От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 Г. Семирадский и судьба античной темы в русском искусстве конца XIX - начала ХХ веков
2 Г. Семирадський і сучасні проблеми академічної мистецької освіти в Харкові
3 Г.И. Семирадский и Александр III
4 Г.М.Хоткевич і українська театральна культура кінця XIX - початку XX століття
5 Гаванська Хартія
6 Гавриїл Костельник як журналіст і літературний критик
7 Газета 'Голос Крыма' как источник по изучению немецкой оккупационной политики на советских территориях
8 Газова чутливість поверхнево- бар'єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмію з надтонкими плівками титану та нікелю
9 Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бункерах і розрахунок параметрів їх провітрювання
10 Газогідродинамічні особливості експлуатації газосховищ у виснажених покладах
11 Газодинаміка і теплообмін імпактних струменів при виборі ефективних режимів експлуатації системи газодинамічної відсічки шлаку
12 Газодинаміка нерівноважних систем "розріджений газ - ядерна мембрана"
13 Газодинамічна теорія бозе-квазічастинок та методи розрахунку кінетичних коефіцієнтів
14 Газодинамічна установка утилізації газових викидів вузла одоризації газу
15 Газодинамічний та тепловий режими, що забезпечують економію природного газу при виробництві вапна в шахтних протитокових печах
16 Газоенергетичний обмін і метаболічна активність печінки у яєчних курей у постембріогенезі
17 Газообмін та пігментна система макрофітів за дії іонів міді(ІІ) і марганцю(ІІ) водного середовища
18 Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 рр.)
19 Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 рр.)
20 Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду
21 Галицьке Підгір'я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка
22 Галицький музичний бідермаєр (на матеріалі фортепіанних творів з нотних колекцій Львова XIX ст.)
23 Галицько-Волинська держава. Внутрішня і зовнішня політика.
24 ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ ДЕРЖАВА
25 Галицько-Волинське князівство
26 Галицько-Волинське князівство
27 Галліцизм в сучасній українській сільськогосподарської термінології
28 Галогеохімія грунто-підгрунтя ландшафтних комплексів Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю
29 Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор'я (синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання)
30 Галузевий і ринковий попит
31 Галузевий рубрикатор як відображення перспективного напрямку у розвитку інформаційно-бібліотечної системи
32 Гальваномагнітні явища в органічних шаруватих провідниках
33 Гальмівні постсинаптичні струми в нейронах спінальних гангліїв, культивованих разом з нейронами спинного мозку
34 Гальмування заряджених частинок у двовимірних провідниках з домішковими станами електронів
35 Гамма-розпад ізобар-аналогових резонансів у ядрах 23Na, 27Al, 31P та 35,37Cl
36 Гарантийный фонд в системе финансового кредитования предпринимательства
37 Гарантії захисту прав громадян у виконавчому провадженні
38 Гарантії захисту прав громадян у виконавчому провадженні
39 Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року
40 Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект)
41 Гарантії права власності на землю в Україні
42 Гарантії правового захисту процесуальної самостійності та незалежності слідчого
43 Гарантії суб'єктів провадження у справах про адміністративні проступки
44 Гарантії фінансових установ як засіб цивільно-правового захисту прав та інтересів учасників цивільних відносин
45 Гарантія у цивільному праві
46 Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань
47 Гарантований результат для конфліктно-керованих процесів
48 Гарантованість виконання біржових угод
49 Гарантування державної безпеки України: історичний досвід провідних держав та сучасність
50 Гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень в складній електромагнітній обстановці роботи контрольно-коригуючих станцій
51 Гармонизация Англо-американских и Российских правил каталогизации: проект OCLC-РБА 11 Загорская, Е.И.
52 Гармоничное сочетание интеллектуального и физического развития как необходимое условие укрепления здоровья студентов и подготовки квалифицированных специалистов
53 Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами
54 Гармонізація законодавства України та Європейського Союзу
55 Гармонізація національних монетарних політик у процесі євроінтеграції
56 Гармонізація особистості спортсмена за допомогою удосконалювання педагогічного процесу
57 Гармонізація податкового законодавства України з законодавством Європейських Співтовариств про непряме оподаткування
58 Гармонічність еволюційної динаміки самоорганізації містобудівних систем
59 Гармонія в живопису
60 Гармонія у вченнях стародавніх греків
61 Гастрит кукси та анастомозит після резекції шлунка: комплексна консервативна терапія і показання до хірургічного лікування
62 Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект
63 ГАТТ та СОТ
64 Гедонізм та аскетизм у динаміці культури
65 Гексафторофосфати лужних металів: синтез, властивості, застосування у суперконденсаторах
66 Гельмінти бичків (Gobiidae) та інших фонових видів риб Одеської затоки та лиманів Північно-Західного Причорномор'я (фауна, екологія)
67 Гельмінтози собак міських популяцій: поширення, терапевтична та імунологічна оцінка комплексної терапії
68 Гельмінтофауна та гельмінтоценози диких водоплаваючих птахів Біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф.Е.Фальц-Фейна, розробка заходів боротьби та профілактики
69 Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976 - початок 90-х років)
70 Гематологічні механізми хронізації запалення
71 Гемодилюція в анестезіологічному забезпеченні мікрохірургічної аутотрансплантації складно-складених комплексів тканин
72 Гемодинаміка головного мозку за дії фосфен-електростимуляції при порушеннях функцій зорового аналізатора
73 Гемодинаміка та метаболічні показники у жінок клімактеричного періоду, хворих на цукровий діабет І типу
74 Гемодинамічне обгрунтування застосування антагоністів кальцію в комплексній терапії ішемічного й геморагічного інсультів
75 Гемодинамічні детермінанти електричної нестабільності серця у хворих на ІХС, які перенесли інфаркт міокарда
76 Гемодинамічні детермінанти оптимізації пролонгованої терапії в умовах формування "післяінфарктного серця"
77 Гемодинамічні механізми формування гіпертензивного серця в похилому і старечому віці
78 Гемодинамічні порушення та їх корекція при анестезіологічному забезпеченні реконструктивних операцій на аорті та артеріях нижніх кінцівок
79 Гемодіафільтрація як метод підвищення адекватності діалізної терапії у хворих на хронічну хворобу нирок
80 Гемокоагулюючі, фібрінолітичні та імунні властивості слизової оболонки бронхів у хворих на хронічний бронхіт
81 Гемокоагуляція і фібриноліз у хворих на туберкульоз легень, що страждають хронічним алкоголізмом
82 Гемолого-економічна оцінка, вимоги і критерії якості декоративних джеспілітів Горишньоплавнинського родовища залізних руд Українського щита
83 Гемомікроциркуляторне русло жовчного міхура людини в пренатальному періоді онтогенезу
84 Гемомікроциркуляторне русло міокарда людини в пренатальному періоді морфогенезу
85 Гемомікроциркуляторне русло перикарда людини в пренальному періоді онтогенезу
86 Гемомікроциркуляторне русло сечового міхура людини в пренатальному періоді онтогенезу
87 Гемомікроциркуляторне русло сечовода людини в пренатальному періоді морфогенезу
88 Геморагічна трансформація інфаркту мозку: клінічні прояви, діагностика та лікування
89 Геморагічний синдром у новонароджених, матері яких хворі на цукровий діабет: патогенетичне обгрунтування і розробка системи лікувально-профілактичних заходів
90 Гемореологічні порушення та функціональний стан судинної стінки у хворих з ішемічними ураженнями головного мозку
91 Гемореологічні порушення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, сполучене з ішемічною хворобою серця, та їх корекція
92 Гемосорбція в терапії поросят при гострому експериментальному Т-2 токсикозі
93 Гемостаз при легеневих кровотечах з використанням малоінвазивних технологій
94 Гемостаз та його корекція при хірургічній інфекції у собак
95 Гемостаз у здорових жінок, його порушення та пептидна регуляція при епітеліальних ектопіях слизової оболонки шийки матки (клініко-експериментальне дослідження)
96 Гемостаз, реологічні властивості еритроцитів та стан ендотеліоцитів при різних варіантах інтенсивної терапії тяжкої черепно-мозкової травми та корекція їх порушень (клініко-експериментальне дослідження)
97 Гемостатичні властивості сукцифенату (експериментальне дослідження)
98 Гемофільозний полісерозит в свинарських комплексах (перебіг, діагностика, специфічна профілактика)
99 Гендер і влада
100 Гендер і національний суб'єкт: конструювання маскулінності в контексті пострадянської України
101 Гендерна детермінація вибору студентами стратегії поведінки в конфлікті
102 Гендерна інтерпретація художнього світу Тараса Шевченка
103 Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві
104 Гендерна паритетність у державному управлінні: становлення та тенденції розвитку в Україні
105 Гендерна рівність у праві України
106 Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії
107 Гендерне виховання молодших школярів засобами фольклору в умовах полікультурного регіону
108 Гендерний аспект проблеми насильства в сім'ї і суспільстві
109 Гендерний аспект сімейного виховання
110 Гендерний вимір екологічної комунікації
111 Гендерний чинник у видавничій справі України: історія та сучасність
112 Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ (на прикладі західного регіону України)
113 Гендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні
114 Гендерні особливості смислової сфери осіб, що вчинили насильницький злочин
115 Гендерні особливості смислової сфери особистості неповнолітніх правопорушників
116 Гендерні ролі як символічні системи соціокультурного розвитку суспільства
117 Гендерні стереотипи в структурі рольового конфлікту жінки- керівника
118 Гендерно-перцептивні відмінності у формуванні першого враження у соціальній взаємодії
119 Гендерные врачебно-педагогические исследования студентов, занимающихся физической культурой в специальном учебном отделении
120 Гендерные исследования в языкознании (к проблеме становления метода)
121 Гендерные стереотипы в анекдотах
122 Гендерный параметр в изучении ассоциативно-вербального поведения детей в раннем онтогенезе
123 Генеалогічне дослідження сімей хворих на шизофренію, що скоїли суїцид
124 Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII - початок XXI ст.)
125 Генеза акціонерного підприємництва в роботах українських економістів другої половини XIX - початку XX століття
126 Генеза емоційних особливостей у дітей різного віку та статі
127 Генеза і розвиток традиційних форм українського співоцтва
128 Генеза концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР: 1930-і - перша половина 1940-х рр.
129 Генеза наукової парадигми історичного процесу в середні віки (V - XV ст.)
130 Генеза національної еліти України в історичному вимірі (друга половина ХІХ ст. - 1914 р.)
131 Генеза негативних психічних станів молодших школярів та їх корекція
132 Генеза образної предикації в етнолінгвістичному аспекті
133 Генеза поняття духовності в педагогічній думці України (друга половина XIX - 20-ті роки ХХ ст.)
134 Генеза та глобалізаційна адаптивність національних економічних систем (інституціоналістський підхід)
135 Генеза та потенціал ідеалу науковості гуманітарного знання
136 Генеза українського гетьманства в контексті вітчизняної історії (XVI - перша половина XVII ст.)
137 Генезис духового та ударного інструментального виконавства України
138 Генезис земельних відносин в Україні і їх вплив на формування сучасних земельних відносин
139 Генезис інформаційної цивілізації
140 Генезис природничо-наукових та медичних досліджень у перших університетах
141 Генезис розуміння батьками проявів дитячої обдарованості
142 Генезис симентальської худоби в Україні. Методи створення української симентальської м'ясної породи
143 Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності
144 Генезис структури і властивостей шлаколужних цементів і бетонів в умовах циклічних змін вологості і температури
145 Генезис та функціонування зв'язано-диверсифікованих систем підприємств
146 Генезис тваринного запрягу в Україні (культурно-історична проблема)
147 Генезіс і розвиток правових норм в галузі фізичної культури і здорового способу життя українського народу: від звичаєвого права до законодавства початку XX ст.
148 Генералізовані форми єрсиніозу і псевдотуберкульозу: клініко-патогенетичні та епідеміологічні особливості, оптимізація лікування
149 Генеральний план м. Києва на період до 2020 р.: відтворення рекреаційної сфери
150 Генеральний план м.Києва на період до 2020 р.: формування, функціонування та розвиток рекреаційної сфери

Документы 1 - 150 из 1028
Следующие >>>
© 2007-2019