От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Функціональний стан тканин і зміни вмісту іонів натрію за умов патологічної гіпоксії та канцерогенезу


: автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.02 [Електронний ресурс] / А.М. Бабський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 42 с. — укp.
2

Політична стратегія і тактика в умовах нестабільності суспільно-державного розвитку


         Досліджено теоретичні та практичні аспекти здійснення політичної стратегії та тактики, визначено їх роль у забезпеченні ефективності та цілеспрямованості функціонування сучасного суспільства за умов домінуючої політичної нестабільності перехідного етапу суспільно-державного розвитку. Узагальнено досвід поєднання публічної та елітарної стратегії на підставі формування стратегічної культури як необхідного рівня відповідності політичних прагнень проблемам, зумовленим історичною та соціокультурною ситуацією, а також подолання "тактичного плюралізму", що може суперечити досягненню поставленої мети. Доведено залежність процесу підготовки, прийняття та реалізації політичних рішень від стану впровадження політичної стратегії та тактики. З'ясовано, що за умов політичної нестабільності нагальною проблемою оптимізації системи державного управління є легітимація політико-владної діяльності, яка має забезпечуватися шляхом зростання рівня ефективності управлінської діяльності на всіх рівнях її функціонування. Виявлено, що українському соціуму властива конфліктна симптоматика, яка глибоко вкорінена в соціальну буттєвість та поглиблюється внаслідок трансформаційних процесів і реформаторських дій правлячої еліти. Аргументовано необхідність узгодженої взаємодії наукової та праксеологічної складових конфліктної феноменології. Систематизовано досягнення етнополітичної, орієнтованої на формування нової політичної ідентичності української нації. З'ясовано, що закріплення у самосвідомості консолідуючого парадигмального вектора дозволить створити єдині підходи до оцінювання стану справ нації, визначити стратегічні напрями її розвитку.
3

Особливості впливу розвитку ВЕЗ і ТПР на соціально-економічні процеси в Закарпатській області


[Електронний ресурс] / О.В. Симканич // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 55-57 — укp. — укp. — англ.
4

Принципи та методи демографічного обгрунтування розміщення виробництва товарів широкого вжитку (на матеріалах Тернопільської області)


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 [Електронний ресурс] / Дмитро Георгійович Шушпанов; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 1998. — 18 с. — укp.
5

Продовольча проблема в умовах глобалізації


         Розглянуто теоретико-методологічні аспекти еволюції економічної науки. Проаналізовано дані щодо зміни чисельності населення у світі, окремих регіонах та країнах у цілому, а також сільського населення зокрема. Висвітлено проблеми використання землі для сільськогосподарського виробництва, її збереження та зміни збиральних площ певних культур. Вивчено виробництво основних видів сільськогосподарської продукції у динаміці на душу населення світу, у його регіонах і окремих країнах. Здійснено порівняльний аналіз рівня розвитку сільського господарства України, світу, ЄС та окремих розвинених країн. Визначено місце України у глобалізаційних процесах аграрної сфери світової економіки. Досліджено значення аграрної науки для зростанння виробництва продовольства і міжнародної продовольчої допомоги. Запропоновано механізми вирішення глобальної продовольчої проблеми.
6

Стратегія розвитку підприємств у післяприватизаційний період


         Досліджено теоретичні засади формування стратегічної поведінки пострадянських підприємств у післяприватизаційному періоді. З застосуванням адекватного методологічного інструментарію для відображення процесів функціонування та відтворення підприємства за умов сучасних економічних трансформацій обгрунтовано інтегральну версію теорії підприємства як господарського феномену. Визначено взаємозв'язок між адаптаційною поведінкою підприємств та характером впровадження в Україні економіко-інституціальних перетворень. Виявлено причини реструктуризації прав власності в національних економіках, де процеси приватизації розглянуто як механізми їх розподілу. Досліджено взаємозв'язок між реалізованою в Україні технологією "сертифікатної" мікроприватизації та напрямами оптимізації стратегії розвитку підприємств у післяприватизаційному періоді. Доведено пріоритетність застосування за умов перехідного періоду положень теорії конкурентних переваг як основи стратегічного розвитку вітчизняних підприємств. Обгрунтовано напрями реалізації товарної стратегії підприємств, спрямовані на забезпечення їх конкурентоздатності.
7

Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної торгівлі країн Магріба


[Електронний ресурс] / Р.А. Еркхаїс // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 105 — укp. — укp. — англ.
8

Удосконалення управління міжгалузевими промисловими комплексами


         Запропоновано трактування факту утворення міжгалузевих промислових комплексів як акту реінжинірингу, що створює передумови для впровадження управління бізнес-процесами. Визначено критерій ефективності здійснення бізнес-процесу, заснованого на межовому значенні річного грошового потоку, що залежить від сполучення параметрів інвестиційного проекту. Встановлено ступінь впливу параметрів інвестиційного проекту на межове значення річних грошових потоків та визначено чинники, що значимо впливають на ці грошові потоки під час здійснення бізнес-процесу "Виробництво та реалізація чавуну". З'ясовано значущість впливу ступеня розгалуженості схем товарно-грошових потоків за умов здійснення бізнес-процесів у комплексі вугілля - кокс - метал на розмір річних грошових потоків і розміри податкових платежів. Розвинуто підхід до оптимізації політики збуту багатопрофільного підприємства. Запропоновано типізацію об'єднань підприємств, в якій подано визначення синергічних конгломератів.
9

Управління іноземним інвестуванням в умовах активізації підприємництва


         Наведено класифікацію інвестицій, переглянуто класифікаційні ознаки інвестицій (за об'єктами вкладання капіталу, міжнародною приналежністю, характером вкладання, джерелами отримання, рівнем інвестиційного ризику, термінами вкладення, формою власності, ступенем впливу на реципієнта). Розроблено алгоритм оцінки інтегрального ефекту держави на засадах врахування взаємодії регулювальних державних органів з міжнародними інститутами в інвестиційній сфері, інфрастуктурою національного ринку країни-реципієнта. Визначено економічну сутність реальних інвестицій як об'єкта управління та характеристику чинників ризику інвестиційної діяльності. Розроблено алгоритм оцінки впливу ризику на різних стадіях реалізації інвестиційних проектів і моделювання грошових потоків у разі зміни вихідних параметрів проекту. Обгрунтовано напрями активізації регулювальної функції органів державного управління інвестиційною діяльністю для диверсифікації інвестиційних потоків за пріоритетними напрямками розвитку національної економіки. Запропоновано комплекс заходів щодо удосконалення інвестиційного процесу, організаційно-правових важелів підприємницької діяльності на підставі дослідження передумов і цілей формування систем стимулювання іноземного інвестування. На підставі узагальнення досвіду управління інвестуванням у вільних економічних зонах обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення організаційно-правових засад інвестиційної діяльності.
10

Формування конкурентного потенціалу України в галузі експорту зернових


[Електронний ресурс] / В. Бадюк // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 79-80 — укp. — укp. — англ.
11

Формування системи керівництва на промислових підприємствах


         Обгрунтовано теоретичні положення та методичні рекомендації щодо удосконалення класифікації типів керівників і стилів керівництва, розроблено симультативну модель керівної діяльності. На підставі використання існуючих підходів щодо формування стилів керівництва запропоновано моделі мотиваційної, цілеспрямованої та комунікативної поведінки керівника, а також його взаємодії з підлеглими. Розроблено методичні підходи щодо дослідження мотиваційної поведінки керівника. Вперше визначено фази циклу взаємодії керівника з підлеглими (депресія, рецесія, пожвавлення, пік) та формалізовано її динаміку з урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. Проаналізовано існуючі підходи щодо оцінювання керівників, розроблено статистичну модель керівної діяльності з урахуванням економічних показаників промислового підприємства. Запропоновано нову систему оцінювання рівня ефективності трудової діяльності керівника на підставі використання таких критеріїв, як індивідуальні здібності та особистісні якості, авторитет, особливості співпраці з колективом та якість виконання службових обов'язків. Відзначено, що використання розробленої методики дає можливість об'єктивно оцінити професіоналізм та рівень знань керівника, знайти індивідуальний підхід щодо поліпшення показників його діяльності, а також удосконалити стиль керівництва та методи менеджменту.
12

Формування стратегії фінансування інвестиційних програм птахівницьких підприємств


         Вперше розроблено методику визначення та виконаня розрахунку інвестиційної потреби птахівництва АР Крим щодо забезпечення розвитку галузі відповідно до світових норм і стандартів за основними економічними показниками, зокрема, за обсягами виробництва продукції у розрахунку на одну особу та витратами матеріальних ресурсів на одиницю продукції. З'ясовано обсяги та послідовність фінансування інвестиційної програми підприємства на засадах вирішення динамічної нелінійної математичної моделї її оптимізації, що забезпечить найбільш ефективне використання інвестиційних ресурсів та їх швидку окупність.
13

Формування та розподіл коштів бюджету місцевого самоврядування


         Проаналізовано у теоретико-методологічному та соціально-практичному аспектах бюджети місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України. Визначено, що повнофункціональний бюджет самоврядування є одним з головних чинників економічного розвитку окремих територій та держави в цілому. Узагальнено існуючі підходи та результати досліджень з даної проблематики, виявлено ряд малодосліджених її аспектів, розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо оптимізації та реформування системи самоврядних бюджетів.
14

Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльний аналіз)


: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Ламара Михайлівна Альбертини; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.
15

Слідчі дії: поняття, сутність, напрями розвитку та удосконалення


: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / Юлія Миколаївна Чорноус; Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 17 с. — укp.
16

Управління громадянською злагодою в регіоні


         Досліджено закономірності становлення громадянської злагоди та наведено характеристику кожної з них, виявлено передумови необхідності й можливості управління громадянською злагодою на регіональному рівні, розроблено концептуальну модель регіонального управління громадянською злагодою. Запропоновано концепцію моделювання управління громадянською злагодою в регіоні та надано методичні рекомендації щодо реалізації регіональної моделі у формі конфедерації суспільно-політичних організацій як управління громадянською злагодою з боку громадян.
17

Фінансово-бюджетний контроль в механізмі державного регулювання територіального розвитку


: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Антон Олексійович Монаєнко; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". — Запоріжжя, 2006. — 20 с. — укp.
18

Особистісний чинник у структурі управління організацією


         Вперше у вітчизняній соціології описано шляхи формування осіб керівника й підлеглого залежно від їх первинної соціалізації (впливу сімейного оточення й освітнього середовища). Встановлено теоретичні можливості використання аналізу персонального чинника в управлінні у контексті структуралістського та персоналістського підходів та обгрунтовано шляхи їх інтеграції. Наведено детальний опис соціальних типів керівника та виконавця, визначено їх специфічні соціокультурні та соціопсихологічні особливості, виділено стійкі характерні риси та ознаки. Запропоновано інтерпретацію поняття та структури особистості щодо управлінського процесу. Обгрунтовано тезу про формування типу керівника переважно в престижних прошарках конкретного суспільства та соціокультурну зумовленість даного факту. Створено оригінальну класифікацію соціальних організацій і форм управління з урахуванням середовища функціонування. Виділено їх виробничі, політичні й культурно-освітні типи. Виявлено загальну тенденцію до зростання значимості персонального фактора й міжособистісних відносин, а також пов'язаних з ними аспектів профілю особистості у діяльності соціальних організацій, зокрема культурно-освітніх закладів. Встановлено залежність впливу даного чинника від соціального типу організації. Доведено, що його обсяг і значимість зростає у напрямі від виробничих до культурно-освітніх організацій.
19

Постмодерністське теоретизування в сучасній соціології


         Вперше досліджено та систематизовано соціально-історичні та ідейно-теоретичні джерела постмодерністського теоретизування та узагальнено основоположні постмодерністські концепції. З'ясовано теоретико-методологічні принципи, понятійно-категоріальний апарат та основні методологічні установки соціологічного постмодернізму та його значення для подальшого розвитку соціологічної теоретичної думки. Доведено обумовленість виникнення постмодерністського теоретизування інтеграційними процесами, насамперед, в економічній сфері, які з часом призвели до глобалізації та інформатизації сучасного світу та поглибили "постматеріальну" (постматеріалістичну) переорієнтацію нормативно-ціннісних установок західної спільноти. Досліджено теоретико-методологічні витоки постмодерністського теоретизування та обгрунтовано висновок про певну спадкоємність у теоретичній соціології. Встановлено, що цілеспрямоване застосування принципів плюральності й ототожнення реальності з текстом, деконструкції та децентралізації як методологічних установок, а також ключових понять і категорій (постмодерну, постмодерністської ситуації, постмодерного суспільства, мовних ігор, гіперреальності, симулякра, симуляції, спокуси, спокушання, місця проживання [habitat] спільноти, само-монтування [self-assembly]) дозволяють реконструювати суспільство, в якому найзначущою стає знакова реальність. Доведено, що в постмодерністській методології соціологічного пізнання втрачає доцільність прагнення створити єдину всеохоплюючу теорію, заперечується евристичність системного підходу, визнається рівнозначність різних концептуальних теорій, втрачаються міждисциплінарні межі, а проблема істини взагалі не розглядається.
20

Соціально-педагогічні умови надання допомоги засудженим похилого віку у виправній колонії


         Наведено результати соціально-педагогічного дослідження умов ресоціалізації засуджених похилого віку у пенітенціарних установах України, встановлено особливості їх поведінки у віковому контексті та визначено властиві їм мотиваційні типи. На основі диференціації груп цього контингенту засуджених, що враховує їх емоційно-поведінкову своєрідність, концептуально обгрунтовано напрями, засоби здійснення корекційної роботи та розроблено систему соціальних і психолого-педагогічних засобів оптимізації процесу виправлення засуджених похилого віку.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019