним і, отже, потребує постійної семантичної корекції, а сама біоетика — уточнення меж і можливостей своєї компетенції. Реалії сучасності зумовили органічне поєднання таких принципово різних феноменів, як біологія і етика. Природничі науки від самого початку свого існування орієнтувались на об'єктивізм як ідеал науковості, на вивчення об'єктивної реальності «такою, яка вона є», безвідносно до емоцій, сподівань та гуманітарно- моральних уподобань людини. В результаті виник, як зазначав Джон Дьюї, серйозний конфлікт між натуралізмом і гуманізмом, «глибокий і нездоланний розрив між природним предметом науки і поза- (якщо не над-) природним предметом моралі» [1]. Наука, яка обмежується емпіричною реальністю і спирається на спостереження та експеримент, не повинна ігнорувати те, що перебуває за межами компетенції її засобів дослідження.
3

Дослідження переходів Гамова - Теллера в області легких ізотопів олова методом спектроскопії повного поглинання


         Проведено порівняння виміряних числових функцій з розрахованими за допомогою квазічастинкової оболонкової моделі з залишковою взаємодією. Показано, що теоретичні розрахунки не можуть відтворити положення резонансу ГТ та сумарну силу переходу ГТ. За цього загальну форму силової функції було відтворено.
4

Дослідження процесів інтеркаляція - деінтеркаляція водневих інтеркалатів InSe


[Електронний ресурс] / В. Боледзюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. — 2005. — Вип. 38, ч. 2. — С. 272-275. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.
5

Спектрофотометричні дослідження атмосфер Урана і Нептуна


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 [Електронний ресурс] / М.С. Дементьєв; НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. — К., 1999. — 18 с. — укp.
6

Термоактиваційна спектроскопія кристалів Bi12 SiO20, легованих іонами Cr і Mn


: Автореф. дис... канд.фіз.-мат. наук [Електронний ресурс] / Л.М. Карпова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 18 с. — укp.
7

Економічна кібернетика: проблеми розвитку та перспективи застосування


         Досягнення точних наук використовуються в економічних дослідженнях ще з кінця XIX ст. Вони допомагають фахівцям зрозуміти глибинний взаємозв'язок подій, підсилюють обґрунтованість зроблених передбачень та економічного аналізу. Це дає змогу органам державної влади і окремим суб'єктам господарювання відшукувати ефективні рішення за складних і неоднозначних ситуацій. Яке ж місце посідають методи точних наук у сучасних економічних дослідженнях?
8

Економічна оцінка варіантів організації взаємодії суб'єктів енергетичного ринку


         Дисертацію присвячено теоретичним, методичним та прикладним питанням оцінки організаційно-управлінських рішень щодо формування конкуренції в електроенергетиці. Розроблено методичні основи економічної оцінки варіантів організації взаємодії суб'єктів підприємництва на енергетичному ринку, застосування яких дозволяє визначати умови найефективнішого функціонування систем енергетики у ринковому середовищі. Оцінено можливості організаційно-управлінських рішень як інвестиційного ресурсу.
9

Економічні механізми у діяльності державного казначейства великого промислового регіону


         Проведено дослідження функціонування регіонального управління Державного казначейства за нових економічних умов. Виявлено тендецнію щодо зростання відповідальності та напруженості у діяльності виконавців попереднього та поточного контролю витрат підприємств, що використовують кошти державного бюджету. Обгрунтовано необхідність розробки моделей механізмів, що підвищують ефективність функціональної діяльності регіонального управління Державного казначейства. Досліджено умови використання засобів реінжинірингу під час побудови віртуальних утворень у складі системи управління функціональною діяльністю регіонального управління Державного казначейства, запропоновано концепцію організації даної системи. Розроблено моделі механізмів прогнозування утворення тимчасово-вільних грошових коштів на рахунках управління Державного казначейства, їх ефективної реалізації та здійснення функцій кредитування та поточного контролю платежів з використанням експертної системи у межах єдиного інформаційного простору управління Державного казначейства. З використанням сучасних інформаційних технологій розроблено структуру економічної інформаційної системи регіонального управління Державного казначейства для забезпечення високих показників оперативності та достовірності інформації.
10

Інноваційні аспекти боргової стратегії держави


         Досліджено економічну сутність зовнішніх державних боргових зобов'язань, їх вплив на макроекономічні параметри розвитку країни в контексті поглиблення світових глобалізаційних процесів, інформатизаційно-інноваційних тенденцій, необхідності впровадження програмно-цільових підходів регулювання. Проаналізовано обумовлені світовою фінансовою кризою об'єктивні фактори, що визначають сучасну структуру, принципи організації та головні функції національних та наднаціональних систем управління зовнішніми борговими зобов'язаннями. Проведено моніторинг боргової моделі України та динаміки її зовнішніх боргових зобов'язань в період незалежності. Виявлено особливості кредитно-фінансової політики в Україні в контексті задач інноваційного розвитку. Запропоновано конкретні шляхи оптимізації системи управління державним боргом України та її боргової стратегії. Визначено параметри подальшої оптимізації інституційної системи управління в державі.
11

Мотиваційні механізми активізації розвитку підприємництва


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 [Електронний ресурс] / Тетяна Миколаївна Петрук; НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л., 2000. — 19 с. — укp.
12

Підвищення кваліфікаціі персоналу комерційного банку


         В даній статті розглядається сутність проблеми підвищення кваліфікації працівників вітчизняного комерційного банку з метою істотного збільшення ефективності управління банківського персоналу. Пропонуються шляхи й методи стосовно вдосконалення зазначеного процесу в банківських установах.          В данной статье рассматривается сущность проблемы повышения квалификации работников отечественного коммерческого банка, с целью увеличения эффективности управления банковским персоналом. Предлагаются пути и методы относительно усовершенствования указанного процесса в банковских учреждениях.           In given article is considered essence of the problem of increasing to qualifications workman domestic commercial bank, for the reason increase of efficiency of bank personnel management. We are offered way and methods for improvements of the specified process in bank institutions.
13

Проблеми та перспективи розвитку вільних економічних зон в Україні


[Електронний ресурс] / М.М. Зуй, І.М. Зуй, Г.І. Коваль // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 112 — укp. — укp. — англ.
14

Регіональний сільськогосподарський меліоративний комплекс та його територіальна організація


         За допомогою сучасних методик аналізу первинних статистичних і відомчих матеріалів розкрито суть і структуру сільськогосподарського меліоративного комплексу (СГМК). Проведено типізацію СГМК, обгрунтовано його структуру, проаналізовано зв'язки між складовими елементами, розроблено методику економіко-географічного дослідження територіальної організації МК. Визначено природні та соціально-економічні чинники меліоративного комплексоформування за умов упровадження нових форм господарювання, проведено системно-структурний аналіз і синтез СГМК Тернопільщини. Досліджено територіальну організацію СГМК, виділено сільськогосподарські меліоративні райони та підрайони, визначено конструктивні напрямки розвитку компонентів СГМК за сучасних умов змін у господарстві.
15

Реорганізація існуючих первинних систем розселення - основа для самодостатнього функціонування органів самоврядування


[Електронний ресурс] / Г.И. Болотов, Г.В. Василенко // Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 14. — С. 19-25. — укp.
16

Соціальна структура та матеріальні умови життя в об'єднаній Німеччині


         Розглянуто Німеччину як постіндустріальне суспільство, проаналізовано її основні демографічні тенденції й соціальні прошарки. Наведено детальну характеристику фінансового становища різних соціальних верств, визначено загальні ознаки всієї Західної Європи й основні її відмінності від пострадянського простору. Особливо відзначено матеріальну стимуляцію інтелігенції як вирішального фактора високого рівня соціально-економічного розвитку Німеччини.
17

Структура відтворювальної системи АПК України в ринкових умовах


         Дисертацію присвячено актуальним проблемам теоретичних, методологічних та організаційних аспектів структурних зрушень суспільного виробництва України за ринкових умов. Проведено комплексний аналіз становлення та змісту структури відтворювальної системи агропромислового комплексу (АПК) як системи ринкового типу та розкрито її зміст як багатогалузевої функціональної системи. Виділено дві основні функції АПК. Перша - цільова економічна, що за змістом полягає у виробництві продуктів сільського господарства та доведенні їх до споживача. Друга - соціальна, що виражається у максимальному задоволенні потреб суспільства у зазначеній продукції. Подано авторське трактування і визначення родових та видових форм структури АПК, їх функцій у досліджуваній системі. Виявлено наявність, розкрито сутність та зміст інтегральної функції економічної структури, а також спрямованість її реалізації, що забезпечує характер усієї системи АПК як самовідтворювальної. Розкрито сутність та особливості форм вираження міжструктурних суперечностей АПК, наведено їх класифікацію й угруповання у блоки, шляхи та засоби їх вирішення. Розроблено та запропоновано до реалізації функціональну структуру АПК на регіональному (обласному) рівні. Теоретично обгрунтовано та підтверджено фактичними даними ефективні пропорції інфраструктури АПК щодо активізації господарської діяльності та встановлення оптимальних економічних зв'язків із підсистемами АПК.
18

Удосконалення управління розвитком виробничої сфери регіону


: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 [Електронний ресурс] / Дмитро Олександрович Войнорубов; Донецька держ. академія управління. — Донецьк, 2003. — 20 с.: рис. — укp.
19

Управлінський облік в системі гірничорудних підприємств


         Розроблено модель інтегрованого управлінського обліку гірночорудних підприємств. Обгрунтовано комплексний підхід для рішення теоретичних і організаційно-методологічних проблем формування управлінського обліку. Поглиблено основи теорії управлінського обліку. З використанням критеріїв доцільності задоволення потреб систем управління запропоновано концепцію управлінського обліку. Розроблено сучасну методологічну базу управлінського обліку, спрямовану на задоволення потреб конкретних користувачів. На основі координації планів і нормативів удосконалено інформаційне забезпечення бюджетів здійснено практичне бюджетування для даних підприємств. Обгрунтовано основні напрями методики аналізу та контролю затрат і доходів за умов ринкових відносин, запропоновано модель їх здійснення.
20

Фінансовий механізм організації економіки України


         Розкрито суть поняття фінансування механізму як важливої економічної категорії. Розглянуто дію головних елементів фінансового механізму (фінансових методів і фінансових важелів) у різних економічних системах. Розвинуто вчення про синтетичні фінансові важелі: лізинг, факторинг та франчайзинг. Обгрунтовано правове, нормативне та інформаційне забезпечення фінансового механізму. Фінансову політику розглянуто як невід'ємний елемент цього механізму. З застосуванням економіко-математичного моделювання запропоновано його структуру, що дає змогу в кожній конкретній економічній ситуації вибрати оптимальні величини окремих елементів для найбільшого впливу цього механізму на розвиток національної економіки. Запропоновано шляхи впровадження мережних інституційних структур у вітчизняну економічну систему.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019