От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 РR - як складова частина комунікативної політики підприємства на міжнародному ринку
2 Работа библиотек по формированию творческой личности читателя
3 Работа Библиотеки Информационного центра ООН по распространению экологической информации
4 Работа редакции газеты "Кызыл Крым" и крымскотатарской редакции при всесоюзном радиокомитете во время оккупации Крыма
5 Работа ЦГДБ им. А.П. Гайдара по формированию экологической культуры детского библиотекаря г. Москвы
6 Рабочее место читателя для доступа к электронной информации в библиотеке
7 Радикалізм хірургічного лікування раку молочної залози: особливості хірургічної техніки і профілактика ускладнень
8 Радикальні зміни в житловому законодавстві відкривають нові горизонти розвитку містобудування
9 Радикуломієлопатії, обумовлені дегенеративними стенозуючими процесами шийного відділу хребта
10 Радіальні водяні струмені-екрани для протипожежного захисту
11 Радіаційна вагомість фітоценозів лук та перелогів Чорнобильської зони відчуження на етапі пізньої фази аварії
12 Радіаційна індукція множинних хромосомних пошкоджень у рослин
13 Радіаційна стійкість галіту соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини
14 Радіаційне дефектоутворення і механічні напруження в кремнієвих структурах мікроелектроніки
15 Радіаційний вплив викидів АЕС та ТЕС України на навколишнє середовище та населення
16 Радіаційний сіалоз (клініко- експериментальне дослідження)
17 Радіаційні ефекти в польових транзисторах на базі гетеропереходів AlGaN/ GaN
18 Радіаційні поправки в процесах взаємодії електронів та адронів з врахуванням їх поляризації
19 Радіаційно індуковані зміни у печінці щурів та їх корекція лазерним випроміненням
20 Радіаційно- і термоіндуковані оптичні властивості кристалів YAlO3 та LiNbO3
21 Радіаційно-гігієнічна оцінка родовищ торфу в Україні, умов його видобування, переробки та використання на територіях, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
22 Радіаційно-гігієнічна оцінка стану довкілля та структура доз опромінення персоналу Чорнобильської зони відчуження
23 Радіаційно-індуковані дефекти в кристалах боратів LaB3 O6 і Li6 Gd(BO3)3, активованих церієм
24 Радіаційно-індуковані дефекти монокристалів Li2B4O7:Ln(Ln=Tm, Eu, Ce)
25 Радіаційно-індуковані дефекти у кристалах складних боратів Li6~-~x Na,Mgx Gd BO3:Ce та Li6 Gd Y1~-~x Eux BO3
26 Радіаційно-індуковані зміни оптичних характеристик нанокристалічних та об'ємних напівпровідників CdS1 - x Sex
27 Радіаційно-стимульовані процеси в кристалах LiBaF3
28 Радіоадаптивна відповідь, індукована ультрафіолетовим випроміненням, у рослин
29 Радіоактивне забруднення грунтів і грунтових вод в районі об'єкта "Укриття"
30 Радіобіологічні властивості реакції надчутливості у рослин
31 Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі витрат газу з частотним виходом
32 Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від'ємним опором
33 Радіовипромінювання каскадних злив і детектування космічних променів надвисоких енергій
34 Радіовипромінювання пульсарів у декаметровому діапазоні хвиль
35 Радіогенні ефекти життєздатності клітин та механізм модифікуючої дії їх електромагнітним випромінюванням міліметрового діапазону
36 Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
37 Радіогеоекологічний аналіз водокористування з місцевих водойм Полісся та півночі Лісостепу
38 Радіодіагностика магнітогідродинамічних хвиль і навколоземної плазми
39 Радіоекологічна безпека населення, що зазнає тривалої дії радіаційного фактора
40 Радіоекологічна оцінка медоносних фітоценозів Житомирського Полісся
41 Радіоекологічні аспекти формування потоків радіонуклідів в системі "грунт - рослина"
42 Радіоелектроніка в системі формування фізичних і технічних знань у середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних навчальних закладах
43 Радіозахисні покриття із бетелу-м
44 Радіоіндукований цитогенетичний ефект і його модифікація in vitro в лімфоцитах периферичної крові осіб, які постраждали від дії факторів Чорнобильської аварії
45 Радіонукліди в компонентах водних екосистем зони відчуження Чорнобильської АЕС: розподіл, міграція, дозові навантаження, біологічні ефекти
46 Радіонукліди в компонентах водних екосистем південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення і контрзаходи
47 Радіофізичні принципи визначення параметрів об'єктів за значеннями узагальнених власних частот
48 Радіочастотні вимірювання робочих параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників
49 Радіочастотні методи та засоби вимірювань параметрів хвилеводів із діелектричним заповненням
50 Радіочастотні методи та засоби контролю вологості зерна
51 Радянізація західноукраїнських земель у 1939 - 1941 рр.: методи і напрями реалізації та сприйняття місцевим населенням
52 Радянізація німецьких колоній в Україні у 20 - 30-х рр. ХХ ст.
53 Радянська карально-репресивна система: 1944 - 1953 рр. (за матеріалами Волинської області)
54 Радянська Соціалістична Республіка Тавриди: Історико-правові аспекти
55 Радянський тоталітарний режим у боротьбі проти збройного підпілля ОУН і військових формувань УПА (1944 - 1953)
56 Радянські режимні установи для військовополонених та інтернованих в УРСР (1939 - 1954 рр.): організація, дислокація, структура
57 Радянсько-фінська війна 1939 р.
58 Радянсько-югославський конфлікт 1948 - 1956 років: передумови, етапи і наслідки
59 Развивающиеся рынки
60 Развитая информационно-библиотечная инфраструктура как важный социальный инструмент предотвращения кризисной ситуации в Центральной Азии
61 Развитие БЕН РАН как федерального информационного центра в области естественных наук
62 Развитие военного судостроения на Черном море в 1906-1917 гг
63 Развитие Интернет-версии системы "Наука России"
64 Развитие информационных технологий и процессы глобализации
65 Развитие концепций экодизайна в контексте общих проблем экологии
66 Развитие кооперативной торговли Крыма (1921 - 1926 гг.)
67 Развитие корпоративных информационных систем и технологий в библиотеках Беларуси
68 Развитие международного бизнеса
69 Развитие межрегиональной электронной сети библиотек для слепых России
70 Развитие мышления, как средство повышения гуманизации и духовности спортсмена
71 Развитие навыков психорегуляции у спортсменов в процессе спортивного совершенствования
72 Развитие начального образования крымских татар в Крымской АССР (1920-1941)
73 Развитие рекреационного комплекса в Крыму
74 Развитие самосознания в суфийской мистической традиции
75 Развитие сельскохозяйственной и кредитной кооперации
76 Развитие системы доставки документов в информационном центре
77 Развитие системы народного образования в немецких колониях Крыма в 1804 - 1917 гг.
78 Развитие системы общедоступных ресурсов БЕН РАН
79 Развитие системы штрихового кодирования в ГПНТБ России
80 Развитие СЭЗ и ТПР в Донецком регионе
81 Развитие творческой активности студентов в процессе изучения и создания костюма
82 Развитие темы "атомной опасности" в искусстве плаката
83 Развитие технической базы Интернет-комплекса ГПНТБ России в рамках проектов Федеральной целевой программы "Электронная Россия"
84 Развитие торговли в городе Киеве
85 Развитие туризма в Северной Африке (Марокко, Алжир, Ливия)
86 Развитие туристической деятельности в юго-востосточном Крыму
87 Развитие фермерских хозяйств в регионе (на примере Харьковской области)
88 Развитие франчайзинга в Украине
89 Развитие экологической проблематики в экологическом плакате 20 - 80-х годов ХХ века
90 Развитие электронных коллекций Фонда редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН
91 Развитие эмоционально - волевых качеств - неотъемлемая часть профессионально-прикладной психофизической подготовки курсантов Вузов МВД
92 Разделение студентов на группы при занятиях с преимущественным использованием силовых упражнений
93 Различие человеческой сущности в зеркале восточной и западной ментальности
94 Различия временной структуры максимально быстрых точностных движений у мужчин и женщин
95 Различные аспекты времени и пространства
96 Размерно-геометрические параметры моделей микроструктуры толстых резистивных пленок
97 Разнообразие гармонических форм в современной практике дизайна и их связь с природными формами
98 Разнообразие ресурсов туристско-рекреационного потенциала Крыма
99 Разработка виртуальных лабораторных комплексов для лабораторного практикума электротехнических специальностей
100 Разработка и использование драйвера манипулятора "мышь" для программ, написанных на ISIS-Pascal
101 Разработка и применение АБИС "КОЛИБРИ" в Научной музыкальной библиотеке Санкт-Петербургской консерватории
102 Разработка и применение программ на ISIS-Pascal для работы с МБА с использованием электронной почты
103 Разработка информационного продукта многоцелевого назначения на примере информационной системы "Библиография изданий Академии наук"
104 Разработка курса "Экологический менеджмент" для специальности "Менеджмент организации" специализации "Менеджмент окружающей среды"
105 Разработка локальных правовых актов, регламентирующих финансово-экономическую деятельность библиотеки
106 Разработка маркетинговой программы кондиционеров компании «ARIAGEL» на примере рынка г.Киева и области
107 Разработка маркетинговой стратегии управления конкурентоспособностью предприятия при выходе на внешний рынок
108 Разработка методики расчета основных параметров катионитовых фильтров в процессе очистки сточных вод от ионов никеля
109 Разработка методов конструирования современной одежды с влиянием элементов монгольского народного костюма
110 Разработка модели материального стимулирования персонала
111 Разработка принципов социально-экономического развития Крыма в составе Украины
112 Разработка проблемно-ориентированной автоматизированной информационной системы на основе пакета CDS/ISIS
113 Разработка программных средств "Интерфейс пользователя CDS/ISIS/M
114 Разработка сводного электронного каталога и информационной компьютерной сети библиотек Беларуси
115 Разработка системы автоматизированной обработки периодических изданий на базе ППП CDS/ISIS в БАН России
116 Разработка системы прямого маркетинга в виноделии
117 Разработка системы решения информационно-библиотечных задач в ГПНТБ СО РАН c использованием Интернет
118 Разработка теоретической и методической модели формирования художественной культуры будущего дизайнера
119 Разработка технологической карты приусадебного участка
120 Разработка товаров
121 Разработка целей экономического и социального развития Большой Ялты до 2015 года. Формирование стратегии мобилизации финансовых ресурсов для достижения целей регионального развития
122 Разработка элементов модели оценки эффективности функционирования предприятия
123 Разрешение конфликтов
124 Разрушения в Харькове накануне немецко-фашистской оккупации
125 Районування урбанізованих територій на основі інтегральних оцінок інженерно-геологічних умов (на прикладі м. Сімферополя)
126 Рак маткової труби: особливості клінічного перебігу та лікування
127 Рак молочної залози - реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування
128 Рак молочної залози: фактори ризику, закономірності прогресування
129 Рак товстої кишки, ускладнений обтураційною непрохідністю: нові підходи у лікуванні в умовах відділення загальнохірургічного профілю
130 Рак шийки матки: оптимізація програм комбінованого лікування
131 Рак шийки матки: радикальні методи комбінованого лікування із збереженням гормонального статусу, статевої і психоемоціональної функцій жінок
132 Рак шийки матки: фактори ризику та прогноз. Діагностичний алгоритм раннього виявлення
133 Ранжирування результатів пошуку в інформаційно-пошукових системах бібліотек
134 Раннє виявлення осередків ландшафтних пожеж та прогноз динаміки їх розповсюдження
135 Раннє виявлення та корекція неврологічних порушень у дітей, які мешкають в умовах атмосферних забруднень
136 Раннє ентеральне харчування, як компонент інтенсивної терапії у постраждалих з тяжкою політравмою
137 Раннє прогнозування молочної продуктивності та резистентність організму великої рогатої худоби в залежності від тривалості ембріогенезу
138 Раннє прогнозування труднощів у навчанні дошкільників з церебральними паралічами
139 Раннє ремоделювання лівого шлуночка (феномен експансії) при гострому інфаркті міокарда: клінічне значення, вплив на внутрішньосерцеву гемодинаміку, медикаментозна корекція
140 Раннє хірургічне лікування хворих на опікову хворобу та особливості профілактики ранових ускладнень
141 Раннє християнство
142 Ранний антропосоциогенез: анализ представлений истоков
143 Ранні післяопераційні ускладнення в хірургії виразкових кровотеч
144 Ранні рецидивні кровотечі у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки
145 Ранні роки життя та діяльності І.С. Мазепи
146 Ранні сонати А.Гайдна та проблеми їх редакційної інтерпретації
147 Ранні форми цереброваскулярної патології в осіб молодого віку, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання
148 Ранній гістогенез дихальної системи у людини в умовах типової та атипової імплантації
149 Ранній ембріональний розвиток тварин in vivo і in vitro та біотехнологічні фактори його регуляції
150 Ранньофеодальна держава “Київська Русь” в ІХ-ХІ ст.ст. н.е.

Документы 1 - 150 из 3263
Следующие >>>
© 2007-2019