От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Оптимізація еколого-гігієнічних умов рекреацій Криму


         Встановлено, що рекреаційні резерви традиційних курортів практично вичерпані, що вимагає розвитку більш екологічно придатних для цього нових перспективних курортних зон, таких як західні та південно-східні райони Чорноморського узбережжя, які за санітарно-гігієнічними критеріями віднесені до чистих регіонів. У зв'язку з бактеріальним забрудненням морських вод відзначено різке зростання захворюваності населення на гострі кишкові хвороби, що поряд з дефіцитом питної води загострює епідеміологічний стан курортів. На підставі результатів дослідження розроблено систему оціночних показників пляжів та критеріальну шкалу оцінки їх якості, які об'єктивно відображають санітарно-гігієнічний стан курортів та можуть розглядатися як інтегральний показник оцінки інфраструктури морських курортів, що існує. Зроблено висновок, що подальший розвиток санаторно-курортної сфери у Криму потребує вирішення проблем водопостачання та водовідведення, розробки та затвердження округів та зон санітарної охорони курортних ресурсів, розвитку курортної інфраструктури у перспективних курортних районах.
2

Органні особливості раннього гістогенезу похідних різних зародкових листків у людини


         Проведено на ембріонах людини перших 12-ти тижнів ембріогенезу морфологічне, гістохімічне, лектиногістохімічне та морфометричне дослідження, яке дозволило встановити, що епітеліальна вистилка дихальної системи формується із ектодерми. Визначено присутність у гістогенезі підшлункової залози, ротової порожнини з її похідними, а також у дихальній системі періодів, що супроводжуються значними тканинними перетвореннями, зокрема, 50 - 57-а доба та 10 - 11-ий тиждень у розвитку підшлункової залози, 43 - 45-а доба та 11 - 12-ий тиждень - для дихальної системи, 57 - 62-а доба і 11 - 12-ий тиждень - для ротової порожнини. Прослідковано ефект послідовного перерозподілу глікополімерів - рецепторів у клітинах, на їх поверхні та у позаклітинних тканинних структурах у процесі органоспецифічного диференціювання епітеліальних і мезенхімних закладок вивчених органів та участь зазначених молекул в епітеліо-мезенхімних взаємодіях, які залежать від гетерогенного походження закладок.
3

Особливості перебігу ранніх клімактеричних порушень у робітниць основних професій суднобудування та їх лікування


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / С.Є. Щербина; Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. — К., 1998. — 18 с. — укp.
4

Підвищення фармакотерапевтичної ефективності ітраконазолу при дисемінованій формі мікозів шляхом комбінованого застосування з препаратами протизапальної та антиагрегантної дії


         Проведено комплексне обстеження хворих на дисеміновану форму мікозів до лікування та після 3-х курсів "пульс-терапії" ітраконазолом або ітраконазолом за використання засобів протизапальної (індометацину або диклофенаку) та/або антиагрегантної (тиклопідину) дії. Визначено, що зниження відносного вмісту судинного компонента фактора фон Вілобранда у плазмі крові (яке, ймовірно, відображає пошкодження ендотеліоцитів) та порушення адгезивно-агрегаційних властивостей тромбоцитів відбувалося відповідно до зменшення гостроти запального процесу, фагоцитарної активності поліморфноядерних лейкоцитів і підвищенням макрофагальних і специфічних клітинних захисних механізмів, що супроводжувалось схильністю до реакцій гіперчутливості. Застосування досліджених лікувальних засобів сприяло нормалізації лейко-, тромбо- й ендотеліоцитарних функцій, а також кровотоку у судинах кон'юнктиви ока. Додаткове призначення випробуваних засобів патогенетичної терапії зумовило підвищення фармакотерапевтичної ефективості ітраконазолу. Найефективнішою з випробуваних схем лікування визначено "пульс-терапію" ітраконазолом за комбінації з диклофенаком і тиклопідином.
5

Поліаміни у комплексній оцінці хворих на уросепсис


         Дисертацію присвячено вивченню особливостей біохімічних показників у хворих на уросепсис. Запропоновані методи діагностики уросепсису на підставі вивчення рівнів поліамінів у біологічних рідинах та співвідношення сечовини, креатиніну та лейкоцитарного індексу інтоксикації. Проведене експериментальне обгрунтування можливості біохімічної діагностики уросепсису. Розроблено спосіб швидкого визначення поліамінів, який дозволяє значно скоротити час для діагностики уросепсису. Запропоновано комплекс рекомендацій з контролю за ефективністю еферентної терапії (гемодіалізу, гемосорбції, спеленосорбції, плазмаферезу).
6

Псоріатичний артрит (питання генезису, діагностика та лікування)


: автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.21 [Електронний ресурс] / Володимир Петрович Кваша; Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І.Ситенка АМН України". — Х., 2007. — 33 с. — укp.
7

Психологічні фактори психосоматичних розладів (на матеріалі виразкової хвороби)


         Дисертація присвячена визначенню психологічних особливостей, що зумовлюють психосоматичний спосіб реагування особистості у стресовій ситуації. Виділяються загальні та специфічні психологічні чинники. Перші пов'язані із послабленим почуттям его-ідентичності, останні - із глибинними інтрапсихічними конфліктами. Брак его-ідентичності ускладнює процеси розпізнання та вираження емоцій, зменшує спроможність до психічної переробки стресу, можливість управління інтенсивними негативними переживаннями. Показано, що структура особистості хворих на виразкову хворобу виражає інтрапсихічний конфлікт, пов'язаний із фрустрованою потребою у залежності.
8

Знайдено документiв:        7644


Представлено документи: 5701 - 5800
9

Репаративна регенерація при множинних та поєднаних переломах кісток кінцівок


: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.21 [Електронний ресурс] / Віктор Олексійович Литовченко; Український НДІ травматології та ортопедії. — К., 2000. — 32 с. — укp.
10

Технологія створення та використання зошитів з друкованою основою (на матеріалі хімії)


         Проведено теоретичний аналіз вербальних засобів навчання з хімії. Визначено роль і місце робочих зошитів з друкованою основою в навчально-методичному комплексі та експериментально доведено доцільність їх впровадження до навчального процесу шкіл і професійно-технічних училищ. Експериментально доведено, що робота з робочими зошитами забезпечує підвищення ефективності навчання, посилює його виховну та розвиваючу функції. Доведено, що технологія систематичного застосування зошитів з друкованою основою посилює мотивацію учнів до навчання, позитивно впливає на їх психологічний стан, надає змогу виконувати завдання різного рівня складності, формує особистість. Зазначено, що робочі зошити надають вчителю реальну можливість індивідуального підходу до учнів, допомагають з'ясувати та оцінити рівень їх досягнень у навчанні.
11

Сучасні патогенетичні підходи в лікуванні хворих алкогольною хворобою печінки


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 [Електронний ресурс] / Вячеслав Вікторович Харченко; Луганський держ. медичний ун-т. — Луганськ, 2003. — 20 с. — укp.
12

Фізичні вправи в якості інтегрального фізіологічного метода надання оцінки стану здоров'я дітей, що проживають у зонах екологічної небезпеки


         За допомогою доступного фізичного тесту вчитель фізичної культури безпомилково може визначати стан здоров'я школяра та коригувати напрямок оздоровчої роботи.
13

Хірургічне лікування та інтраопераційна профілактика генітального пролапса


         На підставі результатів вивчення та систематизації порушень фасціально-лігаментарного апарату малого таза в жінок з генітальним пролапсом різного типу та ступеня обгрунтовано необхідність інтраопераційної діагностики типу та місця порушень інтегральності фасціального апарату передньої та задньої стінок піхви, лігментарного апарату апікального відділу й уретри. Установлено, що у разі відриву, розриву чи перерозтягнення фасціального передньої та задньої стінок піхви чи лігаментарного апарату верхівкового відділу піхви окремо чи у комбінації відбуваються порушення положення стінок піхви та положення тіла матки чи шийки. Для кожного сегменту фасціально-лігаментарного апарату таза запропоновано конструктивні процедури з метою відновлення фіксації чи створення нової. У першому випадку запропоновано ендопротезування фасціально-лігаментарного апарата поліпропіленовими ендопротезами, а в другому - фіксацію апікального відділу піхви до крижово-остистої зв'язки. Розроблено й оцінено роль та місце кожної сегментарної реконструкції та традиційних методів лікування цистоцеле, ректоцеле та випадіння матки чи шийки. Вибір комбінації реконструктивних процедур залежить від діагностики комбінації дефектів кожного з трьох сегментів фасціально-лігаментарного апарату малого таза. У цьому полягає суть запропонованої концепції вибору методу оперативного лікування генітального пролапсу. Уникнення зайвих реконструктивних процедур та можливість відновлення фіксації чи створення нової без видалення матки є основними перевагами запропонованої концепції і оперативних сегментарних реконструктивних втручань, що відповідає принципам малоінвазивності й органозбереження та вимогам функціональної терапії, відображає етіопатогенетичний принцип втручання.
14

Контрольна з інформатики


1. Windows Commander. Маніпуляції з файлами та папками 2 2. Windows. Стандартні додатки. Характеристика та основні можливості 5 Література 8
15

Аудит


1. Що таке публічна бухгалтерська звітність 2 2. Опишіть, виконання яких обов’язкових умов надає право аудитору надавати аудиторські послуги 3 3. Опишіть основні порушення в розрахунках з бюджетом з податку на додану вартість 5 Література 7 1. Закон України “Про аудиторську діяльність” N 3126-XII від 22.04.93( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/95-вр від 14.03.95, N 54/96-вр від 20.02.96) 2. Інструкція “Про порядок видачі аудиторським фірмам та окремим аудиторам ліцензій на заняття аудиторською діяльністю на території України. Умови, та правила її здійснення та контроль за її дотриманням”. Затверджена рішенням Аудиторської палати України від 25 вересня 1997р. Протокол №58 3. Положення “Про сертифікацію аудиторів”. Затверджене Аудиторською палатою України від 27.11.1997 протокол №60/5 зі змінами та доповненнями від 23.04.2002 р. протокол № 109 4. Положення “Про Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги”. Затверджене рішенням Аудиторської палати України від 31.10.2000 р. (протокол № 95) зі змінами та доповненнями від 26.12.2001 р. (протокол № 105) 5. Олексієнко О. Хто такий та для чого він потрібен, цей АУДИТ. К:Терези, 2001
16

Питання по РПС


1. Економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів України 3 2. Молочне виробництво ВАТ "Галактон" 4 Література 5 1. Кочан Е.П. Размещение производственных сил на Украине К. 1998. 2. Сегодня "ГАЛАКТОН" - лидер молочной промышленности Украины.// Стаття з сторінки Інетрент - http://flint.kiev.ua:8039/company/main.shtml 3. "Контракти" з'ясовують, чому саме переробка молока приваблює iнвесторiв. // 4. Український діловий тижневик “Галицькі Контракти”, №36, вересень 2000 5. Проблеми економічного розвитку регіонів України. К:Український незалежний центр політичних досліджень, 2001
17

ПЛАН АУДИТУ ТОВ “Промкомплект”


Перевіряєма організація: ТОВ “Промкомплект” Період аудиту: з 01.08.2003р. по 24.08.2003р.
18

Джерела римського права


1. Поняття та види джерел у римському праві 3 2. Джерела правоутворення в Римі 4 3. Тестові завдання 9 Література: 11
19

Контрольна з економіки


1. Аналiз собiвартостi одиницi продукцiї за статтями калькуляцiї. Аналiз комплексних статей 1-3 2. Виявлення факторiв впливу на рентабельнiсть виробництва 4-4 Задачі 5-9
20

Кр гроши і кредит


1. Основні типи грошово-кредитної політики, методи її реалізації 3 2. Особливості побудови показників грошової маси в Україні 4 Список використаної літератури 7

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019