От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по горному делу»
1 Адаптивна система управління процесом магнітної сепарації залізних руд на базі засобів ультразвукового контролю
2 Адаптивне керування процесом буріння глибоких свердловин
3 Алгоритмічний підхід у навчанні майбутніх інженерів-гірників вищих технічних навчальних закладів
4 Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно- насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації
5 Вдосконалення динамометричного методу та технічних засобів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти
6 Вдосконалення методики проектування неорієнтованих компоновок низу бурильної колони
7 Вдосконалення методів обгрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд
8 Вдосконалення методів прогнозування довговічності бурильної колони в ускладнених умовах буріння свердловин
9 Вдосконалення методів розрахунку параметрів дегазації зближених пластів, що підробляються
10 Вдосконалення прогнозу малоамплітудних диз'юнктивних та плікативних порушень при проведенні пластових гірничих виробок
11 Вдосконалення процесу зневоднення та знесолення нафтових емульсій неіоногенним деемульгатором
12 Вдосконалення технології відновлення свердловин забурюванням додаткових стовбурів
13 Вдосконалення технології проведення підготовчих виробок буропідривним способом на базі оптимізації параметрів взаємодії вантажно-транспортного обладнання
14 Вентильний реактивний тяговий двигун із живленням від джерела постійного струму
15 Взаємодія імпульсного лазерного випромінювання з вибуховими речовинами
16 Взаємодія поверхнево-активних речовин з природним вугіллям в процесах його видобутку і переробки
17 Взаємозв'язок параметрів процесу зрушення і параметрів очисної виїмки положистих вугільних пластів
18 Вибухозахист рудникового електроустаткування з елементами, що нагріваються (розвиток наукових основ і розробка)
19 Визначення впливу внутрішнього та зовнішнього тертя гірських порід на їх міцність при одноосьовому стисканні
20 Визначення навантаженності вагонів-самоскидів при ударі падаючим вантажем з метою забезпечення міцності
21 Визначення параметрів пилогазованих потоків у повітроводах і контроль осадження пилу для їх безпечної експлуатації
22 Визначення параметрів розміщення перевантажувальних пунктів автомобільно-конвейєрного транспорту при відробці глибоких горизонтів кар'єрів
23 Визначення режиму гірничих робіт в кар'єрі при зміненні бортового вмісту заліза в руді
24 Вплив динамічних процесів у бурильній колоні на роботу тришарошкових доліт
25 Вплив лігносульфонатів на колоїдно-хімічні та реологічні властивості шламовугільних суспензій
26 Вплив процесів видобутку залізних руд на стан навколишнього середовища та екологічну безпеку у Криворізькому гірничовидобувному регіоні
27 Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур Долинського нафтопромислового району
28 Втомні властивості бурильних труб при екстремальних режимах буріння свердловин
29 Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бункерах і розрахунок параметрів їх провітрювання
30 Газогідродинамічні особливості експлуатації газосховищ у виснажених покладах
31 Геодезичний моніторинг і прогнозування техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу
32 Геоекологічні основи зниження впливу зворотних вод шахт при їх скиданні в річкові басейни (на прикладі р.Самари)
33 Геологічні чинники формування та закономірності розташування перспективних ділянок для видобутку метану з вугільних пластів Красноармійського геолого-промислового району Донбасу
34 Геолого-економічні критерії та перспективи розвитку бази плавиковошпатової сировини для чорної металургії України
35 Геолого-технологічні основи підвищення коефіцієнта вуглеводневилучення з газоконденсатних родовищ
36 Геолого-фізичні чинники деформаційних процесів породних масивів і експлуатаційних колон свердловин нафтогазових родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину
37 Геометризація процесу зрушення земної поверхні над рухомим очисним вибоєм пологого вугільного пласта
38 Геометризація якісних показників покладів гранітоїдних і габроїдних декоративних каменів
39 Геомеханіка управління стійкістю просторової системи "масив-зміцнені породи-кріплення підземних виробок"
40 Геомеханічне обгрунтування параметрів безпечної відробки виїмкових дільниць у процесі формування вугільних ціликів
41 Геомеханічне обгрунтування параметрів і розробка комбінованого способу та засобів піддержання покрівлі на сполученнях штрек - лава в умовах нестійких порід
42 Геомеханічне обгрунтування параметрів обвалення важкокерованої покрівлі в лавах пологих пластів Донбасу
43 Геомеханічне обгрунтування параметрів способів кріплення та охорони виробок в нестійких породах при інтенсивному відпрацюванні пологих вугільних пластів
44 Геомеханічне обгрунтування параметрів способу керування напруженим станом порід навколо виробок камерного типу
45 Геомеханічне обгрунтування раціональних технологічних схем відробки кінцевих дільниць вийомочних стовпів на інтенсивно порушених дільницях шахтних полів
46 Геомеханічне обгрунтування способу управління станом гірничого масиву при щитовій відробці крутих вугільних пластів
47 Геомеханічне обгрунтування технологічних рішень підвищення ефективності виїмки крутих вугільних пластів, схильних до газодинамічних явищ
48 Геомеханічні і аерологічні основи запобігання пожеж від самозаймання вугілля в шахтах
49 Геомеханічні моделі в системі геомоніторингу глибоких вугільних шахт та способи забезпечення стійкості протіжних виробок
50 Геомеханічні основи запобігання обвалень земної поверхні над шахтами, що ліквідуються
51 Геомеханічні основи розробки і вибору комбінованих способів кріплення вертикальних стовбурів у структурно неоднорідних породах
52 Геомеханічні основи та просторово-технологічні рішення забезпечення стійкості виробок вугільних шахт у складно-структурних тріщинуватих порідних масивах
53 Гідродинамічні основи методики розрахунку електромагнітних очисників
54 Граф-операторне моделювання для багатокритеріальної оптимізації технологічних систем глушіння свердловин
55 Динаміка компонентів твердої та рідкої фаз вуглевміщуючої товщі як основа згладжування техногенних аномалій
56 Динаміка та стійкість бурильних колон бурових установок роторного типу
57 Динамічні процеси в бурових установках під час гальмування колони бурильних труб
58 Динамічні характеристики виконавчих механізмів бурових і нафтопромислових установок та їх оптимізація
59 Динамічні характеристики стрічкового конвеєра та способи їх оцінки
60 Дослідження вуглистих глин Дніпровського буровугільного басейну і розробка теоретичних основ їх комплексної переробки
61 Дослідження дифузійних і газодинамічних процесів у ПСГ при фільтрації природного газу і азоту
62 Дослідження механізму дії та обгрунтування раціональних параметрів зарядів вибухової речовини з газоутворюючими компонентами
63 Дослідження режимів роботи компресорних установок з багатокорпусним відцентровим компресором і газотурбінним приводом для нафтової промисловості
64 Дослідження структури вугілля для підвищення ефективності гідрообробки вугільних пластів
65 Дослідження та розробка раціональних конструкцій подовжених зарядів з регулюванням динамічного навантаження донної частини свердловини
66 Дослідження, оцінка та прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища в районі накопичувачів радіоактивних відходів
67 Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі Калуського промислового району)
68 Екологічна безпека гірничопромислових комплексів Західного регіону України
69 Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря
70 Екологічні і геолого-економічні параметри максимального безпечного промислового освоєння розсипних титано-цирконієвих родовищ України
71 Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі Луганської області)
72 Електророзрядна дія на структуру пористих матеріалів і динаміку фільтрації в них вуглеводневих флюїдів
73 Енергоефективні режими і пускові процеси у системі шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії
74 Енергозберігаюча система тягового електроприводу рудникового акумуляторного електровозу
75 Забезпечення надійності електробурового обладнання при бурінні свердловин
76 Забезпечення транспортабельності видобувної гірничої маси в умовах низьких температур
77 Закономірності втрати пружнопластичної стійкості складноструктурного масиву навколо одиночної виробки
78 Закономірності деформації і руйнування морських трубопроводів при статичному та низькочастотному навантаженні
79 Закономірності зміни граничного напруженого стану у складноструктурній покрівлі лав положистих вугільних пластів
80 Закономірності зміни напружено-деформованого стану породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об'єктами
81 Закономірності процесу зневоднення зернистих матеріалів у фільтруючій центрифузі з вивантаженням осаду дисковим упором
82 Закономірності розповсюдження токсичних елементів, оцінка та прогноз токсичності продуктів видобутку та відходів переробки антрацитів Донбасу
83 Закономірності управління забезпеченням якості шихти в проекті вивозу готових до виймання запасів руди з кар'єру залізорудного комбінату
84 Закономірності формування радіаційної обстановки та її контроль у вугільних шахтах України
85 Запобігання запалення метану від заряду, який вигоряє, при вибухових роботах у вугільних шахтах вибуховими речовинами V класу
86 Запобігання неоднозначності спрацьовування засобів вибухозахисту гірничих виробок шахт
87 Засоби пошуку пошкоджених компенсуючих пристроїв тягової мережі шахтного безконтактного транспорту підвищеної частоти
88 Засоби протиаварійного керування і діагностики для систем електропостачання кар'єрів
89 Застосування електровпливу в процесі подрібнення магнетитових кварцитів з метою підвищення ступеня розкриття мінералів і якості концентрату
90 Застосування енергії вибуху в технологіях спорудження свердловин
91 Збагачуваність та технологічна типізація золотовмісних руд України
92 Зневоднення нафтових емульсій поліестерами на основі поліетиленгліколів
93 Зниження металоємності і підвищення довговічності металевих конструкцій технологічних палуб морських платформ
94 Зрушення та деформації земної поверхні при підробці тектонічних порушень пологими вугільними пластами
95 Інтегрована система управління процесами першої стадії збагачення залізної руди з мінімальними втратами у хвостах
96 Інтелектуальні моделі системи підтримки прийняття рішень при автоматизованому управлінні процесом гідротранспортування
97 Інтенсифікація процесу газифікації малометаморфізованого вугілля України з використанням металургійних шлаків
98 Інформаційна система оперативного управління організаційно-технічними об'єктами гірничорудних кар'єрів
99 Керування електроприводом шахтної підйомної установки з урахуванням розподілених параметрів електромеханічної системи
100 Керування нелінійними динамічними об'єктами збагачувальних виробництв на основі гібридних моделей Гамерштейна
101 Керування станом гірського масиву при захисті природних і інженерних об'єктів від сейсмічних впливів
102 Керування стійкістю підготовчих виробок регулюванням ефекту саморозклинювання уміщуючих порід
103 Колоїдно-хімічні закономірності біофлокулярної та зворотної катіонної флотації золотовмісних руд
104 Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю концентрації метану у вугільних шахтах
105 Комплексна оцінка стану грунтів в гірничодобувних районах та прогноз наслідків їх техногенної трансформації
106 Контроль витрат повітря в каналах із великим поперечним перерізом
107 Контроль енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок
108 Контроль пиловибухобезпеки гірничих виробок вугільних шахт за показаннями датчиків концентрації пилу
109 Корекція динамічних властивостей приводу обертання бурового верстата
110 Ліквідація залишкових водоприпливів і закріплення нестійких гірських порід під час будівництва та експлуатації вертикальних шахтних стволів
111 Маркшейдерське забезпечення відкритих гірничих робіт при застосуванні автоматизованої системи управління кар'єром
112 Маркшейдерський контроль деформаційних процесів для прогнозу стійкості бортів глибоких кар'єрів
113 Математичне моделювання збурень фільтраційних процесів у пористих пластах
114 Математичне моделювання керованого асинхронного електропривода з вентильно-трансформаторним інвертором для шахтного електровоза
115 Математичне моделювання робочих процесів і оптимізація структури та параметрів породоруйнуючих гірничих машин
116 Метод визначення потужності аварійної броні електропостачання вугільних шахт
117 Методи автоматичного контролю і регулювання сухої магнітної сепарації залізних руд
118 Методи автоматичного контролю перевантаження барабанних млинів рудою
119 Методи і технічні пристрої експрес-діагностики динамічного стану системи "підйомна посудина - жорстка арміровка"
120 Методи й засоби контролю різьбових з'єднань трубних колон
121 Методи моніторингу технічного стану та режимів роботи потужних конвеєрних установок
122 Методи моніторингу технічного стану та режимів роботи потужних конвеєрних установок
123 Методи оцінки ефективності та критерії вдосконалення систем розробки нафтових родовищ
124 Методи параметричного діагностування поршневих газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій підземних сховищ газу
125 Методи підвищення ефективності електропостачання і енерговикористання підземних гірничих машин та установок вугільних шахт
126 Методи розрахунку електроспоживання і компенсуючих установок та системи управління ними (на промислових підприємствах, включаючи нерудні кар'єри)
127 Методи та засоби автоматичного контролю системи "кріплення - породний масив" при проведенні гірничих виробок
128 Методи та спецпроцесори подвійного згортання для спектрального аналізу сигналів діагностування
129 Методологічні основи вирішення гідрогеологічних задач при освоєнні вугільних родовищ
130 Методологічні основи забезпечення надійності функціонування вугільної шахти, як єдиного технологічного комплексу з комп'ютеризованою системою управління
131 Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар'єром
132 Механізм просторових зсувів порід у приконтурному масиві протяжної підготовчої виробки
133 Моделі і методи підвищення ефективності використання електроенергії у виробничих системах (на прикладі вугільних шахт)
134 Моделі та інструментальні засоби оперативно-диспетчерського управління кар'єрним автотранспортом
135 Моделювання гідродинамічних процесів у вугільній пульпі та обгрунтування параметрів нерухомих циліндро-конічних грохотів
136 Моделювання динаміки пуску електроприводу штангової глибинонасосної установки
137 Моделювання роботи клапанів трипоршневих бурових насосів для підвищення ефективності їх проектування та експлуатації
138 Моделювання робочих процесів і обгрунтування параметрів одновалкової шахтної дробарки для міцних порід
139 Моделювання розповсюдження пружних хвиль у шаруватих гірських породах для оцінки сейсмічної дії вибуху
140 На новому напрямі нафтогазорозвідки
141 Навантаженість багатопарних фрикційних вузлів гальмівних систем бурових лебідок
142 Наукове забезпечення систем моніторингу процесів спрацювання механізмів гірничо-збагачувального обладнання
143 Наукове обгрунтування і розробка екологічно орієнтованих технологій гірничих робіт на залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах
144 Наукове обгрунтування комплексного впливу промивних рідин на процеси при бурінні свердловин
145 Наукове обгрунтування параметрів трубних систем для гідропідйому корисних копалин
146 Наукове обгрунтування ресурсозберігаючих способів управління напруженим станом сталевого рамного кріплення гірничих виробок
147 Наукове обгрунтування технічних рішень по підвищенню ходових характеристик шахтних локомотивів
148 Наукове обгрунтування технології і параметрів вибухової відбійки при підземному добуванні руд в умовах техногенезу надр
149 Наукове обгрунтування технологій ефективного та безпечного проведення підготовчих виробок по викидонебезпечних вугільних пластах
150 Наукове прогнозування видобувного потенціалу покладів нафти за геологічними та геотехнологічними критеріями (на прикладі Передкарпатського прогину і Дніпровсько-Донецької западини)

Документы 1 - 150 из 530
Следующие >>>
© 2007-2019