От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству»
1 Автоматизація прийняття рішень при проектуванні склопакетів
2 Автоматизована побудова елементів перехрещень у різних рівнях
3 Автоматизована система експрес-діагностики бетонних паль і стовпів у грунті
4 Автоматизоване енергозберігаюче управління насосною станцією системи водопостачання
5 Автоматизоване управління виробництвом залізобетонних виробів на основі нечіткої логіки
6 Автоматизоване управління потокорозподілом систем подачі й розподілу води у штатних та аварійних режимах роботи
7 Автоматизований контроль технологічних параметрів при виготовленні буроін'єкційних паль великого діаметру
8 Агрегатний багаторівневий метод розв'язування скінченноелементних задач будівельної механіки
9 Адсорбція гумусових сполук на сорбентах різної хімічної природи
10 Аеродинамічна інтерференція систем висотних будівель і споруд циліндричної форми
11 Аеродинамічні дослідження впливу низького будинку на високий
12 Актуальні проблеми інформаційного забезпечення процесів управління розвитком містобудівних систем
13 Актуальні проблеми просторової організації території долини ріки Тиса Закарпатської області в зоні затоплення
14 Алгоритм оптимізації планововисотного положення з'їздів на перетинах міських магістралей в різних рівнях
15 Альтернативні системи кондиціювання повітря з використанням випарного охолодження
16 Альтернативні системи охолодження і кондиціонування повітря з використанням випарного охолодження
17 Анализ развития детских спортивно-развлекательных сооружений
18 Аналіз аеродинамічних характеристик місцевих відсмоктувачів
19 Аналіз акустичної обстановки в місті Києві
20 Аналіз біологічної очистки стічних вод від сполук азоту та фосфору в аеротенках
21 Аналіз динамічних процесів в пружних системах із застосуванням базису редукції з векторів Ланцоша
22 Аналіз дислокації АЗС в місті Києві
23 Аналіз на основі метода скінченних елементів осесиметричного деформування тонких пружних конічних оболонок і пластин
24 Аналіз надійності та побудова трасувань кільцевих водопровідних мереж
25 Аналіз особливостей розміщення і принципів роботи станцій технічного обслуговування в м. Києві (на прикладі Солом'янського району)
26 Аналіз ресурсного потенціалу області як основа прийняття рішень при розробці містобудівної документації регіонального рівня
27 Аналіз роботи складних уклінних трубопроводів осушувальних меліорацій
28 Аналіз розвитку критих ринків
29 Аналіз системи міждержавних нормативних документів у будівництві
30 Аналіз сучасного становища у питаннях використання вузькоспеціалізонаних термінів в різних галузях містобудування
31 Аналіз та оптимізація потенціалу просторової організації територій в зоні підвищених ризиків
32 Аналіз та проектування технологічних схем промислового водоспоживання
33 Аналіз технологій водопідготовки з поверхневих джерел на групових сільгоспводопроводах
34 Анімаційне комп'ютерне моделювання деяких процесів в задачах пожежної безпеки
35 Аномалія розвитку міських вулично-дорожніх мереж
36 Антропогенні процеси в природному середовищі і регулювання землекористування
37 Артскейп - мультисенсорный диалог ландшафта и человека
38 Архітектура адаптивної геоінформаційної системи для грошової оцінки земель населених пунктів
39 Архітектура комплексів громадсько-житлової забудови міст півдня України кінця XVIII - початку ХХ ст. (на прикладі міст Херсону, Миколаєва, Одеси)
40 Архітектура периметральної забудови ринкових площ міст та містечок Галичини у кінці XVIII - на початку ХХ століть
41 Архітектура цивільних будівель на основі відкритих збірних конструктивних систем
42 Архітектурне опорядження будівель, як навчальна дисціпліна в університеті
43 Архітектурно-містобудівне середовище центру історичного міста: ергодизайнерський аспект
44 Архітектурно-планувальна організація боулінг-центрів
45 Архітектурно-планувальна організація малих готелів в умовах природних комплексів
46 Архітектурно-планувальна організація міської забудови у зоні впливу транспортно-пересадочних вузлів
47 Архітектурно-планувальна організація прибережної забудови приморських міст України (на прикладі м. Одеса)
48 Архітектурно-планувальне перетворення районів садибної забудови
49 Архітектурно-планувальне формування центрів образотворчого мистецтва
50 Архітектурно-планувальні показники житлових утворень, що впливають на ефективність використання відкритих просторів
51 Архітектурно-художні принципи формування світло-кольорового середовища сучасного міста
52 Афинский акрополь
53 Багатоальтернативна класифікація польотних ситуацій при управлінні повітряним рухом в умовах ризику
54 Багаторівневе управління в автоматизованих системах приготування бетонної суміші
55 Безвипалювальний теплоізоляційний матеріал на основі гранульованих доменних шлаків та вскришних глин
56 Безпаливні каскадно-рекуперативні системи забезпечення тепловологісного режиму тваринницьких будівель
57 Безпека праці у робочих зонах з джерелами високочастотних та надвисокочастотних випромінювань при проектуванні будівель та приміщень
58 Безпрогрівна технологія бетонів спеціального призначення
59 Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром
60 Бетон електротехнічний металонасичений для захисту від іонізуючих випромінювань
61 Бетон з високими експлуатаційними властивостями на алюмоферітній зв'язці
62 Бетони з використанням заповнювачів на основі продуктів спалювання твердих побутових відходів
63 Бетони з комплексними модифікаторами пластифікуюче-прискорюючої дії
64 Бетони з підвищеними адгезійними властивостями для ремонту штучних транспортних споруд
65 Бетони на механоактивних мінеральних в'яжучих
66 Бетони на цементах, модифікованих комплексною добавкою
67 Бетони підвищеної водонепроникності і морозостійкості для гідромеліоративних споруд
68 Бетони прискореного твердіння для влаштування трубчастих паль методом осьового пошарового пресування безпосередньо в грунтах регіону Сірії
69 Бетони, стійкі в умовах систем каналізації
70 Бетони, ущільнені багаторазовими вібраційними впливами
71 Биоплато для очистки сточных вод
72 Біотестування питної води у моніторингу стану екологічної безпеки
73 Біотехнології очищення промислових стічних вод на основі термодинамічного прогнозування взаємодії мікроорганізмів з металами та радіонуклідами
74 Біотехнологія локального очищення жировмісних стічних вод
75 Будівництво в умовах міської забудови. Досвід і перспективи
76 Будівництво на грунтах, які набухають (в умовах Сірійської Арабської Республіки)
77 Важкі бетони для відновлення несучої здатності транспортних споруд
78 Вдосконалення водопровідних мереж з урахуванням мінливості критеріїв надійності та економічності в процесі експлуатації
79 Вдосконалення методів розрахунку та розробка конструктивних елементів для систем опалення за допомогою високотемпературних газових випромінювачів
80 Вдосконалення моделі утворення уступу
81 Вдосконалення нормативних параметрів проектування каналізаційних мереж
82 Вдосконалення оцінки експлуатаційної придатності конструкцій промислових будівель в умовах нерівномірних осідань основи
83 Вдосконалення розрахункових моделей та конструкцій для подовження строків експлуатації промислових будівель
84 Вдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів
85 Вдосконалення технології армування укосів геосинтетичними матеріалами
86 Вдосконалення технології дрібнорозмірних бетонних виробів способом вібраційних термосилових впливів
87 Вдосконалення технологічного режиму обпалу залізорудних обкотишів з метою підвищення їх якості та зниження енерговитрат
88 Вехи поисков региональной семантики архитектуры ХХ века
89 Взаємний вплив фундаментів на деформації їхніх основ у шаруватих грунтах
90 Взаємодія близько розташованих фундаментів різної форми на основі у вигляді лінійно-деформівного шару грунту
91 Взаємодія будівель і споруд з грунтовою основою при динамічних та сейсмічних впливах
92 Взаємодія комбінованих масивно-плитних фундаментів із грунтовою основою при різних видах навантажень
93 Взаємодія компонентів в системах Sr-{Ni, Cu}-In та споріднених (ізотермічні перерізи діаграм стану, кристалічні структури та деякі фізичні властивості сполук)
94 Взаємодія стрічкових фундаментів з основою, що нерівномірно деформується
95 Взаємодія фільтратів полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) із зоною аерації (еколого-геохімічна оцінка)
96 Вибір і раціональне застосування склопакетів в фасадних засклених системах будівель
97 Вибір методів підсилення залізобетонних колон в умовах реконструкції діючих промислових підприємств
98 Вибір товщини електропідлоги приміщення з електричною кабельною системою опалення теплоакумуляційної дії (ЕКСО-ТА)
99 Видалення нітратів методом іонного обміну. Технології і матеріали
100 Виділення тонкодисперсних сорбентів з водних розчинів ультра-флокуляцією та турбулентною мікрофлотацією
101 Визначення геометричної форми та відносного об'єму ущільненої речовини в корпусі порошкового вогнегасника
102 Визначення геофільтраційних параметрів насичено-ненасиченого середовища по даним режимних спостережень
103 Визначення граничних станів елементів бетонних і залізобетонних конструкцій методами механіки руйнування
104 Визначення деформацій та ефективних розрахункових моделей залізобетонних плит з тріщинами
105 Визначення зон геопатогенного ризику при розробці містобудівної документації регіонального рівня
106 Визначення міцнісних характеристик грунтів за даними випробування палею- зондом
107 Визначення надійності різців з алмазних композиційних НТМ шляхом реєстрації та аналізу акустичної емісії
108 Визначення напружено-деформованого стану конструкцій, що огороджують глибокі котловани, при реконструкції забудови
109 Визначення несучої здатності призматичних паль за показниками міцності грунту
110 Визначення оптимальної транспортної схеми взаємодії учасників системи "Постачальники - Споживачі"
111 Визначення особливостей зміни вогнегасної ефективності порошків при гасінні полум'я газоповітряного середовища з перемінним вмістом кисню
112 Визначення перхлоратів у природній воді рентгенофлуоресцентним або візуально-тестовим методом після їх сорбційного концентрування
113 Визначення раціональних параметрів комбінованої подачі вогнегасних речовин для підвищення ефективності пожежогасіння
114 Визначення системи управління електроприводом турбо-машин в трубопровідних мережах комунального та меліоративного господарства
115 Визначення типового модуля зведення житлових будинків з монолітним каркасом
116 Визначення часу спрацьовування точкових теплових пожежних сповіщувачів максимального типу
117 Використання непрямих випарних повітроохолоджувачів у теплотехнологіях
118 Використання принципів гнучкого планування при проектуванні будівель боулінг-центрів
119 Використання часткової електромагнітної левітації металевого розплаву в пристрої гарячефазного нанесення цинкових покриттів з вертикальною протяжкою сталевого листа
120 Використання явища гелеутворення для підвищення ефективності рідинних засобів пожежогасіння
121 Вилучення іонів важких металів із водних розчинів з використанням азотвмісного полімерного реагенту
122 Вилучення урану (VI) та важких металів із забруднених вод методами ультра- і нанофільтрації у поєднанні з комплексоутворенням
123 Вимоги до перспективної функціонально-територіальної організації сільської поселенської мережі
124 Вимоги та умови підвищення якості середовища житлових районів забудови 50 - 60-х років
125 Високоміцні тонкозернисті бетони з комплексно модифікованою мікроструктурою
126 Високотемпературне паяння ливарних жароміцних нікелевих сплавів бор-, кремніймістким припоєм
127 Високотемпературне паяння ливарних жароміцних нікелевих сплавів бор-, кремніймістким припоєм
128 Вишукування раціональних транспортно-планувальних рішень пішохідних зон у центрах міст Іорданії (на прикладі міста Амман)
129 Вібраційна установка для формування трубчастих виробів із бетонних сумішей
130 Вібраційний гідропривод плити пресування твердих побутових відходів у сміттєвозах
131 Віброплощадка з управляючим впливом на суміш, яка ущільнюється
132 Вібропрес з двочастотним приводом пуансона для формування дрібноштучних бетонних виробів
133 Вібропресований дрібнозернистий бетон з використанням відсівів подрібнення граніту
134 Відкриті простори житлової забудови в структурі міських земель. Організація та оцінка ефективності використання
135 Відновлення працездатності вертикальних монтажних з'єднань стінки рулонованих резервуарів
136 Відображення укосів на планах проектів вертикального планування
137 Відстійник для малих витрат стічних вод
138 Вітрова дія на висотні будівлі в умовах міської забудови
139 Властивості і технологія бетону на модифікованому залізом цементі в умовах зимового бетонування
140 Властивості і технологія бетону, модифікованого залізистими цеолітами
141 Властивості і технологія газобетону, модифікованого оксидами заліза
142 Властивості і технологія полімерних карбамідних розчинів для ремонту транспортних споруд в зоні змінного рівня води
143 Влаштування армованих основ під фундаменти будівель
144 Влияние изменения давления на температуру воздуха в гипобарическом хранилище сельскохозяйственной продукции
145 Влияние технологической поврежденности бетона на трещинообразование и прочность железобетонных изгибаемых элементов по наклонным сечениям
146 Влияние шума и загазованности на население примагистральных территорий
147 Вмонтований гідравлічний привод конвеєра, чутливий до навантаження
148 Вогнестійкість монолітних залізобетонних конструкцій будівель
149 Вогнестійкість одно- і багатошарових просторових конструкцій житлових та громадських будівель
150 Вогнестійкість стиснутих залізобетонних елементів при температурних режимах, близьких до реальних

Документы 1 - 150 из 1443
Следующие >>>
© 2007-2019