От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Комплексне лікування генералізованного пародонтиту з використанням кріодеструкції і наступним світлолікуванням


         Вперше у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит застосовано поляризоване світло в поєднанні з кріодеструкцією. На підставі комплексних клінічних, імунологічних, мікробіологічних та морфологічних досліджень доведено ефективність використання поляризованого світла у комплексній терапії, встановлено його протизапальну, антибактеріальну та біостимулюючу дію на тканини пародонта і організм хворого. Доведено стимулювальний вплив поляризованого світла на специфічні та неспецифічні чинники захисту порожнини рота, провідні ланки клітинного та гуморального імунітету. Ефективність запропонованого методу підтверджено скороченням термінів лікування, подовженням тривалості ремісії та нормалізацією клінічних, мікробіологічних та імунних показників.
2

Можливості ультразвукового дослідження в діагностиці та моніторингу поєднано- променевої терапії раку ендометрію


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 [Електронний ресурс] / Тетяна Маратівна Козаренко; Український НДІ онкології та радіології. — К., 1998. — 19 с. — укp.
3

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 3401 - 3500
4

Оцінка стану здоров'я дітей у віці від 1 до 5 років з урахуванням показників адаптивності організму


         Вивчено особливості перебігу адаптивних реакцій у дітей віком від 1-го до 5-ти років, I та II груп здоров'я, що мешкають у місті Києві. Показано, що більшості дітей притаманні а- чи гіпореактивні адаптивні реакції, які не забезпечують адекватного пристосування до умов макросередовища та можуть розцінюватись як ризик розвитку функціональних розладів у подальшому. Доведено, що в 10% випадків рівень здоров'я відповідає середньому, решті - низькому. Адаптивних реакцій, що відповідають високому рівню в популяції не виявлено. Доведено, що рівень інтерлейкіну-6 в сироватці крові може використовуватись як маркер напруженості адаптивних реакцій. Розроблено метод контролю адекватності призначення та оцінки ефективності використання гомеопатичних препаратів.
5

Особливості перебігу ранніх клімактеричних порушень у робітниць основних професій суднобудування та їх лікування


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / С.Є. Щербина; Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. — К., 1998. — 18 с. — укp.
6

Патологічна анатомія репаративних процесів при застосуванні "Тутопласту" в первинно інфікованій рані (Експериментально-клінічне дослідження)


         Уперше представлено порівняльні дані морфології приживлення біоімплантату "Тутопласт" і алотрансплантата "Марлекс" у стерильній і початково інфікованій рані передньої черевної стінки. Установлено, що за умов використання тутопласту в асептичній рані відсутні інфекційні ускладнення й імунологічно зумовлені побічні реакції у реципієнта, зокрема, реакція відторгнення імплантату. Показано, що інфіковане імплантаційне ложе сповільнює регенеративні процеси з участю тутопласту, що призводить до загоєння вторинним натягом. Установлено, що алопластичний матеріал "Марлекс" внаслідок його антигенної чужорідності має здатність викликати хронічний запальний гранулематозний процес в асептичній рані, а в інфікованій рані - реакцію відторгнення. За результатами дослідження доведено, що використання тутопласту в стерильній рані призводить до активації продукції колагенів інтерстиціальних - I і III типів та колагену IV типу в епідермальних і судинних базальних мембранах. Виявлено, що застосування марлекса не сприяє посиленню колагеноутворення в рані. Уперше показано, що аімуногенний біоімплантат "Тутопласт" сприяє гармонічному розвитку основних ланок імунної реакції, а використання марлекса призводить до послаблення макрофагальної реакції та наростання плазматизації в рані. Установлено підвищення рівня синтезу ендотеліну ендотеліальною вистілкою судин грануляційної тканини за умов використання тутопласту у стерильній та інфікованій рані, а у разі застосування марлекса - його зниження. Показано, що пластика грижового дефекту біоматеріалом "Тутопласт" не викликає негативних імунних реакцій в організмі реципієнта.
7

Порівняльна ефективність сучасних методів амбулаторного лікування виразкової хвороби


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.02 [Електронний ресурс] / С.М. Ткач; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 37 с.: рис. — укp.
8

Психофізіологічні критерії професійного відбору підлітків, які освоюють операторські професії (оцінка та прогноз придатності з урахуванням віково- статевих особливостей розумової працездатності)


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 [Електронний ресурс] / О.О. Яворська; АМН України, Інститут медицини праці {Київ}. — К., 1998. — 19 с. — укp.
9

Профілактика тромбогеморагічного синдрому після спленектомії у хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру


         Проаналізовано зміни в системі гемостазу у хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру (ІТП) на етапах хірургічного лікування. За допомогою комплексного коагулологічного дослідження встановлено клініко-лабораторні ознаки розвитку тромбогеморагічного синдрому в ранньому післяопераційному періоді, у крові пацієнтів виявлено маркери внутрішньосудинного тромбоутворення. Доведено залежність розвитку більшості післяопераційних ускладнень спленектомії від первинних змін коагуляційного гемостазу у хворих на ІТП та їх подальшої трансформації у післяопераційному періоді за умов значного підвищення кількості тромбоцитів та збереження їх функціональних властивостей. Обгрунтовано необхідність проведення медикаментозної профілактики внутрішньосудинного тромбоутворення з урахуванням даних клінічного перебігу та лабораторного контролю за станом згортуючої, протизгортуючої та фібринолітичної систем крові. Показано доцільність використання на етапах хірургічного лікування хворих на ІТП комплексу заходів диференційованої профілактики тромбогеморагічного синдрому, яка включає комбіноване призначення препаратів гемореологічної, антиагрегантної та антикоагулянтної дії паралельно з відмовою від застосування антифібринолітичних препаратів у ранньому післяопераційному періоді.
10

Профілактика передчасних пологів при внутрішньоутробному інфікуванні


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Олена Миколаївна Ляшенко; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 20 с. — укp.
11

Роль порушень гемо- та гідродинаміки ока в розвитку прогресуючої міопії та розробка методу їх корекції (клініко-експериментальне дослідження)


         За результатами експерименту на 39 нестатевозрілих кроликах з'ясовано роль порушень гемо- та гідродинаміки ока у формуванні міопічної рефракції у період росту організму. Гіперпродукція камерної вологи на тлі зниження тиску в судинах ока в період росту організму тварини формує міопічну рефракцію зі збільшенням розмірів ока та стоншенням склери з фрагментацією її волокон і підвищеним накопичнням глікозаміногліканів. Отримано експериментальну модель міопії з використанням чинників, що зумовлюють прогресування міопії в клініці, зокрема, - підвищення внутрішньоочного тиску та зниження перфузійного тиску в басейні очної артерії. Вивчено стан гемо- та гідродинаміки ока у 124 пацієнтів (229 очей) з еметропією, стаціонарним і прогресуючим перебігом міопії. Надано оцінку змінам гідродинаміки ока під впливом різного за тривалістю зорового навантаження у разі еметропії, стаціонарному та прогресуючому перебігу міопії. Встановлено взаємозв'язок прогресування міопії від короткочасних підвищень внутрішньоочного тиску за рахунок збільшення швидкості утворення внутрішньоочної рідини під впливом зорового навантаження. Обгрунтовано доцільність застосування перед зоровим навантаженням препаратів, які знижують швидкість утворення внутрішньоочної рідини (0,5 % розчин тімололу малеату) та вилучення з комплексу терапії судинорозширювальних препаратів.
12

Регіональні особливості фізичного розвитку та формування піку кісткової маси у дітей: зв'язок з соматичною патологією


: автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.10 [Електронний ресурс] / Тетяна Володимирівна Фролова; Харківський держ. медичний ун-т. — Х., 2007. — 36 с. — укp.
13

Симультанні операції в онкохірургії


         Обгрунтовано медичну та соціально-економічну доцільність виконання симультанних операцій (СО) в онкологічних хворих. Визначено термінологію, запропоновано класифікацію, розроблено схему операційного ризику, сформульовано показання та протипоказання для СО. На підставі динамічного дослідження поверхнево-активних речовин (ПАР) у конденсаті водяних парів видихуваного повітря (КВВП) до операції та на 1-у, 3-ю, 5-у, 7-у добу після абдомінальних СО встановлено зниження ПАР у перші три доби за рахунок гальмування синтезу фосфоліпідів (ФЛ) сурфактанту легень (СЛ). Зазначено, що дані порушення у системі СЛ (ССЛ) відіграють важливу патогенетичну роль у розвитку ранніх післяопераційних бронхолегеневих ускладнень. З метою їх профілактики та корекції порушень ССЛ застосовано перший український препарат природного сурфактанту "Сукрім", який під час бронхоальвеолярної інстиляції та інгаляції розробленими приладами підвищує функціональну активність СЛ за рахунок його замісної дії, що супроводжується поліпшенням газообміну.
14

Синдром Шегрена: офтальмологічні, імуногістохімічні та патоморфологічні критерії діагностики


         Вперше методом імуногістохімічного дослідження виявлено закономірність експресії різних типів муцинів (трансмембранних і секреторних) у кон'юнктиві ока хворих на синдром Шегрена, яка полягає у значному їх зменшенні або повній відсутності, що викликає порушення процесу формування муцинового шару. З використанням гістологічних та імпресійно-цитологічних методів уточнено уявлення про стадійність дистрофічних змін кон'юнктиви за синдрому Шегрена, проявом яких є перетворення структури епітеліоцитів (пікнотизація ядра, гідропічна дистрофія цитоплазми, порушення латерального з'єднання між клітинами до повної деструкції), а також суттєве зменшення або повна відсутність келихоподібних клітин і наявність інтенсивного, дифузного інфільтриту субепітеліально. Вперше виявлено, що у слизівці порожнини рота у випадку синдрому Шегрена відбуваються аналогічні дистрофічні зміни епітеліальних клітин і слинних залоз, а також субепіталіальні перетворення, що зумовлює зниження або повну відсутність експресії секреторних і трансмембранних муцинів.
15

Система профессиональных норм и образовательных стандартов в подготовке библиотерапевтов как новой категории библиотечных работников


         Професійні вимоги до бібліотерапевтів розглядаються на базі соціальної ролі , яку покликана відіграти бібліотерапія в сучасних умовах . Розглядається закордонний досвід підготовки бібліотерапевтів , присвоєння їм певних кваліфікаційних категорій і використання фахівців даного профілю у різних сферах , констатується необхідність застосування західного досвіду з урахуванням російської специфіки . Дається концепція підготовки бібліотерапевтів у системі освіти, що діє за принципом випереджального навчання. Наводиться розроблена автором кваліфікаційна характеристика бібліотерапевта
16

Удосконалення ранньої діагностики та лікування депресивних розладів у пацієнтів загальномедичної амбулаторної практики


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 [Електронний ресурс] / Сергій Васильович Теклюк; Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. — К., 2006. — 20 с. — укp.
17

Сучасні напрямки фізичної реабілітації при порушеннях функції спинного мозку


          Наведено основні напрямки фізичної реабілітації під час спинномозкової травми. Описано фактори, від яких залежить навчання руховим діям. Вказано на необхідність застосування реабілітаційного обстеження.
18

Хірургічна тактика при післяопераційних вентральних грижах


         Вивчено питання етіопатогенезу та клінічного перебігу післяопераційної вентральної грижі (ПОВГ). Визначено заходи щодо підвищення ефективності лікування ПОВГ шляхом оптимізації хірургічної тактики за рахунок визначення показань до операції, обсягу втручання та післяопераційного періоду. Передопераційну підготовку хворих з ПОВГ великого та гігантського розміру та ожирінням удосконалено шляхом її доповнення заходами стосовно зниження маси тіла та обов'язковою медикаментозною терапією, запропоновано спосіб ультразвукової діагностики дефектів передньої черевної стінки та їх меж. Розроблено та запропоновано нову методику абдомінопластики з дерматоліпектомією в хворих з ПОВГ та ожирінням. Впроваджено для використання розроблені хірургічні інструменти та маніпуляції для профілактики деяких ускладнень під час операцій та у післяопераційному періоді. Показано доцільність виконання симультанних операцій в хворих з ПОВГ завдяки виключенню відстрочених оперативних втручань та покращанню якості життя в подальшому. Розроблено спосіб профілактики рецидиву ПОВГ у післяопераційному періоді.
19

Функціональні зміни серцево-судинної системи у хворих на гломерулонефрит і пієлонефрит, які перебувають на програмному гемодіалізі, та шляхи їх корекції


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 [Електронний ресурс] / Васілас Константінос; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 1999. — 17 с. — укp.
20

Функціональні можливості єдиного зрячого ока та питання реабілітації осіб з невиліковною монокулярною сліпотою внаслідок травми


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.18 [Електронний ресурс] / Костянтин Едуардович Голубов; Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова. — О., 1999. — 20 с. — укp.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019