От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Сутність правової держави 5
  Розділ 2. Основні ознаки та принципи правової держави 14
  Розділ 3. Шляхи формування правової держави в Україні 32
  Висновки 36
  Список використаної літератури 38
 • Державний лад та право Української народної республіки

  Вступ 3
  Розділ І. Державний лад і право УНР 5
  1.1. Утворення Української Народної Республіки 5
  1.2. Організація центральної влади 6
  1.3. Організація місцевої влади та судової системи 10
  1.5. Законодавча діяльність Центральної Ради 13
  Розділ ІІ. Держава і право періоду Гетьманату 22
  П. Скоропадського 22
  Висновки 32
  Список використаної літератури: 34

 • ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

  Вступ 3
  Розділ 1. Теоретичні засади формування та механізм функціонування валютного ринку 6
  1.1. Економічна сутність валютного ринку 6
  1.2. Законодавчі і нормативні акти які регулюють валютний ринок 16
  1.3. Валютно-курсова політика України 23
  Розділ 2. Аналіз діяльності комерційних банків на валютному ринку України 36
  2.1. Аналіз діяльності комерційних банків як основного суб’єкта валютного ринку 36
  2.2. Аналіз розвитку валютного ринку 45
  2.3. Операції з іноземною валютою на валютних ринках України 55
  Розділ 3. Шляхи підвищення ефект діяльності банків на валютному ринку 60
  3.1. Адаптація валютно-курсової політики 60
  3.2. Удосконалення регулювання валютних операцій комерційних банків 72
  Висновки 87
  Список використаної літератури 90
  Додатки 96

 • Еквівалентність перекладу

  Вступ. 3
  Еквівалент. 3
  Аналог. 5
  Описовий переклад. 7
  Література. 9

 • Сучасний стан та перспективи розвитку гірськолижного відпочинку Австрії

  ВСТУП 3
  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІРСЬКОЛИЖНОГО ВІДПОЧИНКУ АВСТРІЇ 5
  1.1. Фізико-географічні передумови гірськолижного туризму 5
  1.2. Історичний нарис становлення гірськолижного відпочинку 10
  2. СУЧАСНИЙ СТАН ГІРСЬКОГО ВІДПОЧИНКУ АВСТРІЇ 14
  2.1. Основні курорти їх характеристика 14
  2.2. Матеріально-технічна база 18
  2.3. Інфраструктура гірськолижних центрів 23
  2.4. Рівень обслуговування 26
  2.5. Забезпечення безпеки 27
  3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ВІДПОЧИНКУ АВСТРІЇ 30
  3.1. Проблеми розвитку гірськолижного відпочинку 30
  3.2. Подальші перспективи гірськолижного відпочинку 31
  ВИСНОВОК 35
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
  ДОДАТКИ 40

 • Гроші та кредит

  1. Характеристика основних теорій грошей 3
  2. Процент на кредит. Його суть, фактори, зміни та роль. Норма проценту. Номінальна і реальна ставка проценту. 11
  3. Сутність, призначення та структура грошової системи 16
  Список використаної літератури 23
 • Управлніські інформаційні системи в аналізі і аудиті


  1. Структура проектної документації. 3
  2. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні 6
  3. Поняття і класифікація АБД 9
  4. Організація діяльності облікового апарату в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних 11
  Список використаної літератури 15

 • Розкрийте основні напрямки реформування системи інвестиційного кредитування в Україні

  Вступ 3
  1. Теоретичні засади кредитування інвестиційних проектів 4
  2. Особливості організації процесу кредитування інвестиційних проектів 6
  3. Перспективи та напрями кредитування інвестиційних проектів в Україні 10
  Висновки 13
  Література 15

 • Контрольна з конфліктології

  Зміст
  Ситуація 1. 2
  (агенція нерухомості)
  Специфікою роботи фірми, де я працювала, було те, що робота, яку ми виконували за день, розподілялася нерівномірно протягом дня і протягом місяця…
  Аналіз. 3
  Ситуація 2. 5
  Під час сезонного збільшення кількості роботи наш колега захворів і нам довелося розподіляти між собою його роботу. Кожному з нас довелось працювати більш напружено..
  Аналіз 5

 • Конституційно-правова відповідальність як особливий вид відповідальності

  Вступ 3
  1. Сутність та ознаки конституційно-правової відповідальності 4
  2. Підстави конституційно-правової відповідальності 7
  Висновок 15
  Список використаних джерел 17
 • Конституційне право громадян на належні, безпечні і здорові умови праці

  Вступ 3
  Розділ 1. Теоретичні засади конституційного права людини на належні, безпечні та здорові умови праці 5
  1.1. Поняття належних та безпечних умов праці 5
  1.2.Сутність та значення робіт із шкідливими та важкими умовами праці 9
  Розділ 2. Нормативне закріплення поняття про належні та безпечні умови праці 12
  2.1. Безпечні умови праці в міжнародному законодавстві 12
  2.2. Про належні та безпечні умови праці в законодавстві України 14
  Розділ 3. 19
  3.1. Роль власника в забезпеченні належних умов праці робітників 19
  3.2. Роль профспілок в дотриманні конституційних прав працівників 25
  Висновок 31
 • Контрольна з макроекономіки

  1. Макроекономіка в системі економічних наук 3
  2. Мультиплікатор інвестицій 9
  3. Ринок праці та механізм його функціонування 14
  4. Обчисліть дефлятор ВВП, якщо номінальний ВВП в аналізованому році склав 800 млн. грн., а реальний ВВП - 725 млн.грн. 18
  5. Обчислити ВВП за такими даними: ВКП - 113, ЗД - 56, ЗП - 215, (НП-С) - 15. 19
  6. Грошова маса склала 9364 млн.грн., а ВВПн - 81,5 млрд.грн. Обчислити швидкість обертання грошей. 19

  Література 20
 • Контрольна робота менеджмент

  1. Вплив зовнішнього середовища на методи управління фірмою 3
  2. Задачі менеджменту 9
  3. Фірма та суспільство 11
  Література 15
 • Контрольна робота з маркетингу

  1. Охарактеризуйте методи мотивації, які застосовуються для стимулювання збуту турагента 3
  2. Визначте конкурентні стратегії підприємства 9
  3. Охарактеризуйте методи ціноутворення 15
  Творче завдання 20
  Підприємство "Наталі", туроператор ринку дитячого туризму, продало в 2001 році турів на суму 01=70 тис. грн. На ринку дитячого туризму на той самий період конкуренти продали турів на суму О=500 тис.грн. (обсяг продажу найпотужнішого з конкурентів склав О2=105 тис.грн.).
  5. Яку частку ринку дитячого туризму захопило підприємство "Наталі" в 2001 році?
  6. Знайдіть відносну частку ринку підприємства відносно основного конкурента в 2001 році.
  Зробіть висновки.
  Література 22
 • Основи менеджменту

  1. Базові стратегії, їх характеристика. Вибір стратегії 2
  2. Природа стресу. Шляхи подолання стрессу 8
  3. В чому полягає сутність такого принципу менеджменту як «саморегулювання» 11
  Література 16
 • Економіка підприємства

  1 Інвестиції 3
  2 Функціонально-елементний склад інвестицій 5
  3 Визначення необхідного обсягу інвестицій 6
  4 Джерела фінансування інвестицій 9
  Задача 1 12
  За звітний рік рекламна фірма досягла таких фінансово-економічних показників своєї діяльності, тис. грн.:
  прямі матеріальні витрати – 15800 середньорічні товарні записи – 5100
  інші матеріальні витрати – 2800 дебіторська заборгованість – 5000
  витрати на оплату праці – 3600 грошові кошти – 300
  амортизація основного капіталу – 1050 власний капітал – 6900
  витрати на виплату відсотків – 750 кредиторська заборгованість – 5700
  виручка від реалізації – 32850 податок на додану вартість – 20%
  вартість устаткування – 2200 податок на прибуток – 10%
  Необхідно скласти звіт про прибуток підприємства та обчислити мож-ливі різновиди рентабельності.

  Задача 2 16
  Розрахувати заробітну плату робітника за відрядно-преміальної системи оплати праці за наступними даними: норма витрат праці – 0,4 людино-годин на один виріб; розцінка за виріб – 0,3068 грн.; відпрацьовано 176 людино-годин; ви-роблено 485 виробів. Премія нараховується: за 100% виконання норм – 10%; за кожний відсоток перевиконання – 1,5% відрядного заробітку.
  Задача 3 17
  У розрахунковому році рекламне підприємство має такі показники діяль-ності:
  - рентабельність продукції – 20%;
  - рентабельність основних фондів – 40%;
  - обсяг продаж – 3000 тис. грн.
  Розрахувати:
  - рівень рентабельності продукції, який забезпечив би одержання прибутку на 100 тис. грн. більший ніж у розрахунковому році;
  - рівень рентабельності продукції, якщо середньорічна вартість основних фондів збільшиться на 5%;
  - обсяг реалізованої продукції, який забезпечив би рентабельність проду-кції – 25%.

  Література 19

 • Смысл и принципы лоббизма

  Введение 2
  1. Определение лоббизма 3
  2. Эволюция 4
  3. Функции и принципы 7
  4. Плюсы и минусы лоббизма 9
  Заключение 12
  Литература 13
 • Контрольна з логіки

  Поняття Зміст Обсяг

  Родова ознака Видові ознаки

  Валюта Гроші Обов'язкові до прийому для погашення довга на території даної держави;
  достовірність і платіжність. Грошова система держави, а також грошові одиниці цієї системи, іноземні гроші, сума по балансу
 • Основи економічної теорії

  1. Сутність та основні ознаки монополії 3
  2. Грошово-кредитна політика в перехідній економіці 11
  Список використаної літератури 19
 • Основи менеджменту

  ВСТУП - 3 -
  1. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет менеджменту. Сфери менеджменту. - 5 -
  2. Поняття мотивування. Сучасні теорії мотивації. Співставлення змістовних і процесуальних теорій мотивацій. - 9 -
  3. Поясніть сутність понять „зовнішня та внутрішня винагорода". - 16 -
  Список використаної літератури - 18 -

 • Основи менеджменту

  1 Характеристика школи адміністративного управління 3
  2 Етапи процесу контролювання. Зворотній зв'язок в процесі контролювання 6
  3 Які положення школи адміністративного управління до цього часу застосовуються в управлінні організацією? 16
  Список літератури 18
 • Зробити економічний аналіз банку

  1. Організаційно-правова форма «Банк» 2
  2. Фінансова структура банку 4
  3. Показники фінансової звітності «Банк» 8
  Список використаної літератури 15

 • Юридичний аналіз складу адміністративного правопорушення (ст. 135, 185 Кодексу про адміністративні правопорушення)

  1. Ст. 135 Кодексу про адміністративні правопорушення 3
  2. Ст. 185 Кодексу про адміністративні правопорушення 4
  Список використаної літератури 7
 • Конвенція про права дитини 1989


  Вступ 3
  1. Конвенція ООН про права дитини як міжнародний документ 5
  2. Визначення основних прав дитини в Конвенції ООН та особливості їх реалізації в Україні 7
  3. Механізми виміру ефективності дії Конвенції 19
  4. Проблеми реалізації положень Конвенції ООН про права дитини в Україні 22
  Висновки 26
  Бібліографія 28

 • Гарантія

  Вступ
  Розділ 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов язань
  Розділ 2. Гарантія як засіб забезпечення належного виконання зобов’язань
  Розділ 3. Банківська гарантія як засіб забезпечення виконання зобов’язань у законодавстві Росії
  Висновки
  Список використаної літератури
 • Умови дійсності угод

  Вступ / Розділ 1. Поняття та види угод / Розділ 2. Умови дійсності угод / Розділ 3. Поняття недійсних угод / Висновки / Список використаної літератури
 • Функції господарської відповідальності

  Вступ / Розділ 1. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності / Розділ 2. Функції господарсько-правової відповідальності / Висновки / Список використаної літератури
 • Система світової економіки

  Вступ / Розділ 1. Формування світової економічної системи/ Розділ 2. Елементи світової економічної системи / Розділ 3. Система світової економіки у сучасний період / Висновки / Список використаної літератури
 • Укладення шлюбу

  Вступ
  1. Поняття шлюбу
  2. Порядок укладення шлюбу
  Висновок
  Використана література
 • Про ліцензування

  Вступ
  Ліцензування господарської діяльності
  Висновок
  Використана література
 • Система органів екологічного управління

  І. Дайте відповідь на теоретичні питання:
  1. Система органів екологічного управління.............................................3
  2. Відповідальність за порушення законодавства про
  охорону, використання тваринного світу..............................................7
  II. Коротко розкрийте зміст правових понять і законодавчих положень......11
  Задача...................................................................................................................18
  Використана література......................................................................................20
  1
 • Влияние социальных, эмоциональных и когнитивных факторов на формирование предрасудков

  Вступление.3
  Раздел 1. Сущность предрассудков..6
  1.1. Понятие предрассудков.6
  1.2. Расовые предрассудки...8
  1.3. Гендерные предрассудки.10
  Раздел 2. Влияние социальных, эмоциональных, когнитивных
  факторов на формирование предрассудков..16
  2.1. Социальные источники предрассудков..16
  2.2. Эмоциональные источники предрассудков....23
  2.3. Когнитивные источники предрассудков.28
  Выводы...35
  Список использованной литературы...37
  курсова
 • Управління оборотним капіталом фірми і визначення потреби в короткостроковому кредиті

  Вступ...................................................................................................................3
  Розділ 1. Економічний зміст оборотного капіталу підприємства.................6
  1.1. Економічна суть і класифікація оборотного капіталу........................6
  1.2. Особливості управління оборотним капіталом підприємства.........11
  Розділ 2. Аналіз діючої системи управління оборотним
  капіталом підприємства...................................................................17
  2.1. Визначення потреби в оборотних коштах підприємства.................17
  2.2. Аналіз джерел формування оборотних коштів підприємства
  і їх оптимальний вибір.........................................................................20
  2.3. Банківський кредит як джерело формування
  оборотних коштів.................................................................................35
  2.4. Діюча система кредитування підприємств........................................40
  Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності управління
  оборотними коштами підприємства.................................................44
  Висновки.............................................................................................................53
  Список використаної літератури......................................................................55
  Додатки...............................................................................................................58


 • Бухгалтерського облік у гірничій промисловості

  Вступ 3
  1. Основні принципи побудови бухгалтерського обліку 4
  2. Облік розрахунків на підприємствах гірничої промисловості 9
  Висновок 12
  Список використаної літератури. 13

 • Порівняльна характеристика контролювання та контролінгу

  Вступ 2

  1. Контроль: сутність, етапи, види, функції 3

  2. Поняття, завдання та функції контролінгу 9

  Висновки 14
  Література 15
 • Розвиток і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Китаю

  Вступ 3
  1. Сутність, значення і місце рекреаційно-туристичного комплекту в господарстві 5
  2. Передумови розвитку і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Китаю: природні, демографічні, соціально-економічні, історичні 11
  3. Сучасний рівень розвитку і структура рекреаційно-туристичного комплексу Катаю 15
  4. Розміщення і регіональні відмінності розвитку рекреаційно-туристичного комплексу 20
  5. Проблеми та напрями подальшого розвитку рекреаційно-туристичного комплексу 26
  Висновки 28
  Список використаних джерел 30
  Додатки 32
  Туркарти
 • Контрольна робота бухоблік вар 0

  1. Види господарського обліку, їх характеристика та взаємозв'язок. 3
  2. Порядок перевірки, опрацювання і збереження документів. Поняття документообігу. 6
  3. Наведіть загальні риси та розбіжності між основними засобами та нематеріальними 9
  Практичне завдання 13
  На основі даних про залишки по рахунках бухгалтерського обліку (табл. 6):
  а) скласти початковий баланс, за формою, наведеною в додатку А, визначивши при цьому відсутні суми;
  б) господарські операції за місяць (табл. 7, 8) занести у журнал реєстрації господарських операцій (табл. 2), вказавши тип господарської операції та кореспонденцію бухгалтерських рахунків;
  Таблиця 2. Журнал реєстрації господарських операцій за звітний період…
  ЛІТЕРАТУРА 22
 • Організація роботи менеджера при наявності дисциплінарних провин підлеглих виконавської ланки керування

  Організація роботи менеджера при наявності дисциплінарних провин підлеглих виконавської ланки керування 2
  Література 12
 • Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні

  Вступ 3
  1. Суть і механізм забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні 4
  2. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності в державному управлінні 15
  3. Державний контроль органів виконавчої влади 20
  4. Адміністративні юстиції і захист прав громадян 29
  Висновок 35
  Список використаної літератури 38-40
 • Концепція прав людини та її відображення в Конституції

  Вступ............................................................................................3
  Поняття прав людини.................................................................4
  Висновок......................................................................................9
  Використана література............................................................10
 • ДОКУМЕНТУВАННЯ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ПРОДУКТІВ У ВИРОБНИЦТВІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

  ВСТУП 3
  Документальне оформлення руху продуктів у виробництві на підприємствах громадського харчування 4
  ЗАДАЧА 15
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРИ 16
 • ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА

  Вступ 3
  1. Предмет і методи політології 5
  2. Закони, категорії та функції науки про політику 13
  3. Місце політології у системі знань про суспільство 18
  Висновок 23
  Використана література 24
 • Трудові спори щодо відповідальності роботодавця за шкоду заподіяну працівникові

  ВСТУП 3
  1. Підстави відповідальності роботодавця за шкоду заподіяну працівникові 4
  2. Поняття та умови відшкодування моральної шкоди заподіяної працівникові 8
  ВИСНОВОК 16
  використана література 18
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Особливості правового регулювання праці молоді 5
  Розділ 2. Правове регулювання працевлаштування молоді та діяльність молодіжних центрів праці 10
  Розділ 3. Правове регулювання праці молодих спеціалістів та неповнолітніх 14
  Розділ 4. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням 18
  Висновки 32
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33
 • ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ДЕРЖАВИ, ЇЇ СУТІ І ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Закономірності виникнення держави 5
  Розділ 2. Визначення поняття держави 9
  Розділ 3. Основні ознаки держави 17
  ВИСНОВКИ 27
  Список використаної літератури 29
 • ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ОСОБИ

  Вступ 3
  Розділ 1. Поняття та структура гарантій основних права і свобод в Україні 5
  Розділ 2. Нормативно-правові гарантії прав і свобод 16
  Розділ 3. Інституційні гарантії основних прав і свобод 21
  Висновки 29
  Список використаної літератури 33
 • Використання інформаційних систем у процесі розроблення законопроектів

 • Еволюція гілок влади в США

  Вступ 3
  1. Конституція США 4
  2. Еволюція гілок влади в США 7
  ВисновОК 12
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 13
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТИХ РИС ПІДЛІТКА.

  ВСТУП 3
  Розділ І. Підлітковий вік: характерні особливості розвитку підлітка 7
  1.1. Загальна характеристика підліткового віку 7
  1.2. Розвиток пізнавальної та особистісної сфери підлітка 20
  Розділ ІІ. Діагностика акцентуацій характеру за методикою Г.Шмішека 61
  Розділ ІІІ. Аналіз отриманих результатів діагностичної та колекційної роботи 64
  ВИСНОВКИ 69
  Список використаної літератури 72
  ДОДАТКИ 74
 • ВІДКРИТТЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

  ВСТУП 3
  1. Встановлення дипломатичних відносин та призначення дипломатичних представників 4
  2. Структура дипломатичного представництва 8
  ВИСНОВОК 14
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15

Документы 51 - 100 из 23993
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019