От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Єврорегіон як елемент інтеграції у європейський простір


[Електронний ресурс] / П.В. Скотний // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 161-162 — укp. — укp. — англ.
2

Інтеграція витрат як фактор ефективності інвестицій


         Розроблено нову модель управління інтегрованими витратами за умов трансформації економіки. Запропоновано новий науковий підхід до узагальнення та обгрунтування витратного механізму перетворення будівельних інвестиційних затрат на поточні видатки зведення об'єктів, яке надає економічні вигоди, виражені додатковими фізичними інвестиційними спорудами та прибутком протягом життєвого циклу їх експлуатації. Наведено методику й алгоритм калькулювання кошторисних витрат для їх розрахунків, аналізу та контролю у будівельному виробництві.
3

Інтереси України в розвитку Чорноморської зовнішньоекономічної інтеграції


[Електронний ресурс] / Г.Б. Пекна // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 153 — укp. — укp. — англ.
4

Корпоративный менеджмент в мире библиотек: тенденции и перспективы развития


         Формування корпоративного менеджменту в бібліотечній справі обумовлено розвитком інформаційних технологій, прогресом телекомунікаційних засобів, появою Інтернет. Практично всі бібліо-теки суб'єктів Російської Федерацій автоматизовані, мають локальні обчислювальні мережі та підключені до міжнародної електронної мережі Інтернет. Усі бібліотеки формують власні інформацій-ні ресурси у вигляді електронних каталогів, повнотекстових колекцій, різних тематичних тамультимедійних баз даних. На управлінському рівні це складне та багатоаспектне завдання, яка потребує чіткої координації діяльності та розробки стратегічних напрямків взаємодії бібліотек, вирішується шляхом створеннябібліотечних корпорацій Росії. До цього часу в російському законодавстві відсутня така організаціно-правова форма, як "корпорація", і відповідно офіційно не прийнято обумовлене цим поняттям корпоративне управління. Визначення корпорації, які можна зустріти в літературі, зводяться до кількох формальних ознак: розвиненості організаційної структури, широкому діапазону видів діяльності, розвиненої системи зв'язків, наявності представницького ешелону професійних керівників.
5

Методичний підхід до формалізації завдання побудови моделі переходу командно-розподільчої системи до ринкової економіки


[Електронний ресурс] / І.О. Пивоваров // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N20. — С. 43-48 — Библиогр. в конце ст. — укp.
6

Формування інфраструктури підприємств на споживчому ринку


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Світлана Михайлівна Лихолат; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.
7

Формування механізму державного управління постприватизаційними процесами


: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Наталя Петрівна Вишневська; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2005. — 18 с. — укp.
8

Стан кісткової тканини у деяких тварин в залежності від виду, віку та умов утримання


         Дисертацію присвячено біомеханічним і біохімічним дослідженням стегневої кістки у деяких видів хижаків та впливу радіонуклідів на її структуру у білих щурів. Визначено: що основними біохімічними компонентами кістки, що суттєво впливають на її біомеханічні і морфологічні характеристики, є солі Ca і P та особливо їх сумарний вміст. В умовах збільшення дози надходження радіонуклідів виявлено тенденцію зміни остеогенезу та затримки росту кістки.
9

Структурно-функціональні властивості ізоформ каталітичної субодиниці {Na+, K+}- АТР-ази при мембранотропних впливах


: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.04 [Електронний ресурс] / О.А. Капля; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 1999. — 34 с. — укp.
10

Тришарова збірно-монолітна конструкція купольних покриттів будівель і споруд


         Запропоновано нову конструкцію збірної частини купола із листового матеріалу та утеплювача, яка служить незмінною опалубкою у процесі нанесення зовнішнього монолітного шару бетону. Для монтажу збірної частини та забезпечення її жорсткості у процесі нанесення монолітного шару торкрет-бетону розроблено конструкцію знімного тросо-кільцевого оснащення. На основі проведених експериментальних досліджень поведінки гіпсокартону запропоновано конструкцію експериментального купола із гіпсокартону та пінополістиролу (збірна частина). Проведено статичний аналіз роботи збірної частини шатра з тросо-кільцевим оснащенням за допомогою розробленої скінченноелементної розрахункової моделі, в якій жорсткості скінченних елементів визначено за даними експериментальних досліджень гіпсокартону. Зазначено, що випробування експериментальної бані статичним навантаженням пітвердили адекватність розрахункової моделі та дозволили виконати доробку конструкції. Наведено рекомендації щодо конструювання, розрахунку та зведення даної розробки та методику побудови скінченноелементної розрахункової моделі купола.
11

Ефективність застосування гелів ізоніазиду та апілаку в комплексному лікуванні туберкульозних увеїтів


         Встановлено, що гель ізоніазиду має бактеріостатичну активність, діє пролонговано протягом чотирьох годин і може використовуватися замість ін'єкцій водних розчинів ізоніазиду. Одночасне застосування аплікацій гелю ізоніазиду та низькоенергетичного гелій-неонового лазерного випромінювання у комплексному методі лікування туберкульозних увеїтів ефективніше за традиційну терапію. Вперше до комплексного методу лікування передніх туберкульозних увеїтів залучено аплікації 1 %-го гелю апілаку, це сприяло підвищенню функціональних наслідків і скороченню термінів лікування. Розроблений спосіб лікування дозволяє запобігти рецидивам туберкульозного процесу у 81,5 % випадків.
12

Дослідження компонентів захисних систем печінки і крові щурів при опроміненні та канцерогенезі


: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 [Електронний ресурс] / Ігор Дмитрович Николюк; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2000. — 18 с. — укp.
13

Купірування запійних станів із застосуванням карбамазепіну у хворих на алкоголізм


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.17 [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Купрієнко; Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х., 2000. — 20 с. — укp.
14

Комплексне лікування хворих на псоріаз на тлі супутньої патології


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.20 [Електронний ресурс] / І.Є. Мілус; Укр. НДІ дерматології та венерології. — Х., 2000. — 18 с. — укp.
15

Механізм анальгетичної дії електромагнітних полів міліметрового діапазону у хворих на хронічний гонартроз (клініко-експериментальні дослідження)


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.33 [Електронний ресурс] / Ю.М. Куликович; Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М.Сєченова. — Ялта, 2000. — 20 с. — укp.
16

Новий підхід до методики організації занять оздоровчим фітнесом з жінками 25 - 34 років


          Розглянуто нову методику організації занять оздоровчим фізичним фітнесом, яка враховує рівень підготовленості, гормональні зміни на протязі овуально-менструального циклу та склад тіла кожної окремої жінки.
17

Роль опсонокомплементарної та фагоцитарної систем в патогенезі хронічного лімфолейкозу


         Дисертацію присвячено вивченню активності опсонокомплементарної та фагоцитарної систем у хворих на ХЛЛ в динаміці пухлинного процесу, на тлі інфекційних та аутоімунних ускладнень, а також після впливу цитостатичних препаратів. Встановлено, що зміни активності опсонокомплементарної і фагоцитарної систем залежать від періоду і стадії ХЛЛ. Розроблено методи прогнозування, діагностики та диференціальної діагностики ускладнень ХЛЛ, які дозволяють проводити імунологічний контроль за перебігом лейкозного процесу з метою призначення адекватної терапії.
18

Роль системи інтерферону в імунопатогенезі папіломавірусної інфекції


: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.09 [Електронний ресурс] / Л.М. Лазаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 34 с. — укp.
19

Роль клінічних та біохімічних маркерів у прогнозі, діагностиці та лікуванні невиношування вагітності


         Вперше встановлено кореляційний взаємозв'язок між гормональним гомеостазом та показниками ферокінетики, активністю запального процесу на рівні гострофазових білків (церулоплазміну, гаптоглобіну, феритину, кислої ДНК-ази крові) та катіонних білків лейкоцитів, рівнем ендогенної інтоксикації, продуктами пероксидації ліпідів, антиоксидантною системою, макроелементами. Доведено, що концентрація вільного та пептиднозв'язаного оксипроліну в плазмі крові є маркером можливого початку пологової діяльності. Застосування розробленої математичної моделі, а також біохімічних маркерів і результатів ендокринних досліджень дозволило суттєво поліпшити діагностику загрози переривання вагітності у жінок з невиношуванням вагітності в анамнезі в 96 % випадків.
20

Розробка методики виявлення фальсифікації столових сухих марочних вин


         Наведено результати досліджень стосовно методики виявлення фальсифікації марочних вин на підставі системи показників, що характеризують ординарні та марочні столові сухі виноматеріали та вина. Моделювання процесу визрівання дозволило встановити і математично довести взаємозв'язок між показниками хімічного складу і фізико-хімічних властивостей з тривалістю витримки зразків (коефіцієнт кореляції 0,75). За результатами проведених досліджень встановлено абсолютні значення і діапазони варіювання фізико-хімічних показників, їх розрахункових співвідношень для різних категорій зразків. Визначено та систематизовано показники, які є найбільш вагомими для диференціації ординарних і марочних вин. Вперше запропоновано систему показників для експертної оцінки вин, яка дозволяє з високим ступенем достовірності (90 %) проводити їх ідентифікацію, також запропоновано формулу розрахунку інтегрального показника витримки (ІПВ), яка враховує фактичні та базові значення показників, їх інформативність для ідентифікації зразків. Розраховано значення ІПВ для марочних білих і червоних вин. Запропоновано схему проведення ідентифікації вин різних категорій.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018