От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Психодіагностика професійної адаптації технічного персоналу в умовах хімічного виробництва


: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.03 [Електронний ресурс] / Людмила Валентинівна Панченко; Українська інженерно-педагогічна академія. — Х., 2009. — 20 с. — укp.
2

Математичні моделі та методи синхронізації нестабільних процесів в САПР ливарного виробництва


         Удосконалено теорію та методологію підвищення ефективності САПР за рахунок синхронізації подій у підсистемах об'єкта проектування. Запропоновано модель зміни стану об'єктів проектування в часі за рахунок поширення поняття "подія як найменований стан" на екстремуми функцій стану. Вперше розроблено модель процесу синхронізації подій у підсистемах об'єкта проектування у вигляді фазових діаграм. Створено модель виникнення муар-ефекту, що полягає у врахуванні ймовірнісного характеру часу настання подій. Запропоновано новий показник нестабільності технологічного процесу - величину площі криволінійної фігури, що утворюється на діаграмі "проектований параметр - час настання події" взаємним перетинанням інтервалів ненульової ймовірності настання подій у підсистемах об'єкта, що проектується. Доведено, що функція залежності інтервалу десинхронізації за адаптивного синхронізуючого проектування від тривалості першої ітерації відбувається крізь мінімум.
3

Подвійний бета-розпад ізотопів 64, 70 Zn та 180, 186 W


: автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.16 [Електронний ресурс] / Денис Валентинович Пода; НАН України; Інститут ядерних досліджень. — К., 2009. — 24 с. — укp.
4

Нітрогено-, сульфуро- та оксигеновмисні металохелати: синтез, хімотологічні та біологічні властивості


         Вперше проведено систематичні дослідження антиокиснювальних, протизношувальних, протизадирних, антифрикційних, антирадіаційних, біоцидних, фунгістатичних, антивірусних, антибактеріальних і рістрегулюючих властивостей металохелатів. Зроблено висновки про характер впливу природи центрального атома M, стереохімії й електронних властивостей замісників в ацидоліганді L, спряжених із координаційним вузлом комплексу, на їх хімотологічну та біологічну ефективність. Знайдено нові поліфункціональні присадки до мастил і регулятори росту зернових і технічних культур. Розширено асортимент сучасних поліфункціональних присадок до мастил і регуляторів росту рослин, впровадження яких сприяє раціональному використанню нафтопродуктів і збільшенню застосування біоресурсів для потреб нафтохімії.
5

Інформатизація в контексті філософсько-методологічного дослідження інформатики


         Визначено й обгрунтовано роль і механізми реалізації інформатизації в сучасному суспільстві. Розроблено філософську концепцію єдності буття предмета інформатики. Розвинуто концепцію специфіки інформаційної методології, на основі якої здійснено спробу обгрунтування нової загальнонаукової методології. Продемонстровано можливості використання інформаційних методологій у галузях природознавства, гуманітарних та технічних наук.
6

Емісія фотонів кластерами металів


         Вивчено емісію фотонів кластерами металів за різних збуджень. Показано, що ефект емісії світла, виявлений під час агломерації малих кластерів Ag у матриці інертного газу, відтворюється у процесі конденсації атомів Ag на кластер інертного газу, який вільно летить. Обгрунтовано, що джерелом енергії для випромінювання є енергія, звільнена внаслідок утворення хімічних зв'язків у ході реакції кластерів металів. Знайдено, що положення піків у спектрі емісії світла, що спостерігається під час агломерації атомів Ag у кластері інертного газу, дещо зсунуті, на відміну від спектра свічення в масивній матриці, вбік менших довжин хвиль. Зазначено, що зсув збільшується у разі зменшення розміру кластера інертного газу (наноматриці), це відображає послаблення ефекту впливу сусідніх атомів аргону на енергетичний стан збуджених кластерів срібла. Досліджено спектри емісії світла нанокластерами (острівцевими плівками) різних металів (Ag, Cu, і Pd) за умов тунельного струму та бомбардування повільними електронами. Визначено, що у разі зменшення часток у високоенергетичній області підсилюються нові піки. З'ясовано, що зі збільшенням потужності набуває розвитку високоенергетична частина спектра. Вперше експериментально доведено, що виражена у вольтах енергія фотонів, емітованих острівцевою плівкою, під час протікання через неї струму може перевершувати прикладену до неї напругу. Порівняння спектрів емісії світла за різних способів збудження показало однакову природу емісії світла. Досліджено вплив вакуумних умов на спектр емісії світла. Експкрементально доведено, що за умов тиску залишкових газів, вищого за 10-6 мбар, інтенсивно збуджується лінійчасте випромінювання світла атомами та молекулами залишкових газів, адсорбованих на кластерах металів. Дані явища зумовлені розігрівом електронного газу в малих частках. Виявлено частки множинного двійникування срібла нової структури витягнутої форми, довжина яких може перевершувати її поперечний розмір на порядок. Така частка є сильно зрізаним площинами типу (100) декаедром із віссю симетрії п'ятого порядку, паралельної підкладинці.
7

Стабільність структури та властивостей епітаксійних плівок YBa2Cu3O7-x


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 [Електронний ресурс] / Т.І. Храмова; Харк. держ. ун-т. — Х., 1998. — 18 с. — укp.
8

Термодинамічний аналіз фазових рівноваг і структура алюмінієвих сплавів з магнієм, кремнієм та германієм


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 [Електронний ресурс] / О.В. Сульженко; Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України. — К., 2001. — 18 с. — укp.
9

Тунельні стани у кріокристалах з домішками. Калориметричні дослідження


: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.09 [Електронний ресурс] / М.І. Багацький; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2000. — 30 с. — укp.
10

Економічна оцінка варіантів організації взаємодії суб'єктів енергетичного ринку


         Дисертацію присвячено теоретичним, методичним та прикладним питанням оцінки організаційно-управлінських рішень щодо формування конкуренції в електроенергетиці. Розроблено методичні основи економічної оцінки варіантів організації взаємодії суб'єктів підприємництва на енергетичному ринку, застосування яких дозволяє визначати умови найефективнішого функціонування систем енергетики у ринковому середовищі. Оцінено можливості організаційно-управлінських рішень як інвестиційного ресурсу.
11

Інвестиційний потенціал економічного зростання


         Процеси відтворення і кругообороту капіталу, сталого науково-технологічного і соціально-економічного розвитку ґрунтуються виключно на інвестиційно-інноваційній діяльності та економічному інтересі, без яких взагалі прогресивних зрушень не може бути. Надійні джерела, обсяги і структура вкладень під виконання загальнодержавних, регіональних і місцевих програм ефективного розвитку, конкретних технологічних та науково-інвестиційних проектів, а також бізнес-планів діяльності організаційно-управлінських систем з їх різними структурними комбінаціями і роботою окремих приватних підприємців мають забезпечувати їх конкурентоспроможність не тільки на внутрішніх, а й на зовнішніх ринках.
12

Інтереси України в розвитку Чорноморської зовнішньоекономічної інтеграції


[Електронний ресурс] / Г.Б. Пекна // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 153 — укp. — укp. — англ.
13

Мотиваційний механізм підвищення ефективності управління підприємством


         Досліджено проблему посилення мотивації робітників підприємства з метою забезпечення ефективного функціонування підприємств, наведено рекомендації щодо удосконалення мотиваційного механізму, який підвищує результативну діяльність господарюючого суб'єкта. Розроблено понятійний апарат, концепцію мотивації, основу якої складають показники, що характеризують діяльність робітників підприємства. Обгрунтовано особливості формування та функціонування мотиваційного механізму за ринкових умов. Визначено взаємозв'язок мотивації управлінської роботи й управлінських рішень, їх вплив на роботу підприємства.
14

Розвиток податкових підходів регіонального регулювання інвестиційної діяльності


         Обгрунтовано моделі інвестування в регіональній економіці за умов трансформаційного переходу до розвинутих ринкових відносин, яка передбачає обмеження масштабів інвестиційної пропозиції внаслідок розриву між сукупним інвестиційним потенціалом і ресурсами, залученими фінансово-кредитними інститутами та фондовим ринком, а також недовикористання значної частини акумульованих ресусів для виробничого інвестування, відсутності ефективних фінансових інструментів та відірваності фондового ринку від реального регулювання інвестиційних процесів у регіоні на підставі визначення частини прибутку, призначеної на інвестиційні цілі, з урахуванням розміру ставки податку на прибуток підприємства, заданих темпів економічного зростання та рентабельності. Розроблено методичні підходи та практичні рекомендації щодо впровадження інвестиційного податкового кредиту на регіональному рівні.
15

Розробка інтелектуальної системи керування оборотністю коштів підприємства


         Досліджено теоретичні засади формалізації нестаціонарних процесів виробничої та фінансової діяльності. Удосконалено основні прийоми моделювання виробничої структури та фінансової діяльності підприємства. Здійснено системний аналіз нестаціонарних процесів оборотності. Розроблено математичні моделі нечіткого прогнозу й алгоритми прийняття рішень інтелектної системи управління.
16

Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства


         Визначено зміст поняття "інвестиції", як вкладення капіталу з метою наступного збільшення у розмірі, достатньому для компенсації інвестору відмови від використання коштів на споживання у поточному періоді, а також винагороду за ризикованість та відшкодування втрат від інфляції. Проаналізовано можливості підвищення ефективності діяльності підприємства з урахуванням фінансово-економічного стану на момент інвестування. На підставі досліджень виявлено позитивну тенденцію у діяльності промислових підприємств Харківщини та активізацію інвестиційних процесів по галузях. Розроблено механізм прийняття рішень, що враховує взаємовплив проектів і об'єкту інвестування. Наведено показники якісної та кількісної оцінки привабливості інвестиційних проектів і підприємства. Запропоновано комплексну матричну оцінку взаємоузгоджень проектів і підприємства, що має синергетичний ефект. Наведено порядок формування інвестиційного рішення шляхом побудови ієрархії, що дозволило одержати оптимальне управлінське рішення за умов багатокрітеріальності.
17

Стратегія залучення і використання іноземних інвестицій на підприємстві


[Електронний ресурс] / В.О. Журавлева // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 107 — укp. — укp. — англ.
18

Управління економічними реформами в Україні


         Досліджено теоретичні, організаційно-методичні та прикладні проблеми управління реформами. Наведено результати аналізу десятирічного проведення радикальних ринкових реформ, визначено та згруповано численні причини економічної кризи, виявлено її особливості у порівнянні з циклічними кризами надвиробництва. Розроблено систему пропозицій щодо удосконалення управління реформами для виходу екноміки з кризи. З метою удосконалення управління реформами та виходу з кризи обгрунтовано необхідність їх переорієнтування із перетворення економічної системи на реформування продуктивних сил. Удосконалення ринкової економічної системи та формування інфраструктури запропоновано здійснювати для стимулювання розвитку продуктивних сил. Доведено ефективність посилення державного регулювання економічної діяльності, у тому числі цін, тарифів на послуги, оплати праці залежно від її важливості для розвитку народного господарства, складності, умов, небезпеки та результатів праці. Показано доцільність удосконалення у взаємозв'язку пенсійного забезпечення та тарифів на житлово-комунальні послуги з ліквідацією пільг і привілеїв. Обгрунтовано необхідність розробки довгострокової єдиної національної програми проведення реформ. Розроблено її зміст, порядок підготовки, затвердження та формування державної команди реформаторів.
19

Управління інноваційною діяльністю підприємства


         На підставі аналізу основних причин, які стримують інноваційну діяльність в ESCWA, наведено рекомендації щодо державної підтримки інноваційної діяльності підприємств, що сприятимуть переходу до інноваційного підприємництва, а також підвищенню конкурентоспроможності цих країн. Досліджено інноваційну діяльність країн третього світу та розвинутих країн. Обгрунтовано необхідність створення сприятливого інноваційного клімату у країнах третього світу з метою активізації інноваційної діяльності підприємств та досягнення економічного зростання. Обгрунтовано методичний підхід до планування інноваційних стратегій на базі інноваційного маркетингу, який передбачає розробку інноваційної мети залежно від місії підприємства до оцінки ефективності інноваційного проекту. Розроблено методичний підхід до елементного складу життєвого циклу інноваційного проекту, що містить три фази та дванадцять етапів, а також методичні рекомендації щодо вдосконалення управління даним проектом, шляхів захисту від ризику й ухвалення фінансово-інноваційного рішення про його реалізацію.
20

Управління споживчим попитом населення України


         Досліджено стан споживчого попиту населення, рівень заробітної плати, особливості формування ринків продовольства. Обгрунтовано методи управління споживчим попитом різних верств населення. Сформульовано пропозиції та визначено методи регулювання продовольчих ринків для забезпечення мінімального прожиткового мінімуму різних верств населення та продовольчої безпеки країни.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2020