От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Критика Добронравова на сочинения Белинского


Критика Добронравова на сочинения Белинского
2

Страхування


План 1. Принцип першопричини. Зміст, особливості реалізації 3 2. Склад, призначення і особливості застосування таблиць смертності 4 3. Ризики підприємницької діяльності. Склад та зміст 9 Література 13
3

функціонування держави


функціонування держави
4

Сутність та методи функціонально-вартісного аналізу


План 1. Поняття інноваційного проекту 2. Умови фінансування інновацій 3. Показники ефективності інноваційних проектів Список використаної літератури
5

Рухоме і нерухоме майно


Рухоме і нерухоме майно
6

Зміст економічної практики


План 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО 3 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 8 3. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗОВНІШНИМИ КАТЕГОРІЯМИ І РИНКОВОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ 10 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 15 5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЖЄМСТВА 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22
7

Контрольна робота з інформтики


n/a
8

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО МЕХАНІЗМ


n/a
9

Припинення діяльності підприємств


Вступ.......................................................................................................3
1. Способи припинення діяльності підприємств................................4
2. Ліквідація підприємства....................................................................9
Висновок...............................................................................................11
Використана література.......................................................................12
10

Пріоритетність банківської системи в євроінтеграційному процесі (на прикладі Польщі)


         Розроблено теоретико-методичні положення, практичні рекомендації щодо адаптації національних банківських систем країн Центральної та Східної Європи, а також України до вимог ЄС. Доведено, що інтеграція банківського сектора країни у світовий банківський простір повинна передувати процесу інтеграції в інших секторах економіки, зокрема валютному. Обгрунтовано доцільність збереження в Україні системи фінансово-кредитних установ різного розміру, подальший розвиток малих банків та їх об'єднання в консорціуми та холдинги без втрати самостійної фінансової діяльності. Запропоновано впровадження процедури вирішення фінансових суперечок у банківській сфері за посередництвом банківського омбудсмена та розроблено рекомендації щодо передачі функцій банківського нагляду єдиній Державній комсії фінансового нагляду. На підставі вивчення польського досвіду доповнено напрями підвищення ефективності функціонування в Україні кооперативних банків. Запропоновано впровадження у банківській сфері України франчайзингу банківських послуг і створення бюро економічної інформації.
11

Стратегія формування та розвитку вертикальних маркетингових систем на основі франчайзингових відносин


         Проведено системне дослідження теоретичних і практичних проблем стратегії формування та розвитку вертикальних маркетингових систем (ВМС) на підставі франчайзингових відносин. Проаналізовано теоретично-методологічні засади й економічну природу ВМС. Узагальнено основні положення теорії та методології стратегії їх формування. Визначено місце та роль ВМС у трансформаційній економіці. Досліджено особливості організації багаторівневих компаній як об'єкта стратегічного управління у структурі ВМС. Обгрунтовано методологічні підходи й алгоритм розробки маркетингової стратегії торговельних підприємств-учасників ВМС. Проаналізовано діяльність корпоративних ВМС у розвинених країнах. Визначено сутність франчайзингових відносин як економічної категорії та досліджено їх вплив на розвиток торгівлі в Україні. Обгрунтовано систематизацію типів франчайзингу та їх класифікацію, на підставі якої визначено етапи розвитку франчайзингових відносин у структурі ВМС. Встановлено роль франчайзингу у розвитку товарного обігу в Україні. Побудовано оптимізаційну модель життєвого циклу франчайзингу. Удосконалено методичні підходи щодо визначення ефективності ВМС на підставі франчайзингу.
12

Організація управління інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання


         Здійснено теоретико-методологічне обгрунтування концепції організації управління розвитком промислових підприємств. Розкрито суть поняття "інтегрована структура бізнесу" та визначено позиціювання суб'єктів господарювання у межах розробленого континууму інтеграційних форм. Інтеграцію зведено до накладення системи інтеграційних обмежень на діяльність підприємств. Інтеграційний розвиток підпорядковано реконфігуруванню складу учасників інтеграційних статур і перегляду параметрів інтеграційних обмежень. Визначено складові організації управління інтеграційним розвитком і запропоновано виділення відповідного контуру організації. Обгрунтовано спіральне представлення інтеграційного розвитку, динаміка якого підтримується відповідним механізмом управління. Критерієм ефективності функціонування такого механізму управління інтеграційним розвитком запропоновано використовувати зростання інтеграційного потенціалу підприємств, а теоретичним підгрунтям - теорію мультиагентських систем. Розвинуто модель кластерно-мережевої взаємодії шляхом використання динамічних стандартів функціонування. Провадження таких стандартів підпорядковано інституціональному проектуванню правил інтеграційної взаємодії. Удосконалено суть інтеграційної стратегії, яка грунтується на проведенні трансформацій і забезпеченні трансферту знань і компетенцій.
13

Континуальна теорія просторово обмеженого нематичного рідинного кристала


: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.15 [Електронний ресурс] / В.М. Пергаменщик; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2000. — 34 с. — укp.
14

Кутові і енергетичні розподіли іонів, емітованих одноелементними та сплавними рідкометалевими джерелами


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.04 [Електронний ресурс] / В.С. Кулик; НАН України. Ін-т фізики. — К., 1999. — 18 с. — укp.
15

Мікрохвильова активність Сонця: фізичні процеси в перехідній зоні хромосфера- корона та їх діагностика


: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.02 [Електронний ресурс] / Лев Іванович Цвєтков; НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. — К., 1998. — 34 с. — укp.
16

Непертурбативна динаміка калібрувальних полів на гратці


         Визначено роль триальності кварків за скінчених температур і показано існування критичної поведінки, пов'язаної зі зміною механізму її екранування. Одержано найбільш загальні умови на генерацію члену Черна - Саймонса ферміоним детермінантом за скінчених температур. Розроблено модель діелектричного вакууму за високих температур і доведено властивість конфайнменту магнітних мод. Детально побудовано механізми генерації масової щілини у двох- і тривимірних неабелевих спінових моделях, які базуються на явищі конденсації вихорових конфігурацій. Запропоновано конфайнуючу некомпактну модель у режимі слабкого зв'язку. Вивчено двомірні неабелеві спінові моделі у лінковому формулюванні. Розроблено новий метод побудови низькотемпературних розкладень і розраховано вільну енергію та кореляційні функції моделі.
17

Оптичні спостереження гравітаційних лінз


         Досліджено феномен гравітаційної лінзи на базі наземних оптичних спостережень з високим кутовим розділенням. Виявлено галактику-лінзу гравітаційно-лінзованого квазару SB1520 + 530, виміряно її блиск та координати у спектральних смугах R, I. За даними моніторингових спостережень установлено наявність варіацій блиску компонентів A,B Q0957 + 561 за інтервалів часу, що становлять декілька годин, та змінність блиску компонентів A,B SBNS 1520 + 530 за інтервалів часу 10 діб. Запропоновано метод пошуку подій мікролінзування тілами Галактики шляхом моніторингу блиску зірок кульових скупчень. За даними спостережень кульового зоряного скупчення М15 відкрито 28 нових змінних зірок.
18

Основные фазы сближения структурообразующих множеств детерминантной демоэкосистемы


[Электронный ресурс] / Н.В. Сысойлов // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 306-321. — Библиогр.: 7 назв. — рус.
19

Поглинання звуку та дисипативні процеси у надплинних розчинах 3He- 4He


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.09 [Електронний ресурс] / Тимур Віталійович Калько; НАН України; Фізико-технічний ін-т низьких температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2005. — 20 с.: рис. — укp.
20

Структура та електронні явища в нанокристалічних плівках ТіО2 та ТіО2/ Fe2O3


: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.18 [Електронний ресурс] / Ірина Сергіївна Петрик; НАН України; Інститут хімії поверхні. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2017