От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам»
1 "Вариации на тему ...". Авторский миф Григория Палатникова в пространстве культуры постмодернизма
2 "Високий стиль" хорового концерту кінця XVII - XVIII ст.: до проблеми музично-поетичної цілісності
3 "Временник Івана Тимофієва" - пам'ятка російської історіографії XVII століття: атрибуція, текст та історичний контекст
4 "Всех скорбящих радость": старосольская версия
5 "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор'я
6 "Дідівщина" як соціально-культурне явище: механізми та форми відтворення
7 "Единовременный учет" религиозных общин 1961 года
8 "Золотий перетин" і його місце у вивченні пропорцій тіла людини
9 "Индастриал" - "декоративная" тенденция техностиля 90-х
10 "Картинки с выставки": к истории художественного примитива
11 "Ключ розуміння" Іоаникія Галятовського як явище риторичної культури бароко
12 "Компилятивные иконографии" в Слобожанской иконе
13 "Лісова пісня" Лесі Українки в ілюстраціях та оформленні Олени Сахновської
14 "Объединяющий" символ самости в религиозно-философской традиции буддизма
15 "По царех же... бывает поминание аже до веку"
16 "Покров" из Вышенок
17 "Покров" от апостолов?
18 "Покровская" уникальность в аспекте генеалогии
19 "Сад ілюзій", або нотатки до проблем дослідження сучасного мистецтва
20 "Спілка семи": Художні пошуки й театральні експерименти
21 "Староцерковное" и "обновленческое" течения в Крыму (1922-1924 гг.)
22 "Физиологическая цена" стресса, вызываемого ускорениями
23 "Філософія абсурду" і театральна естетика ХХ століття
24 "Хроматические" ремарки к портянковской унике
25 "Цветение духа" в символической живописи Андрея Антонюка
26 "Цвіт папороті" Євгена Станковича: проблема жанру
27 (Тіо)(піридо-4)монометинціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кислот та білків
28 Apologetics and critics. Discussions about creative works of Genrikh Semiradsky.
29 Ars nova: вимір та раціоналізація музичного часопростору
30 Chlorophyta континентальних водойм Донецько-Приазовського Степу (Україна)
31 Conceptual approaches to the ecological management discipline work out
32 Cyanophyta морської кам'янистої супраліторалі Криму
33 Cтановлення та розвиток інституту президентства в Україні (1991 - 2006 рр.): історичний аспект
34 Digital Tools for Archival Studies in the Humanities
35 Dynamic pollution model
36 Effect of temperature on the electric domains forming in dipole system of the lipid membranes layers simulating - a computer model
37 Fasade - Aron Hakodesh: The Temple Images in Decoration of Synagogues in Ukraine.
38 Fasciola hepatica L. (Trematoda:Fasciolidae) у проміжних та остаточних хазяях в умовах радіоактивно забрудненої місцевості
39 Gastropod communities of the reservoirs and the rivers of the Ciechanowska Upland
40 Genetic structure of Dreissena polymorpha population from small and isolated water bodies
41 GTP-зв'язуючі білки та фосфатидилінозитидний цикл при М-холінергічній регуляції скоротливості серця
42 In silico дизайн інгібіторів протеїнкінази СК2
43 Internet use: gender analysis
44 Iнтер'єр постмодерну як предмет мистецтва
45 L'instauration d'un systeme a volets multiples pour les retraites en federation de Russie : modele Chilien ou Suedois?
46 Mg2+,Ca2+-АТФазна активність плазматичної мембрани гепатоцитів при дії 2,4- дихлорфеноксиоцтової кислоти та регулятора росту рослин івіну
47 NADH-залежна монооксигеназна система мікросом печінки тварин при дії іонізуючого випромінювання та аліментарних факторів
48 New approaches to design education of fashion design students
49 New data on biogeography, classification and phylogeny of Рhysidae (Gastropoda: Hygrophila)
50 nothing1 Н ЯМР in vivo для встановлення зв'язку між локальним станом головного мозку людини і магніторезонансними характеристиками церебральних метаболітів
51 Searches of a beautiful dream
52 Setting educational objectives in the context of fine arts education management
53 Австрійський театр у Львові (1789 - 1872): історія, музичний репертуар, оперне виконавство, культурний контекст
54 Автодескриптивний текст у музиці та метод його дослідження у творчості І.С.Баха
55 Автоматизована система гільйотинного розкрою на основі генетичного програмування (на прикладі меблевого виробництва)
56 Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування
57 Авторский интерьер с позиции потребителя
58 Авторський стиль Й.Брамса (теоретико-методологічний та аналітичний аспекти)
59 Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика
60 Агарикоїдні гриби лісів Українського Розточчя
61 Агрегація клітин в онтогенезі спороутворюючих мікроорганізмів
62 Агробіологічні та технологічні особливості кореневласного розмноження жимолості їстівної в умовах Правобережного Лісостепу України
63 Адаптаційний синдром рослин в умовах посухи
64 Адаптаційні реакції, що розвиваються у студентів при тривалій роботі з персональними комп'ютерами
65 Адаптація англіцизмів до системи сучасної німецької мови (на матеріалі англіцизмів комп'ютерної галузі й технологій)
66 Адаптація серцево-судинної системи і функціональний стан вищої нервової діяльності організму людини при тривалих фізичних навантаженнях
67 Адаптивні властивості водоростей за дії іонів металів
68 Адвентивна флора залізниць Луганської області (загальний аналіз та проблеми натуралізації)
69 Адвентивна флора м. Чернівців
70 Адвентивна фракція синантропної флори Київської міської агломерації
71 Адгезивні та імуномодулюючі властивості бактерій роду Lactobacillus
72 Аеробна та анаеробна продуктивність організму юнаків 17 - 19 років при застосуванні різних режимів фізичних навантажень
73 Аеротехногенна трансформація соснових екосистем середньої течії басейну р. Сіверський Донець
74 Академічне народно-інструментальне ансамблеве мистецтво України ХХ ст.: історико-виконавський аспект
75 Акантоцефали справжніх тюленів тихоокеанського сектору Антарктики
76 Аккумуляційно-денудаційні процеси як фактор ценозоутворювання (на прикладі деяких рослинних угруповань Криму)
77 Аксіологічний підхід до інтеграції мистецьких дисциплін у контексті гуманітаризації вищої освіти
78 Аксіологічні засади ставлення школярів до природи у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (кінець XIX - початок XX століття)
79 Активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах
80 Активність амінотрансфераз, фосфатаз і деяких оксидаз крові у динаміці дії нових похідних оксанілової кислоти
81 Активність антиоксидантної системи деяких чорноморських гідробіонтів у прибережній акваторії Севастополя
82 Активність високопорогових кальцієвих каналів гіпокампу щура при зменшенні напруги кисню в зовнішньоклітинному розчині
83 Активність війок миготливого епітелію зябер і ноги Unio conus (in vitro) як тест-функція при еколого-фізіологічних дослідженнях
84 Активність ключових ферментів азотного метаболізму салату посівного (Lactuca sativa L.) за дії нітратного і амонійного азоту та синтетичних цитокінінів
85 Активність тирозинових протеїнфосфатаз в лімфоїдних клітинах щурів за умов впливу іонізуючого випромінювання
86 Акторське "переживання в ролі" як творчий процес
87 Акторське мистецтво В.М.Чистякової як явище української театральної культури ХХ сторіччя
88 Актуальні проблеми формування культури наукового мовлення майбутніх учителів-біологів (на прикладі вивчення деяких тем з курсу "Зоологія безхребетних" та інших фахових дисциплін)
89 Актуальные вопросы методологии профориентационной работы
90 Актуальные проблемы религиозно-нравственного воспитания в отечественной педагогической теории конца XIX века
91 Акустичні властивості респіраторного тракту людини
92 Акустичні репеленти в комплексній дератизації об'єктів ветеринарно-санітарного нагляду
93 Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах
94 Алелопатичний вплив вищих водяних рослин на функціональну активність планктонних синьозелених водоростей
95 Алелопатичні та біохімічні особливості видів роду Чорнобривці (Tagetes L.)
96 Алелопатично активні сполуки бур'янів та наукові принципи розробки фіторегуляторів
97 Алельний поліморфізм мінісателітних та мікросателітних локусів в популяціях з різних регіонів України
98 Ален Флешер: місце автора медійного проекту у просторі сучасної культури
99 Алкалоїди водяних рослин та їх вплив на функціональну активність гідробіонтів
100 Алогенна дія RFa-подібних пептидів на периферичні сенсорні нерви: дані in vitro та in vivo
101 Альбом литографических изображений Апсли Хаус и замка Уолмер из собрания М.С. Воронцова
102 альфа-L-Pамнозидаза Penicillium commune 266
103 Альфа-N-ацетилгалактозамінідаза та альфа-галактозидаза Aspergillus niger 185ш
104 Аматорське мистецтво як історико-культурне явище (на матеріалах України другої половини XIX ст.)
105 Американо-радянське ракетно-ядерне протистояння в 1945-1962 рр.
106 Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів
107 Ампір у музейних колекціях Львова. Колиска ХVІІІ ст. (із експозиції Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України)
108 Амплітудно-частотні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропичну реакцію та випромінювання рослин
109 Анализ влияния деятельности кластера на создание конкурентного преимущества
110 Анализ и оценка геоэкологических ситуаций в Крыму
111 Анализ многолетней таксономической дискуссии: сколько видов пресноводных двустворчатых моллюсков насчитывается в фауне Украины?
112 Аналіз "образу" М. Гейка в контексті давніх традицій іконопису
113 Аналіз ліхенофлори Таджикистану
114 Аналіз популяцій Salicornia europaea L. на градієнті еколого-ценотичних факторів
115 Аналіз семантики мотивів угорського орнаменту в контексті світової системи знаків
116 Аналіз структури та екологічного стану угрупувань водяних рослин із застосуванням дистанційного моніторингу та системних методів
117 Аналітична анатомія русла вінцевих артерій серця людини
118 Аналітичні центри як суб'єкти дослідження публічної політики
119 Анатоль Вахнянин і становлення музичного професіоналізму в Галичині (друга половина XIX - початок XX ст.)
120 Анатомічна мінливість ворітної вени
121 Анатомічна мінливість і морфометрична характеристика турецького сідла для тривимірного комп'ютерного моделювання
122 Анатомічні характеристики ставковикових (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) фауни України
123 Анатомія воріт нирки на етапах постнатального онтогенезу людини
124 Анатомія лозоподібного сплетення та яєчкових вен у ранньому періоді онтогенезу людини
125 Анатомія стравохідно-шлункового переходу в ранньому періоді онтогенезу людини
126 Анатомо-морфологічна мінливість хвої видів роду Pinus L. на території України
127 Ангіопаренхіматозні взаємовідношення нирок людини
128 Англійська комічна опера середини ХХ століття в контексті національної художньої традиції
129 Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю
130 Андрогенез та ембріокультура у кукурудзи in vitro
131 Ансамблевий комплекс українського традиційного вбрання як зразок протодизайну одягу
132 Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: мистецтвознавчий та психолого-педагогічний аспекти
133 Ансамбль костюма як система образного мислення в моді XX століття
134 Антибактеріальна активність синтетичних порфіринів
135 Антибактеріальна ефективність індукторів інтерферону різного походження
136 Антивоєнний роман Ремарка і Гончара: проблеми типології
137 Антигенна структура білків оболонки двох українських штамів М-вірусу картоплі
138 Антиклерикальная политика Крымских органов власти (30-е годы XX века)
139 Антимутагенна і протипухлинна активність Pseudomonas syringaepv. atrofaciens і Pseudomonas syringae pv. coronafaciens
140 Антиноцицептивна дія низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти
141 Антиоксидантний захист у щурів за інтоксикації тетрахлорметаном та дії біомаси каротиновмісних дріжжів Phaffia rhodozyma
142 Антиоксидантний статус печінки перепела за умов впливу нітратів та додаванні в комбікорм зерна амаранту
143 Антирелигиозная кампания на Украине в 1921-1925 годах
144 Антирелигиозная пропаганда в Крыму в конце 40-х - начале 50-х годов XX века
145 Антоніми в українській поетичній мові ХХ ст.: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти
146 Антропічна трансформація видового складу флори осушених територій у зв'язку з процесами її синантропізації
147 Антропогенна деградація гідроморфних біогеоценозів і проблеми їх раціонального використання
148 Антропогенна сукцесія рослинності відвалів вугільних шахт Донбасу
149 Антропогенна трансформація біогеоценозів Кривбасу (біоіндикація, відновлення, управління)
150 Антропогенна трансформація трав'яної рослинності долини р. Самари в межах Західного Донбасу

Документы 1 - 150 из 4879
Следующие >>>
© 2007-2019